Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse ja sadamaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 58, 363

Riigipiiri seaduse ja sadamaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2002. a otsusega nr 212

§ 1. Riigipiiri seaduses (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvis 9:

1) lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna «lootsimisel,» sõnadega «laevade punkerdamisel,»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Punkerdamine käesoleva seaduse tähenduses on laeva mootorikütuse või -õli varude täiendamine.»

(2) Paragrahvis 14:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) punkerdamiseks.»;

2) lõike 2 punkte 1 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) laevade ja väikelaevade sisemerre ja sadamatesse sisenemise ja neist väljumise korra;»;

« 4) laevapere liikmete Eestisse lubamise korra;»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sisemeres võib välisriigi laev liikuda ainult piki laevateed, kui see on kehtestatud, ja lootsi lootsimisel. See nõue ei kehti lõbusõidulaevale kehtestatud tingimustele vastava laeva kohta. Erandid käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud nõudest sätestatakse meresõiduohutust reguleerivas seaduses.»

§ 2. Sadamaseaduse (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 42, 267) § 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json