Teksti suurus:

Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 61, 375

Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. juuli 2002. a otsusega nr 214

1. peatükk
HALDUSMENETLUSE SEADUSE MUUTMINE

§ 1. Haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise menetlus, riigihangete pakkumismenetlus ja selle käigus tehtud vaidlustuste lahendamine ning väärteomenetlus ja süütegude kohtueelne uurimine ei ole haldusmenetlus käesoleva seaduse tähenduses.»;

2) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «juhtudel» sõnadega «ja suuruses»;

3) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «seaduses» sõnadega «või määruses»;

4) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõna «õigeaegselt» sõnaga «tähtaegselt»;

5) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui taotluse lahendamine ei kuulu haldusorgani pädevusse, jätab haldusorgan taotluse läbi vaatamata, selgitades taotlejale, millise haldusorgani pädevusse asi kuulub, või edastab taotluse pädevale haldusorganile, teatades sellest taotlejale. Taotluse edastamisel pädevale haldusorganile hakkab asja lahendamise tähtaeg kulgema taotluse pädevasse haldusorganisse saabumise hetkest.»;

6) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente säilitatakse arhiiviseaduses (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565) ja selle alusel antud arhiivieeskirjas ettenähtud korras.»;

7) paragrahvi 23 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Allkirja õigsuse ametliku kinnitamise õigus on Vabariigi Valitsuse määratud haldusorganitel.»;

8) paragrahvi 23 lõike 3 punktis 4 ja § 24 lõike 5 punktis 5 asendatakse sõna «ametipitsati» sõnaga «pitsati»;

9) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «ametlik dokument» sõnadega «või kes säilitab dokumenti arhivaalina»;

10) paragrahvi 24 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) selle dokumendi väljaandjat, väljaandmise kuupäeva ja asukohaviita dokumendiregistris»;

11) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «vastavalt» sõnadega «seaduses või määruses ettenähtud korrale või»;

12) paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Dokumendi postiga kättetoimetamise korral saadetakse dokument menetlusosalisele taotluses märgitud aadressil tähtkirjaga. Seaduses või määruses sätestatud juhtudel võib dokumendi kätte toimetada lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.»;

13) paragrahvi 27 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Dokument toimetatakse isikule elektrooniliselt kätte, kui isik on sellega nõus.»;

14) paragrahvi 31 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Dokumendi resolutiivosa loetakse avaldatuks pärast esimest avaldamise korda.»;

15) paragrahvi 31 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «, arvates teisest avaldamise korrast»;

16) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui lõikes 1 nimetatud lepingut ei ole sõlmitud ja seadus või määrus näeb ette dokumendi kättetoimetamise posti teel, toimetatakse dokument kätte §-s 26 sätestatud korras.»;

17) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Menetlustähtaja arvutamine taotluse esitamisega algavas haldusmenetluses toimub saabunud dokumendi registreerimise hetkest alates.»;

18) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel»;

19) paragrahvi 49 lõikes 4 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel»;

20) paragrahvi 71 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «riikliku järelevalve korras antud akti või sooritatud toimingu peale ega»;

21) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui haldusorgani üle teostab teenistuslikku järelevalvet minister, lahendab vaide haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgan, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.»;

22) paragrahvi 79 lõikes 3 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel»;

23) paragrahvi 84 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tähtaja pikendamise teade edastatakse vaide esitajale posti teel.»;

24) paragrahvi 87 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras võib halduskohtusse esitada kaebuse:
1) haldusakti või selle osa kehtetuks tunnistamiseks, mille kehtetuks tunnistamist on rahuldamata jäetud vaidega taotletud;
2) haldusakti andmiseks, mille väljaandmist on rahuldamata jäetud vaidega taotletud;
3) vaideotsuse peale, kui sellega on rikutud isiku õigusi vaidemenetluse esemest sõltumatult.»;

25) paragrahvi 96 lõikes 2 asendatakse sõnad «Avalik-õigusliku juriidilise isiku» sõnadega «Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse.»

2. peatükk
HALDUSMENETLUSE SEADUSE RAKENDAMINE

§ 2. Abipolitseiniku seaduses (RT I 1994, 34, 533; 1997, 73, 1201) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

« (2) K??esolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 6 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Avalduse rahuldamata jätmine tehakse avaldajale kättetoimetamisega teatavaks.»

§ 3. Aiandustoodete seaduses (RT I 2000, 89, 579; 2001, 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Loa või volituse andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest alates. Otsus tehakse isikule, kelle kohta see on tehtud, viivitamatult teatavaks posti teel või elektrooniliselt. Luba kehtib selle andmisest alates üks aasta ja volitus selle andmisest alates kolm aastat ning kehtivuse lõppemisel võib isiku kirjaliku taotluse alusel loa ja volituse kehtivuse tähtaega samadel alustel pikendada.»;

3) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse nõuete korduva rikkumise korral tunnistab Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor loa või volituse andmise otsuse kehtetuks. Kehtetuks tunnistamise otsus tehakse isikule, kelle kohta see on tehtud, viivitamatult teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

4) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse viide «(RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343; RT III 2000, 21, 232)» viitega «(RT I 2001, 56, 332)»;

5) paragrahvi 38 lõike 1 teine ja kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ühingu tunnustamine otsustatakse kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest alates. Otsus tehakse ühingule viivitamatult teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

6) paragrahvi 38 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui eeltunnustamise otsust ei ole tunnustamisplaani täitmise ajal kehtetuks tunnistatud ning ühing vastab tunnustamisplaani täitmise lõpus käesoleva seaduse nõuetele, loetakse ühing tunnustatuks tulenevalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet toimetab ühingule posti teel või elektrooniliselt kätte sellekohase teatise.»;

7) paragrahvi 42 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ei esita kõiki käesolevas seaduses sätestatud andmeid või kui ta»;

8) paragrahvi 42 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ühingu eeltunnustamisest keeldutakse, kui ühing on esitanud valeandmeid või kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhjendatud hinnangul ei ole tema tunnustamisplaani järgi võimalik tunnustamisnõudeid täita.»;

9) paragrahvi 43 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kehtetuks tunnistamise otsus tehakse ühingule viivitamatult teatavaks.»;

10) paragrahvi 65 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «ei ole esitanud õigusaktides sätestatud andmeid või»;

11) paragrahvi 73 lõike 2 teine lause jäetakse välja ning § 73 lõiked 3 ja 4 ning § 74 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Alaealise mõjutusvahendite seaduses (RT I 1998, 17, 264; 2001, 50, 288) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 62 lõikes 1 asendatakse sõnad «mida kooli direktor või tema volitatud isik on kohustatud tutvustama õpilasele allkirja vastu» sõnadega «mille kooli direktor või tema volitatud isik teeb õpilasele allkirja vastu teatavaks»;

3) paragrahv 63 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 63. Vaide esitamine

(1) Kui õpilane või tema seaduslik esindaja leiab, et õpilasele seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga antud õigusi on rikutud või vabadusi piiratud, on õpilasel või tema seaduslikul esindajal õigus esitada vaie haridusministrile või maavanemale.

(2) Vaideotsus saadetakse posti teel ka kooli direktorile.»;

4) paragrahvi 14 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 17 lõikes 1 asendatakse sõnad «§ 14 lõikes 5 nimetatud juhtumil» sõnadega «taotluses puuduste esinemise korral»;

6) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) saata käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud isikutele tähtkirjaga kutse vähemalt nädal aega enne alaealiste komisjoni istungi toimumist;»;

7) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Alaealiste komisjoni otsus allkirjastatakse komisjoni tööd juhtinud isiku poolt ning edastatakse alaealisele ja tema esindajale allkirja vastu kätteandmisega ja mõjutusvahendi kohaldajale posti teel.»;

8) paragrahvi 25 punktist 4 jäetakse välja sõnad «puudulikel andmetel või»;

9) paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Alaealiste komisjoni otsuse vaidlustamine

Käesoleva seaduse § 3 lõike 1 punktides 1–8 nimetatud mõjutusvahendite määramise ning alaealiste komisjoni toimingute ja otsuste peale võib esitada vaide maavanemale.»

§ 5. Andmekogude seaduses (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvis 14 asendatakse sõna «leping» sõnaga «haldusleping» vastavas käändes;

3) paragrahv 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 51. Vaide esitamine

Vastutava või volitatud töötleja haldusakti või toimingu peale võib esitada vaide andmekaitse järelevalveasutusele.»

§ 6. Arhiiviseaduses (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 23 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «on dokument, mis»;

3) paragrahvi 24 lõike 3 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Tegevusloa taotlejal ei tohi esineda maksuvõlgnevusi, samuti peab enne taotluse esitamist olema tasutud riigilõiv.»;

5) paragrahvi 25 täiendatakse pärast sõna «avalduse» sõnadega «ja sellele lisatud dokumentide»;

6) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «dokumendid» sõnadega «on puudulikud ja»;

8) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 45 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui juriidilised või füüsilised isikud ei ole täitnud arhiivijärelevalve korras tehtud ettekirjutusi, rakendab riigiarhivaar ettekirjutuse täitmise tagamiseks sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha maksimaalmäär on 1000 krooni.»

§ 7. Audiitortegevuse seaduses (RT I 1999, 24, 360; 2002, 21, 117) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Enne avalduse esitamist kutsekomisjonile eksami sooritamiseks peavad audiitori kutse taotleja ning täiendavale eksamile suunatud audiitor tasuma riigilõivu.»;

4) paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 29. Audiitori kutsetegevuse lõppemine ja lõpetamine

(1) Audiitori kutsetegevus lõpeb:
1) audiitori 70-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuarist või
2) audiitori surma korral.

(2) Audiitori kutsetegevus lõpetatakse:
1) audiitori vastavasisulise avalduse alusel või
2) audiitori kutse-eetika või auditeerimise nõuete jämedal rikkumisel või
3) audiitorite maine kahjustamisel seadusvastase või ebaeetilise tegevusega või
4) valeandmete esitamisel audiitori kutse saamisel või audiitorite nimekirja kandmisel või
5) seadusega audiitorile kehtestatud nõuetele mittevastamisel või
6) süüdi mõistmisel tahtlikult toime pandud kuriteo eest või
7) mõjuva põhjuseta audiitorkogu liikme kohustuste täitmata jätmisel, sealhulgas audiitorkogu liikmemaksu tasumata jätmisel või
8) audiitorkogu juhatuse määratud ajal või ulatuses tegevusaruande esitamata jätmisel või
9) audiitorkogu juhatuse otsuses määratud ajaks täiendava eksami sooritamata jätmisel.

(3) Audiitori kutsetegevuse lõpetamise otsustab audiitorkogu juhatus, tunnistades kutsekomisjoni otsuse kutsetunnistuse väljaandmise kohta kehtetuks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhatuse otsus kooskõlastatakse kutsekomisjoniga. Otsus jõustub selle teatavakstegemisest audiitorile.»;

5) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Audiitori kutsetegevuse lõppemise ja lõpetamise tagajärjed

(1) Audiitori kutsetegevuse lõppemisel või lõpetamisel kaotab isik õiguse tegutseda Eestis audiitorina.

(2) Audiitori kutsetegevuse lõppemisel või lõpetamisel jäävad audiitori kutsetegevusega seotud dokumendid audiitorühingule. Kui audiitor, kelle kutsetegevus lõppes või lõpetati, oli audiitorühingu ainus aktsionär või osanik või tegutses füüsilisest isikust ettevõtjana, või lõpetatakse audiitorühingu tegevus, antakse nimetatud dokumendid üle audiitorkogu juhatusele.

(3) Audiitori kutsetegevuse lõppemisel või lõpetamisel kuulub audiitori kutsetunnistus üleandmisele audiitorkogu juhatusele.»;

6) paragrahvi 34 lõike 2 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «ning» sõnadega «lõppemise või»;

7) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 1 ja lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Enne nimekirja kandmist kontrollib audiitorkogu juhatus audiitorühingu andmeid äriregistris.»;

9) paragrahvi 36 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Audiitor kustutatakse audiitorite nimekirjast audiitori kutsetegevuse lõppemisel käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud alustel või lõpetamisel § 29 lõikes 3 sätestatud kutsekomisjoni kinnitatud audiitorkogu juhatuse otsuse alusel.»

§ 8. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 5 lõike 2 teine lause jäetakse välja;

3) paragrahvi 13 lõike 1 punktid 2, 9 ja 10 ning lõike 2 punktid 2 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Enne avalduse esitamist tegevusloa või sõidukikaardi saamiseks peab taotleja (välja arvatud juhul, kui tegevusloa või sõidukikaardi väljaandja on mittetulundusühing) tasuma riigilõivu.»;

5) paragrahvi 14 lõike 1 teine lause jäetakse välja;

6) paragrahv § 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi taotluse läbivaatamine

(1) Tegevusloa andja kontrollib taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistrist või seaduse alusel teise registrisse kantud isiku puhul sellest registrist ning annab tegevusloa või teatab selle taotlejale tegevusloa andmisest keeldumisest 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist.

(2) Sõidukikaardi andja kontrollib taotleja andmeid esimese sõidukikaardi taotlemisel äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistrist või seaduse alusel teise registrisse kantud isiku puhul sellest registrist ning annab sõidukikaardi või teatab selle taotlejale sõidukikaardi andmisest keeldumisest 15 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud haldusaktid tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»

§ 9. Avaliku koosoleku seaduses (RT I 1997, 30, 472; 1999, 31, 425) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvis 8 asendatakse sõnad «kohalik omavalitsus» sõnadega «valla- või linnavalitsus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Korraldaja lisab avaliku koosoleku teatele politseiga kooskõlastatud liiklusskeemi, kui avaliku koosoleku läbiviimiseks on vajalik liiklus ümber korraldada. Kui avalik koosolek kavatsetakse korraldada maakonna mitme valla või linna haldusterritooriumil, siis tuleb liiklusskeem esitada kooskõlastamiseks ka maavalitsusele.»;

4) paragrahvi 8 lõigetest 6 ja 7 jäetakse välja sõna «motiveeritud»;

5) paragrahvi 8 lõike 6 teisest lausest jäetakse välja sõnad «, viidates seadussätetele, mis on registreerimata jätmise aluseks»;

6) paragrahvi 8 lõikest 6 jäetakse välja kolmas lause;

7) paragrahvi 8 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Avaliku teabe seaduses (RT I 2000, 92, 597) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 23 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Teabevaldaja teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud alusel teabenõude täitmisest keeldumise teabenõudjale teatavaks viie tööpäeva jooksul.»;

3) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

4) paragrahvi 46 pealkirja täiendatakse enne sõna «kaebuse» sõnadega «Vaide või» ning paragrahvi tekstis asendatakse sõnad «kaebusega pöörduda käesoleva seaduse §-s 44 nimetatud järelevalveorgani poole või halduskohtusse» sõnadega «vaidega pöörduda käesoleva seaduse §-s 44 nimetatud järelevalveorgani poole või kaebusega halduskohtusse»;

5) paragrahvis 47 asendatakse sõna «kaebus» vastavas käändes sõnaga «vaie» vastavas käändes;

6) paragrahvid 48 ja 49 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 50 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vaideotsuse teeb Andmekaitse Inspektsioon teatavaks vaide esitajale, teabevaldajale ja teabevaldaja kõrgemalseisvale asutusele või organile.»;

8) paragrahvi 51 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 52 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 54 lõikes 2 asendatakse sõna «kaebustest» sõnaga «vaietest».

§ 11. Digitaalallkirja seaduses (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 33 lõike 1 punkti 7 tekstist jäetakse välja sõnad «ja Maksuameti tõendi maksuvõla puudumise kohta»;

5) paragrahvi 33 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Peale selle kontrollib registri volitatud töötleja, kas taotleja on tasunud riigilõivu, kas teenust osutav isik või asutus on registreeritud ning kas isikul ei esine Maksuameti ees maksuvõlgnevusi.»;

6) paragrahvi 34 lõike 1 lõppu täiendatakse sõnadega «, tehes otsuse isikule või asutusele teatavaks»;

7) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) isikul või asutusel on maksuvõlg, ta ei ole registreeritud või ta ei ole tasunud riigilõivu»;

9) paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri volitatud töötleja toimetab isikule või asutusele teenuse osutaja registreerimisest keeldumise otsuse posti teel või elektrooniliselt kätte.»

§ 12. Eesti Kultuurkapitali seaduse (RT I 1994, 46, 772; 1996, 8, 166; 1997, 37/38, 571; 2002, 21, 117) § 1 täiendatakse lõikega 3 1 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 13. Eesti Teaduste Akadeemia seadust (RT I 1997, 35, 539; 2000, 104, 685; 2001, 34, 187; 2002, 21, 117) täiendatakse §-ga 1 1 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 14. Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduses (RT I 1995, 17, 233; 1999, 16, 271; 2002, 50, 314) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkirjas asendatakse sõna «ülesanne» sõnaga «reguleerimisala»;

2) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

3) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Teade tehakse isikule teatavaks kättetoimetamisega Kaitsepolitseiameti poolt.»

§ 15. Eesti Vabariigi haridusseadust (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358; 51, 550; 102, 908; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 65, 375; 75, 454) täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 16. Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 145 ja 146 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 145. Riikliku järelevalve teostamine

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon. Riikliku järelevalve käigus läbiviidavale menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise korral on tööinspektoril ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal õigus teha ettekirjutus, milles märgitakse:
1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
2) ettekirjutuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning asutuse nimetus ja aadress;
3) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud ja viide õiguslikule alusele;
5) ettekirjutuse resolutsioon, milles tuuakse välja kohustatud subjekti ettekirjutusest tulenevad kohustused ja nende täitmise tähtajad;
6) viide haldussunnivahendite kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral;
7) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
8) ettekirjutuse koostaja allkiri.

(3) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb ettekirjutuse koostajale ja teine kohustatud subjektile. Kui on vajadus informeerida ettekirjutusest kolmandat isikut, toimetatakse talle posti teel või elektrooniliselt kätte ettekirjutuse koostaja poolt kinnitatud ettekirjutuse ärakiri.

(4) Ettekirjutus on tööandjale täitmiseks kohustuslik ning lõikes 2 nimetatud järelevalveametnikul on õigus kontrollida ettekirjutuse täitmist märgitud tähtaja jooksul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib tööinspektor ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 146. Tööinspektori ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja otsus

(1) Tööinspektor või Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja teevad otsuse, millega annavad käesolevas seaduses ettenähtud nõusoleku või kooskõlastuse või keelduvad selle andmisest, ja teevad selle tööandjale teatavaks kirjaliku taotluse esitamisest arvates ühe nädala jooksul. Otsuse tegemise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuses märgitakse:
1) otsuse tegemise aeg ja koht;
2) otsuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutuse nimetus;
3) otsuse tegemise põhjus ja õiguslik alus;
4) otsuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
5) otsuse koostaja allkiri.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 1461 järgmises sõnastuses:

« § 1461. Ettekirjutuse ja otsuse vaidemenetlus

(1) Vaie ettekirjutuse või otsuse peale esitatakse, vaadatakse läbi ja lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses ettenähtud erisusi.

(2) Kui tööandja ei nõustu tööinspektori ettekirjutusega või otsusega, on tal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajale haldusakti teatavakstegemisest arvates kümne kalendripäeva jooksul. Kui ettekirjutuse või otsuse on teinud Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja, on tööandjal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni peadirektorile haldusakti teatavakstegemise päevast arvates kümne kalendripäeva jooksul.

(3) Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutust või otsust täita. Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal või Tööinspektsiooni peadirektoril on õigus vaide esitaja taotlusel või oma algatusel peatada ettekirjutuse või otsuse täitmine kuni vaideotsuse tegemiseni.»

§ 17. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Koolitusluba annab erakoolile õiguse viia läbi õpet, mille õppekavaga määratud õppeaja kestus ületab käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud kestust. Koolitusloa annab ja tunnistab kehtetuks haridusminister käskkirjaga.»;

3) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) Paragrahvi 5 lõiked 7–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Haridusminister teeb koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise käskkirja koolitusloa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul käskkirja andmisest arvates. Koolitusloa andmise käskkiri tehakse posti teel või elektrooniliselt teatavaks ka valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil erakool tegutseb.

(8) Enne koolitusloa väljastamist kontrollib Haridusministeerium, kas koolitusloa taotleja on koolitusloa andmise eest tasunud riigilõivu.

(9) Haridusminister ei anna koolitusluba, kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 ettenähtud andmed tingimuste täitmise kohta puuduvad või ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, kui õppekavale määratud ekspertiisi tulemused on negatiivsed või kui erakooli pidajal on maksevõlgnevusi.»;

5) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud käskkiri tehakse koolitusloa taotlejale posti teel või elektrooniliselt teatavaks viie tööpäeva jooksul käskkirja andmisest arvates.»;

6) paragrahvi 9 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «kehtetuks tunnistama» vastavas käändes või pöördes;

7) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Koolitusloa kehtetuks tunnistamise käskkiri tehakse erakooli pidajale posti teel või elektrooniliselt teatavaks viie tööpäeva jooksul käskkirja andmisest arvates.»;

8) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui erakool ei täida ettekirjutust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul, siis võib riiklik järelevalveorgan rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

9) paragrahvi 23 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui erakooli direktor või pidaja ei nõustu riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutusega, on tal õigus esitada vaie Haridusministeeriumile.»

§ 18. Eriolukorra seadust (RT I 1996, 8, 164; 1999, 57, 598) täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 19. Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduses (RT I 2001, 97, 603) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust (RT I 2001, 58, 354), kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.»;

2) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Hasartmänguseaduses (RT I 1995, 58, 1005; 1996, 49, 953; 1997, 93, 1564; 1998, 57, 860; 2000, 86, 545) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 14 lõike 2 punktid 6 ja 7 ning lõike 3 punktid 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Enne avalduse esitamist osavusmängu, õnnemängu, kihlveo või totalisaatori korraldamiseks peab tegevusloa taotleja tasuma riigilõivu.»;

4) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «kontrollima» sõnadega «tegevusloa taotleja maksuvõlgnevuse puudumist ja»;

5) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tegevusloa väljaandja teeb otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta nelja kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud dokumentide esitamise päevast. Tegevusloa andmine või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.»;

6) paragrahvides 16 ja 17 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «tunnistama kehtetuks» vastavas käändes või pöördes;

7) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 7 ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse isikule, kelle tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, posti teel teatavaks kahe päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus jõustub seitsmendal päeval pärast selle tegemist. Tegevusloa väljaandja teatab tegevusloa kehtetuks tunnistamisest viivitamata politseile. Kui hasartmängu korraldamisega seoses tuvastatakse kuriteo tunnused, edastatakse materjalid uurimisorganile.»;

9) paragrahvi 18 lõike 3 punktid 11 ja 13 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Enne korraldusloa taotlemise avalduse esitamist peab korraldusluba taotlev isik tasuma riigilõivu.»;

11) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Korraldusloa väljaandja kontrollib korraldusluba taotleva isiku maksuvõlgnevuse puudumist ning teeb otsuse õnnemängu, kihlveo või totalisaatori korraldusloa andmise või sellest keeldumise kohta kahe kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse §-s 18 nimetatud dokumentide esitamise päevast. Korraldusloa andmine või selle andmisest keeldumine tehakse taotlejale posti teel teatavaks 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.»;

12) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) korraldusluba taotlev isik keeldub andmast täiendavat teavet korraldusloa väljaandjale;»;

13) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) korraldusluba taotlev isik on maksuvõlglane.»;

14) paragrahvides 20, 21 ja 22 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «tunnistama kehtetuks» vastavas käändes või pöördes;

15) paragrahvi 20 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «muudes» sõnadega «sellest tulenevates»;

16) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 4 ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Korraldusloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse isikule, kelle korraldusluba tunnistatakse kehtetuks, posti teel teatavaks kahe päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Korraldusloa kehtetuks tunnistamise otsus jõustub seitsmendal päeval pärast selle tegemist. Korraldusloa väljaandja teatab korraldusloa kehtetuks tunnistamisest viivitamata politseile. Juhul kui mängukohas hasartmängu korraldamisega seoses tuvastatakse kuriteo tunnused, edastatakse materjalid uurimisorganile.»;

18) paragrahvi 22 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Huvialakooli seaduses (RT I 1995, 58, 1004; 1996, 49, 953; 1998, 57, 859) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Haridusministeerium ei anna koolitusluba, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 ettenähtud huvialakooli asutamise kohustuslikud eeltingimused ja koolitusloa saamiseks vajalikud tingimused on täitmata või ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse valla- või linnavalitsusele teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(8) Enne koolitusloa väljastamist kontrollib Haridusministeerium, kas koolitusloa andmise eest on tasutud riigilõiv.»

§ 22. Hädaolukorraks valmisoleku seaduse (RT I 2000, 95, 613) § 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 23. Isikuandmete kaitse seaduses (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui vastutav töötleja taotleb tegevusluba või litsentsi tegevusalal, millega kaasneb delikaatsete isikuandmete töötlemine, on tegevusloa väljaandja enne tegevusloa või litsentsi väljaandmist kohustatud hankima andmekaitse järelevalveasutuselt dokumendi delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohta.»;

3) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad «teatab sellest» sõnadega «teeb selle teatavaks»;

4) paragrahvi 19 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

5) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «teatab sellest isikule» sõnadega «teeb selle isikule teatavaks»;

6) paragrahvi 30 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «kaebusi» sõnaga «vaideid»;

7) paragrahvi 31 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «kohustuslikke kirjalikke».

§ 24. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) seadust täiendatakse §-dega 111 ja 11 2 järgmises sõnastuses:

« § 111. Isiku tuvastamine

(1) Dokumendi väljaandmise või väljavahetamise taotlemisel ja dokumendi väljastamisel tuvastatakse dokumendi taotleja isik.

(2) Dokumendi väljaandja ja dokumendi väljastaja on kohustatud veenduma taotleja isikusamasuses. Dokumenti ei väljastata ettenähtud korras tuvastamata isikule.

§ 112. Menetlus dokumendi väljaandmisel ja väljavahetamisel

(1) Dokumendi väljaandmiseks või väljavahetamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja vormikohase taotluse dokumendi väljaandmiseks pädevale asutusele.

(2) Isik on kohustatud dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult pöörduma selleks pädevasse asutusse järgmistel juhtudel:
1) Eesti kodanik käesolevas seaduses sätestatud dokumendi väljaandmise taotlemisel, kui isikule ei ole eelnevalt välja antud muud käesolevas seaduses sätestatud dokumenti;
2) välismaalane ajutise reisidokumendi väljaandmise taotlemisel.

(3) Eesti kodanik võib Eesti kodaniku passi väljaandmise või väljavahetamise taotluse esitada isiklikult Eesti välisesindusele, kes edastab selle taotleja isiku tuvastamise järel menetlemiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(4) Dokumendi väljaandmiseks pädeva asutuse kutsel on isik kohustatud isiklikult pöörduma nimetatud asutusse dokumendi väljaandmiseks või väljavahetamiseks vajalike menetlustoimingute sooritamiseks.

(5) Dokument väljastatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti, Välisministeeriumi või käesoleva seaduse § 191 lõikes 3 nimetatud sertifitseerimisteenuse osutaja kaudu dokumendi kasutaja isiku tuvastamise järel.

(6) Dokument väljastatakse dokumendi kasutajale isiklikult. Alla 15-aastase ja piiratud teovõimega isiku dokument väljastatakse dokumendi kasutaja seaduslikule esindajale. Dokumendi kättesaamise kohta annab dokumendi kasutaja või tema seaduslik esindaja allkirja.

(7) Vähemalt 15-aastane isik võib sooritada käesolevas seaduses sätestatud menetlustoiminguid iseseisvalt.»;

3) paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Välisministeerium:
1) annab välja ja tunnistab kehtetuks diplomaatilise passi, tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa;
2) väljastab Eesti kodaniku passi välisriigis viibivale Eesti kodanikule.»;

4) paragrahv 151 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 lõigetest 2 ja 3 jäetakse välja sõnad «motiveeritud kirjaliku»;

6) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti kodaniku pass antakse taotluse alusel välja vähemalt 15-aastasele Eesti kodanikule.»;

7) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välismaalase pass antakse taotluse alusel välja välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba, ning kui on tõendatud, et välismaalasel puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada.»;

8) paragrahvi 33 lõikest 2 jäetakse välja sõna «isikliku».

§ 25. Julgeolekuasutuste seaduses (RT I 2001, 7, 17; 100, 643) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 27 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «kirjaliku põhjendatud».

§ 26. Jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671; 2001, 3, 9; 7, 17; 58, 353) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõna «tühistamise» sõnaga «kehtetuks tunnistamise»;

3) paragrahvi 17 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad «teatama avaldajale käesoleva seaduse sätete alusel põhjendatud keeldumisest» sõnadega «tegema keeldumise avaldajale kättetoimetamisega teatavaks.»;

4) paragrahvi 18 pealkirjas asendatakse sõna «kaebused» sõnaga «vaie»;

5) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Igaüks võib esitada jälitusametkonna juhile või jälitusametkonna kõrgemalseisvale riigiasutusele avalduse või vaide jälitusametkonna või jälitusametkonna töötaja ametialase tegevuse peale. Kui vaideotsusega rahuldatakse taotleja §-s 17 nimetatud avaldus, siis ei kehti sama paragrahvi 3. lõikes ettenähtud üheaastase tähtaja nõue.»

§ 27. Jäätmeseaduses (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843; 2001, 16, 72; 43, 239; 50, 283; 56, 340; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 29 lõikes 5 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «tunnistada kehtetuks»;

3) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Jäätmeloa andmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

4) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Tagamaks isikute kaitse, kellele jäätmeloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huve, võib loa andja oma initsiatiivil või menetlusosalise taotlusel asja arutada avalikul istungil.»;

5) paragrahvi 34 lõike 1 sissejuhatavast osast jäetakse välja sõna «motiveeritult»;

6) paragrahvides 35 ja 36 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «kehtetuks tunnistama» vastavas käändes või pöördes;

7) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

8) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tagamaks isikute kaitse, kellele jäätmete käitluslitsentsiga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huve, võib loa andja oma initsiatiivil või menetlusosalise taotlusel asja arutada avalikul istungil.»;

9) paragrahvi 39 sissejuhatavast osast jäetakse välja sõna «motiveeritult»;

10) paragrahvi 39 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «majandustegevusega» sõnaga «oluliselt»;

11) paragrahvi 40 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «muud» sõnaga «olulised»;

12) paragrahvides 40 ja 41 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «kehtetuks tunnistama» vastavas käändes või pöördes;

13) paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 42. Jäätmeloa ja ohtlike jäätmete käitluslintsentside avalik teatavakstegemine

(1) Jäätmeload tehakse avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ühe kuu jooksul pärast loa andmist.

(2) Käitluslitsents tehakse avalikult teatavaks litsentsi andja poolt määratud ajalehes või ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 14 päeva jooksul pärast litsentsi andmist.»;

14) paragrahv 43 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 434 pealkirjas asendatakse sõna «Lisamaterjalid» sõnaga «Lisaandmed»;

16) paragrahvi 434 punktid 1 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 434 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 32 lõikes 11 nimetatud jäätmeloa taotlemisel peab jäätmeloa andja enne loa andmist kontrollima äriregistris selle ettevõtja andmeid, kes taotleb metallijäätmete kogumise jäätmeluba.»;

18) paragrahvi 435 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 435. Kehtiva karistuse ja maksuvõlgnevuse puudumise kontrollimine»;

19) paragrahvi 435 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Jäätmeloa andja on kohustatud kontrollima taotleja maksuvõlgnevuse puudumist. Kui ettevõtjal on maksuvõlg, kuid selle tasumine on ajatatud ning ettevõtja täidab maksuvõla tasumise ajakava, samuti juhul, kui ettevõtja ei ole tegutsenud, kuid on registreeritud maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riiklikus registris, on jäätmeloa andmiseks vajalik Maksuameti nõusolek.»;

20) paragrahvi 436 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Kaabelleviseaduses (RT I 2001, 53, 310) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) asutamisel oleva juriidilise isiku puhul – asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri;»;

3) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Enne taotluse esitamist peab kaabellevivõrku luua, arendada ja kasutada sooviv isik tasuma riigilõivu.»;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne kaabellevivõrguloa väljastamist kontrollib Sideamet juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

6) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «või ebatäpseid»;

8) paragrahvi 15 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «koos riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga»;

9) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Enne taotluse esitamist peab kaabellevivõrgu omanik tasuma riigilõivu.»;

10) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideamet saadab kaabellevivõrguloa omanikule posti teel või elektrooniliselt kirjaliku põhjendatud teate käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kaabellevivõrguloa tingimuste muutmise kavatsuse kohta vähemalt kolm kuud enne tingimuste muutmise otsustamist, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust tähtaega.»;

11) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sideamet vaatab tähtaegselt laekunud arvamuse läbi ja saadab posti teel või elektrooniliselt selle esitajale oma kirjaliku põhjendatud seisukoha ühe kuu jooksul arvamuse esitamisest.»;

12) paragrahvi 16 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sideamet on kohustatud otsustama tingimuste muutmise või muutmata jätmise ning tegema Sideameti peadirektori vastava käskkirja taotluse esitajale posti teel või elektrooniliselt teatavaks ühe kuu jooksul, arvates taotluse esitamisest.»;

13) paragrahvi 17 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) asutamisel oleva juriidilise isiku puhul – asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri;»;

15) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Enne registreerimisteatise saatmist peab ühisantennisüsteemi omanik tasuma riigilõivu.

(32) Sideamet kontrollib enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühisantennisüsteemi registreerimist ühisantennisüsteemi omanikust juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

17) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sideamet registreerib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühisantennisüsteemi ja teeb teatise esitajale Sideameti peadirektori vastava käskkirja teatavaks posti teel või elektrooniliselt nelja nädala jooksul, arvates nõuetekohase teatise ja kõigi nõutavate dokumentide laekumisest Sideametile.»;

18) paragrahvi 18 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 27 lõikes 4 asendatakse sõnad «see tühistada» sõnadega «tunnistada kehtetuks».

§ 29. Kaitseliidu seaduses (RT I 1999, 18, 300) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 11 lõikes 8 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «kehtetuks tunnistada»;

3) paragrahvi 39 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «tõstatatud kaebusi» sõnadega «esitatud vaideid».

§ 30. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 40 lõikes 3 asendatakse sõnad «kaebuse kaitseväeteenistuse komisjonile või halduskohtule» sõnadega «vaide kaitseväeteenistuse komisjonile või kaebuse halduskohtule»;

3) paragrahvi 41 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõna «tühistamiseks» sõnadega «kehtetuks tunnistamiseks» ja sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

4) paragrahvi 41 lõikes 6 asendatakse sõnad «kaebuse esitanud isik» sõnadega «vaide esitanud isik»;

5) paragrahvi 43 lõikes 7 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

6) paragrahvi 44 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «kaebuste» sõnaga «vaiete»;

7) paragrahvi 44 lõikes 2 asendatakse kahes kohas esinev sõna «kaebuse» mõlemal juhul sõnaga «vaide»;

8) paragrahvi 44 lõikes 3 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

9) paragrahvi 44 lõikes 4 asendatakse kahes kohas esinev sõna «kaebust» mõlemal juhul sõnaga «vaiet»;

10) paragrahvi 44 lõikes 5 asendatakse sõnad «otsusest teadasaamisest» sõnadega «otsuse teatavakstegemisest»;

11) paragrahvi 72 lõikes 4 asendatakse sõnad «kaebuse kaitseväeteenistuse komisjonile või halduskohtule» sõnadega «vaide kaitseväeteenistuse komisjonile või kaebuse halduskohtule»;

12) paragrahvi 113 lõikes 2 asendatakse sõnad «vabastamisest kirjalikult teatati» sõnadega «vabastamine teatavaks tehti»;

13) paragrahvi 121 lõikes 2 asendatakse sõna «antakse» sõnadega «toimetatakse kätte»;

14) paragrahvi 147 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Atesteeritaval on õigus teada atesteerimise aega ja kohta vähemalt 14 päeva enne atesteerimise algust.»;

15) paragrahvi 147 lõikes 3 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

16) paragrahvi 149 lõikes 2 asendatakse kahes kohas esinev sõna «kaebuse» mõlemal juhul sõnaga «vaide»;

17) paragrahvi 150 lõikes 1 asendatakse sõnad «esineb asjaolusid» sõnadega «ilmnevad haldusmenetluse seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud asjaolud»;

18) seaduse 12. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«VAIDLUSTE LAHENDAMINE»;

19) paragrahvi 212 pealkirjas ja lõigetes 1–3 asendatakse läbivalt sõna «kaebuse» sõnaga «vaide» ning lõikes 2 sõna «kaebajat» sõnadega «vaide esitajat»;

20) paragrahvi 212 lõikes 4 asendatakse sõnad «kaebuse kaitseväe juhatajale (kaitseväe ülemjuhatajale) või halduskohtule» sõnadega «vaide kaitseväe juhatajale (kaitseväe ülemjuhatajale) või kaebuse halduskohtule»;

21) paragrahvi 213 pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna «kaebus» sõnaga «vaie» vastavas käändes;

22) paragrahvi 213 lõikes 2 asendatakse sõna «anonüümkaebus» sõnadega «anonüümne vaie»;

23) paragrahvist 214 jäetakse välja sõnad «või halduskohus»;

24) paragrahvi 215 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «seadusevastaseks tunnistamise korral» sõnadega «tühistamise korral».

§ 31. Kaitstavate loodusobjektide seadust (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 32. Kalapüügiseaduses (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 131 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ettevõtja võib asendada temale antud kalalaeva kalapüügiloas nimetatud kalalaeva teise tema õiguspärases valduses oleva Eesti merelaevatunnistust ja kalalaevatunnistust omava kalalaevaga, esitades kalapüügiloa andjale kirjaliku taotluse loa tingimuste muutmiseks. Muudetud tingimustega kalapüügiluba väljastatakse ettevõtjale kalapüügiloa andja poolt kahe nädala jooksul taotluse saamisest.»;

3) paragrahvi 132 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ettevõtja võib asendada temale antud kaluri kalapüügiloas nimetatud kaluri, esitades kalapüügiloa andjale kirjaliku taotluse loa tingimuste muutmiseks. Muudetud tingimustega kalapüügiluba väljastatakse ettevõtjale kalapüügiloa andja poolt viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest.»;

4) paragrahvi 133 lõike 10 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) loa taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;»;

5) paragrahvi 134 lõike 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) loa taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;»;

6) paragrahvis 201 asendatakse sõna «nõusolek» sõnaga «luba» vastavas käändes;

7) paragrahvi 201 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Loa andmisest keeldumise teeb Keskkonnaministeerium loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»

§ 33. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadust (RT I 1998, 101, 1664; 2002, 21, 117) täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 34. Kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512) § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 35. Keskkonnajärelevalve seaduses (RT I 2001, 56, 337) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 18 punktis 3 ja § 19 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «õiendi» sõnaga «protokolli»;

3) paragrahvi 18 punktis 4 ja § 19 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «kaebuse või muu esildise» sõnaga «vaide»;

4) paragrahvi 18 punktist 4 ja § 19 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad «või kõrgemalseisva asutuse»;

5) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 21 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ettekirjutus tehakse kohustatud subjektile allkirja vastu teatavaks, toimetatakse kätte keskkonnakaitseinspektori poolt või saadetakse posti teel väljastusteatega.»;

7) paragrahvi 21 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 21 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud ettekirjutuste suhtes kohaldatakse haldusmenetluse seaduse §-s 42 sätestatut.»;

9) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Ettekirjutuse vaidlustamine

Keskkonnajärelevalvealaste ettekirjutuste peale võib esitada vaide ettekirjutuse teinud asutusele või kaebuse halduskohtusse.»;

10) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Ettekirjutuse kehtetuks tunnistamine, muutmine ja peatamine

Ettekirjutus tunnistatakse kehtetuks, muudetakse või peatatakse:
1) kohtuotsuse alusel;
2) ettekirjutuse aluseks olnud asjaolude äralangemisel;
3) kohustatud subjekti põhjendatud taotluse alusel.»;

11) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõnad «vastab keskkonnajärelevalve asutus taotlejale tarbetu viivituseta kirjalikult» sõnadega «toimetatakse taotlejale viivituseta posti teel või elektrooniliselt kätte vastavasisuline teade»;

12) paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Keeldumine äravõetud loodussaaduse või muu eseme või aine taotlejale üleandmisest või väärtuse väljamaksmisest tehakse taotlejale viivitamatult posti teel või elektrooniliselt teatavaks.»

§ 36. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduses (RT I 2000, 54, 348) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. Keskkonnamõju hindamise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 12 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõna «esitab» sõnaga «koostab»;

3) paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Keskkonnamõju hindamisest teatamine

(1) Otsustaja teatab keskkonnamõju hindamise algatamisest ja keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest 10 päeva jooksul, arvates algatamise otsusest või aruande saamisest, kirjalikult:
1) maavalitsustele ja omavalitsustele, kelle piiresse võib ulatuda tegevusest lähtuv keskkonnamõju;
2) Keskkonnainspektsioonile;
3) maaomanikele, kelle huve tegevus võib otseselt mõjutada.

(2) Otsustaja avaldab keskkonnamõju hindamise algatamise ja keskkonnamõju hindamise aruande valmimise kohta teate 10 päeva jooksul, arvates algatamise otsusest või aruande saamisest, riigi ametlike teadaannete avaldamise korra kohaselt.»;

4) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «teavitab» sõnaga «teatab»;

5) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalve teostaja teeb oma otsuse aruande heakskiitmise ning keskkonnanõuete määramise kohta otsustajale ja arendajale teatavaks ning tagastab aruande koos lisatud keskkonnanõuetega ühe kuu jooksul aruande saamisest arvates.»;

6) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse sõna «saamisest» sõnadega «andmise otsuse teatavakstegemisest»;

7) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Otsustaja teeb loa andmise või loa andmisest keeldumise otsuse avalikult teatavaks 10 päeva jooksul, arvates otsuse langetamisest, riigi ametlike teadaannete avaldamise korra kohaselt.»;

8) paragrahvi 31 lõike 6 sissejuhatavast osast jäetakse välja sõnad «sellest asjaosalist isikut kirjalikult teavitades».

§ 37. Kiirgusseaduses (RT I 1997, 37/38, 569; 1998, 97, 1520; 1999, 88, 804; 2000, 102, 670; 2001, 56, 337; 2002, 9, 46) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 9 pealkirjas asendatakse sõna «tühistamine» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja lõikes 2 asendatakse sõnad «tühistab Kiirguskeskus järelevalvet teostava isiku ettepanekul kiirgustegevusloa» sõnadega «tunnistab Kiirguskeskus järelevalvet teostava isiku ettepanekul kiirgustegevusloa kehtetuks»;

3) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses (RT I 1995, 30, 380; 59, 1006; 2002, 47, 297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Maavanem peab kinnisasja omanikule kohe eeltööde loa taotlemise teatavaks tegema ja selle andmise või andmisest keeldumise otsuse talle kätte toimetama.»;

3) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «tühistab loa väljaandja eeltööde tegemise loa ja teatab loa tühistamisest» sõnadega «tunnistab loa väljaandja eeltööde tegemise loa kehtetuks ja teatab loa kehtetuks tunnistamisest»;

4) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vabariigi Valitsus peab sundvõõrandamise kohta vastuvõetud otsuse viivitamata sundvõõrandamise taotlejale, kinnisasja omanikule ja kinnisasja koormavate õiguste omajatele posti teel või elektrooniliselt kätte toimetama.»

§ 39. Kirikute ja koguduste seaduses (RT I 2002, 24, 135) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse  lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse viide «(RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559)» viitega «(RT I 2002, 27, 153)».

§ 40. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkirjas asendatakse sõna «eesmärk» sõnaga «reguleerimisala»;

2) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

3) paragrahvi 22 lõike 1 punktides 29, 31 ja 33 asendatakse sõna «tühistamine» sõnadega «kehtetuks tunnistamine»;

4) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Volikogu otsus jõustub teatavakstegemisest.»;

5) paragrahvi 31 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Valitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest.»;

6) paragrahvi 32 lõikes 1 asendatakse sõna «tühistamiseks» sõnadega «kehtetuks tunnistamiseks»;

7) paragrahvi 33 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 35 lõike 5 teine lause jäetakse välja.

§ 41. Kohtuekspertiisiseaduses (RT I 2001, 53, 309; 2002, 47, 297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 20 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna «tühistamine» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» vastavas käändes;

4) paragrahvi 20 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 42. Kohtutäituri seaduse (RT I 2001, 16, 69) § 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 43. Kollektiivlepingu seaduse (RT I 1993, 20, 353; 1999, 60, 616; 2000, 57, 372; 2001, 102, 670) §-d 161 ja 16 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 161. Riikliku järelevalve teostamine

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon. Riikliku järelevalve käigus läbiviidavale menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise korral on tööinspektoril ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal õigus teha ettekirjutus, milles märgitakse:
1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
2) ettekirjutuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning asutuse nimetus ja aadress;
3) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud ja viide õiguslikule alusele;
5) ettekirjutuse resolutsioon, milles tuuakse välja kohustatud subjekti ettekirjutusest tulenevad kohustused ja nende täitmise tähtajad;
6) viide haldussunnivahendite kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral;
7) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
8) ettekirjutuse koostaja allkiri.

(3) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb ettekirjutuse koostajale ja teine kohustatud subjektile. Kui on vajadus informeerida ettekirjutusest kolmandat isikut, toimetatakse talle posti teel või elektrooniliselt kätte ettekirjutuse koostaja kinnitatud ettekirjutuse ärakiri.

(4) Ettekirjutus on tööandjale täitmiseks kohustuslik ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud järelevalveametnikul on õigus kontrollida ettekirjutuse täitmist märgitud tähtaja jooksul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib tööinspektor ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 162. Ettekirjutuse vaidemenetlus

(1) Vaie ettekirjutuse peale esitatakse, vaadatakse läbi ja lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses ettenähtud erisusi.

(2) Kui tööandja ei nõustu tööinspektori ettekirjutusega, on tal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajale haldusakti teatavakstegemisest arvates kümne kalendripäeva jooksul. Kui ettekirjutuse on teinud Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja, on tööandjal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni peadirektorile haldusakti teatavakstegemise päevast arvates kümne kalendripäeva jooksul.

(3) Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutust täita. Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal või Tööinspektsiooni peadirektoril on õigus vaide esitaja taotlusel või oma algatusel peatada ettekirjutuse täitmine kuni vaideotsuse tegemiseni.»

§ 44. Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad «teatab ta sellest kirjalikult erandi taotlejatele» sõnadega «toimetab ta erandi taotlejatele kätte sellekohase kirjaliku teate»;

3) paragrahvi 12 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kõik käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 ja lõike 3 ning käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel tehtud otsused teeb Konkurentsiamet avalikult teatavaks, avaldades sellekohase teadaande ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

5) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) välismaa registritesse kantud koondumise osaliste registreerimisdokumentide ärakirjad registritest;»;

6) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «saadab» sõnadega «toimetab kätte»;

7) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Koondumise menetluse käigus kontrollib Konkurentsiamet Eestis registreeritud koondumise osaliste andmeid registrites.»;

8) paragrahvi 27 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 27 lõikest 10 jäetakse välja sõna «kolmandatel»;

10) paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 28. Selgituskohustus ja suuline ärakuulamine

(1) Kui Konkurentsiamet leiab, et menetletava koondumise puhul esinevad käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolud, toimetatakse koondumise teate esitanud isikule kätte vastavasisuline teade.

(2) Koondumise osaliste taotlusel või Konkurentsiameti initsiatiivil viiakse koondumise osaliste suuliseks ärakuulamiseks läbi istung. Istung toimub Konkurentsiameti peadirektori või tema asetäitja poolt ettenähtud päeval ja kohas, millest teatatakse ärakuulamisele kutsutavale isikule haldusmenetluse seaduse §-s 26 sätestatud viisil mitte vähem kui 10 kalendripäeva enne ärakuulamist. Istungile kutsutud isiku kirjaliku põhjendatud taotluse alusel võib Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja ettenähtud tähtaega või kohta muuta.»;

11) paragrahvi 34 lõike 3 teine ja kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Otsuse teeb rahandusminister oma käskkirjaga, mis tehakse viivitamata loa taotlejale teatavaks posti teel lihtkirjaga.»;

12) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt»;

13) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Loa taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks ei ole puudused kõrvaldatud või loa taotleja ei ole esitanud kogu nõutud teavet või ta ei ole selleks tähtajaks teatanud, et nõutud täiendav teave ei ole kättesaadav või see on juba esitatud. Teabe mittekättesaadavus peab olema põhjendatud. Loa taotluse läbivaatamata jätmine tehakse posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt taotlejale teatavaks.»;

14) paragrahvis 40 asendatakse sõna «avaldatakse» sõnadega «tehakse avalikult teatavaks»;

15) paragrahvis 41 ja § 43 lõikes 1 asendatakse sõnad «tühistamine» või «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine tagasiulatuvalt» või «tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistama» vastavas käändes või pöördes;

16) paragrahvi 42 lõikest 3 jäetakse välja sõna «kolmandad»;

17) paragrahvi 57 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teavet nõutakse kirjalikus taotluses, milles tuuakse ära teabenõude eesmärk ja õiguslik alus ning viidatakse ettekirjutuse tegemise võimalusele teabe esitamata jätmise ning mittetäieliku, ebaõige ja eksitava teabe esitamise eest.»;

18) paragrahvi 58 lõiked 3–6 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 60 lõigetes 5–9 asendatakse sõna «kokkuvõte» sõnaga «protokoll» vastavas käändes;

20) paragrahvi 66 lõike 1 punktist 3 ja lõikest 2 jäetakse välja sõnad «asjast huvitatud».

§ 45. Konsulaarseaduses (RT I 1998, 113/114, 1874; 2001, 23, 126; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Konsulaarametnik või aukonsul väljastab Eesti kodaniku passi välisriigis viibivale Eesti kodanikule pärast isikusamasuse tuvastamist.»;

3) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Viisa taotlemise ja andmise menetlusele ei kohaldata haldusmenetluse seaduses sätestatut.»

§ 46. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Koolituslubade väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise korra ning koolitusloa vormi kehtestab haridusminister määrusega.»;

3) paragrahvi 12 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse valla- või linnavalitsusele teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Enne koolitusloa väljastamist kontrollib Haridusministeerium, kas koolitusloa andmise eest on tasutud riigilõiv.»;

5) paragrahvis 13 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «tunnistama kehtetuks» vastavas käändes või pöördes;

6) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haridusminister teeb koolitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse valla- või linnavalitsusele teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

7) paragrahvi 31 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riikliku järelevalveorgani ettekirjutused on juhatajale täitmiseks kohustuslikud.»;

8) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui juhataja ei nõustu riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutusega, on tal õigus esitada vaie Haridusministeeriumile kümne tööpäeva jooksul, arvates ettekirjutuse juhatajale teatavakstegemisest.»

§ 47. Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seaduses (RT I 1999, 4, 51; 2001, 12, 50; 100, 648) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 12 lõikes 3 ja § 14 lõikes 6 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 14 lõigete 4 ja 5 ning § 15 lõike 3 lõppu täiendatakse sõnaga «määrusega»;

4) paragrahvi 14 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teatab pensioniamet hüvitise taotlejale posti teel või elektrooniliselt, missugused puudused esinesid, määrab kolmekuulise tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning selgitab, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib pensioniameti direktor teha otsuse olemasolevate andmete alusel.»;

6) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõnad «kirja teel» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

7) paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Otsuse teatavakstegemine

Pensioniameti direktori otsus hüvitise määramise või sellest keeldumise kohta tehakse hüvitise taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates posti teel või elektrooniliselt.»;

8) paragrahvis 19 asendatakse sõnad «otsuse ärakirja kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates ühe kuu jooksul» sõnadega «30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates»;

9) paragrahvi 20 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «teade».

§ 48. Kutseseaduses (RT I 2001, 3, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks esitatakse järgmised dokumendid:
1) avaldus, milles tuuakse ära isiku nimi, sünniaeg või isikukood ning vastav tase, mille kutsekvalifikatsiooni soovitakse tõendada;
2) haridust tõendavate dokumentide koopiad, kui kutsestandardiga on sätestatud haridustõendi nõue;
3) tööalase tegevuse kirjeldus (CV või tööandjate tõendused);
4) maksekorraldus (või selle koopia) kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks.»;

3) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevusluba kutsekvalifikatsiooni omistamiseks võib taotleda era- või avalik-õiguslik juriidiline isik või asutus, kelle tegevuse hulka kuulub vastava kutsetegevuse arendamine või vastav kutse-, eri- ja ametialane koolitus.»;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kutsekvalifikatsiooni omistamiseks ja kutsetunnistuse väljastamiseks peavad olema täidetud järgmised põhitingimused:
1) organil peab olema kutsekvalifikatsiooni omistamiseks piisav arv vajaliku hariduse, väljaõppe ja kogemustega töötajaid;
2) organil peavad olema vahendid, mis võimaldavad tal kutsekvalifikatsiooni omistamist läbi viia;
3) organ peab olema võimeline tegutsema sõltumatult, asjatundlikult, erapooletult ja mittediskrimineerivalt;
4) organ peab vastama muudele õigusaktis sätestatud nõuetele.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Kutsekvalifikatsiooni omistamise õiguse taotlemine

(1) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 sätestatud tegevusloa saamiseks esitatakse vastavale kutsenõukogule vabas vormis kirjalik taotlus ning järgmised dokumendid:
1) kutsekomisjoni tegevusstatuut, milles sätestatakse kutsekomisjoni vastutus, õigused, koosseis, moodustamine, töökord, pädevus;
2) konkreetse kutseala kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise kord;
3) dokumendid, mis tõendavad tema vastavust käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 1 esitatud tingimustele.

(2) Kirjalik taotlus peab sisaldama lisaks haldusmenetluse seaduse § 14 lõikes 3 sätestatule ka organi esindaja kinnitust ning allkirja selle kohta, et organ vastab käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 1 nimetatud tingimustele.

(3) Kutsenõukogu võib keelduda tegevusloa väljastamisest organile, kelle kutsekvalifikatsiooni omistamise õigus on ära võetud käesoleva seaduse § 92 lõike 1 punkti 3, 4 või 5 alusel.

(4) Kutsenõukogu vaatab nõuetekohaselt esitatud taotluse ning dokumendid läbi ning teeb otsuse 30 päeva jooksul nende esitamise päevast arvates.

(5) Tegevusloas peavad olema kindlaksmääratud kutsealad, mille omistamise kohta organile õigus antakse.»;

6) seadust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

« § 92. Kutsekvalifikatsiooni omistamise õiguse äravõtmine

(1) Kutsenõukogu võib tunnistada kutsekvalifikatsiooni omistamise tegevusloa kehtetuks, kui organ:
1) on esitanud sellesisulise kirjaliku taotluse;
2) ei vasta sellele esitatavatele põhitingimustele;
3) ei võimalda järelevalve teostamist oma tegevuse üle;
4) on oma tegevuses olulisel määral või pidevalt rikkunud tema tegevusele esitatud nõudeid;
5) on esitanud kutsekvalifikatsiooni omistamise õiguse taotlemisel teadvalt valeandmeid;
6) likvideeritakse või on välja kuulutatud tema pankrot.

(2) Enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 toodud alustel tegevusloa kehtetuks tunnistamist võib kutsenõukogu teha kutsekvalifikatsiooni omistavale organile ettekirjutuse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib kutsenõukogu (ametiisik) rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

7) seadust täiendatakse §-ga 93 järgmises sõnastuses:

« § 93. Kutsekvalifikatsiooni omistava organi registreerimine

(1) Organile kutsekvalifikatsiooni omistamise tegevusloa andmisel kantakse ta 30 päeva jooksul otsuse tegemisest kutseregistrisse.

(2) Kui kutsekvalifikatsiooni omistamise tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kustutatakse ta registrist.»;

8) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise vaidlustamine

(1) Isikul, kes leiab, et tema õigusi on rikutud või vabadusi piiratud kutsekvalifikatsiooni tõendamise läbiviimisel ja kutsetunnistuste väljaandmisel, on õigus esitada kirjalik vaie vastavale kutsenõukogule.

(2) Isik, kes leiab, et tema õigusi on rikutud või vabadusi piiratud kutsekvalifikatsiooni omistamise tegevusloa väljastamise menetluses, on õigus esitada kirjalik vaie sotsiaalministrile.»

§ 49. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Koolitusluba annab munitsipaalkoolile õiguse viia läbi õpet koolitusloal märgitud vastava kutse-, eri- ja ametiala õppekava alusel. Koolituslubade väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise korra ning koolitusloa vormi kehtestab haridusminister määrusega.»;

3) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse koolitusloa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

4) paragrahvi 7 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkiri tehakse koolitusloa taotlejale posti teel või elektrooniliselt teatavaks viie tööpäeva jooksul käskkirja andmisest arvates.»;

6) paragrahvis 9 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «tunnistama kehtetuks» vastavas käändes või pöördes;

7) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Koolitusloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse valla- või linnavalitsusele posti teel või elektrooniliselt teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

8) paragrahvi 344 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kinnitatud kontrollakt või õiend tehakse kooli direktorile ning munitsipaalkooli puhul vastavale valla- või linnavalitsusele teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 päeva jooksul kontrollimise lõpetamise päevast arvates.

(3) Maavanema kinnitatud kontrollakt või õiend tehakse haridusministrile teatavaks posti teel või elektrooniliselt 10 päeva jooksul selle kinnitamisest arvates.»;

9) paragrahvi 344 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ettekirjutuses sätestatud tähtaja jooksul».

§ 50. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses (RT I 1998, 23, 321; 59, 941; 1999, 10, 149; 2000, 55, 365; 2001, 56, 336; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne avalduse esitamist peab laeva omanik tasuma riigilõivu.»;

4) paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Enne avalduse esitamist peab laeva omanik tasuma riigilõivu.»;

5) paragrahvi 22 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõnad «kviitung riigilõivu tasumise kohta, samuti»;

6) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Enne avalduse esitamist peab laeva omanik tasuma riigilõivu.»;

7) paragrahvi 47 lõikes 3 asendatakse sõna «tühistamisel» sõnadega «kehtetuks tunnistamisel»;

8) paragrahvi 82 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 82 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitamist peab omanik tasuma riigilõivu.»;

10) paragrahvi 85 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «, kviitungi riigilõivu tasumise kohta»;

11) paragrahvi 85 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Enne teate esitamist peab laeva omanik tasuma riigilõivu.»;

12) paragrahvi 92 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 92 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne avalduse esitamist laeva registreerimiseks või registreerimise pikendamiseks peab laevapereta prahtija tasuma riigilõivu.»;

14) paragrahvi 96 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Välismaa laeva kustutamiseks laevapereta prahitud laevade registrist prahtija taotluse alusel peab prahtija esitama kirjaliku avalduse, milles on märgitud kustutamise alus ja ajutine liputunnistus. Laeva registrist kustutamise alus tuleb tõendada. Enne avalduse esitamist peab prahtija tasuma riigilõivu.»

§ 51. Lennundusseaduse (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297) § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 52. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 36 lõikes 4 asendatakse sõnad «Mootorsõidukijuhi õpetajalt võetakse koolitamise õigus ära» sõnadega «Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamise tunnistus tunnistatakse kehtetuks»;

3) paragrahvi 37 lõike 1 punktid 2, 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Koolitusloa väljastamise eest peab taotleja tasuma riigilõivu.

(12) Koolitusloa andja kontrollib enne koolitusloa andmist loa taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ja seaduse alusel teise registrisse kantud isiku puhul selles registris.»;

5) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Koolitusloa andja teeb koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsuse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamisest arvates.»;

6) paragrahvi 38 lõike 2 teine lause jäetakse välja;

7) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Koolitusloa andja teeb koolitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse koolitajale posti teel või elektrooniliselt teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

8) paragrahvis 43 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «tunnistama kehtetuks» vastavas käändes või pöördes;

9) paragrahvi 43 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «otsuse» sõnaga «teatavaks»;

10) paragrahvi 43 lõikes 6 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

11) paragrahvi 72 lõikes 5 asendatakse sõna «tühistatakse» sõnadega «tunnistatakse kehtetuks» ja sõna «tühistamise» sõnadega «kehtetuks tunnistamise».

§ 53. Loomakaitseseaduses (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 47 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Dokumente ei tule esitada, kui need sisaldavad ametiasutusele teadaolevat informatsiooni.»;

3) paragrahvi 49 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «või loataotlus»;

4) paragrahvi 49 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 55 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vajaduse korral võib loaandja geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse läbiviimiseks loa anda avatud menetluse korras, tehes seda kooskõlas andmete konfidentsiaalsuse nõudega ja vastavalt geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse §-le 10.»;

6) paragrahvi 62 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalveametnik toimetab ettekirjutuse isikule või tema esindajale kätte posti teel väljastusteatega või annab kätte allkirja vastu.»;

7) paragrahv 63 tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Loomastiku kaitse ja kasutamise seaduses (RT I 1998, 107, 1763; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 3, 4; 97, 602; 2002, 41, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kirjalikul nõusolekul» sõnaga «loal» ning sõna «nõusolekut» sõnaga «luba»;

3) paragrahvi 16 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «kätteandmise või».

§ 55. Loomatauditõrje seaduses (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 28 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 29 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 56. Lõhkematerjaliseaduses (RT I 1997, 86, 1461; 2001, 65, 377; 85, 510; 88, 531; 2002, 47, 297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

« (2) Lõhkematerjali müügilubasid annab välja, muudab, peatab ning tunnistab kehtetuks Politseiamet.»;

3) paragrahvi 14 punkti 2 lisatakse sõna «esitab» järele sõna «teadvalt»;

4) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad «füüsilisele või juriidilisele isikule» sõnadega «isikule või asutusele»;

5) paragrahvi 17 sissejuhatavas osas asendatakse sõna «tunnistab» sõnadega «võib tunnistada»;

6) paragrahv 31 lõikes 1 asendatakse sõna «tühistab» sõnadega «tunnistab kehtetuks»;

7) paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

« § 34. Vastutava isiku tunnistuse kehtetuks tunnistamine

(1) Tunnistuse võib kehtetuks tunnistada, kui tunnistuse omanik:
1) ei vasta käesoleva seaduse § 33 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
2) on käsitsenud lõhkematerjale alkoholijoobes, narkootilise, psühhotroopse või toksilise aine mõju all;
3) on hooletuse või lohakuse tõttu lasknud lõhkematerjali kaotsi minna või kõlbmatuks muutuda;
4) on korduvalt rikkunud töödistsipliini ja ohutuseeskirju;
5) on lõhkematerjali kasutamisel rikkunud käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõudeid, kuid sellega ei kaasnenud haldus- või kriminaalvastutust.

(2) Tunnistus tunnistatakse kehtetuks tööandja või järelevalveorgani taotlusel.»;

8) paragrahvides 35 ja 36 asendatakse sõnad «tühistama» ja «tühistamine» sõnadega «tunnistama kehtetuks» ja «kehtetuks tunnistamine» vastavas käändes või pöördes;

9) paragrahvis 44 asendatakse sõnad «äravõtmine» ja «ära võtma» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «kehtetuks tunnistama» vastavas pöördes või käändes.

§ 57. Maa hindamise seadust (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953; 2000, 92, 598; 2001, 31, 172) täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« §11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 58. Maakatastriseaduses (RT I 1994, 74, 1324; 2001, 9, 41; 93, 565; 2002, 47, 297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «kirjalikult motiveeritud».

§ 59. Maakorraldusseaduses (RT I 1995, 14, 169; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1999, 10, 155; 54, 580; 31, 171; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Osaline võib-olla ka kinnisasja omanik, kelle huve maakorraldus puudutab.»;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 1–4 ja punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Ümberkruntimise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

5) paragrahvi 18 lõike 2 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohalik omavalitsus keeldub oma otsusega ümberkruntimise menetluse algatamisest, kui:»;

6) paragrahvi 19 lõikes 5 asendatakse sõnad «kirjalikul loal» sõnaga «otsusel»;

7) paragrahvi 19 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kõigil isikutel, kelle õigusi või huve ümberkruntimine puudutab, on õigus kahe kuu jooksul pärast teate ilmumist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded esitada kohalikule omavalitsusele taotlus ümberkruntimises osalemiseks või ettepanekuid ja vastuväiteid ümberkruntimise kohta.»;

8) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ümberkruntimise algatamise otsusega kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu ümberkruntimise eelkava. Ümberkruntimise algatamise otsus tehakse kõigile osalistele posti teel või elektrooniliselt teatavaks. Kohalik omavalitsus teeb ümberkruntimise algatamise otsuse avalikult teatavaks.»;

9) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «otsuse» sõnaga «teatavaks»;

10) paragrahvi 22 lõikes 4 asendatakse sõnad «kirjaliku nõusolekuta» sõnaga «otsuseta»;

11) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse sõnad «kirjalikul loal» sõnaga «otsusel»;

12) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «osalistele» sõnadega «posti teel»;

13) paragrahvi 26 lõikes 3 asendatakse sõnad «kirjalikul nõusolekul» sõnaga «otsusel»;

14) paragrahvi 26 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kohalik omavalitsus teeb kava kinnitamise otsuse posti teel või elektrooniliselt teatavaks kõigile osalistele. Teates näidatakse kavaga tutvumise võimaluse aeg ja koht. Kava kinnitamise otsus tehakse avalikult teatavaks kohalikus ajalehes.»;

15) paragrahvi 26 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 30 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «kaebused» sõnaga «vaided»;

17) paragrahvi 30 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide».

§ 60. Maapõueseaduses (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2000, 54, 348; 102, 670; 2002, 53, 336) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 9 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Uuringuluba»;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Maavara geoloogilise uuringu loa taotlemise ja väljaandmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

4) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Uuringuloa taotlemise avalik teatavakstegemine

Uuringuloa väljaandja avaldab uuringuloa taotlemise menetluse algatamise kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saadab taotluse koopia uuringuala asukoha kohalikule omavalitsusele.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses

« § 121. Avalik istung

Tagamaks isikute kaitse, kellele uuringud võivad põhjustada varalist kahju või kahjustada muul viisil nende huve, võib uuringuloa väljaandja oma initsiatiivil või menetlusosalise taotlusel asja arutada avalikul istungil.»;

6) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõna «saamisest» sõnaga «teatavakstegemisest»;

7) paragrahvi 14 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Uuringuloa väljaandmise avalik teatavakstegemine»;

8) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Uuringuloa väljaandja teeb uuringuloa andmise otsuse avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saadab uuringuloa koopia uuringuala asukoha kohalikule omavalitsusele.»;

9) paragrahvi 15 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 15 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) keeldutakse käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud nõusoleku andmisest;»;

11) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «möödumisel» sõnadega «uuringuloa väljaandja poolt»;

12) paragrahvis 22 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistada» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «tunnistada kehtetuks»;

13) paragrahvi 25 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 25. Kaevandamisluba»;

14) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kaevandamisloa taotlemise ja väljaandmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

15) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Kaevandamisloa taotlemise avalik teatavakstegemine

Kaevandamisloa väljaandja avaldab kaevandamisloa taotlemise menetluse algatamise kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saadab taotluse koopia kaevandamisala asukoha kohalikule omavalitsusele.»;

16) paragrahvi 28 lõikes 3 asendatakse sõnad «viimasest avalikust kuulutamisest» sõnadega «avalikust teatavakstegemisest»;

17) seadust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

« § 291. Avalik istung

Tagamaks isikute kaitse, kellele maavara kaevandamine võib põhjustada varalist kahju või kahjustada muul viisil nende huve, võib kaevandamisloa väljaandja oma initsiatiivil või menetlusosalise taotlusel läbi viia asja arutamise avalikul istungil.»;

18) paragrahvi 33 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Kaevandamisloa väljaandmise avalik teatavakstegemine»;

19) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaevandamisloa väljaandja teeb kaevandamisloa andmise otsuse avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

20) paragrahvi 34 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 34 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) keeldutakse käesoleva seaduse §-s 29 nimetatud nõusoleku andmisest;»;

22) paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «möödumisel» sõnadega «kaevandamisloa väljaandja poolt»;

23) paragrahvis 40 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistada» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «kehtetuks tunnistada»;

24) paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahv 48 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 64 punktist 1 jäetakse välja number 2.

§ 61. Mahepõllumajanduse seaduses (RT I 2001, 42, 235; 2002, 18, 97) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 13 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tähtaja pikendamise otsus tuleb taotlejale kätte toimetada.»;

3) paragrahvi 13 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui tootja või käitleja on esitanud valeandmeid või kui ettevõte ei vasta käesoleva seaduse nõuetele, teeb järelevalveasutus otsuse ettevõtte nõuetele mittevastavuse kohta. Otsus edastatakse taotlejale ja mahepõllumajanduse registri volitatud töötlejale k??mne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates posti teel või elektrooniliselt.»;

4) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tunnustatus peatatakse tootja või käitleja üle järelevalvet teostava järelevalveametniku ettekirjutusega.»;

5) paragrahvi 15 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tunnustatuse kehtetuks tunnistamise otsus edastatakse tootjale või käitlejale posti teel või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.»;

6) paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalveametniku ettekirjutus toimetatakse tootjale või käitlejale kätte posti teel või ettekirjutuse allkirja vastu üleandmisega.»;

7) paragrahvi 24 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

8) paragrahvi 24 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Vaideotsus edastatakse tootjale või käitlejale posti teel või elektrooniliselt.»

§ 62. Majandusvööndi seaduses (RT 1993, 7, 105) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui mereuuringud tehakse majandusvööndis ilma pädeva riigiasutuse nõusolekuta või erinevalt käesoleva seaduse § 8 lõike 2 punktis 1 käsitletud küsimuste kohta antud teabest või uuringute avaldatud kavast oluliselt kõrvale kaldudes, peab uurimisloa viivitamatult kehtetuks tunnistama.»

§ 63. Meresõiduohutuse seaduses (RT I 2002, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 2 punktis 12 asendatakse sõna «lepingu» sõnaga «halduslepingu»;

3) paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 5, § 5 lõikes 2, § 6 lõikes 3, § 19 lõikes 3, § 41 lõikes 4 ja § 43 lõikes 5 asendatakse sõnad «võib tunnustada» sõnaga «tunnustab»;

4) paragrahvi 3 lõigete 4 ja 5, § 6 lõike 3 ja § 43 lõike 5 lõppu täiendatakse sõnadega «, kui need vastavad rahvusvaheliste konventsioonide ja käesoleva seaduse nõuetele.»;

5) paragrahvi 5 lõike 2, § 19 lõike 3, § 41 lõike 4 lõppu ja § 43 lõiget 4 täiendatakse sõnadega «, kui see vastab rahvusvaheliste konventsioonide ja käesoleva seaduse nõuetele.»;

6) paragrahvi 9 lõigetes 3–5 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus» vastavas käändes;

7) paragrahvi 9 lõike 4 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Enne taotluse esitamist Veeteede Ametile peab ettevõtja tasuma riigilõivu.»;

9) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõna «kirjaliku»;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne tunnustamisotsuse tegemist kontrollib Veeteede Amet ettevõtja andmeid äriregistris või äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja puhul Maksuametis.»;

11) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

12) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tunnustamisest keeldumise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

13) paragrahvi 11 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tunnustamisotsuse kehtetuks tunnistamise otsus tehakse ettevõtjale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

14) paragrahvi 21 lõigetes 7–10 asendatakse sõnad «tühistama» ja «tühistamine» sõnadega «kehtetuks tunnistama» ja «kehtetuks tunnistamine» vastavas pöördes või käändes;

15) paragrahvi 33 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Reisijateveo tunnistuse ja reisilaeva ohutuse tunnistuse kehtivuse kaotamine ja kehtetuks tunnistamine»;

16) paragrahvi 36 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Ülevaatustevahelisel perioodil on Veeteede Ameti järelevalveametnik kohustatud riikliku järelevalve teostamise käigus avastatud puuduste kohta tegema ettekirjutuse ja vormistama väikelaeva kontrollakti, märkides ära puuduste kõrvaldamise nõuded ja tähtajad.»;

17) paragrahvi 40 lõikes 1 asendatakse sõna «aktiga» sõnaga «ettekirjutusega»;

18) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõna «vastava» sõnaga «jetide»;

19) paragrahvi 53 lõikes 3 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «kehtetuks tunnistada»;

20) paragrahvi 58 lõikes 6 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «kehtetuks tunnistada».

§ 64. Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282) § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 65. Mõõteseaduse (RT I 1994, 71, 1224; 2000, 71, 442) § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 66. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2001, 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ravimiametil on õigus kontrollida käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud arvestust ning teha ettekirjutusi.»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib Ravimiamet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« 131. Vaide esitamine

Isik, kes leiab, et käesolevas seaduses sätestatud loa taotluse või järelevalve menetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada sotsiaalministrile vaide.»

§ 67. Noorsootöö seaduses (RT I 1999, 27, 392) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 10 lõige 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tegevusloa väljastamise eest peab noortelaagri pidaja tasuma riigilõivu.»;

4) paragrahvi 10 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Noortelaagri tegevusloa väljaandmise või selle väljastamisest keeldumise otsus tehakse noortelaagri pidajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Noortelaagri tegevusloa väljaandmise otsus tehakse posti teel või elektrooniliselt teatavaks ka valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil noortelaager tegutseb.»;

5) paragrahvi 10 lõike 8 teine lause jäetakse välja;

6) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haridusministeerium teeb noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse noortelaagri pidajale ning valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil noortelaager tegutseb, posti teel või elektrooniliselt teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

7) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 15 lõikest 6 jäetakse välja sõna «kirjalikult».

§ 68. Notariaadiseaduse (RT I 2000, 104, 684; 2001, 93, 565) § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 69. Pagulaste seaduses (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68; 2002, 42, 266) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 lõikest 2 jäetakse välja sõna «põhjendatud»;

4) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutus tunnistab pagulase elamis- ja tööloa kehtetuks seoses pagulasseisundi lõppemisega.»

§ 70. Pakendiseaduse (RT I 1995, 47, 739; 1997, 53, 836) § 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 71. Palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287) §-d 371 ja 372 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 371. Riikliku järelevalve teostamine

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon. Riikliku järelevalve käigus läbiviidavale menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise korral on tööinspektoril ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal õigus teha ettekirjutus, milles märgitakse:
1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
2) ettekirjutuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning asutuse nimetus ja aadress;
3) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud ja viide õiguslikule alusele;
5) ettekirjutuse resolutsioon, milles tuuakse välja kohustatud subjekti ettekirjutusest tulenevad kohustused ja nende täitmise tähtajad;
6) viide haldussunnivahendite kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral;
7) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
8) ettekirjutuse koostaja allkiri.

(3) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb ettekirjutuse koostajale ja teine kohustatud subjektile. Kui on vajadus informeerida ettekirjutusest kolmandat isikut, toimetatakse talle posti teel või elektrooniliselt kätte ettekirjutuse koostaja kinnitatud ettekirjutuse ärakiri.

(4) Ettekirjutus on tööandjale täitmiseks kohustuslik ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud järelevalveametnikul on õigus kontrollida ettekirjutuse täitmist märgitud tähtaja jooksul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib tööinspektor ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 372. Ettekirjutuse vaidemenetlus

(1) Vaie ettekirjutuse peale esitatakse, vaadatakse läbi ja lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses ettenähtud erisusi.

(2) Kui tööandja ei nõustu tööinspektori ettekirjutusega, on tal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajale haldusakti teatavakstegemisest arvates kümne kalendripäeva jooksul. Kui ettekirjutuse on teinud Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja, on tööandjal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni peadirektorile haldusakti teatavakstegemise päevast arvates kümne kalendripäeva jooksul.

(3) Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutust täita. Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal või Tööinspektsiooni peadirektoril on õigus vaide esitaja taotlusel või omal algatusel peatada ettekirjutuse täitmine kuni vaideotsuse tegemiseni.»

§ 72. Politseiteenistuse seaduse (RT I 1998, 50, 753; 104, 1742; 2000, 10, 57; 28, 167; 2001, 7, 17; 85, 511) § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 73. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduses (RT I 1998, 2, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Kultuuriministeerium teeb otsuse kolme päeva jooksul ettevõtjale teatavaks.»;

3) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kultuuriministeerium teeb ekspertkomisjoni otsuse üleriigilise levikuga ajalehe kaudu avalikult teatavaks.»;

4) paragrahvi 11 pealkirjas ning lõikes 1 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide» ning sõna «teate» sõnaga «otsuse»;

5) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kultuuriminister vaatab vaide läbi 15 päeva jooksul alates selle saabumisest.»

§ 74. Postiseaduses (RT I 2001, 64, 367) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Enne tegevuse alustamise teate esitamist tuleb tasuda riigilõiv.»;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne registreerimise otsustamist kontrollib Sideamet teate esitaja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

5) paragrahvi 6 lõike 3 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 1, 5 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne taotluse esitamist peab käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud isik tasuma riigilõivu.»;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne tegevusloa väljastamise otsustamist kontrollib Sideamet tegevusluba taotlenud isiku andmeid registris, kus isik on registreeritud, ning tema maksuvõlgnevuse puudumist.»;

10) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideameti peadirektori käskkiri tegevusloa väljastamise või sellest keeldumise kohta tehakse tegevusluba taotlenud isikule posti teel või elektrooniliselt teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast käskkirja andmist.»;

11) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) taotluse esitaja on esitanud eksitavaid, tegelikkusele mittevastavaid andmeid või võltsitud dokumente;»;

12) paragrahvi 10 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tähtaja andmisest teatab Sideamet taotluse esitajale posti teel või elektrooniliselt, märkides tähtaja andmise aluse ja aja, mille jooksul tuleb puudused kõrvaldada.»;

13) paragrahvi 11 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne taotluse esitamist peab tegevusloa omanik tasuma riigilõivu.»;

16) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideamet on kohustatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse suhtes tegema otsuse ühe kuu jooksul ning tegema selle tegevusloa omanikule teatavaks ühe nädala jooksul otsuse tegemisest.»;

17) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

18) paragrahvi 13 lõige 6 muudetakse ja sõnastataks järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kirjalikud seisukohad peab Sideamet läbi vaatama ja tegema oma otsuse esitatud seisukohtade ja tegevusloa tingimuste muutmise suhtes tegevusloa omanikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt kahe kuu jooksul seisukohtade esitamise tähtajast arvates.»;

19) paragrahvi 15 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «ei vasta» sõnadega «käesolevas seaduses ja sellest tulenevates»;

20) paragrahvi 15 lõike 2 kolmandas lauses asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

21) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sideameti peadirektori käskkiri, millega tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, tehakse tegevusloa omanikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt vähemalt üks kuu enne selle jõustumist.»;

22) paragrahvi 34 lõikes 1 asendatakse sõna «muude» sõnadega «sellest tulenevate»;

23) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõna «esitab» sõnaga «vormistab».

§ 75. Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 110, 1812; 1999, 18, 303; 95, 839; 2000, 28, 167; 35, 222; 2001, 53, 315) § 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle teostab Justiitsministeerium. Justiitsministeeriumi teostatav teenistuslik järelevalve prokuratuuri üle ei laiene prokuratuuri tegevusele kohtueelses kriminaalmenetluses.»

§ 76. Puhkuseseaduses (RT I 2001, 42, 233) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 36 ja 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 36. Riikliku järelevalve teostamine

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon. Riikliku järelevalve käigus läbiviidavale menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise korral on tööinspektoril ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal õigus teha ettekirjutus, milles märgitakse:
1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
2) ettekirjutuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning asutuse nimetus ja aadress;
3) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud ja viide õiguslikule alusele;
5) ettekirjutuse resolutsioon, milles tuuakse välja kohustatud subjekti ettekirjutusest tulenevad kohustused ja nende täitmise tähtajad;
6) viide haldussunnivahendite kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral;
7) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
8) ettekirjutuse koostaja allkiri.

(3) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb ettekirjutuse koostajale ja teine kohustatud subjektile. Kui on vajadus informeerida ettekirjutusest kolmandat isikut, toimetatakse talle posti teel või elektrooniliselt kätte ettekirjutuse koostaja kinnitatud ettekirjutuse ärakiri.

(4) Ettekirjutus on tööandjale täitmiseks kohustuslik ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud järelevalveametnikul on õigus kontrollida ettekirjutuse täitmist märgitud tähtaja jooksul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib tööinspektor ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 37. Tööinspektori ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja otsus

(1) Tööinspektor või Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja teevad otsuse, millega annavad käesolevas seaduses ettenähtud nõusoleku või kooskõlastuse või keelduvad selle andmisest, ja teatavad sellest tööandjale kirjaliku taotluse esitamisest arvates ühe nädala jooksul. Otsuse tegemise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Lõikes 1 nimetatud otsuses märgitakse:
1) otsuse andmise või andmisest keeldumise aeg ja koht;
2) otsuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutuse nimetus;
3) otsuse andmise või andmisest keeldumise põhjus ja õiguslik alus;
4) otsuse andmisest keeldumise vaidlustamise kord ja tähtaeg;
5) otsuse koostaja allkiri.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

« § 371. Ettekirjutuse ja otsuse vaidemenetlus

(1) Vaie ettekirjutuse või otsuse peale esitatakse, vaadatakse läbi ja lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses ettenähtud erisusi.

(2) Kui tööandja ei nõustu tööinspektori ettekirjutuse või otsusega, on tal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajale haldusakti teatavakstegemisest arvates kümne kalendripäeva jooksul. Kui ettekirjutuse või otsuse kooskõlastuse andmisest keeldumise kohta on teinud Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja, on tööandjal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni peadirektorile haldusakti teatavakstegemise päevast arvates kümne kalendripäeva jooksul.

(3) Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutust või otsust täita. Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal või Tööinspektsiooni peadirektoril on õigus vaide esitaja taotlusel või oma algatusel peatada ettekirjutuse või otsuse täitmine kuni vaideotsuse tegemiseni.»

§ 77. Psühhiaatrilise abi seaduse (RT I 1997, 16, 260; 1999, 31, 425; 2001, 50, 284; 53, 309) § 13 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 7 ja 9 ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid.»

§ 78. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses (RT I 1999, 16, 273; 2002, 39, 245) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 16 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või taotluses on muid puudusi, teatatakse toetuse taotlejale esimesel võimalusel, millised dokumendid tuleb täiendavalt esitada või millised puudused kõrvaldada ning määratakse dokumentide esitamise või puuduste kõrvaldamise tähtaeg.»;

3) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Elukohajärgse pensioniameti otsusega mittenõustumise korral on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlejal õigus pöörduda kolme kuu jooksul, arvates otsuse teatavakstegemise päevast, vaidega vaidluskomisjoni poole.»;

4) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vaie vaadatakse läbi ja vaideotsus tehakse haldusmenetluse seaduses ettenähtud korras, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 79. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 121 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Koolitusluba annab munitsipaalkoolile õiguse viia läbi koolitustegevust riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel koolitusloal märgitud kooliastmes. Koolituslubade väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise korra ning koolitusloa vormi kehtestab haridusminister määrusega.»;

3) paragrahvi 121 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse koolitusloa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

4) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Enne koolitusloa väljastamist kontrollib Haridusministeerium, kas koolitusloa andmise eest on tasutud riigilõiv.»;

5) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatavas osas asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «kehtetuks tunnistada»;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Haridusministeerium teeb koolitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse valla- või linnavalitsusele posti teel või elektrooniliselt teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

7) paragrahvi 29 lõigetes 8 ja 9 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «vaie» vastavas käändes;

8) paragrahvi 48 lõike 6 teisest lausest jäetakse välja sõnad «ettekirjutuses sätestatud tähtaja jooksul pärast ettekirjutuse direktorile teatavakstegemist»;

9) paragrahvi 48 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui kooli direktor ei nõustu riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutusega, on tal õigus esitada vaie Haridusministeeriumile kümne tööpäeva jooksul ettekirjutuse direktorile teatavakstegemisest arvates.»

§ 80. Päästeseaduses (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 285 lõike 1 punktist 8 jäetakse välja sõnad «ja üleandmise aeg»;

3) paragrahvi 285 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks tehakse objekti valdajale või tema volitatud isikule kättetoimetamisega riikliku tuleohutusjärelevalve asutuse poolt teatavaks 10 päeva jooksul, arvates objekti tuleohutusülevaatuse lõppemisest.»;

4) paragrahvi 286 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Objekti valdajale tehakse asja arutamise aeg ja koht teatavaks kutsega.»;

5) paragrahvi 286 lõike 4 kolmas lause jäetakse välja;

6) paragrahvi 286 lõike 5 punktist 10 jäetakse välja sõnad «ja üleandmise aeg»;

7) paragrahvi 286 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Otsus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks tehakse objekti valdajale või tema volitatud isikule kättetoimetamisega riikliku tuleohutusjärelevalve asutuse poolt teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse andmisest.»;

8) paragrahv 287 tunnistatakse kehtetuks.

§ 81. Rahvastikuregistri seaduses (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna «kaebusi» sõnadega «vaideid»;

3) paragrahvi 14 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõna «kirjalikult»;

4) paragrahvi 39 punktis 1 asendatakse sõnad «toiming või dokument on tühistatud» sõnadega «dokument on tühistatud või kehtetuks tunnistatud või toiming on tunnistatud õigusvastaseks»;

5) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus keeldub isiku elukohateates märgitud andmete kandmisest rahvastikuregistrisse, teeb ta selle isikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul pärast isiku elukohateate saamist.»;

6) paragrahvi 46 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus teeb ruumi omaniku taotluse isikule posti teel teatavaks kümne tööpäeva jooksul rahvastikuregistris märgitud elukoha aadressil ja avalikult ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

7) paragrahvi 46 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «teate edastamisest» sõnadega «taotluse kättetoimetamisest»;

8) paragrahvi 69 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «isiklikult või andmesidevõrgu kaudu või posti või telefoni teel edastatud»;

9) paragrahvi 77 lõikest 1 jäetakse välja sõna «kirjaliku»;

10) paragrahvi 84 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «täitmiseks kohustusliku»;

11) paragrahvi 84 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui puudused pole ettekirjutuses määratud tähtajaks kõrvaldatud, teeb järelevalve teostaja pädevale asutusele ettepaneku süüdlaste vastu distsiplinaar-, kriminaal-, või haldusõigusrikkumise menetluse algatamiseks.»;

12) paragrahvi 85 lõikes 3 asendatakse sõnad «kaebusi» ja «kaebuse» vastavalt sõnadega «vaideid» ja «vaide»;

13) paragrahvi 86 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 87 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuste täitmisest teavitab järelevalvealune asutus või isik vastutavat töötlejat ja Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul või, kui sellist tähtaega ei määratud, ühe kuu jooksul ettekirjutuse teatavakstegemisest.»

§ 82. Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvis 17 asendatakse sõna «kaebus» vastavas käändes sõnaga «vaie» vastavas käändes;

3) paragrahvi 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 83. Rakenduskõrgkooli seaduse (RT I 1998, 61, 980; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 54, 350; 78, 496; 2001, 65, 375) § 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 84. Ranna ja kalda kaitse seadust (RT I 1995, 31, 382; 1999, 95, 843; 2001, 50, 290) täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 85. Reklaamiseaduse (RT I 1997, 52, 835; 1999, 27, 388; 30, 415; 2001, 23, 127; 50, 284) § 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 86. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 4 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna «kirjaliku»;

3) paragrahvi 5 lõikes 3, § 7 lõikes 3 ja § 9 lõikes 5 asendatakse sõna «kättesaamise» sõnaga «teatavakstegemise»;

4) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõna «asukohajärgsele»;

5) paragrahvi 22 lõikest 2 jäetakse välja sõna «kirjalik»;

6) paragrahvi 25 lõike 8 teisest lausest jäetakse välja sõna «kirjalikul»;

7) paragrahvi 26 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «oma elu- või asukoha järgse»;

8) paragrahvi 26 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «dokumentide esitamise» sõnadega «ja riigilõivu tasumise»;

9) paragrahvi 26 lõike 4 esimene lause jäetakse välja;

10) paragrahvi 26 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 27 lõike 2 sissejuhatavast lausest jäetakse välja sõnad «elu- või asukohajärgsele»;

12) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Enne avalduse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.»;

14) paragrahvi 31 lõike 4 teine lause jäetakse välja;

15) paragrahvi 32 lõikest 8 jäetakse välja sõnad «loa väljastajale või oma elu- või asukoha järgsele»;

16) paragrahvi 34 lõikest 1 jäetakse välja sõna «kirjalik»;

17) paragrahvi 34 lõikest 10 jäetakse välja sõnad «loa väljastanud või oma elu- või asukoha järgsele»;

18) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «dokumentide esitamise» sõnadega «ja riigilõivu tasumise»;

19) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Enne soetamisloa või relvaloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.»;

21) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Soetamisloa või relvaloa andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks kümne päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.»;

22) paragrahvi 37 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «dokumentide esitamise» sõnadega «ja riigilõivu tasumise»;

23) paragrahvi 37 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõnad «ja äriregistri kandeotsuse koopia»;

24) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne soetamisloa või relvaloa taotlemist peab taotleja tasuma riigilõivu.»;

27) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Juriidilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks kümne päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.»;

28) paragrahvi 41 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Enne relvaloa vahetamist peab relvaloa omaja tasuma riigilõivu.»;

30) paragrahvi 42 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «nimetatud dokumendid» sõnadega «ja tasuda riigilõiv»;

31) paragrahvi 44 lõikes 1 asendatakse sõna «kättesaamisele» sõnaga «teatavakstegemisele»;

32) paragrahvi 44 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «loa väljastanud politseiprefektuurile ja kui see ei ole võimalik, siis relva asukoha järgsele»;

33) paragrahvi 44 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «selle väljastanud politseiprefektuurile ja kui see ei ole võimalik, siis elukohajärgsele»;

34) paragrahvi 44 lõiget 7 täiendatakse pärast sõnu «kaebus kohtule» sõnadega «või vaie politseiprefektuurile»;

35) paragrahvi 45 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «oma elu- või asukoha järgsele»;

36) paragrahvi 51 lõikest 5 jäetakse välja sõna «sündmuskohajärgsele»;

37) paragrahvi 67 lõike 4 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ning registreerimistunnistuse»;

38) paragrahvi 67 lõike 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 67 lõike 4 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 67 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Enne tegevusloa taotlemist peab taotleja tasuma riigilõivu.»;

41) paragrahvi 68 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne tegevusloa väljastamist kontrollib Politseiamet, kas taotlejal puuduvad maksuvõlgnevused. Taotleja maksuvõlgnevuse olemasolu korral keeldub Politseiamet tegevusloa väljastamisest.»;

42) paragrahvi 68 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «dokumentide laekumist» sõnadega «ja riigilõivu tasumist»;

43) paragrahvi 68 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 68 lõikest 7 jäetakse välja sõnad «ja oma asukoha järgset politseiprefektuuri»;

45) paragrahvi 70 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 71 lõikest 5 jäetakse välja sõna «kirjalikul»;

47) paragrahvi 72 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 80 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Loa andmisest keeldumine tehakse taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast sellise otsuse vastuvõtmist.»;

49) paragrahvi 83 lõikes 3 asendatakse viide «(RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559)» viitega «(RT I 2002, 27, 153)».

§ 87. Riigihangete seaduses (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Lisaks käesolevast seadusest tulenevatele vorminõuetele peavad riigihanke pakkumismenetluses antavad haldusaktid vastama haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) vorminõuetele.»;

2) paragrahvi 8 lõikes 2, § 20 lõike 4 punktis 10, § 38 lõike 6 punktis 3, § 49 lõikes 3, § 67 lõikes 2 ja §-s 70 asendatakse sõnad «tühistamine» ja «tühistama» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja «tunnistama kehtetuks» vastavas käändes või pöördes;

3) paragrahvi 43 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kirjalik teade pakkumiste vastavaks tunnistamise või pakkumise tagasilükkamise ja selle põhjuste kohta toimetatakse pakkujale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

4) paragrahvi 44 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kirjalik teade kõikide pakkumiste tagasilükkamise kohta tuleb ostjal viivitamatult toimetada kätte kõikidele pakkujatele, kellele pakkumise kutse dokumendid väljastati.»;

5) paragrahvi 46 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kirjalik teade pakkumise edukaks tunnistamise kohta toimetatakse kõikidele pakkujatele kätte kolme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates.»;

6) paragrahvi 62 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Vaidlustuse esitaja lisab vaidlustusele oma käsutuses oleva teabe pakkumismenetluse kohta, millega seoses ta vaidlustuse esitab. Enne vaidlustuse esitamist peab vaidlustuse esitaja tasuma riigilõivu.»;

7) paragrahvi 63 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) vaidlustus ei vasta käesoleva seaduse § 62 lõikes 3 sätestatud nõuetele või vaidlustuse esitaja ei tasunud riigilõivu;??;

8) paragrahvi 63 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui Amet leiab, et esitatud vaidlustus ei vasta käesoleva seaduse § 62 lõikes 3 sätestatud nõuetele või vaidlustuse esitaja ei ole tasunud riigilõivu, tagastab ta vaidlustuse selle esitajale ja määrab puuduste kõrvaldamise tähtajaks kaks tööpäeva. Kui vaidlustuse esitaja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jätab Amet vaidlustuse läbi vaatamata.»;

9) paragrahvi 70 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 88. Riigikaitseliste sundkoormiste seaduses (RT I 1995, 25, 352; 1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkirjas asendatakse sõna «ülesanne» sõnaga «reguleerimisala»;

2) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

3) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 89. Riikliku matusetoetuse seaduses (RT I 2000, 86, 549; 2001, 102, 674) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) toetuse taotleja ei kõrvalda puudusi ega esita täiendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks.»;

4) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Vaidluste lahendamine

Isik, kes leiab, et matusetoetuse määramisel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada matusetoetuse määramisega tegelenud pensioniameti direktorile vaide.»;

5) paragrahv 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Matusetoetust saanud isiku poolt teadvalt valeandmete esitamise tõttu alusetult makstud matusetoetus nõutakse tagasi pensioniameti põhjendatud otsuse alusel. Otsus saadetakse viie tööpäeva jooksul matusetoetust saanud isikule koos ettepanekuga jõuda kokkuleppele alusetult makstud toetussumma tagasimaksmises. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pensioniametil õigus teha teadvalt valeandmeid esitanud isikule ettekirjutuse talle alusetult makstud matusetoetuse summa tagasi maksmiseks.»;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib pensionamet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sunniraha ülemmäär on 2000 krooni.»

§ 90. Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduses (RT I 1998, 101, 1665; 2002, 21, 119) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Riigi kultuuripreemia antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.»;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Riigi kultuuristipendium antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.»

§ 91. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 53, 310; 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151, 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 6 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Kui kontrollimisel selgub, et taotluse esitaja on jätnud riigilõivu tasumata, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja riigilõivu tasumiseks, selgitades, et tähtpäevaks riigilõivu tasumata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 295 järgmises sõnastuses:

« § 295. Riigilõivu tasumisest vabastamine kodakondsuse taotlemise toimingutes

Kodakondsuse seaduse (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323; 2001, 93, 565) §-des 13 ja 14 nimetatud alla 15-aastased isikud on Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava sooviavalduse läbivaatamisel vabastatud riigilõivu tasumisest.»

§ 92. Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduses (RT I 1997, 48, 775; 2001, 47, 260) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Hüvitise taotlemisele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 4 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Rahandusministeerium maksab taotlejale hüvitise välja või toimetab talle taotluse rahuldamata jätmise otsuse ühe kuu jooksul avalduse esitamisest posti teel või elektrooniliselt kätte.»

§ 93. Riiklike peretoetuste seaduses (RT I 2001, 95, 587) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 viimane lause jäetakse välja;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

3) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui pensioniamet määrab taotlejale tähtaja taotluses puuduste kõrvaldamiseks ning taotleja teeb seda nõuetekohaselt, loetakse toetuse taotlemise päevaks taotluse vastuvõtmise päev või taotluse lähtekoha postitempli kuupäev.»;

6) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Peretoetuste määramise otsusega mittenõustumise korral on toetuse taotlejal õigus pöörduda vaidega pensionikomisjoni poole.»

§ 94. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse l??ikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses reguleeritud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust (RT I 2001, 58, 354), kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.»;

2) paragrahvi 31 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse alusel pensioni taotlemise, määramise, ühelt pensioniliigilt teisele üleviimise, pensioni ümberarvutamise ja pensioni maksmise otsusega mittenõustumise korral on isikul õigus esitada vaie pensionikomisjonile. Vaie esitatakse, vaadatakse läbi ja vaideotsus tehakse haldusmenetluse seaduse 5. peatükis (vaidemenetlus) ettenähtud korras.»

§ 95. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268; 25, 364; 59, 613; 2000, 25, 143; 35, 220; 102, 666; 2001, 53, 310; 2002, 3, 5; 21, 117) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

« § 12. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 39 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 40 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «käiguta jätmise» sõnadega «läbi vaatamata jätmise» ning lõikes 2 sõnad «jäetakse käiguta» sõnadega «jäetakse läbi vaatamata»;

4) paragrahvi 40 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) kontrollib enne käesoleva lõike punktis 3 nimetatud otsuse tegemist, kui ringhäälinguloa taotleja on juriidiline isik, tema andmeid registris, kus juriidiline isik on registreeritud.»;

5) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Taotluse läbivaatamata jätmisest teatatakse taotlejale esimesel võimalusel, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.»;

6) paragrahvi 40 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 41 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 96. Saastetasu seaduses (RT I 1999, 24, 361; 54, 583; 95, 843; 2001, 102, 667) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui keskkonnateenistus on veendunud andmete ja arvutuse õigsuses, registreerib ta esitatud arvutuse saastetasu maksmise alusena ning teeb selle arvutuse esitajale teatavaks, toimetades talle lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul posti teel või elektrooniliselt kätte teatise arvutuse õigsuse kohta.»;

3) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui keskkonnateenistus ei nõustu saastaja esitatud andmete ja arvutusega, teeb ta registreerimisest keeldumise otsuse arvutuse esitajale teatavaks ning tagastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul esitatud arvutuse koos omapoolsete põhjendatud parandustega, määrates tähtaja paranduste sisseviimiseks ja arvutuse uuesti esitamiseks.»;

4) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui saastaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud andmeid ja arvutust samas lõikes nimetatud kuupäevaks, arvutab keskkonnateenistus saastetasu suuruse ja saadab saastajale posti teel või elektrooniliselt saastetasu maksmise nõude hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks.»;

5) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Saastetasu arvutamise kohtueelseid vaidlusi lahendab keskkonnaminister 30 kalendripäeva jooksul vaidemenetluse korras.»;

6) paragrahvi 16 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «avalduse» sõnaga «vaide»;

7) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Enne tsiviilkohtumenetluse algatamist tähtajaks maksmata saastetasu sissenõudmiseks on volitatud riigiasutus kohustatud saastajale kätte toimetama saastetasu kohtueelseks sissenõudmiseks meeldetuletuse maksta saastetasu kümne päeva jooksul.»

§ 97. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduses (RT I 2001, 85, 512) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. Keskkonnakompleksloa andmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «tava- või tähitud postiga» sõnadega «liht- või tähtkirjaga»;

3) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kompleksloa taotleja peab enne taotluse esitamist tasuma riigilõivu.»;

4) paragrahvi 12 teine lause jäetakse välja;

5) paragrahvi 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

7) paragrahvi 25 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna «saadab» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

8) paragrahvi 27 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «käitajale» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

9) paragrahvi 27 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Loa andja teeb otsuse kompleksloa kehtetuks tunnistamise või menetluse lõpetamise kohta käitajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates.»;

10) paragrahvi 28 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Loa andja teeb oma otsuse käitajale ja ehitusloa andjale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 21 kalendripäeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest alates.»;

11) paragrahvi 30 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «taotleja kulul»;

12) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

« § 321. Avalik istung

Loa andja viib loa taotleja või huvitatud isiku taotlusel või oma initsiatiivil juhul, kui see on vajalik asja õigeks otsustamiseks, läbi avaliku istungi.»

§ 98. Sadamaseaduses (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 42, 267) täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 99. Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduses (RT I 1998, 52/53, 771; 1999, 95, 843; 2000, 29, 169) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse sõna «tühistatakse» sõnaga «tunnistatakse kehtetuks»;

3) paragrahvi 25 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «tühistada» sõnaga «tunnistada kehtetuks».

§ 100. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266; 107, 1767; 2000, 25, 147; 2001, 100, 648) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Soodustingimustel vanaduspensionide arvutamine, määramine, ümberarvutamine ja maksmine toimub riikliku pensionikindlustuse seadusega (RT I 2001, 100, 648) vanaduspensionidele kehtestatud korras ja tingimustel ning haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 101. Sordikaitseseaduses (RT I 1998, 36/37, 553; 2000, 10, 56; 2001, 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sordi kaitse all hoidmise iga aasta eest tuleb riigilõiv tasuda eelmise aasta 31. detsembriks.»;

3) paragrahvi 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui sordikaitse taotleja nõutud dokumente või materjale ettenähtud tähtajaks ei esita, jätab registripidaja taotluse läbi vaatamata.»;

5) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõna «õigusakt» sõnaga «haldusakt»;

6) paragrahvis 52 asendatakse sõnad «katkestamine» ja «katkestama» sõnadega «peatamine» ja «peatama» vastavas käändes või pöördes ning sõna «katkeb» sõnaga «peatub»;

7) paragrahvi 53 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «ega ole esitanud riigilõivu tasumist tõendavaid dokumente»;

8) paragrahvi 54 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «tühistamine» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» vastavas käändes.

§ 102. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 221 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «isikukoodid» sõnadega «või sünniajad»;

3) paragrahvi 29 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 30 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 30 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Teadvalt andmete varjamise või valeandmete esitamise korral toetust ei maksta.»;

6) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 7, 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (7) Kui toetus maksti isikule käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud asjaoludel, tagastab isik saadu vabatahtlikult. Kui isik keeldub saadut vabatahtlikult hüvitamast, võib valla- või linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse.

(8) Lõikes 7 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib valla- või linnavalitsus rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud sunniraha ülemmäär on 2000 krooni.»;

7) paragrahvi 33 lõike 1 viimane lause jäetakse välja;

8) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõikes 1 nimetatud ametniku või komisjoni otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale.»;

9) paragrahv 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 38. Sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi kvaliteedi tagamine

(1) Maavanem kontrollib tema halduspiirkonnas osutatavate sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi kvaliteeti.

(2) Puuduste ilmnemisel võib maavanem teha ettepaneku tegevuslitsentsi omava teenuste osutaja tegevuslitsentsi peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning vastava lepingu täitmise peatamiseks või lõpetamiseks või teha ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib maavanem rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

10) paragrahv 47 tunnistatakse kehtetuks.

§ 103. Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduses (RT I 1999, 57, 597; 2001, 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid tunnistatakse kehtetuks:
1) dokumentide kaotamise korral;
2) uute asjaolude ilmnemisel, millest teadmise korral nende dokumentide taotluste läbivaatamise ajal oleks nende dokumentide väljastamisest keeldutud;
3) kui loa omaja ei täida sisse- või väljaveolitsentsis või transiidiloas määratud tingimusi.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid tunnistatakse kehtetuks:
1) dokumentide kaotamise korral;
2) uute asjaolude ilmnemisel, millest teadmise korral nende dokumentide taotluste läbivaatamise ajal oleks nende dokumentide väljastamisest keeldutud, juhul kui väljastatud dokumente pole kauba sisse- või väljaveo või transiidi eesmärgil veel jõutud kasutada.»;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

« (52) Komisjonil on õigus jätta strateegilise kauba sisse- või väljaveo või transiidiga seonduva dokumendi väljastamisest keeldumise korral otsuse faktiline alus loa taotlejale põhjendamata, kui põhjendus sisaldab riigi julgeoleku seisukohalt delikaatset teavet.»;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Strateegilise kauba sisse- ja väljaveolitsentsi, transiidiloa, rahvusvahelise impordisertifikaadi, kauba kättesaamise tõendi või lõppkasutaja sertifikaadi taotlejal ega kolmandatel isikutel ei ole õigust tutvuda komisjoni käsutuses olevate asjas tähtsust omavate dokumentide ja toimikutega.»

§ 104. Sundeksemplari seaduse (RT I 1997, 16, 259; 1998, 61, 983) § 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 105. Taimekaitseseaduses (RT I 2000, 29, 169; 2001, 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Tõrjeabinõude rakendamine isiku eest

Kui käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 nimetatud isik ei täida oma kohustusi tõrjeabinõude rakendamisel ning ohtliku taimekahjustaja ulatuslik levik võib põhjustada olulist majanduslikku kahju, korraldab isiku eest tõrjeabinõude rakendamise järelevalveasutus selleks riigieelarves ettenähtud vahendite arvel asendustäitmise teel asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.»;

3) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 32. Tõrjeabinõude rakendamine isiku eest taimekarantiini ajal

Taimekarantiini ajal võib isiku eest tõrjeabinõude rakendamist korraldada järelevalveasutus riigieelarves ettenähtud vahendite arvel asendustäitmise teel asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.»;

4) paragrahvi 43 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Asjakohase otsuse teeb järelevalveametnik ja teeb selle viivitamatult posti teel või elektrooniliselt teatavaks taimepassi või taimepasside väljastamise õiguse saanud isikule.»;

5) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui taimepassi väljastamise ja kasutamise keelamise põhjused on kadunud, teeb järelevalveametnik otsuse taimepassi kasutamise lubamise kohta ning teeb selle viivitamatult isikule posti teel või elektrooniliselt teatavaks.»;

6) paragrahvi 50 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ei ole esitanud nõutud dokumente või»;

7) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registreerimisest keeldumise kirjalik otsus tehakse viivitamatult posti teel või elektrooniliselt taotlejale teatavaks.»;

8) paragrahvi 74 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ei ole esitanud taimekaitsevahendi näidist, toimeaine analüüsistandardeid või muid nõutud dokumente või»;

9) paragrahvi 74 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui taotleja ei ole esitanud taimekaitsevahendi näidist, toimeaine analüüsistandardeid või muid nõutud dokumente, määrab Taimetoodangu Inspektsioon talle esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.»;

10) paragrahvi 74 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registreerimisest keeldumise või registrist kustutamise otsus tehakse viivitamatult asjaomasele isikule posti teel või elektrooniliselt teatavaks.»

§ 106. Tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450; 102, 907; 2000, 40, 252; 59, 379; 2001, 50, 283 ja 289; 56, 332; 2002, 13, 81; 18, 97; 35, 214) § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 107. Tartu Ülikooli seaduses (RT I 1995, 23, 333; 1996, 49, 953; 51, 965; 1998, 61, 986; 1999, 102, 908; 2001, 16, 71) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse sõna «lepinguga» sõnaga «halduslepinguga».

§ 108. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 20 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad «teatab evalveerimise tulemusest» sõnadega «teeb evalveerimise tulemuse posti teel või elektrooniliselt teatavaks»;

3) paragrahvi 20 lõike 6 teises lauses asendatakse sõnad «teatab Haridusministeerium evalveerimise tulemusest» sõnadega «teeb Haridusministeerium evalveerimise tulemuse posti teel või elektrooniliselt teatavaks».

§ 109. Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 20 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «tühistamist» sõnadega «kehtetuks tunnistamist»;

3) paragrahvi 253 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 254 lõike 1 teise lause lõppu täiendatakse sõnadega «ning kontrollib taotleja maksuvõlgnevuse puudumist»;

5) paragrahvi 254 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tegevusloa taotleja peab 10 päeva jooksul pärast tegevusloa andmise otsuse teatavakstegemist tasuma riigilõivu.»;

6) paragrahvi 256 lõikes 1 asendatakse sõna «kaebuse» sõnaga «vaide»;

7) paragrahvi 256 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teede- ja sideminister vaatab vaide läbi ja teeb vaideotsuse vaide esitajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.»

§ 110. Tehnilise järelevalve seaduses (RT I 1998, 64/65, 1005) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahv 14 pealkiri ja sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Riikliku tehnilise järelevalve pädevus

Riikliku tehnilise järelevalve pädevuses on:»;

3) paragrahvi 20 pealkirjas asendatakse sõna «lõpetamine» sõnadega «kehtetuks tunnistamine» ja lõikes 2 asendatakse sõnad «kehtivuse lõpetada» sõnadega «kehtetuks tunnistada»;

4) paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Järelevalveakti või muu toimingu vaidlustamine

(1) Objekti kasutajal on õigus Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni järelevalveakti või toimingu peale esitada vaie Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peadirektorile 10 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast aktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(2) Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peadirektor vaatab vaide läbi ning teeb oma otsuse 30 päeva jooksul, arvates vaide saamise päevast.»

§ 111. Telekommunikatsiooniseaduses (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmise sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sideamet saadab vastavale üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatorile või telekommunikatsiooniteenuse osutajale posti teel või elektrooniliselt põhjendatud teate käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 sätestatud olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise kavatsuse kohta vähemalt kaks kuud enne isiku olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsustamist.»;

3) paragrahvi 8 lõike 7 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud käskkiri tehakse olulise turujõuga ettevõtjale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

4) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) asutamisel oleva juriidilise isiku puhul – asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri;»;

5) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate esitamist peab isik tasuma riigilõivu.»;

7) paragrahvi 10 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sideamet registreerib käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud teate ja teeb Sideameti peadirektori vastava käskkirja teate esitajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt nelja nädala jooksul, arvates nõuetekohase teate ja kõigi nõutavate dokumentide laekumisest Sideametile.»;

8) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui teate esitaja on tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kontrollib Sideamet enne registreerimise otsustamist teate esitaja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

9) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 10 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud teate registreerimisest keeldumise käskkiri tehakse teate esitajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

11) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Enne tegevusloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.»;

12) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui tegevusloa taotleja on tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kontrollib Sideamet enne tegevusloa andmise otsustamist taotleja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

13) paragrahvi 14 lõike 1 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 14 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad «või ebatäpseid»;

15) paragrahvi 14 lõike 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tähtaja andmisest teatab Sideamet taotluse esitajale posti teel või elektrooniliselt, märkides tähtaja andmise aluse ja aja, mille jooksul tuleb puudused kõrvaldada.»;

16) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sideamet saadab posti teel või elektrooniliselt vastavale tegevusloa omanikule põhjendatud teate oma kavatsuse kohta muuta tegevusloa tingimusi ning võimaldab tal vähemalt nelja kuu jooksul esitada oma kirjalikud seisukohad nimetatud küsimuses.»;

17) paragrahvi 16 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Sideamet peab esitatud kirjalikud seisukohad läbi vaatama lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul ning tegema oma otsuse esitatud seisukohtade ja tegevusloa tingimuste muutmise suhtes ettevõtjale teatavaks kolme kuu jooksul, arvates seisukohtade laekumisest.»;

18) paragrahvi 17 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «ei vasta» sõnadega «käesolevas seaduses ja sellest tulenevates»;

19) paragrahvi 17 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

20) paragrahvi 17 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sideameti peadirektori käskkiri, millega tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, tehakse tegevusloa omanikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt vähemalt 10 päeva enne selle jõustumist.»;

21) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isik on tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kontrollib Sideamet enne tehnilise loa väljastamise otsustamist taotleja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

22) paragrahvi 19 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Sideameti peadirektori käskkiri tehnilise loa väljastamise või sellest keeldumise kohta tehakse tehnilist luba taotlenud isikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul pärast käskkirja andmist.»;

23) paragrahvi 20 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tähtaja andmisest teatab Sideamet taotluse esitajale posti teel või elektrooniliselt, märkides tähtaja andmise aluse ja aja, mille jooksul tuleb puudused kõrvaldada.»;

24) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideamet saadab tehnilise loa omanikule posti teel või elektrooniliselt põhjendatud teate tehnilise loa tingimuste muutmise kavatsuse kohta vähemalt neli kuud enne tingimuste muutmise otsustamist, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust tähtaega.»;

25) paragrahvi 22 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sideamet vaatab tähtaegselt laekunud arvamuse läbi ja teeb Sideameti peadirektori käskkirja esitatud arvamuse ning tehnilise loa tingimuste muutmise suhtes arvamuse esitajatele teatavaks posti teel või elektrooniliselt kahe kuu jooksul, arvates arvamuste esitamisest.»;

26) paragrahvi 22 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sideamet on kohustatud otsustama tingimuste muutmise või muutmata jätmise ning tegema Sideameti peadirektori vastava käskkirja taotluse esitajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt ühe kuu jooksul, arvates taotluse esitamisest.»;

27) paragrahvi 69 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui raadiosaateseadme paigaldamise loa taotleja on tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kontrollib Sideamet enne raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsustamist taotleja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

28) paragrahvi 69 lõikes 4 asendatakse sõnad «lõikes 2» sõnadega «lõikes 3»;

29) paragrahvi 70 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideamet saadab loa omanikule posti teel või elektrooniliselt põhjendatud teate oma kavatsuse kohta muuta raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimusi § 22 lõikes 1 sätestatud alustel vähemalt 4 kuud, käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 5 sätestatud alustel vähemalt kaks aastat ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud alusel tingimuste muutmise puhul vähemalt üks kuu enne muutmise otsustamist.»;

30) paragrahvi 70 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Raadiosaateseadme paigaldamise loa muutmise korral käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel, välja arvatud punktis 4 nimetatud juhul, peab Sideamet andma loa omanikele ühe kuu jooksul, arvates teate kättesaamisest, võimaluse esitada oma kirjalikud seisukohad kavandatavate muudatuste suhtes. Tähtaegselt esitatud seisukohad peab Sideamet läbi vaatama ja tegema oma otsuse esitatud seisukohtade ja loa tingimuste muutmise suhtes loa omanikule posti teel või elektrooniliselt teatavaks hiljemalt kahe kuu jooksul.»;

31) paragrahvi 71 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sideamet teeb raadiosaateseadme paigaldamise loa kehtetuks tunnistamise otsuse loa omanikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt vähemalt 10 päeva enne otsuse jõustumist.»;

32) paragrahvi 74 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui käesoleva seaduse § 73 lõikes 4 nimetatud vee- või õhusõiduki raadioloa taotleja on tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kontrollib Sideamet enne raadioloa väljastamise otsustamist taotleja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

33) paragrahvi 76 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideamet teeb raadiosaateseadme kasutamise loa peatamise otsuse lõike 1 punktis 2 nimetatud alusel raadiosaateseadme kasutajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 10 p??eva enne peatamise otsuse jõustumist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

34) paragrahvi 84 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri reserveerimise taotleja on tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kontrollib Sideamet enne reserveerimise otsustamist taotleja andmeid registris, kus isik on registreeritud.»;

35) paragrahvi 88 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «ei täida» sõnadega «käesolevas seaduses või sellest tulenevates»;

36) paragrahvi 88 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideamet teeb numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa peatamise otsuse loa omanikule teatavaks posti teel või elektrooniliselt 10 päeva enne peatamise otsuse jõustumist.»;

37) paragrahvi 98 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «teha» sõnadega «oma pädevuse piires»;

38) paragrahvi 99 lõikes 2 asendatakse sõna «esitab» sõnaga «vormistab»;

39) paragrahvi 99 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Telekommunikatsioonivõrgu operaator ja telekommunikatsiooniteenuse osutaja on kohustatud teavitama Sideametit ühe kuu jooksul kirjalikult või elektrooniliselt enda kohta käivates andmetes toimunud muudatustest, võrreldes enda poolt Sideametile seaduse alusel esitatud andmetega, samuti muudatustest registriandmetes, kus juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud.»

§ 112. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse sõna «lepingu» sõnaga «halduslepingu»;

3) paragrahvi 28 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Isikut ei registreerita tervishoiutöötajana, kui ta esitas teadvalt valeandmeid.»;

4) paragrahvi 28 lõike 6 viimane lause jäetakse välja;

5) paragrahvi 28 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 30 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Isikut ei registreerita tervishoiutöötajana, kui ta on esitanud teadvalt valeandmeid või kui isiku kvalifikatsioon ei vasta Eestis sellel erialal töötamiseks nõutavale kvalifikatsioonile.»;

7) paragrahvi 34 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) avalduse, milles märgitakse ära taotleja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, sidevahendite numbrid ning kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;»;

8) paragrahvi 34 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–5 sätestatud alusel perearstina tegutsemise õiguse äravõtmist võib maavanem teha perearstile ettekirjutuse.»;

10) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib maavanem rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras või anda korralduse perearstina tegutsemise õiguse äravõtmiseks.»;

11) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

(5) Perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise korraldus tehakse perearstile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–6 ja 9 nimetatud juhtudel teatavaks korralduse andmisest alates viie tööpäeva jooksul. Perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise korraldus avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

12) paragrahvi 41 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) avalduse, milles märgitakse ära taotleja nimetus ning tegevuskoha asukoht, aadress ja sidevahendite numbrid;»;

13) paragrahvi 41 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtja nime, isikukoodi või sünniaja, elukoha ja ärinime;»;

14) paragrahvi 41 punktid 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 42 senine tekst muudetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.»;

16) paragrahvi 45 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) esitab teadvalt valeandmeid;»;

17) paragrahvi 45 lõike 2 viimane lause jäetakse välja;

18) paragrahvi 48 täiendatakse lõigetega 11, 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 ja 7 sätestatud alusel tegevusloa kehtetuks tunnistamist võib Tervishoiuamet teha tegevusloa omajale ettekirjutuse.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tervishoiuamet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras või tunnistada tegevusloa kehtetuks.

(13) Käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

19) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Uue tegevusloa taotlemiseks esitab selle taotleja need käesoleva seaduse §-s 41 loetletud andmed ja dokumendid, mis ei sisalda Tervishoiuametile juba teadaolevat informatsiooni.»;

20) paragrahvi 62 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral võib järelevalve teostaja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras, teha ettepaneku perearstina tegutsemise õiguse äravõtmiseks või tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks vastavalt käesolevas seaduses sätestatule.»;

21) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

22) seadust täiendatakse §-ga 621 järgmises sõnastuses:

« § 621. Vaide esitamine

Isik, kes leiab, et Tervishoiuameti aktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada sotsiaalministrile vaide.»

§ 113. Toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 10 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja keeldumist põhjendatakse sellekohases otsuses»;

3) paragrahvi 101 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise otsus edastatakse käitlejale posti teel.»;

4) paragrahvi 11 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus edastatakse käitlejale posti teel.»;

5) paragrahvi 13 lõikes 7 ja § 14 lõikes 8 asendatakse sõnad «põhjendatud kirjaliku otsusega, mis väljastatakse käitlejale» sõnadega «otsusega, mis edastatakse käitlejale posti teel»;

6) paragrahv 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 51. Järelevalveametniku ettekirjutuse või otsuse vaidlustamine

Kui käitleja ei nõustu järelevalveametniku ettekirjutuse või otsusega, võib ta esitada vaide asjaomase järelevalveasutuse peadirektorile.»

§ 114. Tolliseadustikus (RT I 2001, 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ja selle alusel antavates õigusaktides ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse ja selle alusel antavate õigusaktide erisusi.»;

2) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «tehakse tolli otsus taotlejale kirjalikult paber- või digitaalkandjal teatavaks» sõnadega «tehakse tolli otsus taotlejale posti teel, elektrooniliselt või allkirja vastu üleandmisega teatavaks»;

3) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Tolli otsuse kehtetuks tunnistamine tagasiulatuvalt»;

5) paragrahvis 12 asendatakse sõnad «tühistama» ja «tühistamine» sõnadega «tunnistama kehtetuks» ja «kehtetuks tunnistamine» vastavas pöördes või käändes;

6) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus tunnistatakse kehtetuks tagasiulatuvalt.»;

7) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse sõna «tühistatakse» sõnadega «tunnistatakse tagasiulatuvalt kehtetuks»;

8) paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 37. Vaie tolliametniku tegevuse ja tegevusetuse peale

Isikul on õigus esitada tolliametniku tegevuse või tegevusetuse peale vaie käesoleva seadustiku §-des 282 ja 283 sätestatud korras.»;

9) paragrahvi 51 lõike 3 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Deklarandi nõudmisel vormistab toll oma põhjendatud arvamuse kirjalikult ning toimetab selle deklarandile kätte.»;

10) paragrahvi 56 lõikes 4 asendatakse sõnad «paber- või digitaalkandjal kirjalikult» sõnadega «posti teel, elektrooniliselt või allkirja vastu üleandmisega»;

11) paragrahvi 96 lõikes 5 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

12) paragrahvi 113 lõikes 2 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «tunnistada kehtetuks»;

13) paragrahvi 133 lõikes 3 asendatakse sõnad «teavitades sellest asjaomast isikut kirjalikult» sõnadega «tehes kehtetuks tunnistamise otsuse asjaomasele isikule teatavaks posti teel, elektrooniliselt või allkirja vastu üleandmisega»;

14) paragrahvi 282 lõikes 1 asendatakse sõnad «haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354)» sõnadega «maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150)»;

15) paragrahvis 283 asendatakse sõnad «haldusmenetluse seaduse» sõnadega «maksukorralduse seaduse».

§ 115. Toote ohutuse seaduses (RT I 1998, 40, 613; 1999, 82, 753; 2000, 86, 546; 2002, 47, 297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Järelevalveametniku ettekirjutuse ja turujärelevalveasutuse otsuse tegemise või muu toimingu vaidlustamine

Kui tootja, teenuse osutaja või levitaja ei nõustu järelevalveametniku ettekirjutuse või turujärelevalveasutuse otsusega või muu toimingu tulemusega, võib ta esitada vaide või pöörduda kohtusse.»

§ 116. Tubakaseaduses (RT I 2000, 59, 379; 74, õiend; 2001, 43, 242; 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 11 punktid 2, 6 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Maksuameti kohaliku asutuse nõusolek tegevusloa väljaandmiseks, kui ettevõtjal on maksuvõlg ja selle tasumine on ajatatud ning ettevõtja täidab maksuvõla tasumise ajakava, samuti juhul, kui ettevõtja ei ole tegutsenud, kuid on registreeritud maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riiklikus registris;»;

4) paragrahvi 11 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Tegevusloa taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) ta peab olema kantud äriregistrisse;
2) tal ei tohi olla maksuvõlgnevusi Maksuameti ees – välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud Maksuameti nõusoleku korral;
3) tal ei tohi olla maksuvõlgnevusi Tolliameti ees – käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevusloa väljaandmisel;
4) tal peab olema tasutud riigilõiv.

(3) Tegevusloa taotleja vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele kontrollib tegevusloa väljastaja.»;

5) paragrahvi 12 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kui tegevusloa taotleja ei esita käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud dokumente või esitab tahtlikult tegelikkusele mittevastavaid andmeid;»;

6) paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kui tegevusloa taotleja ei vasta käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 sätestatud tingimustele.»;

7) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus toimetatakse tegevusloa omajale posti teel või elektrooniliselt kätte, samuti tehakse otsus viivitamatult Maksuametile, Tarbijakaitseametile, Politseiametile ja Tolliametile teatavaks.»

§ 117. Turvateenistuse seaduses (RT I 1993, 75, 1100; 1995, 62, 1056; 1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 ja paragrahvi 10 lõikes 7 asendatakse sõna «tühistamise» sõnadega «kehtetuks tunnistamise»;

3) paragrahvi 10 lõikes 10 asendatakse sõna «tühistatud» sõnadega «kehtetuks tunnistatud»;

4) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõna «tühistamisel» sõnadega «kehtetuks tunnistamisel» ja sõna «tühistamisest» sõnadega «kehtetuks tunnistamisest»;

5) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõnad «nende kehtivus tühistada» sõnadega «see kehtetuks tunnistada»;

6) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõna «tühistamise» sõnadega «kehtetuks tunnistamise».

§ 118. Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78; 102, 675) §-d 27–29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Riikliku järelevalve teostamine

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon. Riikliku järelevalve käigus läbiviidavale menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise korral on tööinspektoril ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal õigus teha ettekirjutus, milles märgitakse:
1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
2) ettekirjutuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning asutuse nimetus ja aadress;
3) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud ja viide õiguslikule alusele;
5) ettekirjutuse resolutsioon, milles tuuakse välja kohustatud subjekti ettekirjutusest tulenevad kohustused ja nende täitmise tähtajad;
6) viide haldussunnivahendite kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral;
7) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
8) ettekirjutuse koostaja allkiri.

(3) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb ettekirjutuse koostajale ja teine kohustatud subjektile. Kui on vajadus informeerida ettekirjutusest kolmandat isikut, toimetatakse talle posti teel või elektrooniliselt kätte ettekirjutuse koostaja poolt kinnitatud ettekirjutuse ärakiri.

(4) Ettekirjutus on tööandjale täitmiseks kohustuslik ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud järelevalveametnikul on õigus kontrollida ettekirjutuse täitmist märgitud tähtaja jooksul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib tööinspektor ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 28. Tööinspektori ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja otsus

(1) Tööinspektor või Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja teevad otsuse, millega annavad käesolevas seaduses ettenähtud nõusoleku või kooskõlastuse või keelduvad selle andmisest, ja teatavad sellest tööandjale kirjaliku taotluse esitamisest arvates ühe nädala jooksul. Otsuse tegemise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuses märgitakse:
1) otsuse andmise või andmisest keeldumise aeg ja koht;
2) otsuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutuse nimetus;
3) otsuse andmise või andmisest keeldumise põhjus ja õiguslik alus;
4) otsuse andmisest keeldumise vaidlustamise kord ja tähtaeg;
5) otsuse koostaja allkiri.

§ 29. Ettekirjutuse ja otsuse vaidemenetlus

(1) Vaie ettekirjutuse või otsuse peale esitatakse, vaadatakse läbi ja lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses ettenähtud erisusi.

(2) Kui tööandja ei nõustu tööinspektori ettekirjutuse või otsusega, on tal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajale haldusakti teatavakstegemisest arvates kümne kalendripäeva jooksul. Kui ettekirjutuse või otsuse on teinud Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja, on tööandjal õigus esitada vaie Tööinspektsiooni peadirektorile haldusakti teatavakstegemise päevast arvates kümne kalendripäeva jooksul.

(3) Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutust või otsust täita. Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal või Tööinspektsiooni peadirektoril on õigus vaide esitaja taotlusel või oma algatusel peatada ettekirjutuse või otsuse täitmine kuni vaideotsuse tegemiseni.»

§ 119. Töötu sotsiaalse kaitse seaduses (RT I 2000, 57, 371; 2001, 59, 359) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Vaidluste lahendamine

Isik, kes leiab, et töötuna arvele võtmisel, töötu riikliku abiraha, ühekordse toetuse või õppestipendiumi määramisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada Tööturuametile vaide.»;

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 3–6 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ebaõigete andmete esitamisega saadu tagasinõudmiseks võib tööhõiveamet teha ettekirjutuse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib tööhõiveamet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sunniraha ülemmäär on 7000 krooni.

(6) Ettekirjutus ja sunnivahendi rakendamise hoiatus saadetakse isikule viie tööpäeva jooksul, arvates haldusakti tegemise päevast.»

§ 120. Tööturuteenuse seaduses (RT I 2000, 57, 370; 2001, 59, 359) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 10 lõike 3 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.»;

4) paragrahvi 10 lõike 5 viimane lause jäetakse välja;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Enne haldusakti andmist kontrollib haldusorgan taotleja maksuvõlgnevuse puudumist.»;

6) paragrahvi 12 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2, 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud alusel tegevusloa kehtetuks tunnistamist võib sotsiaalminister teha tööturuteenuse osutajale ettekirjutuse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib sotsiaalminister rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras või tunnistada tegevusloa kehtetuks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

7) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Tööturuteenuse tegevusloa pikendamine

Tööturuteenuse tegevusloa pikendamiseks esitab selle taotleja sotsiaalministrile käesoleva seaduse need § 10 lõigetes 2 ja 3 loetletud andmed ja dokumendid, mis ei sisaldava sotsiaalministrile juba teadaolevat informatsiooni. Tegevusloa pikendamine vaadatakse läbi samas korras kui tegevusloa väljastamine.»;

8) kogu seaduses asendatakse sõna «leping» sõnaga «haldusleping» vastavas käändes;

9) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) koopiad dokumentidest, mis tõendavad ettevõtluskoolituse läbimist või ettevõtluskogemust.»;

10) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tööturutoetuse andmise otsustab tööhõiveamet kooskõlastatult kohaliku omavalitsuse ja Maksuameti kohaliku asutuse esindajaga töötu avalduse saamisest alates 15 tööpäeva jooksul. Otsus on aluseks tööhõiveameti ja taotleja vahelise halduslepingu sõlmimisele.»;

11) paragrahvi 18 lõike 10 teine lause jäetakse välja;

12) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Ebaõigete andmete esitamisega saadu hüvitamine

(1) Ebaõigete andmete esitamisega või tööturuteenuse saamist mõjutavate asjaolude teatamata jätmisega tööturuteenusena saadu makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse tagasi.

(2) Kui isik ei ole summasid vabatahtlikult tagasi maksnud, võib tööhõiveamet teha ebaseaduslikult saadu tagasi nõudmiseks ettekirjutuse ja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) ettenähtud korras.

(3) Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

(4) Ettekirjutus ja sunnivahendi rakendamise hoiatus saadetakse toetust saanud isikule viie tööpäeva jooksul, arvates ettekirjutuse ja hoiatuse tegemise päevast.»;

13) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Vaidluste lahendamine

Isik, kes leiab, et käesoleva seaduse §-de 18 ja 23 rakendamisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada Tööturuametile vaide.»

§ 121. Töötuskindlustuse seaduses (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 17 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 21 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes leiab, et hüvitiste määramise ja maksmise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada töötukassale vaide.»

§ 122. Vandetõlgi seaduse (RT I 2001, 16, 70) § 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 123. Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 24, 133; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Vee erikasutusloa taotlemise ja väljaandmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

3) paragrahvi 9 lõike 7 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vee erikasutusloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse vee erikasutusloa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kolme kuu jooksul, arvates taotluse menetlusse võtmise kuupäevast.»;

4) paragrahvi 9 lõike 10 sissejuhatavast osast jäetakse välja sõnad «näidates ära keeldumise põhjuse»;

5) paragrahvi 9 lõike 10 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud asjaolude ilmnemisel toimetab vee erikasutusloa andja vee erikasutajale posti teel või elektrooniliselt kätte teate tähtajaliste meetmete kohta, mille mitterakendamine toob kaasa vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise.»;

7) paragrahv 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 91. Avatud menetlus vee erikasutusloa andmisel ning ajutise vee erikasutusloa andmise avalik teatavakstegemine

(1) Vee erikasutusloa andja avaldab vee erikasutusloa taotluse saamisest alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa taotluse menetlusse võtmise kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teadaandes märgitakse vähemalt:
1) vee erikasutusloa taotleja nimi või ärinimi, registrikood selle olemasolu korral ja asukoht;
2) tegevuse asukoht, mille jaoks vee erikasutusluba taotletakse;
3) tegevuse lühikirjeldus, mille jaoks vee erikasutusluba taotletakse;
4) teave selle kohta, kus saab taotluse ja vee erikasutusloa eelnõuga tutvuda.

(2) Teave vee erikasutusloa alusel kavandatava tegevuse toorme, kemikaali, muu materjali, tehnoloogia või toote koostise ja kasutamise kohta on konfidentsiaalne, kui see on esitatud vee erikasutusloa taotluse eraldi osana ning sellele on selgelt märgitud «Ärisaladus». Otsuse teabe konfidentsiaalsuse kohta langetab vee erikasutusloa andja, arvestades andmekaitset reguleerivate õigusaktide nõudeid.

(3) Igaühel on õigus vee erikasutusloa taotluse kohta esitada vee erikasutusloa andjale kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid käesoleva seaduse § 9 lõikes 7 nimetatud aja jooksul. Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited peavad sisaldama esitatud ettepaneku või vastuväite põhjendust.

(4) Kui see on vajalik asja õigeks lahendamiseks või vastanduvate huvide tasakaalustamiseks, viib vee erikasutusloa andja menetlusosalise taotlusel või oma initsiatiivil läbi avaliku istungi.

(5) Vee erikasutusloa andja teeb vee erikasutusloa andmise otsuse avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded seitsme päeva jooksul pärast vee erikasutusloa andmist.

(6) Ajutise vee erikasutusloa andmise otsus tehakse avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

8) paragrahvi 121 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Keskkonnaminister annab õiguse tegutseda referentslaborina ühele katselaborile igast käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud valdkonnast.»;

9) paragrahvi 121 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Keskkonnaministril on õigus peatada referentslaborina tegutsemise õiguse aluseks oleva käskkirja kehtivus osaliselt või täielikult, kui referentslabor ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud ülesandeid.»;

10) paragrahvi 131 lõike 5 sissejuhatavast osast jäetakse välja sõnad «näidates ära keeldumise põhjuse»;

11) paragrahvi 131 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 18 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Maavanema käesoleva paragrahvi lõike 5 kohased korraldused tehakse avalikult teatavaks ning nad jõustuvad ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.»;

13) paragrahvi 264 lõikes 5 asendatakse sõna «saadab» sõnadega «toimetab posti teel või elektrooniliselt kätte»;

14) paragrahvi 381 täiendatakse lõikega 2 1 järgmises sõnastuses:

« (21) Veemajanduskava menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

15) paragrahvi 381 lõiked 3, 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahv 382 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 382. Avatud menetlus veemajanduskava koostamisel

(1) Keskkonnaministeerium avaldab veemajanduskava algatamise menetluse kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded vähemalt kaks kuud enne veemajanduskava koostamise algatamist.

(2) Keskkonnaministeerium tutvustab tema algatatud veemajanduskava eesmärke üleriigilise levikuga päevalehes kuu aja jooksul pärast veemajanduskava algatamise otsuse tegemist.

(3) Veemajanduskava koostamisse kaasatakse vesikonna või alamvesikonna territooriumil asuvad maavalitsused, kohalikud omavalitsused, elanikud ja teised huvitatud isikud. Veemajanduskava lähteseisukohtade ja projekti tutvustamiseks korraldab Keskkonnaministeerium avalikke arutelusid.

(4) Veemajanduskava kooskõlastatakse enne avalikku väljapanekut ministeeriumidega, kelle valitsemisala veemajanduskava puudutab, ning vesikonna või alamvesikonna territooriumil asuvate maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega.

(5) Keskkonnaministeerium korraldab veemajanduskava avaliku väljapaneku ja arutelu vesikonna või alamvesikonna territooriumil asuvate maakondade keskustes.

(6) Veemajanduskava avaliku väljapaneku kestus on kuus kuud.

(7) Väljapaneku käigus esitatud kirjalikele ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kirjaga kahe kuu jooksul pärast veemajanduskava avaliku väljapaneku lõppemist.

(8) Veemajanduskava avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel teeb Keskkonnaministeerium veemajanduskavas vajalikud parandused ja täiendused.

(9) Veemajanduskava kinnitamise otsus tehakse koos veemajanduskavaga avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»

§ 124. Veterinaarkorralduse seaduses (RT I 1999, 58, 608; 2002, 13, 79; 18, 97) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 18 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui tähtajaks puudusi ei kõrvaldata, tunnistab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht volituse kehtetuks.»;

3) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne taotluse esitamist peab tegevusluba taotlev veterinaararst tasuma riigilõivu.»;

5) paragrahvi 27 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «ärakirja» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

6) paragrahvi 31 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 31 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne taotluse esitamist peab tegevusloa taotleja tasuma riigilõivu.»;

8) paragrahvi 34 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna «taotlejale» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

9) paragrahvides 36 ja 37 ning § 39 lõikes 6 asendatakse sõna «kaebus» sõnaga «vaie» vastavas käändes;

10) paragrahvi 39 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõnad «kaebus või järelepärimine» sõnadega «kaebus, vaie või järelepärimine» vastavas käändes.

§ 125. Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses (RT I 2000, 29, 168) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»; (õ)

2) paragrahvi 20 lõike 1 teine lause jäetakse välja;

3) paragrahvi 21 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Taotlejal on õigus esitada koordineerivale asutusele vaie või pöörduda halduskohtusse:
1) pädeva organi otsuse vaidlustamiseks;
2) kui pädev organ ei ole taotlejat oma otsusest § 20 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul teavitanud.»

§ 126. Välisõhu kaitse seaduses (RT I 1998, 41/42, 624; 1999, 10, 155; 95, 843; 2001, 50, 283) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõna «kirjaliku nõusoleku» sõnaga «loa» ja lõikes 4 sõna «Nõusoleku» sõnaga «Loa»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotlemise ning väljaandmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

4) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Saasteloa taotlemise avalik teatavakstegemine

(1) Kahe nädala jooksul pärast saasteloa taotluse saamist uue või rekonstrueeritava paikse saasteallika valdajalt avaldab saasteloa väljaandja teate menetluse algatamise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(2) Saasteloa väljaandja on kohustatud saatma taotluse koopia saasteallika asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Valla- ja linnavalitsus peab esitama taotluse kohta oma seisukoha hiljemalt ühe kuu jooksul, alates taotluse koopia kättesaamisest.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Avalik istung

Tagamaks isikute kaitse, kellele paiksest saasteallikast saasteainete välisõhku eraldumine võib põhjustada varalist kahju või kahjustada nende huve muul viisil, võib saasteloa väljaandja oma initsiatiivil või menetlusosalise taotlusel läbi viia avaliku istungi.»;

6) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõna «tühistada loa» sõnadega «tunnistada loa kehtetuks»;

7) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Saasteloa väljaandmise avalik teatavakstegemine

Saasteloa väljaandja teeb saasteloa andmise otsuse avalikult teatavaks ning saadab saasteloa koopia saasteallika asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.»;

9) paragrahvis 18 asendatakse sõna «avalikustamisest» sõnadega «avalikust teatavakstegemisest».

§ 127. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses (RT I 1998, 98/99, 1575; 2001, 68, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. Sissesõidukeelu kohaldamise menetluse suhtes ei rakendata haldusmenetluse seaduses sätestatut.»;

2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lahkumisettekirjutuses tehakse hoiatus ettekirjutuse täitmata jätmise korral selle sundtäitmise kohta.»;

3) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõna «tühistatud» sõnadega «tunnistatud kehtetuks»;

4) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõna «motiveeritud»;

5) paragrahvi 11 lõike 1 teine lause jäetakse välja;

6) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 11 lõike 6 teine ja neljas lause jäetakse välja;

8) paragrahvi 11 lõikest 9 jäetakse välja sõna «motiveeritud»;

9) paragrahvi 27 lõikes 4 asendatakse sõna «tühistamisel» sõnadega «kehtetuks tunnistamisel»;

10) paragrahvi 28 lõikes 3 asendatakse sõna «tühistatakse» sõnadega «tunnistatakse kehtetuks»;

11) paragrahvi 31 lõiked 4 ja 5 tunnistataks kehtetuks;

12) paragrahvi 32 lõikes 1 asendatakse sõna «tühistab» sõnadega «tunnistab kehtetuks»;

13) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «tunnistada kehtetuks».

§ 128. Väljateenitud aastate pensionide seadust (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266; 107, 1767; 2000, 25, 147; 28, 167; 58, 376; 2001, 100, 648) täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Väljateenitud aastate pensioni määramisel ja maksmisel läbiviidavale haldusmenetlusele ja tehtavatele otsustele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 129. Äriseadustiku (RT I 1995, 26/28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214) § 521 täiendatakse lõikega 1 1 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusloa või litsentsi taotlemise ja väljaandmise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 130. Ühistranspordiseaduses (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 10 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «Riigihangete seaduse (RT I 1995, 54, 883; 1997, 9, 79; 1998, 38, 561; 1999, 16, 271; 92, 824; 97, 859) §-s 4» sõnadega «Riigihangete seaduse (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297) § 2 lõikes 7»;

3) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813)» sõnadega «konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565)»;

4) paragrahvi 35 lõike 3 teine lause jäetakse välja;

5) paragrahvi 36 lõike 3 punkti 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Samal eesmärgil tunnustab sõidukikaardi andja panga või muu asjakohaste volitustega asutuse kinnitust või tõendit kas garantiikirjana või muul samaväärsel viisil antud kinnituse või tõendina.»;

6) paragrahvi 39 lõike 1 punktid 2, 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne avalduse esitamist peab tegevusloa taotleja (välja arvatud juhul, kui loa väljaandja on valla- või linnavalitsus) tasuma riigilõivu.»;

8) paragrahvi 39 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 39 lõike 3 punktid 3, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Enne avalduse esitamist peab sõidukikaardi taotleja (välja arvatud juhul, kui sõidukikaardi väljaandja on valla- või linnavalitsus) tasuma riigilõivu.»;

11) paragrahvi 39 lõike 4 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Enne avalduse esitamist peab liiniloa taotleja (välja arvatud juhul, kui loa väljaandja on valla- või linnavalitsus) tasuma riigilõivu.»;

13) paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Tegevusloa, sõidukikaardi ja liiniloa taotluse läbivaatamine

(1) Tegevusloa andja kontrollib tegevusloa taotleja maksuvõlgnevuse puudumist ning tegevusloa taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris, seaduse alusel teise registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris. Tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist.

(2) Teede- ja Sideministeerium kontrollib ühistranspordiloa omaniku maksuvõlgnevuse puudumist. Rahvusvahelise sõitjateveo korraldamise õiguse andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse loa taotlejale teatavaks 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamist. Keeldumise otsus toimetatakse ühistranspordiloa omanikule kätte posti teel või elektrooniliselt. Rahvusvahelise sõitjateveo õiguse andmise puhul teeb Teede- ja Sideministeerium sama tähtaja jooksul ühistranspordiloale kande rahvusvahelise sõitjateveo korraldamise õiguse kohta.

(3) Sõidukikaardi andja kontrollib kaardi taotleja maksuvõlgnevuse puudumist ning esimese sõidukikaardi saamisel kaardi taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris, seaduse alusel teise registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris. Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse kaardi taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.

(4) Liiniloa andja annab käesoleva seaduse § 34 lõikes 5 sätestatud avaliku konkursi alusel valitud vedajale liiniloa 15 kalendripäeva jooksul pärast avaliku konkursi lõppemist. Teistele konkursil osalejatele teatatakse konkursi tulemustest posti teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast konkursi lõppemist.

(5) Liiniloa andja kontrollib liiniloa taotleja maksuvõlgnevuse puudumist. Liiniloa andja teeb otsuse liiniloa andmise kohta vastavalt käesoleva seaduse § 34 lõikele 6 ilma avaliku konkursita või liiniloa andmise keeldumise otsuse posti teel või elektrooniliselt liiniloa taotlejale teatavaks 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 4 nimetatud dokumentide esitamist.

(6) Teede- ja Sideministeerium annab liiniloa rahvusvaheliseks liiniveoks 15 kalendripäeva jooksul pärast liiniloa saamist iga asjaomase riigi pädevalt ametiasutuselt.»;

14) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «andmisest» sõnadega «kui liiniloa taotleja on maksuvõlglane või».

§ 131. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduses (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 3, §-s 9 ja § 10 lõikes 1 asendatakse sõna «leping» sõnaga «haldusleping» vastavas käändes.

§ 132. Ülikooliseaduses (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 1998, 57, 859; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 25, 140; 78, 496; 2001, 16, 71; 2002, 21, 117) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 15 lõike 3 teine lause jäetakse välja.

§ 133. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2002. aasta 1. augustil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

----

(õ) ÕIEND avaldatud RT I 2002, 69 (Lugeda haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse (RT I 2002, 61, 375) paragrahvi 125 punkt 1 õigeks järgmiselt:

« 1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;»).

----


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json