Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Räpina linna ja Räpina valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2002, 62, 384

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Räpina linna ja Räpina valla osas

Vastu võetud 11.07.2002 nr 226

Määrus kehtestatakse « Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel.

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Senise Räpina linna ja senise Räpina valla baasil moodustatakse uus omavalitsusüksus Räpina vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Räpina valla piiriks kehtestatakse senise Räpina valla piir.

§3. Asula liigi kehtestamine

Räpina kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§4. Lahkmejoone määramine

Räpina vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Räpina linna ja senise Räpina valla vaheline piir.

§5. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda vajalikud muudatused riigi maakatastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643) jäetakse Põlva maakonna linnade loetelust välja nimi «Räpina».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653) täiendatakse Põlva maakonna Räpina valla osas enne sõna «Alevikud» sõnadega:

«Vallasisesed linnad

Räpina».

§7. Haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumine

Haldusterritoriaalse korralduse muudatus ja § 6 jõustuvad Räpina Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Justiitsminister
siseministri ülesannetes Märt RASK

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json