Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Rapla linna ja Rapla valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2002, 62, 383

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Rapla linna ja Rapla valla osas

Vastu võetud 11.07.2002 nr 225

Määrus kehtestatakse « Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel.

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Senise Rapla linna ja senise Rapla valla baasil moodustatakse uus omavalitsusüksus Rapla vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Rapla valla piiriks kehtestatakse senise Rapla valla piir.

§3. Asula liigi kehtestamine

Rapla kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§4. Lahkmejoone määramine

Rapla vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Rapla linna ja senise Rapla valla vaheline piir.

§5. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda vajalikud muudatused riigi maakatastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643) jäetakse Rapla maakonna loetelust välja sõnad «linnad – Rapla».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653) täiendatakse Rapla maakonna Rapla valla osas enne sõna «Alevikud» sõnadega:

«Vallasisesed linnad

Rapla».

§7. Haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumine

Haldusterritoriaalse korralduse muudatus ja § 6 jõustuvad Rapla Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Justiitsminister
siseministri ülesannetes Märt RASK

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json