Teksti suurus:

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri andmete esitamise vormid ja täitmise juhend

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri andmete esitamise vormid ja täitmise juhend - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2013
Avaldamismärge:RTL 2002, 87, 1359

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri andmete esitamise vormid ja täitmise juhend

Vastu võetud 25.07.2002 nr 96

Määrus kehtestatakse lähtudes «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 40 lõikest 3 ja § 43 lõikest 6 ning Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine» (RT I 1999, 92, 828; 2000, 100, 647) punkti 51 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva määruse lisas toodud põhivorm täidetakse valitsusasutuste, ametite ja inspektsioonide kohalike asutuste, valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, valla või linna ametiasutuste ja valla või linna ametiasutuste hallatavate asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja põhiseaduslike institutsioonide ning nende alluvuses olevate asutuste (edaspidi asutused) kohta.

§ 2.  Põhivormi täitmine

  (1) Põhivormi lahtrisse «Täisnimi» kirjutatakse asutuse põhimääruses, põhikirjas, reglemendis või asutamise seaduses sätestatud nimi.

  (2) Põhivormi lahtrisse «Liik» kirjutatakse kas asutus on valitsusasutus, ameti /inspektsiooni kohalik asutus, valitsusasutuste hallatav riigiasutus, valla või linna ametiasutus ja valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, põhiseaduslik institutsioon, sõjaväeliselt korraldatud asutus või riigitulundusasutus.

  (3) Põhivormi lahtrisse «Asukoha aadress» kirjutatakse asutuse asukoha maakond, linn/vald/küla, tänav ja hoone number ning postiindeks.

  (4) Põhivormi lahtrisse «Sidevahendid» märgitakse asutuse telefon (suunakood ja number), faks (suunakood ja number) ja e-mail.

  (5) Põhivormi lahtrisse «Tegevusala» kirjutatakse asutuse põhimääruses, põhikirjas, reglemendis või asutamise seaduses defineeritud tegevusvaldkond (maksimaalselt 250 tähemärki).

  (6) Põhivormi lahtrisse «Tegevuspiirkond» kirjutatakse, millis(t)e maakonna (maakondade) / kohaliku omavalitsuse üksuse (üksuste) territooriumil asutus tegutseb. Kui asutuse tegevuspiirkond ei ole määratud, siis kirjutatakse lahtrisse tegevuspiirkond Eesti Vabariik.

  (7) Põhivormi lahtrisse «Kõrgemalseisva asutuse nimi ja registrikood» kirjutatakse kõrgemalseisva asutuse täisnimi ja registrikood. Registrikoodi lahtrisse ei kanta asutusele ettevõtteregistris omistatud registrikoodi.

  (8) Põhivormi lahtrisse «Moodustamise või asutamise akt» kirjutatakse asutuse moodustamise aluseks oleva õigusakti pealkiri, number, akti andmise kuupäev ja asutuse moodustamise kuupäev.

  (9) Põhivormi lahtrisse «Põhimääruse, põhikirja või reglemendi kinnitamise akt» kirjutatakse põhimääruse, põhikirja või reglemendi kinnitamise akti nimetus, number, kuupäev (juhul kui põhivormis fikseeritud põhimäärust, põhikirja või reglementi on muudetud, esitatakse registri volitatud töötlejale põhimääruse muutmise akti ärakiri, mille nimetus, number ja kuupäev kantakse registrisse). Juhul kui põhivormis fikseeritud põhimääruse, põhikirja või reglemendi kinnitamise akt tunnistatakse kehtetuks, esitatakse volitatud töötlejale uus põhivorm uute andmetega ning «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimääruses» nõutud asutuse põhimääruse, põhikirja või reglemendi ärakiri.

  (10) Põhivormi lahtrid «Asutusele antav registrikood», «Asutuse andmete registrisse kandmise kuupäev», «Asutuse ettevõtteregistri registrikood», «Tegevusalakood», «Asukohakood» ning «Asutuse andmete arhiivi kandmise kuupäev ja selle põhjus» (lõpetamise/ümberkorraldamise aluseks olev õigusakt ja sellega kaasnevad andmed) täidab Rahandusministeerium.

§ 3.  Lisavormi täitmine

  (1) Käesolev määruse lisa 2 lisavorm täidetakse asutuste struktuuriüksuste kaupa kinnitatud ja komplekteeritud koosseisuüksuste arvu ja struktuuriüksuse asukoha fikseerimiseks. Ministeeriumi struktuuriüksusteks vastavalt «Vabariigi Valitsuse seaduse» §-dele 47 ja 48 on osakond ja osakonna koosseisu kuuluvate struktuuriüksusena talitused ja bürood.

  (2) Ameti ja inspektsiooni ning nende kohalike asutuste ja valitsusasutuse hallatava riigiasutuse struktuuriüksuseks lisavormi täitmisel on ministeeriumi osakonna, talituse ja bürooga analoogsed üksused.

  (3) Lisavormi veergu «Struktuuriüksuse nimetus» kirjutatakse asutuse osakonna või sellega analoogse struktuuriüksuse nimi ning selle alla järgmistele ridadele kirjutatakse selle struktuuriüksuse talitused ja bürood või nendega analoogsed struktuuriüksused. Osakonna ette lisatakse vastav järjekorranumber.

  (4) Lisavormi veergu «Kinnitatud koosseisuüksuste arv» kirjutatakse vastava struktuuriüksuse kinnitatud koosseisukohad.

  (5) Lisavormi veergu «Komplekteeritud koosseisuüksuste arv» kirjutatakse mitu kohta vastavas struktuuriüksuses kinnitatud koosseisuüksustest on komplekteeritud.

  (6) Lisavormi veerg «Struktuuriüksuse asukoht» täidetakse juhul, kui struktuuriüksus asub asutusest eraldi. Vastavasse veergu kirjutatakse struktuuriüksuse asukoha maakond, linn/vald/küla, tänav ja maja number, postiindeks.

  (7) Lisavormi veergu «Kokku» kirjutatakse asutuse kinnitatud ning komplekteeritud koosseisuüksuste summa.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. augustil 2002. a.

Harri ÕUNAPUU
Minister

Aare JÄRVAN
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json