Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Kohila valla (alevi) ja Kohila valla osa

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2002, 62, 385

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Kohila valla (alevi) ja Kohila valla osa

Vastu võetud 11.07.2002 nr 227

Määrus kehtestatakse « Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel.

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Senise Kohila valla (alevi) ja senise Kohila valla baasil moodustatakse uus omavalitsusüksus Kohila vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Kohila valla piiriks kehtestatakse senise Kohila valla piir.

§3. Asula liigi kehtestamine

Kohila kui asula liigiks kehtestatakse alev.

§4. Lahkmejoone määramine

Kohila alevi lahkmejooneks määratakse senise Kohila valla (alevi) ja senise Kohila valla vaheline piir.

§5. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda vajalikud muudatused riigi maakatastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643) jäetakse Rapla maakonna valdade loetelust välja nimi «Kohila (alev)».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653) tehakse järgmised muudatused:

1) loetelust jäetakse välja sõnad

«KOHILA vald (alev)

Alevid

Kohila».

2) loetelu täiendatakse pärast sõnu «KOHILA vald» sõnadega:

«Alevid

Kohila».

§7. Haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumine

Haldusterritoriaalse korralduse muudatus ja § 6 jõustuvad Kohila Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Justiitsminister
siseministri ülesannetes Märt RASK

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json