Teksti suurus:

Kohtute seaduse, Eesti Panga seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ja Riigikontrolli seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 57, 356

Kohtute seaduse, Eesti Panga seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ja Riigikontrolli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2002. a otsusega nr 205

§ 1. Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduse (RT 1991, 38, 472; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 65, 922; 1994, 81, 1382; 86/87, 1487; 94, 1609; 1995, 29, 358; 87, 1540; 1996, 31, 631; 42, 811; 51, 967; 1998, 4, 62; 2000, 35, 219; 51, 321; 2001, 21, 113; 43, 240; 48, 264) § 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud kohtud registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris nimetatud registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 2. Eesti Panga seaduse muutmine

Eesti Panga seaduse (RT I 1993, 28, 498; 30, õiend; 1994, 30, 463; 1998, 64/65, 1006; 1999, 16, 271; 2001, 58, 353; 59, 358) § 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Eesti Pank ja selle allasutused registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 3. Rahuaja riigikaitse seaduse muutmine

Rahuaja riigikaitse seadust (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953; 1999, 16, 271; 2000, 28, 167; 2002, 21, 117) täiendatakse §-ga 22 1 järgmises sõnastuses:

« § 221. Kaitseväe juhataja alluvuses olevate asutuste registreerimine

Kaitseväe juhataja alluvuses olevad asutused ja üksused registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 4. Riigikogu töökorra seaduse muutmine

Riigikogu töökorra seadust (RT 1992, 46, 582; RT I 1999, 2, 44; 16, 271; 2000, 25, 145; 2002, 29, 174; 36, 220) täiendatakse §-ga 20 3 järgmises sõnastuses:

« § 203. Riigikogu Kantselei registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 5. Riigikontrolli seaduse muutmine

Riigikontrolli seadust (RT I 2002, 21, 117) täiendatakse §-ga 5 1 järgmises sõnastuses:

Ǥ 51. Riigikontrolli registreerimine

Riigikontroll registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. augustil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json