Teksti suurus:

Registripidaja tegevusala loa taotlemise ja taotluste läbivaatamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2017
Avaldamismärge:

Registripidaja tegevusala loa taotlemise ja taotluste läbivaatamise kord

Vastu võetud 11.07.2001 nr 68
RTL 2001, 90, 1256
jõustumine 22.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2002RTL 2002, 75, 116212.07.2002

Määrus kehtestatakse «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268) § 24 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Registripidaja tegevusala loa taotlemise ja taotluse läbivaatamise kord (edaspidi kord) sätestab registripidajale ja registripidaja valimise konkursil kandideerivale isikule lisaks registripidamisele täiendaval tegevusalal (edaspidi tegevusala) tegutsemiseks antava loa (edaspidi luba) taotlemise ning selle taotluse läbivaatamise korra.

  .
[RTL 2002, 75, 1162; 12.07.2002]

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Loa saamiseks esitab registripidaja või registripidaja valimise konkursil kandideeriv isik (edaspidi taotleja) «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (edaspidi seadus) § 38 lõikes 1 nimetatud järelevalve teostajale (edaspidi loa väljastaja) sellekohase kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus) ja §-s 3 nimetatud andmed ja dokumendid (edaspidi taotlus).

  (2) Avalduses tuleb näidata:
  1) taotleja ärinimi;
  2) taotleja registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid;
  3) täiendav tegevusala, milleks luba taotletakse;
  4) andmed kontaktisiku(te) kohta.

  (3) Avaldus peab sisaldama kinnitust taotlemisel esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kohta. Avaldusele kirjutab alla taotleja juhatuse liige.

  .
[RTL 2002, 75, 1162; 12.07.2002]

§ 3.  Taotlemisel esitatavad dokumendid ja andmed

  (1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid ja andmed:
  1) kehtiv äriregistri väljavõte B-kaardist;
  2) tegevusala äriplaan järgneva kahe aasta kohta vastavalt lõikele 2;
  3) taotleja viimasena kinnitatud majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega;
  4) taotleja bilanss ja kasumiaruanne avalduse esitamisele eelnenud kvartali viimase päeva seisuga;
  5) kontserni koosseisu kuuluva taotleja puhul ülevaade kontserni kohta, mis peab muuhulgas sisaldama kontserni struktuuri kirjeldust ja kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse kirjeldust.

  (2) Taotlemisel esitatav tegevusala äriplaan peab sisaldama vähemalt:
  1) andmeid tegevusala käibe ja tegevuskulude kohta;
  2) selgitust tegevusala seotuse ja mõjude kohta registripidamisele ning registripidaja teistele tegevusaladele;
  3) ülevaadet tegevusala kavandatava organisatsioonilise ja struktuurilise korralduse kohta;
  4) ülevaadet kavandatava klientuuri ning turusituatsiooni kohta antud tegevusalal (põhikonkurendid);
  5) põhjendust, et tegevusala ei kahjusta registripidamist ning väärtpaberituru korrapärast ja usaldusväärset toimimist.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine

  (1) Kui taotleja ei ole loa taotlemisel esitanud kõiki nõutud andmeid ja dokumente või esitatud andmed või dokumendid on mittetäielikud, esitab loa väljastaja taotlejale mitte hiljem kui kahe nädala jooksul taotluse saamise päevale järgnevast päevast arvates nõude puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks või esitatud andmetes või dokumentides sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Loa väljastaja võib vajadusel nõuda esitatud dokumentide ja andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks täiendavate dokumentide või andmete esitamist.

  (3) Loa väljastaja võib lõpetada taotluse läbivaatamise, kui taotleja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuete teatavakstegemisest esitanud kõiki täiendavalt nõutud dokumente ja andmeid.

  (4) Taotluse läbivaatamise lõpetamisest teatatakse taotlejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

  (5) Juhul, kui taotleja on registripidaja valimise konkursil kandideeriv isik ja konkursi korraldajaks on rahandusminister, teatatakse taotluse läbivaatamise lõpetamisest taotlejale ja rahandusministrile viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

  .
[RTL 2002, 75, 1162; 12.07.2002]

§ 5.  Otsus loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta

  (1) Loa andmise või sellest keeldumise otsustab loa väljastaja ühe kuu jooksul pärast kõigi §-des 3 ja 4 nimetatud andmete ja dokumentide saamist.

  (2) Loa andmise otsuses tuleb näidata vähemalt:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja aadress;
  2) lubatud tegevusala;
  3) loa andmise kuupäev.

  (3) Loa andmisest keeldumise otsuses tuleb näidata vähemalt:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja aadress;
  2) loa andmisest keeldumise alus vastavalt seaduse § 24 lõikele 2.

  (4) Loa andmise või loa andmisest keeldumise otsusest teatab loa väljastaja taotlejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

  (5) Juhul, kui taotleja on registripidaja valimise konkursil kandideeriv isik ja konkursi korraldajaks on rahandusminister, teatab loa väljastaja loa andmise või loa andmisest keeldumise otsusest taotlejale ja rahandusministrile viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

  .
[RTL 2002, 75, 1162; 12.07.2002]

/otsingu_soovitused.json