Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ning apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 64, 391

Kriminaalmenetluse koodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ning apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. juuli 2002. a otsusega nr 220

I. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9; 53, 306 ja 313; 56, 333; 65, 378; 100, 645; 102, 676; 2002, 29, 174) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Uurijal ja kohtul on õigus käesoleva koodeksi §-s 78 1 sätestatud põhjendatud takistuseta ilmumata jäänud tunnistajale kohaldada sundtoomist, samuti määratakse uurija juurde või kohtusse põhjendatud takistuseta ilmumata jäänud tunnistajale rahatrahv käesoleva koodeksi §-s 782 ettenähtud juhtudel ja korras.»

§ 2. Paragrahvi 55 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Uurijal ja kohtul on õigus käesoleva koodeksi §-s 78 1 sätestatud põhjendatud takistuseta ilmumata jäänud kannatanule kohaldada sundtoomist, samuti määratakse uurija juurde või kohtusse põhjendatud takistuseta ilmumata jäänud kannatanule rahatrahv käesoleva koodeksi §-s 782 ettenähtud juhtudel ja korras.»

§ 3. Paragrahvi 76 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Uurija juurde või kohtusse käesoleva koodeksi §-s 78 1 sätestatud põhjendatud takistuseta ilmumata jäänud alaealise kahtlustatava, süüdistatava või kohtualuse vanemale, eestkostjale või hooldajale määratakse rahatrahv käesoleva koodeksi § 78 2 ettenähtud juhtudel ja korras.»

§ 4. Paragrahvi 781:

1) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) isiku enda haigestumine või lähedase isiku ootamatu raske haigus, mis ei võimalda isikul ilmuda uurija või prokuröri juurde või kohtusse kutsel märgitud tähtajaks või teha muud menetluses kohustuslikku toimingut;»;

2) lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud takistuse esinemise kohta esitab isik kohtule vastava tõendi. Tõendi vormi ja väljaandmise korra kehtestab sotsiaalminister.»

§ 5. Paragrahv 782 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 782. Trahvimine

(1) Kui kannatanu, tsiviilhageja, tsiviilkostja või nende esindaja, kahtlustatav, süüdistatav või tunnistaja ei ilmu kutse peale uurija juurde määratud tähtajaks, trahvib maa- või linnakohtu kohtunik uurija või prokuröri taotlusel teda mitteilmumise eest rahatrahviga kuni kolmesaja miinimumpäevamäära ulatuses.

(2) Kui alaealine kahtlustatav või süüdistatav ei ilmu kutse peale uurija juurde määratud tähtajaks, trahvib maa- või linnakohtu kohtunik uurija või prokuröri taotlusel tema vanemat, eestkostjat või hooldajat rahatrahviga kuni kahesaja miinimumpäevamäära ulatuses.

(3) Kui kohtualune, kannatanu, tsiviilhageja või tsiviilkostja või nende esindaja või tunnistaja, ekspert, spetsialist, tõlk või manukas ei ilmu kutse peale kohtusse määratud tähtajaks, samuti kui ekspert, spetsialist, tõlk või manukas ilma mõjuva põhjuseta oma kohustuste täitmisest keeldub, trahvib maa- või linnakohtu kohtunik teda rahatrahviga kuni kolmesaja miinimumpäevamäära ulatuses.

(4) Kui alaealine kohtualune ei ilmu kutse peale kohtusse määratud tähtajaks, trahvib maa- või linnakohtu kohtunik tema vanemat, eestkostjat või hooldajat rahatrahviga kuni kahesaja miinimumpäevamäära ulatuses.

(5) Maa- või linnakohtu kohtunik tühistab trahvitud isiku kaebuse alusel mitteilmumise eest määratud rahatrahvi, kui trahvitud isik tõendab, et ilmumata jäämise tingis käesoleva seaduse §-s 78 1 nimetatud põhjendatud takistus.

(6) Rahatrahvi määramise, tühistamise või tühistamisest keeldumise määruse peale võib esitada erikaebuse ringkonnakohtule.

(7) Trahvide sissenõudmine toimub korras, mis on täitemenetluse seadustikuga (RT I 1993, 49, 693; 2001, 29, 156; 43, 238) ette nähtud haldusõiguserikkumiste eest määratud trahvide sissenõudmiseks.»

§ 6. Paragrahvi 783 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Uurija või kohtu määruse alusel võib kohaldada kannatanu, tsiviilhageja, tsiviilkostja või nende esindaja, kahtlustatava, süüdistatava, tunnistaja, spetsialisti, tõlgi või manuka sundtoomist, kui ta on jätnud uurija juurde või kohtusse ilmumata ja kutses on märgitud, et mitteilmumise korral võib isiku suhtes kohaldada sundtoomist.»

§ 7. Paragrahvi 783 täiendatakse lõikega 1 1 järgmises sõnastuses:

« (11) Sundtoomist ei kohaldata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on jätnud uurija juurde või kohtusse ilmumata käesoleva koodeksi §-s 781 sätestatud põhjendatud takistuse tõttu ja ta on sellest uurijat või kohut õigeaegselt teavitanud.»

§ 8. Paragrahvi 783 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Isikut, kelle suhtes on rakendatud sundtoomist, peetakse kinni arestimajas vangistusseaduse (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) alusel kehtestatud sisekorraeeskirjade kohaselt.»

§ 9. Paragrahvi 961 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Justiitsministeerium avaldab riikliku kriminaalmenetlusregistri andmete põhjal iga aasta 1. märtsiks kuritegevuse eelnenud aasta aruande.»

§ 10. Paragrahv 185 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 185. Kohtu alla andmine

(1) Kriminaalasja kohtusse saabumisel kontrollib kohtunik käesoleva koodeksi § 29 sätteid järgides kriminaalasja kohtualluvust ning teeb määruse süüdistatava kohtu alla andmiseks.

(2) Kui süüdistuskokkuvõte ei vasta käesoleva koodeksi § 174 sätetele või kui on vaja muuta süüdistatava suhtes valitud tõkendit või lahendada tunnistaja või kannatanu anonüümsusega seonduv, toimub kohtu korraldav istung.»

§ 11. Paragrahv 189 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 190 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahv 194 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Paragrahvi 208 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Mitme kohtualusega kriminaalasja kohtulikul arutamisel võib kriminaalasja nende kuritegude arutamine, mis ei puuduta konkreetset kohtualust, toimuda ilma selle kohtualuseta ja tema kaitsjata.»

§ 15. Paragrahvi 209 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohus trahvib mitteilmunud kohtualust käesoleva koodeksi §-s 78 2 sätestatud korras ning otsustab sundtoomise kohaldamise või kohtualuse suhtes muu tõkendi kohaldamise.»

§ 16. Paragrahvi 278 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

« (5) Kohus võib kohtuotsuse resolutiivosa koostada eraldi menetlusdokumendina. Resolutiivosa kuulutades teatab kohus, millal menetlusosalised saavad kohtu kantseleis kohtuotsusega tutvuda.

(6) Kui kohtuotsuse resolutiivosa koostatakse eraldi menetlusdokumendina, tuleb kohtuotsus koostada resolutiivosa kuulutamisest alates kahekümne päeva jooksul.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel lisatakse toimikusse kohtuotsuse resolutiivosa ja kohtuotsus.»

§ 17. Paragrahvi 280 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtuotsuse ärakiri antakse kätte või saadetakse kohtualusele, samuti vahi alla võetud menetlusosalisele kolme ööpäeva jooksul pärast kohtuotsuse kuulutamist või kohtukantselei kaudu teatavaks tegemist. Teistele menetlusosalistele saadetakse kohtuotsuse ärakiri nende taotlusel viie ööpäeva jooksul.»

II. Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453; 87, 524 ja 526; 97, 605; 102, 677; 2002, 18, 98; 21, 117; 29, 174 ja 175; 30, 176; 32, 189; 44, 284) § 21 lõike 3 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kõrgem politseiametnik võib määrata rahatrahvi kuni kolmsada trahviühikut käesoleva seadustiku §-s 96, § 98 1. ja 2. lõikes, § 101 2. lõikes ning §-des 103, 104 ja 158 nimetatud õigusrikkumiste eest.»

III. Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustikus (RT I 1993, 50, 695; 1994, 3, 15; 86/87, 1487; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943; 1998, 17, 265; 51, 756; 1999, 16, 271; 2000, 35, 222; 40, 249; 58, 376; 86, 542; 2001, 53, 306 ja 313; 2002, 29, 174) tehakse järgmised muudatused:

§ 18. Seadustiku kogu tekstist jäetakse välja sõna «internaatkool» vastavas käändes.

§ 19. Paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Apellatsioonkaebus või -protest esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 10 päeva jooksul, alates:
1) kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast või
2) päevast, millal kohtuotsus tervikuna on kohtukantselei kaudu teatavaks tehtud, juhul kui kohtuotsuse resolutiivosa koostati eraldi menetlusdokumendina.»

§ 20. Paragrahvi 68 lõike 1 punkti 7 täiendatakse pärast sõna «rahatrahvi» sõnadega «tühistamise või rahatrahvi tühistamisest keeldumise».

§ 21. Paragrahvi 68 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks.

IV. § 22. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub üldises korras, välja arvatud I osa § 9, mis jõustub 2003. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json