HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Noorsootöö seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2002
Avaldamismärge:

Noorsootöö seadus

Vastu võetud 17.02.1999
RT I 1999, 27, 392
jõustumine 01.04.1999, § 18 osas 01.01.2000.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.06.2002RT I 2002, 53, 33601.07.2002

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  Käesolev seadus sätestab noorsootöö korraldamise õiguslikud alused.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noor - seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik;
  2) noorteprojekt - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan koos eelarvega, mis teenib noorsootöö eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta;
  3) noorteprogramm - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevuskava, mille realiseerimiseks koostatakse konkreetsed projektid ning mille kestus on rohkem kui üks aasta;
  4) noorsootööasutus - Haridusministeeriumi hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või eraõigusliku juriidilise isiku asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.

§ 3.  Noorsootöö

  (1) Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd.

  (2) Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.

2. peatükk NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE 

§ 4.  Haridusministeeriumi ülesanded

  Haridusministeerium:
  1) töötab välja noorsootöö riiklikud programmid;
  2) toetab noorteühingute tegevust ja eraldab neile aastatoetusi;
  3) kontrollib noorsootöö jaoks riigieelarvest eraldatud vahendite sihipärast kasutamist;
  4) koordineerib noorte tervistava puhkuse korraldamist;
  5) koordineerib noorte teavitamist ja nõustamist;
  6) koostab ülevaate noorsootöö tulemuste ja uuringute kohta;
  7) täidab teisi seadustes, Vabariigi Valitsuse määrustes ja oma põhimääruses sätestatud ülesandeid.

§ 5.  Maavanema ülesanded

  Maavanem:
  1) koordineerib riikliku noorsoopoliitika kujundamist ja elluviimist maakonnas;
  2) teostab järelevalvet riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle maakonnas;
  3) korraldab noorte teavitamist ja nõustamist maakonnas, sõlmides nimetatud teenuse osutamiseks lepingu juriidilise või füüsilise isikuga.

§ 6.  Valla- või linnavolikogu ülesanded

  (1) Valla- või linnavolikogu:
  1) määrab noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestab nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna arengukavas;
  2) toetab antud valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte, kinnitab noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, korra ja taotluste vormid;
  3) täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil.

  (2) Valla või linna haldusterritooriumil tegutsevatel noorteühingutel on õigus teha valla- või linnavolikogule ettepanekuid valla või linna arengukava koostamisel.

§ 7.  Noorteühingu mõiste

  Noorteühing on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine ning mis on kantud mittetulundusühingu avalduse alusel Haridusministeeriumi noorteühingute registrisse.

§ 8.  Noorteühingute register

  (1) Noorteühingu registrisse kandmiseks esitab mittetulundusühing Haridusministeeriumile:
  1) noorteühingu registrisse kandmise avalduse;
  2) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardi väljavõtte;
  3) mittetulundusühingu põhikirja koopia;
  4) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud arengukava, milles märgitakse noorteühingu arenguprintsiibid ja -suunad.

  (2) Noorteühingute registrisse kantud noorteühing esitab Haridusministeeriumile iga aasta 15. jaanuariks:
  1) ülevaate mittetulundusühingu struktuurist;
  2) mittetulundusühingu liikmete üldarvu ning noorte osakaalu selles;
  3) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud noorteühingu eelneva tegevusaasta aruande ja jooksva aasta tegevuskava.

  (3) Noorteühingute registrisse ei kanta erakonda ega selle noortesektsiooni.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud dokumentides muudatuste ja täienduste tegemise korral esitab noorteühing Haridusministeeriumile andmed muudatuste ja täienduste kohta kümne tööpäeva jooksul nende tegemisest arvates.

  (5) Noorteühingute registri põhimääruse kinnitab haridusminister määrusega.

  (6) Noorteühingu kandmine Haridusministeeriumi noorteühingute registrisse on aluseks noorteühingule aastatoetuse määramisel käesoleva seaduse paragrahv 18 lõikes 1 sätestatud tingimustel ning noorteühingu noorteprogrammidele ja noorteprojektidele toetuste taotlemisel.

3. peatükk NOORTELAAGER NING NOORTE TERVISTAVA PUHKUSE JA VABA AJA VEETMISE PROJEKT 

§ 9.  Noortelaagri mõiste ja õiguslik seisund

  Noortelaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse (edaspidi register) kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi omanik) asutusena, mille:
  1) tegevus toimub vähemalt kaks kuud aastas;
  2) ühe laagrivahetuse kestus on vähemalt kuus päeva;
  3) tegevuse aluseks on Haridusministeeriumi poolt välja antud tegevusluba vastavalt käesoleva seaduse paragrahvile 10.

§ 10.  Noortelaagri tegevusluba

  (1) Tegevusloa saamise taotluse esitab noortelaagri pidaja Haridusministeeriumile pärast omaniku kohta asutamislepingu (ühingulepingu, asutamisotsuse) sõlmimist või vastavasisulise põhikirjamuudatuse otsustamist. Noortelaagri tegevusloa taotlus esitatakse vähemalt kolm kuud enne noortelaagri tegevuse alustamist.

  (2) Tegevusloa taotlusele lisatakse:
  1) noortelaagri põhimäärus;
  2) andmed noortelaagri juhataja ja kasvatajate ning nende vastavuse kohta kvalifikatsiooninõuetele;
  3) andmed noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele;
  4) laagrivahetuste tegevuskava, mis sisaldab noori arendavate tegevuste loetelu;
  5) kviitungi koopia riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Noortelaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab haridusminister määrusega.

  (4) Noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse, personali ja maa-ala suhtes kohaldatavad tervisekaitsenõuded, nõuded noortelaagrisse lubatava noore tervisliku seisundi kohta ning noortelaagrisse lubatava noore arstitõendi vormi kinnitab sotsiaalminister määrusega.

  (5) Noortelaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise tähtaeg Haridusministeeriumis pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud andmete esitamist on üks kuu.

  (6) Noortelaagri tegevusluba antakse kuni kolmeks aastaks.

  (7) Haridusministeerium teavitab noortelaagri tegevusloa väljaandmisest kümne tööpäeva jooksul kirjalikult noortelaagri pidajat ning valla- või linnavalitsust, mille haldusterritooriumil noortelaager tegutseb.

  (8) Haridusministeerium ei väljasta noortelaagri pidajale tegevusluba, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud andmed puuduvad või ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Keeldumise põhjustest teatatakse noortelaagri pidajale kirjalikult vastava otsuse tegemisest kümne tööpäeva jooksul.

  (9) Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitab haridusminister määrusega.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 11.  Noortelaagri põhimäärus

  (1) Noortelaagri põhimääruses märgitakse:
  1) noortelaagri nimi;
  2) noortelaagri asukoht;
  3) noortelaagri struktuur;
  4) noortelaagri juhataja ja kasvatajate pädevus ning ülesanded;
  5) noortelaagris osalevate noorte õigused ja kohustused;
  6) noore noortelaagrisse vastuvõtmise tingimused;
  7) noortelaagri suhtluskeel;
  8) noortelaagris osalemise tasu määra arvutamise alused;
  9) noortelaagri finantseerimise alused;
  10) noortelaagri tegevuse lõpetamise kord.

  (2) Noortelaagri põhimääruse kinnitab noortelaagri pidaja.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 12.  Noortelaagrite register

  (1) Noortelaagri pidajale tegevusloa väljastamise järel kantakse noortelaager Haridusministeeriumi noortelaagrite registrisse.

  (2) Noortelaagrite registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) noortelaagri nimi;
  2) noortelaagri asukoht (aadress) ja sidevahendite numbrid;
  3) andmed noortelaagri pidaja kohta;
  4) andmed noortelaagri juhataja kohta (nimi, isikukood, elukoht);
  5) noortelaagri tegevusloa number;
  6) Tervisekaitseinspektsiooni poolt lubatud majutuskohtade arv noortelaagris.

  (3) Noortelaagrite registri põhimääruse kinnitab haridusminister määrusega.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 13.  Noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Haridusministeeriumil on õigus tunnistada noortelaagri tegevusluba kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) tegevusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) tegevus noortelaagris ohustab noorte tervist või on kahjulik looduskeskkonnale;
  3) noortelaagri pidaja ei ole määratud tähtajaks ja korras täitnud vastava järelevalveametniku poolt temale tehtud ettekirjutust;
  4) noortelaagri pidaja on teinud otsuse noortelaagri tegevuse lõpetamise kohta;
  5) pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) sätestatud alustel ja korras on kuulutatud välja noortelaagri pidaja pankrot;
  6) noortelaagri tegevus ei vasta seadusele või selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Haridusministeerium teavitab kümne tööpäeva jooksul noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamisest kirjalikult noortelaagri pidajat ning valla- või linnavalitsust, mille haldusterritooriumil noortelaager tegutseb.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 14.  Riiklik järelevalve noortelaagrite tegevuse üle

  (1) Riiklikku järelevalvet noortelaagrite üle teostavad järgmiste ametiasutuste ametnikud:
  1) õppe- ja kasvatustegevuse osas Haridusministeeriumi ametnikud;
  2) tuleohutuse ja päästealade osas Päästeameti ametnikud;
  3) tervisekaitse osas Tervisekaitseinspektsiooni ametnikud.

  (2) Kui noortelaagri tegevus ei vasta seadusega või selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele, on riiklikku järelevalvet teostava ametiasutuse ametnikul õigus teha omanikule ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.

  (3) Omanik on kohustatud riiklikku järelevalvet teostava ametiasutuse ametniku poolt tehtud ettekirjutuse täitma ettekirjutuses sätestatud tähtaja jooksul pärast ettekirjutuse omanikule teatavakstegemist.

§ 15.  Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt

  (1) Käesoleva seaduse paragrahvis 9 nimetatud ajast lühema kestusega noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti läbiviimise kooskõlastab nimetatud projekti teostaja valla- või linnavalitsusega, mille haldusterritooriumil noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt läbi viiakse.

  (2) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti teostaja esitab nimetatud projekti kooskõlastamiseks valla- või linnavalitsusele üks kuu enne nimetatud projekti läbiviimist.

  (3) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) projekti teostaja nimi ja asukoht (elukoht);
  2) läbiviimise koht (täpne asukoht);
  3) eesmärgi kirjeldus;
  4) projektis osalevate noorte päevakava;
  5) projekti läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht.

  (4) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti läbivaatamise tähtaeg valla- või linnavalitsuses pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete esitamist on kümme tööpäeva.

  (5) Valla- või linnavalitsus kooskõlastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud projekti läbiviimise, kui projekt sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmeid, ja teavitab sellest projekti teostajat kirjalikult vastava otsuse tegemisest kolme tööpäeva jooksul.

  (6) Valla- või linnavalitsus ei kooskõlasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud projekti läbiviimist, kui puuduvad käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed, ja teavitab sellest projekti teostajat kirjalikult vastava otsuse tegemisest kolme tööpäeva jooksul.

4. peatükk NOORSOOTÖÖ FINANTSEERIMINE 

§ 16.  Finantseerimine riigieelarvest

  (1) Riigieelarves nähakse Haridusministeeriumi valitsemisala kuludes ette järgmised toetused:
  1) noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele;
  2) noorteühingute aastatoetused;
  3) noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele;
  4) noorsoo-uuringuteks;
  5) noorsootööd korraldavatele asutustele;
  6) rahvusvaheliseks noorsootööks;
  7) noorsootöötajate koolituseks.

  (2) Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoo-uuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridusminister määrusega.

§ 17.  Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamine riigieelarvest

  (1) Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamiseks korraldab Haridusministeerium noorteprogrammide ja noorteprojektide konkursse.

  (2) Riigieelarvest noorteprogrammide ja noorteprojektide toetuseks saadud rahalisi vahendeid võib noorteühing kasutada üksnes nende noorteprogrammide ja noorteprojektide elluviimiseks, milleks see toetus oli määratud.

§ 18.  Noorteühingute aastatoetus

  (1) Noorteühingul, mille liikmeteks on vähemalt 500 noort ja mille kohalikud üksused tegutsevad vähemalt kolmandiku maakondade territooriumil, on õigus taotleda riigieelarvest aastatoetust.

  (2) Aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridusminister määrusega.

  (3) Aastatoetuse kasutamise otsustab noorteühingu üldkoosolek.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19--22.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse paragrahv 18 jõustub 2000. aasta1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json