Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 "Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 66, 401

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 "Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine" muutmine

Vastu võetud 23.07.2002 nr 235

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 71, 1201; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 24, 133; 52, 303; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354) § 40 lõike 3 ja § 43 lõike 6 alusel ning kooskõlas «Kohtute seaduse, Eesti Panga seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ja Riigikontrolli seaduse muutmise seadusega» (RT I 2002, 57, 356) ja «Ringhäälinguseaduse, Eesti Kultuurkapitali seaduse, ülikooliseaduse, Hüvitusfondi seaduse, Eesti Teaduste Akadeemia seaduse, Rahvusooperi seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse, Kaitseliidu seaduse, audiitortegevuse seaduse, õiguskantsleri seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, notariaadiseaduse, advokatuuriseaduse, liikluskindlustuse seaduse, Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seadusega» (RT I 2002, 57, 357).

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrust nr 371 «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine» (RT I 1999, 92, 828; 2000, 100, 647) täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51. Rahandusministril kehtestada 1. augustiks 2002. a «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» andmete esitamise vormid ja täitmise juhend.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371 kinnitatud «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimääruses» tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on valitsusasutuste, valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, valla või linna ametiasutuste ja valla või linna ametiasutuste hallatavate asutuste, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, kohtute, kaitseväe juhataja alluvuses olevate asutuste ja üksuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute asutuste (edaspidi asutused) üle arvestuse pidamine ning registriandmete käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses kättesaadavaks tegemine.»;

2) punkti 5 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) andmed asutuste kohta;»;

3) punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6. Registrisse kantakse asutuste kohta järgmised andmed:
1) täisnimi;
2) liik;
3) asukoha aadress;
4) tegevusala;
5) tegevuspiirkond;
6) moodustamise või asutamise kuupäev (riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuseks muutmise kuupäev);
7) moodustamisakti nimetus, number ja kuupäev või asutamise seaduse pealkiri ja vastuvõtmise kuupäev;
8) kinnitatud ja komplekteeritud koosseis struktuuriüksuste kaupa (välja arvatud avalik-õiguslike juriidiliste isikute kohta);
9) kõrgemalseisva asutuse nimi ja registrikood;
10) põhimääruse, põhikirja või reglemendi kinnitamise akti nimetus, number ja kuupäev;
11) põhimääruse, põhikirja või reglemendi muutmise akti nimetus, number ja kuupäev;
12) lõpetamisotsuse akti nimetus, number ja kuupäev või lõpetamise seaduse pealkiri ja vastuvõtmise kuupäev;
13) ümberkorraldamisakti nimetus, number ja kuupäev või ümberkorraldamise seaduse pealkiri ja vastuvõtmise kuupäev;
14) asutuse ümberkorraldamise kuupäev;
15) ümberkorralduse tulemusel tegevust lõpetavate ja tegevust alustavate asutuste nimed;
16) asutuse tegevuse lõpetamise kuupäev;
17) sidevahendite numbrid.»;

4) punkti 7 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) andmed registri dokumentide vastuvõtmise ja väljastamise kohta.»;

5) punkti 9 täiendatakse alapunktidega 5–8 järgmises sõnastuses:

« 5) avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
6) põhiseaduslikud institutsioonid või neid teenindavad asutused;
7) esimese ja teise astme kohtute puhul Justiitsministeerium;
8) kaitseväe juhataja alluvuses olevate asutuste ja üksuste (sh Kaitseliit ja Kaitseliidu malevad) puhul Kaitseministeerium.»;

6) punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10. Käesoleva põhimääruse punkti 9 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asutused esitavad registrisse peale enda andmete ka andmed oma valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja valitsemisalas või haldamisel olevate valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste kohta. Punkti 9 alapunktides 5 ja 6 nimetatud asutused esitavad registrisse peale enda andmete ka andmed oma asutuste kohta. Valla või linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste andmed esitab registri volitatud töötlejale valla- või linnavalitsus kui omavalitsusüksuse täitevorgan.»;

7) 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Asutuse registreerimine ja registrisse kantavate andmete muutmine»;

8) punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13. Asutuse registrisse kandmise aluseks on:
1) seadus, millega avalik-õiguslik juriidiline isik on asutatud või põhiseaduslik institutsioon, kohus või kaitseväe asutus on moodustatud;
2) otsus, millega avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus on moodustatud;
3) seadus, Vabariigi Valitsuse või ministri määrus, riigisekretäri käskkiri või maavanema korraldus, millega riigiasutus on moodustatud või
4) kohaliku omavalitsuse volikogu õigusakt, millega kohaliku omavalitsuse asutus on moodustatud.»;

9) punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14. Põhimääruse punktis 9 nimetatud asutused esitavad registri volitatud töötlejale käesoleva põhimääruse punktis 6 loetletud andmed ja asutuse moodustamisakti, asutamise seaduse, põhimääruse, põhikirja või reglemendi ning kinnitatud struktuuri ja koosseisu ärakirjad 15 tööpäeva jooksul pärast asutuse moodustamisakti, asutamise või moodustamise seaduse jõustumist. Kinnitatud struktuuri ja koosseisu ärakirju ei pea esitama avalik-õiguslikud juriidilised isikud»;

10) punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

« 20. Asutuse ümberkorraldamise korral esitab andmete esitaja ümberkorraldusotsuse akti või ümberkorraldamise seaduse ärakirja registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates.»;

11) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Asutuse tegevuse lõpetamise korral esitab andmete esitaja lõpetamisotsuse akti või lõpetamise seaduse ärakirja registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates. Registri volitatud töötleja kannab asutuse andmed registri arhiivi 5 tööpäeva jooksul lõpetamisotsuse akti, likvideerimisakti või lõpetamise seaduse esitamisest arvates.»;

12) punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

« 22. Käesoleva põhimääruse punkti 6 alapunktides 1 ja 2 nimetatud registrisse kantud andmete muutumisel on andmete esitaja kohustatud saatma muutunud andmed registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest. Muude andmete muutumisel on andmete esitaja kohustatud saatma muutunud andmed kaks korda aastas. Iga aasta 1. jaanuari seisuga andmed esitatakse 1. veebruariks ja 1. juuli seisuga andmed 1. augustiks.»;

13) punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:

« 27. Registri volitatud töötleja säilitab kõik asutuse registreerimiseks, registrisse kantud andmete muutmiseks ja tegevuse lõpetanud asutuse andmete registri arhiivi kandmise aluseks olevad dokumendid.»;

14) punkt 42 sõnastatakse järgmiselt:

« 42. Asutuste kohta, mis on moodustatud enne «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» asutamist, esitavad andmete esitajad käesoleva registri pidamise põhimääruse punktis 14 nõutud andmed ning ettevõtteregistri registreerimistunnistuse.»;

15) punkt 43 sõnastatakse järgmiselt:

« 43. Asutused kustutatakse ettevõtteregistrist 30 tööpäeva jooksul, arvates nende registreerimisest «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris».»

§ 3. Määrus jõustub 1. augustil 2002. a.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json