Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31.juuli 2001.a. määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.08.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 84, 1299

Sotsiaalministri 31.juuli 2001.a. määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" muutmine

Vastu võetud 28.06.2002 nr 94

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1) § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruses nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» (RTL 2001, 100, 1369) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja teine lause sõnastatakse järgmiselt:
«Kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest, siis kehtivad kõik käesoleva määruse sätted.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse enne sõna «tasu» sõnadega «, kes oma tegevuses peavad kasutama joogivett»;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee käitleja tagab joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja ja kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti. Joogivee käitleja on täitnud oma kohustused kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele on põhjustatud kinnistu veevärgist.»;

4) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja esimene lause sõnastatakse järgmiselt:
«Joogivesi loetakse tervisele ohutuks, kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa §-des 4 ja 5 esitatud piirsisaldusi.»;

5) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõikes 1 esitatud tabelist jäetakse välja kolm viimast rida ja märkus 1;

7) paragrahvi 4 lõikes 2 esitatud tabelist jäetakse välja kaks viimast rida ja märkus 1;

8) paragrahvi 5 pealkirjast ja esimesest lausest jäetakse välja sõnad «ja radioloogilised»;

9) paragrahvis 5 esitatud tabelist jäetakse välja kolm viimast rida ja märkused 10, 11 ja 12;

10) paragrahvis 5 esitatud tabelis asendatakse näitaja trihalometaanide summa piirsisalduse arv «100» arvuga «150»;

11) paragrahvi 5 märkus 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Nitraadi ja nitriti proportsioonid joogivees peavad olema:
(NO 3) / 50 + (NO 2) /  3 ≤ 1
(NO 3 ) ja (NO2) tähistavad nitraadi ja nitriti kontsentratsioone mg/l. Veetöötlusseadmetest väljumisel on nitriti piirsisaldus 0,10 mg/l.»;

12) paragrahvis 6 esitatud tabelit täiendatakse ja lisatakse lõppu järgmised indikaatorid:

Clostridium perfringens (koos eostega) 0 PMÜ arv/100 ml Märkus 7
Kolooniate arv 22 °C 100 PMÜ arv/1 ml  
Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ arv/100 ml Märkus 8
Radioloogilised näitajad      
Triitium 100 Bq/l Märkused 9 ja 10
Efektiivdoos 0,10 mSv/aastas Märkused 9, 10 ja 11

13) paragrahvi 6 märkuses 1 asendatakse sõnad « ei tohi olla» sõnadega «ei tohiks olla»;

14) paragrahvi 6 märkus 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Näitajat tuleb uurida pärast joogivee ühisveevärki suunatava vee kloorimist. Jääkkloori all mõistetakse aktiivset kloori sisaldavaid ühendeid, mis on jäänud vette pärast 0,5-tunnilist kontakti kloorimiseks kasutatud klooriühenditega.»;

15) paragrahvi 6 täiendatakse märkustega 7, 8, 9, 10 ja 11 järgmises sõnastuses:
«Märkus 7 Näitaja määramine on vajalik, kui joogivesi või osa sellest saadakse pinnaveest. Clostridiumi perfringens’i esinemisel tuleb korraldada täiendav veeallika uuring teiste patogeensete mikroorganismide suhtes.
Märkus 8 Anumatesse villitava vee puhul on ühikuks PMÜ arv/250 ml.
Märkus 9 Uuringute sagedus on toodud määruse § 8 lõikes 10.
Märkus 10 Kui uuringute põhjal on tõestatud, et triitiumisisaldus on pika ajaliselt allpool piirsisaldust, võib triitiumi määramisest loobuda.
Märkus 11 Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemi sproduktid. Kui uuringute põhjal on tõestatud, et efektiivdoos on pikaajaliselt piirsisaldusest allpool, siis määrab uuringu sageduse Kiirguskeskus. Efektiivdoosi hindamise kord on kehtestatud keskkonnaministri 24. augusti 1998. a määrusega nr 55 «Looduskiirgusest, kiirgustegevusest, kiirgusallikatest ja avariidest elanikkonnale põhjustatud kiirgusdooside seire ja hindamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 264/265, 1088).»;

16) paragrahvi 8 lõikes 5 esitatud tabelit muudetakse ja veeru «Süvakontrolli minimaalne proovide arv aastas» esimeses reas olevad sõnad «1 kahe aasta jooksul» asendatakse sõnadega «1 kolme aasta jooksul»;

17) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tervisekaitsetalituse loal võib joogivee käitleja vähendada § 8 lõikes 5 nõutud süva- ja tavakontrolli proovide arvu mõnede näitajate määramiseks, kui eelnevate uuringute tulemuste põhjal on selle näitaja osas piirsisalduse ületamine ebatõenäoline. Vajaliku proovivõtu sageduse määrab tervisekaitsetalitus.»;

18) paragrahvi 9 lõiget 5 muudetakse ja sõnad «Proovide arv» asendatakse sõnadega «Tavakontrolli proovide arv»;

19) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 8, 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« (8) Määruse paragrahvis 5 toodud nõue trihalometaanide piirsisalduse kohta kehtib kuni 1. jaanuarini 2009. a. Alates 1. jaanuarist 2009. a on trihalometaanide piirsisaldus 100 µg/l.

(9) Määruse § 7 lõikes 2 sätestatud nõue jõustub 1. juulil 2003. a.

(10) Sotsiaalministri 15. märtsi 1996. a määrus nr 8 «Joogivee kvaliteedinõuete kehtestamine» (RTL 1996, 39, 253) tunnistatakse kehtetuks.»

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json