Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruse nr 42 "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord" muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 83, 1274

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruse nr 42 "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord" muutmine

Vastu võetud 08.07.2002 nr 44

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234) § 28 lõike 4 ja § 32 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruses nr 42 «Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord» (RTL 2001, 55, 761) tehakse järgmised muudatused:

1) tabelites 1 ja 2, § 4 lõigetes 2 ja 5, § 6 lõike 4 punktis 1, § 7 lõikes 5 ja § 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «teooriaõpe» sõnaga «liiklusteooriaõpe» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Õpperühmas võib olla kuni 25 õpilast. Nõue ei laiene üldhariduslikule koolile ja kutseõppeasutusele, kus mootorsõidukijuhti ettevalmistavas õppetöös osalevas klassis või õpperühmas on õpilaste arv suurem.»;

3) paragrahvi 7 täiendatakse uue lõikega järgmises sõnastuses:

« (11) Kui õpilane taotleb kolme aasta jooksul lisaks olemasolevale mootorsõiduki juhtimise õigusele muu kategooria mootorsõiduki juhi tunnistust, siis on koolitajal õigus vähendada liiklusteooriaõppe mahtusid osas, mis on ühine nii omandatud kui taotletava mootorsõiduki kategooria juhi õppel.»;

4) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Õppesõiduks kasutataval autol (edaspidi õppeauto ) peab olema sõiduõpetaja jaoks piduri ja siduri lisapedaalid ning lisatahavaatepeegel. Piduri ja siduri lisapedaalide nõue ei laiene puudega isiku õppesõiduautole, kui liiklusmeditsiini komisjoni otsusega on ette nähtud eriseadmete kasutamine.»;

5) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) õpilaste registreerimisleht, mis peab sisaldama koolitaja nime ja rekvisiite, õpperühma numbrit, õpitava mootorsõiduki kategooriat, õppetöö algust ja lõppu, õppetöö toimumise aega, andmeid mootorsõidukijuhiõpetaja kohta ja õpilaste andmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoht). Nimetatud andmete õigsus peab olema kinnitatud koolitaja poolt;»;

6) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) õppetöö päevik, mis peab sisaldama õpperühma numbrit, õpetatava mootorsõiduki kategooriat, andmeid õpperühmas olevate õpilaste kohta, mootorsõidukijuhi õpetaja ees- ja perekonnanime, õppetöö alguse ja lõpu kuupäeva, märkeid teooriaõppest osavõtu kohta, õppeteemade registreerimist, tundide arvu ja õpetaja kinnitust sellele;»;

7) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) koos eksamiprotokolliga säilitatakse ka õpilase õpingukaart;»;

8) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Koolitaja õpilaste registreerimisleht peab olema hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust registreeritud koolitaja asukohajärgses ARK büroos.»;

9) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kirjalik avaldus;».

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Margus LEIVO