Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a. määruse nr. 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.08.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 84, 1301

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a. määruse nr. 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 09.07.2002 nr 96

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336) § 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2001 38, 529; 135, 1952) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 lisatakse pärast sõna «arstitõendi» sõnad «või rehabilitatsiooniplaani»;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) isik vajab kuni 6000 krooni maksvat abivahendit, mis ei ole käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud loeteludes.»;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tehniliste abivahendite teenuste arendamise ja kättesaadavuse parema tagamise eesmärgil on maavanemal või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajal õigus sõlmida ettevõtetega lepinguid kuni kolmeks aastaks. Konkreetsed teenused ja nende finantseerimise mahud kooskõlastatakse poolte vahel igal aastal pärast riigieelarve vastuvõtmist.»;

4) lisa 1 jaotise «Liikumisabivahendid» alljaotises «Ratastoolid (välja arvatud spetsiaalselt kohandatud)» jäetakse välja sõnad «80%»;

5) lisa 1 jaotise «Liikumisabivahendid» alljaotise «Lisavarustus ratastoolidele» reas «122406 ratastoolipadjad» arv «80» asendatakse arvuga «90»;

6) lisa 1 jaotise «Ortoosid ja proteesid» alljaotise «Ortopeedilised jalatsid» reas «– lastele» arv «90» asendatakse arvuga «50»;

7) lisa 1 jaotise «Põetus- ja hooldusvahendid» alljaotist «Uriini suunavad abivahendid» täiendatakse järgmises sõnastuses:

«092403   balloonkateetrid   M 5 tk kuus 50%
092406 kateetrid M 60 tk kuus   50%»;

8) lisa 1 jaotises «Põetus- ja hooldusvahendid» alljaotises «Uriinikogujad» kõigis ridades arv «30» asendatakse arvuga «10»;

9) lisa 1 jaotise «Nägemisabivahendid» alljaotise «Orienteerumise abivahendid» reas «123903 kompimiskepid (valged)» arv «70» asendatakse arvuga «90»;

10) lisa 2 jaotise «Liikumisabivahendid» alljaotises «Ratastoolid (sh mehaanilised spetsiaalselt kohandatud)» jäetakse välja sõnad «80%».

Minister Siiri OVIIR

Tervishoiu asekantsler
kantsleri ülesannetes Katrin SALUVERE

/otsingu_soovitused.json