Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Kehra linna ja Anija valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2002, 62, 382

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Kehra linna ja Anija valla osas

Vastu võetud 11.07.2002 nr 224

Määrus kehtestatakse « Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel.

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Senise Kehra linna ja senise Anija valla baasil moodustatakse uus omavalitsusüksus Anija vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Anija valla piiriks kehtestatakse senise Anija valla piir.

§3. Asula liigi kehtestamine

Kehra kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§4. Lahkmejoone määramine

Kehra vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Kehra linna ja senise Anija valla vaheline piir.

§5. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda vajalikud muudatused riigi maakatastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643) jäetakse Harju maakonna linnade loetelust välja nimi «Kehra».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653) täiendatakse Harju maakonna Anija valla osas enne sõna «Külad» sõnadega:

«Vallasisesed linnad

Kehra».

§7. Haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumine

Haldusterritoriaalse korralduse muudatus ja § 6 jõustuvad Anija Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Justiitsminister
siseministri ülesannetes Märt RASK

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json