Teksti suurus:

Psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 64, 392

Psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. juuli 2002. a otsusega nr 221

Psühhiaatrilise abi seaduses (RT I 1997, 16, 260; 1999, 31, 425; 2001, 50, 284; 53, 309) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktist 3 jäetakse välja numbrid «, 15, 16»;

2) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Sotsiaalministeerium korraldab psüühikahäireid ennetavat tegevust.»;

4) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Psühhiaatrilise abi seos sotsiaalhoolekandega

Kohalik omavalitsus tagab psüühikahäirega isikule sotsiaalteenuste kättesaadavuse kooskõlas sotsiaalhoolekande seadusega (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617).»;

7) paragrahvi 15 lõiked 1, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvis 18 asendatakse sõnad «tervishoiukorralduse seaduses» sõnadega «tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284)».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json