Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 "Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 66, 402

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 "Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 23.07.2002 nr 236

Määrus kehtestatakse «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336) § 7 lõike 1 punktide 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 9, 138; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613) preambul sõnastatakse järgmiselt:

««Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336) § 7 lõike 1 punktide 1, 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» kinnitatud «Eluruumidele esitatavad nõuded» preambuli esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevad eluruumidele esitatavad nõuded on kehtestatud «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336) § 7 lõike 1 punkti 1 alusel.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» kinnitatud «Üüri arvestamise korras» (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolev üüri arvestamise kord on kehtestatud «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336) § 7 lõike 1 punkti 3 alusel.»;

2) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Käesolev üüri arvestamise kord kehtib ainult «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse» (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751; 96, 847; 2000, 47, 288; 51, 324; 2001, 48, 265; 93, 565; 2002, 53, 336) §-s 121 sätestatud eluruumide suhtes ning laieneb üksnes üürisuhtele, mille pooleks olev üürnik elas endisele omanikule või tema õigusjärglasele tagastatud eluruumis selle tagastamise hetkel.»;

3) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6. Üüri sisse kuuluvad, kui üürilepingus ei sätestata teisiti, arvestuslikult järgmised üürilepingu esemega seotud ning üürilepingu esemeks olevate ruumide pindala osatähtsusele vastavad kulud, arvestatuna eluruumi üldpinna 1 m2 kohta:
1) kulud hoone ja selle juurde kuuluvate abi(teenindus)hoonete (puukuur, pesuköök jms) ehituskonstruktsioonide hoolduseks;
2) kulud hoone ja selle juurde kuuluvate järgmiste tehnovõrkude, -seadmete ja -süsteemide hoolduseks:
hoonevälised tehnovõrgud (soojus-, vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja gaasivõrgud);
katlamaja;
soojussõlm;
küttesüsteem;
soojaveevarustussüsteem;
külmaveevarustussüsteem;
kanalisatsioonisüsteem;
elektrivarustussüsteem;
gaasivarustussüsteem;
suitsuärastus- ja tuletõrjesüsteemid;
muud tehnoseadmed ja süsteemid (teleantenn, fonolukk jne);
korstnad, ventilatsioonisüsteemid, prügišahtid;
üldkasutatavad veevõtukohad;
pliidid, ahjud ja suitsukäigud;
3) kulud üldkasutatavate ruumide ja kohtade (trepikojad, keldrid, pööningud, tehnilised korrused, pesuköögid, liftid, sanitaarsõlmed, terrassid, kuivkäimlad jms) hoolduseks;
4) kulud üldkasutatavate ruumide sanitaarpuhastuseks, kahjurputukate ja -näriliste tõrjeks ning hoone krundi või ümbruse korrashoiuks;
5) tasu üldkasutatavate ruumide ja hoone ümbruse valgustuseks ning muuks üldotstarbeks kasutatava elektrienergia eest;
6) tasu hoone ja hoone juurde kuuluvate tehnoseadmete ja -süsteemide avariilise teenindamise ning kanalisatsioonisüsteemi ummistuste likvideerimise eest.»;

5) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Lisaks üürile eluruumi kasutamise eest peab üürnik, juhul kui selles on üürilepingus kokku lepitud, tasuma veevarustuse, kanalisatsiooniteenuste, soojusvarustuseks vajaliku soojusenergia, tarbitud elektrienergia ja majapidamisgaasi, prügiveo ja muude kõrvalkulude eest ning katma üürileandja maamaksukulud ulatuses, mis vastab üürniku maakasutusele.»;

6) punktid 8–92 tunnistatakse kehtetuks;

7) punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10. Üüri arvestamisel võetakse arvesse aasta eeldatavad käesoleva korra punktis 6 loetletud kulud, kui üürilepingus ei sätestata teisiti. Nende kulude summa jagatakse aasta kalendrikuude arvuga ja hoone eluruumide üldpinna suurusega ja nii saadakse üürimäär eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus.»;

8) punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11. Üüri ja käesoleva korra punktis 7 märgitud kulusid arvestatakse ja tasutakse üürilepingus kokkulepitud ajavahemike kaupa. Kui üürilepingus sellist kokkulepet ei ole, peab üürnik maksma üüri ja kõrvalkulud lepingu lõppemisel.»;

9) punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12. Üüri ja käesoleva korra punktis 7 märgitud kulude maksmiseks peab üürileandja esitama üürnikule nõuetekohase üüriarve vähemalt 7 kalendripäeva enne maksetähtpäeva. Kui üürileandja arvet õigeaegselt ei esita, maksab üürnik üüri hiljemalt kokkulepitud ajavahemiku lõpuks või kui see langeb puhkepäevale või riiklikule pühale, siis nendele järgnevaks päevaks, kui maksmise tähtpäevas ei ole kokku lepitud teisiti. Üüriarvele tuleb märkida makseperioodil võetava üüri suurus ning muud maksed, võlgnevused ja viivised lahtikirjutatult järgmiselt:
1) Üür (eluruumi üldpinna 1 m2 kohta ja kokku):
hoolduskulud (arvestatud korra punkti 6 alapunktide 1, 2, 3 ja 6 alusel);
kulud sanitaarpuhastuseks ja korrashoiuks (arvestatud korra punkti 6 alapunkti 4 alusel);
tasu üldotstarbeks kasutatava elektrienergia eest (arvestatud korra punkti 6 alapunkti 5 alusel);
eluruumi üür kokku.
2) Tasu abiruumide kasutamise eest (üldpinna 1 m2 kohta ja kokku), kui üürileandja võtab seda korra punkti 5 alusel eraldi.
3) Muud maksed (arvestusühiku kohta ja kokku, sh käibemaks):
tasu soojusenergia eest kütteks;
tasu soojusenergia eest soojaveevarustuseks;
tasu veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest;
tasu muude kommunaalteenuste (elektrienergiaga ja gaasiga varustamine jms) eest, kui neid teenuseid vahendab üürnikule üürileandja;
tasu prügiveo eest;
maamaks;
muud maksed kokku.
4) Ettemaks.
5) Võlgnevus.
6) Viivised.
7) Tasumisele kuuluv summa kokku.»;

10) punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13. Vastavalt «Elamuseaduse» §-le 371 on kohaliku omavalitsuse volikogu poolt oma haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele kehtestatud üüri piirmäärad piirmääraks samal haldusterritooriumil asuvate «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse» §-s 121 sätestatud eluruumide suhtes. Üürilepingus võib kokku leppida üüri piirmäärast erineva üüri suuruse ainult üürniku nõusolekul.»;

11) punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14. Vastavalt «Elamuseaduse» §-le 75 üüri piirmäära ei rakendata nende elamute suhtes, mida omanik on renoveerinud, viies üürnikud ajutiselt välja, ja kus tehtud tööde tulemusena on elamistingimused oluliselt paranenud.»;

12) punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

13) korda täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

« 17. Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes rakendatakse «Võlaõigusseaduse» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 53, 336) üürilepingut puudutavaid sätteid.»

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister majandusministri
ning teede- ja sideministri ülesannetes Harri ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json