Teksti suurus:

Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 63, 389

Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. juuli 2002. a otsusega nr 223

§ 1. Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358; 51, 550; 102, 908; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 65, 375; 75, 454) § 7 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) korraldavad laste õiguste kaitset õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras;».

§ 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 15:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kooli direktor võib valla- või linnavalitsuse nõusolekul moodustada vastavalt vajadusele koolis ettevalmistusrühmi koolieelikutele alushariduse omandamise võimaldamiseks, pikapäevarühmi ja parandusõpperühmi.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Koolieelikute ettevalmistusrühmade, pikapäevarühmade ja parandusõpperühmade, samuti raamatukogude töökorralduse alused kehtestab haridusminister määrusega.»

(2) Paragrahvi 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

(3) Seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

« § 161. (1) Vajaduse korral moodustab kooli omanik kooli juurde õpilaskodu. Õpilaskodu on kooli struktuuriüksus, kus tagatakse õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused. Õpilaskodu töökorralduse alused kehtestab haridusminister määrusega.

(2) Kooli omaniku taotlusel ning kooskõlastatult kooli asukohajärgse maavanemaga määrab haridusminister maakonnas munitsipaalkooli (-koolid), mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus luuakse riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arvu nendes koolides.

(3) Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab kooli direktor. Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise aluseks on:
1) õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) taotlus või
2) sanatoorse kooli õpilaste puhul nõustamiskomisjoni otsus õpilase sanatoorsesse kooli suunamise kohta ning lapsevanema (eestkostja, hooldaja) taotlus või
3) hälvikute erikooli õpilaste puhul nõustamiskomisjoni otsus õpilase hälvikute erikooli suunamise kohta ning lapsevanema (eestkostja, hooldaja) taotlus või kohtumäärus õpilase kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise kohta või
4) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riiklikult toetatavale kohale vastuvõtmise taotlemisel õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) taotlus koos õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku põhjendatud taotlusega ning õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolekuga.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 nimetatud valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku põhjendatud taotluses märgitakse:
1) tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;
2) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad õpilasel koolikohustuse täitmist;
3) õpilase ja vanemate (eestkostja, hooldaja) suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhoolekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
4) õpilasele ja vanematele (eestkostjale, hooldajale) õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.

(5) Õpilasele võimaldatakse õppimine koolis, mille juures olevasse õpilaskodusse ta suunatakse, vähemalt ühe õppeaasta jooksul.

(6) Õpilaskodus võivad õpilased elada kogu õppeaasta jooksul, välja arvatud suvevaheajal, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilaskodus elavad õpilased aastaringselt.»

(4) Paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Lähtudes käesoleva seaduse § 16 1 lõikes 2 nimetatud riiklikult toetatavatele õpilaskodukohtadele vastuvõetud õpilaste arvust, nähakse riigieelarves ette sihtotstarbelised eraldised valla- ja linnaeelarvetele õpilaskoduga seotud kulude katmise toetamiseks. Toetuse summa ühe õpilase kohta ei tohi olla väiksem kui eelmisel aastal määratud toetus.»

§ 3. Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264; 2001, 50, 288) § 4 lõike 1 punkt 3 ja lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json