Teksti suurus:

Nõuded elektriseadmele ja -paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ja märgistuse ja teabega varustamisele

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 76, 1171

Nõuded elektriseadmele ja -paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ja märgistuse ja teabega varustamisele

Vastu võetud 28.06.2002 nr 33

Määrus kehtestatakse « Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) § 5 lõike 3 ja § 9 lõike 2 ning § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk
NÕUDED MADALPINGESEADMELE, SELLE VARUSTAMISELE VASTAVUSMÄRGI VÕI MUU MÄRGISTUSE NING TEABEGA JA MADALPINGESEADME VASTAVUSHINDAMISE PROTSEDUUR1

§1. Kohaldamisala

Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse madalpingeseadmele «Elektriohutusseaduse» § 8 tähenduses.

§2. Madalpingeseadme varustamine teabega

(1) Madalpingeseadmele peavad olema loetavalt kantud tema ohutuks kasutamiseks vajalikud andmed. Kui neid andmeid pole võimalik madalpingeseadmele kanda, siis tuleb need esitada selle kasutusjuhendis.

(2) Madalpingeseadmele peavad olema kantud loetavalt tootja nimi või kaubamärk. Kui madalpingeseadmele pole võimalik tootja nime ega kaubamärki kanda, siis peavad need andmed olema kantud madalpingeseadme pakendile.

§3. Nõuded madalpingeseadme tootmisele

Madalpingeseade koos selle juurde kuuluvate osistega peab olema kavandatud ja toodetud kooskõlas Euroopa ühendustes ja Eestis tunnustatava hea inseneritavaga nii, et:
1) seda saaks ohutult ja nõuetele vastavalt komplekteerida ning elektrivõrguga ühendada;
2) selle nõuetekohasel hooldamisel ja ettenähtud kasutusviisil oleks tagatud §-s 4 sätestatud meetmed.

§4. Meetmed ohutuse tagamiseks

(1) Kaitseks madalpingeseadme poolt põhjustatavate ohtude vastu peab rakendama meetmeid kindlustamaks, et:
1) inimene ja koduloom on küllaldaselt kaitstud elektrilöögi eest;
2) ei teki ohtlikku temperatuuri, elektrikaart ega kiirgust;
3) inimene, koduloom ja vara on küllaldaselt kaitstud peale elektrilöögiohu ka muude ohtude eest;
4) elektriseadme isolatsioon vastab selle eeldatavatele talitlusoludele.

(2) Kaitseks välismõjude vastu peab rakendama meetmeid, et inimesele, varale või keskkonnale ei põhjustaks ohtu:
1) elektriseadmele eeldatavalt mõjuvad mehaanilised koormused;
2) elektriseadmele eeldatavalt mõjuvad muud keskkonnatingimustest tulenevad koormused;
3) elektriseadme eeldatav ülekoormamine.

§5. Nõuetele vastavuse tõendatus

(1) Madalpingeseade, mis on toodetud harmoneeritud standardeid rakendades, loetakse nõuetele vastavaks ja vastavus tõendatuks, kui §-s 6 sätestatud protseduur on täidetud.

(2) Kui puuduvad harmoneeritud standardid, siis loetakse madalpingeseade nõuetele vastavaks, kui selle tootmisel on rakendatud rahvusvahelisi asjakohaseid standardeid (IEC, CEE), nende puudumisel rahvuslikke asjakohaseid standardeid, tingimusel, et on tagatud §-des 2, 3 ja 4 sätestatud nõuete täitmine. Madalpingeseadme nõuetele vastavus loetakse tõendatuks, kui §-s 6 sätestatud protseduur on täidetud.

§6. Nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise protseduur

Nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise protseduur koosneb järgmistest toimingutest:
1) tehnilise dokumentatsiooni koostamine;
2) vastavusdeklaratsiooni koostamine;
3) vastavusmärgi paigaldamine.

§7. Tehniline dokumentatsioon

(1) Madalpingeseadme tootja peab koostama tehnilise dokumentatsiooni, mis võimaldab hinnata madalpingeseadme nõuetele vastavust ja milles sisalduvad:
1) madalpingeseadme üldkirjeldus;
2) põhilised madalpingeseadme kavandid, tootmisjoonised ning elektriseadme osiste, ahelate jne skeemid;
3) vajalikud kirjeldused ja selgitused punktis 2 sätestatud kavandite, skeemide ning madalpingeseadme talitluse mõistmiseks;
4) standardite loetelu, mida rakendati madalpingeseadme tootmisel kas osaliselt või täielikult, või muude meetmete loetelu madalpingeseadme nõuetele vastavuse tagamiseks, kui standardeid ei rakendatud;
5) konstrueerimisarvutused ja kontrollitulemused jne;
6) katsetamisprotokollid;
7) vastavusdeklaratsiooni koopia.

(2) Madalpingeseadme tootja peab rakendama meetmeid tagamaks tootmisprotsessi vastavuse tehnilisele dokumentatsioonile ja õigusaktides sätestatud nõuetele.

(3) Madalpingeseadme tootja või tootja volitatud esindaja või isik, kes lasi elektriseadme turule, peab tehnilist dokumentatsiooni säilitama vähemalt kümme aastat alates viimase madalpingeseadme tootmisest ja võimaldama riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul sellega tutvuda.

§8. Vastavusdeklaratsioon

Madalpingeseadme tootja või tema volitatud esindaja peab koostama vastavusdeklaratsiooni, millega ta tõendab madalpingeseadme vastavust §-des 2, 3 ja 4 sätestatud nõuetele ja mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) tootja või tootja volitatud esindaja nimi ja aadress;
2) madalpingeseadme tehniline kirjeldus;
3) viited harmoneeritud standarditele või nende puudumisel standarditele, mille nõuetele elektriseade vastab;
4) vajadusel selgitused erisuste kohta, millega nõuetele vastavust deklareeriti;
5) allakirjutanud isiku andmed;
6) vastavusmärgi paigaldamise aasta kaks viimast aastaarvu.

§9. Vastavusmärk

(1) Nõuetele vastav madalpingeseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga, vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusele nr 423 «Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord» (RT I 2000, 98, 635) arvestades käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

(2) Muud märgistust võib kanda elektriseadmele, selle pakendile või kasutusjuhendile tingimusel, et see ei sisaldaks vastavusmärgile sarnaseid märke, sümboleid või kirjeid. Muu märgistus peab olema kantud elektriseadmele, selle pakendile või kasutusjuhendile selliselt, et vastavusmärgi nähtavus ja loetavus ei halveneks.

(3) Vastavusmärgi paigaldab elektriseadmele või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile, kasutusjuhendile, garantiidokumendile elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja.

(4) Vastavusmärgi paigaldamisega kinnitab elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja, et elektriseade on valmistatud «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastavalt.

(5) Kui elektriseadmele kehtestab nõudeid mõni teine õigusakt, mis samuti näeb ette kohustuse paigaldada enne turustamist vastavusmärk, siis kinnitab elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja vastavusmärgi paigaldamisega, et elektriseade vastab ka selle õigusakti nõuetele.

2. peatükk
ELEKTRISEADME JA -PAIGALDISE ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE NÕUDED JA ELEKTRISEADME JA -PAIGALDISE ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE PROTSEDUURID 2

§10. Kohaldamisala

(1) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse elektriseadmele ja -paigaldisele (edaspidi elektriseadmestik), mis võib tekitada elektromagnetilisi häireid ja mille talitlust sellised häired võivad mõjutada.

(2) Käesolevas määruses sätestatud nõuded ei välista teistes õigusaktides elektriseadmestikule kehtestatud nõudeid. Kui mõnele elekriseadmestikule on elektromagnetiliste häirete ärahoidmiseks kehtestatud teise õigusaktiga nõuded, siis ei kohaldata sellisele elektriseadmestikule käesolevas peatükis sätestatut.

§11. Nõuded elektromagnetilisi häireid tekitada võivale elektriseadmestikule

(1) Elektromagnetilisi häireid tekitada võiv elektriseadmestik tuleb kavandada, projekteerida ja toota nii, et nõuetekohaselt paigaldatuna, hooldatuna ja ettenähtud viisil kasutamisel:
1) selle tekitatavad häired ei ületa taset, mis takistaks telekommunikatsiooniseadmete, telekommunikatsiooni terminaliseadmete, raadioseadmete ja muude seadmete ettenähtud viisil talitlemist;
2) see on piisavalt häirekindel ettenähtud viisil talitlemiseks.

(2) Elektriseadmestiku poolt tekitatav maksimaalne elektromagnetiline häire ei tohi takistada teiste, eelkõige järgmiste elektriseadmete talitlust:
1) raadio- ja televisioonivastuvõtjad;
2) tööstuse tootmisseadmed;
3) mobiilsed raadioseadmed;
4) mobiiltelefonid ja kaubanduslikud raadiotelefonid;
5) meditsiiniseadmed ja teadustegevuses kasutatavad seadmed;
6) infotehnoloogiaseadmed;
7) olmemasinad ja -elektroonikaseadmed;
8) lennunduses ja merenduses kasutatavad raadioseadmed;
9) õppeotstarbelised elektroonikaseadmed;
10) telekommunikatsioonivõrgud ja -seadmed;
11) ringhäälingu raadio- ja televisioonisaatjad;
12) valgustid ja luminofoorlambid.

(3) Elektriseadmestikud, eriti lõikes 2 loetletud elektriseadmed tuleb kavandada ja toota nii, et elektromagnetiliste häirete taluvuse tase on piisav tavapärase elektromagnetilise keskkonna jaoks, milles elektriseadmestik on ette nähtud talitlema, võimaldamaks nende häireta talitlust, arvestades nõuetele vastava seadme tekitatavaid häiretasemeid.

(4) Elektriseadmed tuleb varustada juhendiga, mis peab sisaldama elektriseadme ettenähtud viisil kasutamiseks vajalikke juhiseid.

§12. Nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise protseduurid

(1) Elektriseadmestik loetakse nõuetele vastavaks, kui:
1) see vastab harmoneeritud standardile või rahvuslikule standardile ulatuses, mis ei ole kaetud harmoneeritud standarditega või
2) selle nõuetele vastavus on tõendatud kompetentse asutuse poolt juhtudel, kui punktis 1 nimetatud standardeid ei ole rakendatud või kui neid standardeid on rakendatud osaliselt või kui asjakohased standardid puuduvad või
3) raadioseadme nõuetele vastavus on tõendatud teavitatud asutuse väljastatud tüübihindamissertifikaadiga.

§13. Nõuetele vastavuse tõendamine

(1) Kui elektriseadmestiku tootja on järginud § 12 lõike 1 p-s 1 sätestatut, siis tõendab selle nõuetele vastavust elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja väljastatud vastavusdeklaratsioon ja elektriseadmele paigaldatud vastavusmärk.

(2) Kui elektriseadmestiku tootja on järginud § 12 lõike 1 p-s 2 sätestatut, siis tõendab selle nõuetele vastavust elektriseadmestiku tootja koostatud tehniline dokumentatsioon, milles peab sisalduma kompetentse asutuse koostatud elektriseadme nõuetele vastavust tõendav dokument, elektriseadmestiku tootja või tema volitatud esindaja väljastatud vastavusdeklaratsioon ja elektriseadmele paigaldatud vastavusmärk.

(3) Kui raadioseadme tootja on järginud § 12 lõike 1 p-s 3 sätestatut, siis tõendab elektriseadme nõuetele vastavust teavitatud asutuse väljastatud tüübihindamise sertifikaat, raadio- ja elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja väljastatud vastavusdeklaratsioon ja elektriseadmele paigaldatud vastavusmärk.

§14. Vastavusdeklaratsioon

(1) Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) elektriseadmestiku kirjeldus;
2) viide järgitud standardeile või neile rahvuslikele meetmeile, mida on rakendatud elektriseadmestiku elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele vastavuse tagamiseks;
3) tootja või tema volitatud esindaja isiku andmed;
4) kui elektriseadmestiku nõuetele vastavuse hindamisel osales volitatud asutus, siis viide volitatud asutuse poolt väljastatud elektriseadme tüübihindamise sertifikaadile.

(2) Vastavusdeklaratsiooni väljastaja või elektriseadmestiku turule laskja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni kümme aastat, elektriseadme puhul alates viimase elektriseadme turule laskmisest ja võimaldama riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul sellega tutvuda.

§15. Vastavusmärk

(1) Nõuetele vastav elektriseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusele nr 423 «Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord» (RT I 2000, 98, 635), arvestades käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

(2) Muud märgistust võib kanda elektriseadmele, selle pakendile või kasutusjuhendile tingimusel, et see ei sisaldaks vastavusmärgile sarnaseid märke, sümboleid või kirjeid. Muu märgistus peab olema kantud elektriseadmele, selle pakendile või kasutusjuhendile selliselt, et vastavusmärgi nähtavus ja loetavus ei halveneks.

(3) Vastavusmärgi paigaldab elektriseadmele või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile, kasutusjuhendile või garantiidokumendile elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja.

(4) Vastavusmärgi paigaldamisega kinnitab elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja, et elektriseade on toodetud «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastavalt.

(5) Kui elektriseadmele kehtestab nõudeid ka mõni teine õigusakt, mis samuti näeb ette kohustuse paigaldada enne turustamist vastavusmärk, siis kinnitab elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja vastavusmärgi paigaldamisega, et elektriseade vastab ka selle õigusakti nõuetele.

§16. Tehniline dokumentatsioon

(1) Tehnilises dokumentatsioonis esitatakse kirjeldus elektriseadmestiku tootmisel ja paigaldamisel nõuetele vastavuse tagamiseks rakendatud meetmetest. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama kompetentse asutuse väljastatud elektriseadmestiku nõuetele vastavust tõendavat dokumenti.

(2) Elektriseadmestiku tootja, tema volitatud esindaja või elektriseadmestiku turule laskja peab säilitama tehnilist dokumentatsiooni kümme aastat, elektriseadme puhul alates viimase elektriseadme turule laskmisest ning võimaldama riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul sellega tutvuda.

3. peatükk
MUUD SÄTTED

§17. Nõuded madal- ja kõrgepinge elektripaigaldistele

«Elektriohutusseaduse» nõuete täitmiseks madal- ja kõrgepinge elektripaigaldistes tuleb lähtuda vastavatest Eesti standarditest (EVS) või nende puudumisel Euroopa Elektrotehnilise Standardimiskomitee (Comité Europeen de Normalisation Electrotechnique – CENELEC) standarditest (EN) või harmoniseerimisdokumentidest (HD) ja/või Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (International Electrotechnical Commission) standarditest (IEC) või nimetatutega vastavuses olevatest dokumentidest.

§18. Sätted määruse I ja II peatüki kohta

(1) Käesoleva määruse I peatüki puhul võib juhinduda Euroopa Nõukogu direktiivist 73/23/EMÜ liikmesriikide seadusandluse ühtlustamise kohta teatud pingevahemikes töötavate elektriseadmete osas, ühes hilisemate muudatustega.

(2) Käesoleva määruse II peatüki puhul võib juhinduda Euroopa Nõukogu direktiivist 89/336/EMÜ liikmesriikide seadusandluse ühtlustamise kohta, elektromagnetilise ühilduvuse nõuete osas, ühes hilisemate muudatustega.

§19. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud §-d 8 ja 15 ning § 18.

(2) Paragrahvid 8, 15 ja 18 jõustuvad Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa Leping) (RT II 1995, 22–27, 120) tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli (Protocol on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) jõustumisel elektriseadmete ja -paigaldiste suhtes või Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga, olenevalt asjaolust, kumb tähtpäev saabub varem.
1 73/23/EMÜ (EÜT L 77, 26.03.1973 lk 29)
2 89/336/EMÜ (EÜT L 139, 23.05.1989 lk 19)

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json