Teksti suurus:

Erakorralise seisukorra seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku, kodakondsuse seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse ja vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 62, 376

Erakorralise seisukorra seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku, kodakondsuse seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse ja vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. juuli 2002. a otsusega nr 215

§ 1. Erakorralise seisukorra seaduses (RT I 1996, 8, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses:

« § 61. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 17 lõikes 2 ja paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «tunnistada kehtetuks».

§ 2. Halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju hüvitamist;»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitev asutus, ametnik või muu isik võib esitada kaebuse üksikisiku või eraõigusliku juriidilise isiku vastu üksnes seadusega sätestatud juhul. Ametnikku käsitatakse üksikisikuna teenistusvaidluses. Üksikisikul ja eraõiguslikul juriidilisel isikul on tema vastu esitatud kaebuse läbivaatamisel halduskohtumenetluses avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva asutuse, ametniku või muu isiku õigused ja kohustused, arvestades üksikisiku või eraõigusliku juriidilise isiku vastu esitatud kaebuse eripära.»;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Üksikisiku või eraõigusliku juriidilise isiku vastu esitatakse kaebus isiku elu- või asukoha järgi.»;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Üksikisiku või eraõigusliku juriidilise isiku vastu võib kaebuse esitada seadusega sätestatud tähtaja jooksul.»;

5) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Üksikisiku või eraõigusliku juriidilise isiku vastu esitatud kaebuses märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kaebuse aluseks olevad asjaolud.»;

6) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) üksikisik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle vastu on kaebus esitatud.»;

7) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«Käesolevas paragrahvis kaebuse esitaja kohta kehtestatud nõudeid kohaldatakse ka üksikisikule ja eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle vastu on kaebus esitatud.»;

8) paragrahvi 24 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu «kaebuse esitaja» sõnadega «või üksikisiku või eraõigusliku juriidilise isiku, kelle vastu on kaebus esitatud,»;

9) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) mõista välja hüvitus avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju eest;».

§ 3. Kodakondsuse seaduses (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323; 2001, 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse andmisest keeldumist ei põhjendata.»;

2) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne sooviavalduse esitamist peab isik tasuma riigilõivu.»;

4) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne sooviavalduse esitamist peab isik tasuma riigilõivu.»;

6) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «loetletud dokumendid» sõnadega «ja on tasunud riigilõivu»;

7) paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad «talle teatatakse sellest kirjalikult» sõnadega «see tehakse talle teatavaks posti teel või elektrooniliselt»;

8) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse sõnad «talle teatatakse sellest kirjalikult» sõnadega «see tehakse talle teatavaks posti teel või elektrooniliselt»;

9) paragrahvi 23 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

« (2) Enne Eesti kodakondsusest vabastamist peab isik tasuma riigilõivu.»;

11) paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953; 1999, 16, 271; 2000, 28, 167; 2002, 21, 117) § 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 5. Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse (RT I 1993, 71, 1001) § 10 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Taotluse esitamine toimub haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.»

§ 6. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2002. aasta 1. augustil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json