Teksti suurus:

"Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 68, 408

"Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 30.07.2002 nr 240

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387) § 17 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) § 32 lõikega 1.

1. peatükk
«MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI» ASUTAMINE

§ 1. Registri asutamine

(1) Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Maksukohustuslaste register» (edaspidi register) ja kinnitatakse «Maksukohustuslaste registri» pidamise põhimäärus.

(2) Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määrusega nr 116 «Maksumaksjate ja maksukinnipidajate riikliku registri asutamine» (RT I 1999, 34, 449; 56, 592; 84, 770; 2000, 47, 429; 96, 616) asutatud «Maksumaksjate ja maksukinnipidajate riikliku registri» andmed on aluseks «Maksukohustuslaste registrile».

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutavaks töötlejaks on Maksuamet.

(2) Registri volitatud töötlejateks on Maksuamet ja tema kohalikud asutused ning Tolliamet.

2. peatükk
«MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu
Üldsätted

§ 3. Registri pidamise eesmärk

(1) Registri pidamise eesmärgiks on andmete kogumine maksuseadustest ja teistest seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks, arvestuse pidamine maksude tasumise õigsuse kontrollimiseks, maksude määramiseks ja sissenõudmiseks.

(2) Käesolev määrus sätestab registri pidamise korra, andmete koosseisu, andmete registrisse kandmise, andmete kasutamise, registri haldamise ja registrist andmete väljastamise korra.

§ 4. Registri pidamine

Registri pidamine toimub vastavalt «Maksukorralduse seadusele» ja teistele maksuseadustele, «Andmekogude seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283), käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.

§ 5. Registri pidamise viis

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

(2) Andmed on registris digitaalkujul. Registriandmeid säilitatakse digitaalselt ja arhiveeritakse «Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336) kohaselt.

§ 6. Registrisse kantud andmete kaitse

Registri vastutav ja volitatud töötleja tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registri andmete tervikluse ja audentsuse, samuti registri pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise.

2. jagu
Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed

§ 7. Isikud, kelle kohta kantakse andmed registrisse

(1) Registrisse kantakse andmed järgmiste isikute kohta:
1) maksukohustuslane «Maksukorralduse seaduse» § 6 lõike 1 tähenduses;
2) «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284) alusel kindlustatav isik;
3) «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375) alusel kindlustatu, töötuskindlustusmakse maksja ja kinnipidaja;
4) kohustatud isik, makse maksja ja makse kinnipidaja «Kogumispensionide seaduse» (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131; 44, 284) tähenduses.

(2) Juriidilised ja füüsilised isikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised 2. peatükis nimetatud maksukohustuslased on kohustatud registrisse andmeid esitama «Maksukorralduse seaduses», «Sotsiaalmaksuseaduses» ja käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 8. Registri koosseis

Register koosneb digitaalsest andmebaasist.

§ 9. Registreerimise aluseks olevad dokumendid

(1) Registreerimise aluseks on:
1) maksudeklaratsioonid;
2) teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed;
3) andmed isiku ja asutuse poolt maksuhalduri pangakontole makstud maksusummade kohta;
4) maksuhalduri haldusaktid;
5) isiku poolt esitatud avaldused andmete muutmise või täpsustamise kohta;
6) muud seaduses sätestatud dokumendid ja andmed.

(2) Registreerimise aluseks olevate dokumentide ning andmete säilitamine toimub «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.

§ 10. Registrisse kantavad andmed

Registrisse kantakse:
1) isikut, välisriigi äriühingu filiaali ja riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutust identifitseerivad andmed;
2) isiku ja asutuse üldandmed;
3) isiku ja asutuse maksualased andmed.

§ 11. Füüsilise isiku andmed

(1) Füüsilist isikut identifitseerivad andmed on:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht ja sugu.

(2) Füüsilise isiku üldandmed on:
1) isiku elukoht ja postiaadress;
2) kohalik omavalitsusüksus, mille eelarvesse kantakse seaduses sätestatud osa isiku poolt makstavast tulumaksust;
3) sidevahendite numbrid;
4) isiku varasemad nimed ja isikukoodid;
5) muud maksuseadustes ettenähtud andmed.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja üldandmed on lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule:
1) ärinimi ja registrikood;
2) tegevusalade loetelu;
3) andmed füüsilisest isikust ettevõtjale antud tegevuslitsentside, tegevus- või korralduslubade kohta;
4) tegevuskoht;
5) füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise kuupäev või hooajaliselt või ajutiselt tegelemise korral tegelemise algus- ja lõppkuupäev.

(4) Füüsilise isiku maksualased andmed on:
1) isiku maksukohustuste liigid riiklike maksude ja maksete lõikes;
2) isiku maksuvõlgade ning enammakstud maksusummade suurus (edaspidi saldod);
3) andmed, mis on seotud maksumaksja kohustuste täitmisega;
4) muud maksuseadustest tulenevalt registrisse kandmisele kuuluvad andmed.

§ 12. Juriidilise isiku andmed

(1) Juriidilist isikut, välisriigi äriühingu filiaali ja riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutust identifitseerivad andmed on:
1) ärinimi, nimi või nimetus;
2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või maksukohustuslaste registri kood.

(2) Juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse üldandmed on:
1) asukoht ja postiaadress;
2) tegevuskoht «Maksukorralduse seaduse» tähenduses;
3) sidevahendite numbrid;
4) andmed isiku juhtorganite liikmete ja asutuse juhi kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood);
5) raamatupidamise eest vastutava isiku nimi ja isikukood;
6) tegevusalad, asutuse puhul tegevusalad, mille osas ta on käsitatav ettevõttena «Maksukorralduse seaduse» tähenduses;
7) õiguslik vorm (riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, aktsiaselts, osa-, täis- või usaldusühing, tulundusühistu, filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik);
8) varasemad registrikoodid;
9) varasemad nimed või nimetused.

(3) Äriühingu üldandmed on lisaks lõikes 2 sätestatule:
1) andmed isikute kohta, kes omavad vähemalt 5% äriühingu aktsiate või osadega määratud häältest (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidilise isiku nimi ja registrikood, äriühingu aktsiate või osa omaniku osaluse suurus);
2) andmed sidus- ja tütarettevõtete kohta (nimi, registrikood, osaluse suurus sidus- või tütarettevõtte aktsia- või osakapitalis).

(4) Juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali ja asutuse maksualased andmed on:
1) majandusaasta algus ja lõpp;
2) maksukohustuste liigid riiklike maksude lõikes (edaspidi kohustuse liik);
3) kohustuste saldod;
4) andmed, mis on seotud maksumaksja kohustuste täitmisega;
5) muud maksuseadustest tulenevalt registrisse kandmisele kuuluvad andmed.

§ 13. Andmete õiguslik režiim

Registri andmetel on õiguslik tähendus «Maksukorralduse seaduses» sätestatud ulatuses.

3. jagu
Maksukohustuslaste registreerimine

§ 14. Maksukohustuslaste registreerimine teiste riiklike registrite andmete alusel

(1) Andmed juriidiliste isikute ja riigi-, valla- ning linnaasutuste kohta, kes on kantud riigi- või kohaliku omavalitsuse poolt peetavatesse andmekogudesse, saab Maksuamet vastavatest andmekogudest volitatud töötlejatega sõlmitud lepingu alusel.

(2) Andmed füüsiliste isikute kohta saab Maksuamet rahvastikuregistrist.

§ 15. Registreerimiskohustus Maksuametis

(1) «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud enne tegevuse alustamist end registreerima elu-, asu- või tegevuskohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses.

(2) Käesoleva määruse §-s 20 sätestatud juhtudel registreerib Maksuamet mitteresidendist juriidilise isiku maksukohustuse tekkimisel.

§ 16. Juriidilise isiku või asutuse registreerimine

(1) Juriidiline isik või asutus registreeritakse «Maksukorralduse seaduse» §-s 19 sätestatud korras.

(2) Juriidilisele isikule või asutusele omistatakse registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on:
1) 60 + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
2) unikaalne kood registris 5 sümbolit;
3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

§ 17. Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine

(1) Füüsilisest isikust ettevõtja registreeritakse «Maksukorralduse seaduse» §-s 20 sätestatud korras.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimisel on registrikoodiks maksukohustuslase isikukood. Füüsilisele isikule, kellel puudub Eesti Vabariigi isikukood, omistab registrikoodi Maksuamet.

(3) Maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kandmisel äriregistrisse teeb Maksuamet vastava kande maksukohustuslaste registris. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse lõpetamisel ning äriregistrist kustutamisel tehakse vastav kanne ka maksukohustuslaste registris.

(4) Füüsilisest isikust ettevõtjal, sealhulgas äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjal, on õigus oma tegevuse peatamisest ette teatada Maksuameti kohalikule asutusele, märkides avalduses ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse.

(5) Notari ja kohtutäituri registreerimisel kohaldatakse käesolevas määruses füüsilisest isikust ettevõtja kohta käivaid sätteid, välja arvatud hooajalise ja ajutise ettevõtlusega tegelemist reguleerivad sätted.

§ 18. Püsiva tegevuskoha registreerimine

(1) Välismaa juriidilise isiku püsiv tegevuskoht registreeritakse «Maksukorralduse seaduse» §-s 21 sätestatud korras.

(2) Püsiva tegevuskoha registreerimisel omistatakse välismaa juriidilisele isikule ja juriidilise isiku staatust mitteomavale isikuteühendusele või varakogumile registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on:
1) 61 + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
2) unikaalne kood registris 5 sümbolit;
3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

§ 19. Mitteresidendist tööandja registreerimine

(1) Mitteresidendist tööandjal, sealhulgas välisesindusel, muul välisriigi asutusel, rahvusvahelisel organisatsioonil või selle esindusel, kellel ei ole registreerimiskohustust, on õigus ennast registreerida maksukohustuslaste registris «Maksukorralduse seaduse» §-s 22 sätestatud korras.

(2) Mitteresidendist tööandjale omistatakse registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on:
1) 61 + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
2) unikaalne kood registris 5 sümbolit;
3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

§ 20. Mitteresidentide registreerimine maksukohustuse tekkimise alusel

(1) Maksuamet registreerib maksukohustuslaste registris mitteresidendid, kes on kohustatud maamaksu maksma või kes peavad esitama vastavalt «Tulumaksuseadusele» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284) tuludeklaratsiooni, aga ei ole varem registris registreeritud.

(2) Vajalikud andmed registrisse kandmiseks saab Maksuamet maamaksu puhul kohaliku omavalitsusüksuse poolt saadetud maamaksu andmetest ning tulumaksu puhul tuludeklaratsioonist. Andmed uute maksukohustuslaste registreerimise kohta saadetakse kohalikule omavalitsusüksusele, kust saadi maamaksu määramiseks vajalikud andmed.

(3) Lõikes 1 nimetatud mitteresidendist juriidilisele isikule omistatakse registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on toodud § 16 lõikes 2, ning füüsilisele isikule omistatakse registrikood vastavalt § 17 lõikes 2 sätestatule.

§ 21. Käibemaksukohustuslase registreerimine

(1) Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks peab maksukohustuslane esitama Maksuameti kohalikule asutusele avalduse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2001, 64, 368; 88, 531; 102, 669; 2002, 11, 60; 30, 177; 44, 284) kohaselt.

(2) Mitteresidendist juriidilise isikule, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, kohaldatakse lisaks käibemaksukohustuslasena registreerimiseks esitatavale avaldusele käesoleva määruse § 18 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

(3) Käibemaksukohustuslase registreerimise kohta teeb Maksuamet otsuse, kus antakse talle käibemaksukohustuslase registreerimisnumber.

(4) Käibemaksukohustuslasele omistatakse registrikood, mille pikkus on 11 sümbolit ja formaat on:
1) EE + unikaalne kood registris + kontrolljärk, kus EE – prefiks vastavalt EL 6. direktiivile Art. 22, ISO standard 3166-alpha 2. näitab, et tegemist on Eestis registreeritud käibemaksukohustuslasega;
2) unikaalne kood registris (8 sümbolit);
3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

(5) Käibemaksukohustuslasena registreeritud isiku kustutamine maksukohustuslaste registrist toimub «Käibemaksuseaduse» kohaselt.

4. jagu
Registritoimingud

§ 22. Registrikande tegemine ja registreerimistõendi väljastamine

(1) «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 19 lõikes 1 nimetatud isikud kantakse registrisse avalduse esitamise või avalduses märgitud veel saabumata kuupäeva seisuga.

(2) Registreerimise kohta väljastab Maksuameti kohalik asutus tõendi, kuhu märgitakse registreerimisel esitatud avaldusel olevad andmed.

§ 23. Registriandmete töötlemine

(1) Registriandmete töötlemine ning registri kasutajaõiguste andmine maksuhalduri ametnikele toimub vastutava töötleja poolt.

(2) Registriandmete töötlemiseks õigustatud isikute registreerimisel märgib vastutav töötleja üles õigustatud isiku nime, ametikoha, isiku- ning kontaktandmed.

(3) Vastutav töötleja salvestab kõigi registrikannete ja -päringute tegemisel kande või päringu teinud isiku andmed ning päringu tegemise aja.

(4) Registri kasutajad väljaspool Maksuametit registreeritakse ja neile antakse registri kasutamise õigused vastavalt Maksuameti ja teise pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule.

§ 24. Andmete muutumisest ja tegevuse lõpetamisest teavitamine

(1) «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 19 lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud teatama Maksuameti kohalikule asutusele viie tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamisest, püsiva tegevuskoha likvideerimisest või registreerimisel esitatud andmete muutumisest.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja ei pea teatama Maksuameti kohalikule asutusele ettevõtlusega tegelemise alustamisest või lõpetamisest, kui tema registreerimisavaldusse oli märgitud vastav kuupäev.

(3) Registrikanded «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 19 lõikes 1 nimetatud isikute tegevuse lõpetamise, püsiva tegevuskoha likvideerimise ja muude registriandmete muutumise kohta tehakse isiku poolt avalduses märgitud kuupäeva seisuga. Kui avalduses märgitud kuupäev on kätte jõudnud varem kui viis tööpäeva tagasi, tehakse registrikanne andmete muutumisest teatamise kuupäeva seisuga.

5. jagu
Andmete registrist väljastamine

§ 25. Andmete väljastamine

(1) Maksuametil on õigus väljastada registrist:
1) maksukohustuslasele tema kohta käivaid andmeid;
2) andmeid kolmandatele isikutele ja asutustele maksukohustuslase kirjalikul nõusolekul ja teadmisel;
3) «Maksukorralduse seaduse» §-s 27 sätestatud avalikke andmeid;
4) andmeid «Maksukorralduse seaduse» §-des 28–30 sätestatud juhtudel.

(2) Registriandmete väljastamine on tasuta.

§ 26. Andmete registrisse vastuvõtmise ja väljastamise üle arvestuse pidamine

(1) Arvestust andmete registreerimise ning registrist väljastamise üle peab volitatud töötleja.

(2) Andmete vastuvõtmisel registreeritakse registris andmete vastuvõtmise aeg, andmete esitaja, dokumendi tüüp, registreerimiskande tegija ja registreerimise aeg.

(3) Registrist andmete väljastamisel peetakse arvestust registrist väljastamise aja, andmete saaja ja väljastatud andmete kohta.

§ 27. Maksukohustuslasele väljastatavad andmed

(1) Maksukohustuslasele väljastatakse registrist tema kohta käivaid andmeid kirjaliku järelepärimise alusel, kus peavad olema ära näidatud soovitud andmed. Kui andmeid taotlev isik peab vajalikuks, et tõendis oleks märgitud, kellele andmed esitatakse, näitab ta avalduses isiku nime, kellele andmed esitatakse.

(2) Juriidilise isiku või asutuse poolt tehtavale kirjalikule järelepärimisele peab olema alla kirjutanud juriidilise isiku juhtorgani liige või asutuse juht või nende poolt volitatud isik. Järelepärimise allkirjastamisel volitatud isiku poolt peab järelepärimisele olema lisatud notariaalselt tõestatud volikiri.

(3) Maksuameti e-teenuse kaudu esitatud järelepärimist käsitatakse kirjaliku järelepärimisena.

§ 28. Avalikud andmed

«Maksukorralduse seaduse» §-s 27 nimetatud avalikke andmeid võib maksuhaldur väljastada kirjalikult esitatud järelepärimise alusel, samuti telefoni- või elektroonilisel teel tehtud järelepärimise alusel, avaldada veebilehel või teha isikutele ning asutustele kättesaadavaks Maksuameti e-teenuse kaudu.

§ 29. Andmete väljastamine riigi-, valla- ja linnaasutustele ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvale isikule

(1) «Maksukorralduse seaduse» §-s 29 sätestatud juhtudel võib maksuhaldur väljastada andmeid kirjaliku järelepärimise alusel või teha andmed kättesaadavaks Maksuameti e-teenuse kaudu.

(2) Andmete edastamine «Maksukorralduse seaduse» §-s 29 nimetatud isikutele ja asutustele e-teenuse kaudu toimub vastavalt Maksuameti ja isiku või asutuse vahel sõlmitud lepingule.

(3) Kui «Maksukorralduse seaduse» §-s 29 sätestatud tingimustel väljastatakse töötlemiseks andmevalim, toimub andmete väljastamine ristkasutuse teel «Andmekogude seaduses» ettenähtud korras.

§ 30. Andmete väljastamine maksukohustuslase nõusolekul ja teadmisel

(1) Paragrahvi 25 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel väljastatakse andmeid kirjaliku järelepärimise alusel. Kui järelepärimise on esitanud kolmas isik, peab järelepärimisele olema lisatud maksukohustuslase notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek tema kohta registrisse kantud andmete teistele isikutele avaldamise lubamise kohta. Nõusolekus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada. Juriidilise isiku või asutuse nõusolek peab olema allkirjastatud isiku või asutuse juhi või nende poolt volitatud isiku poolt. Sel juhul peab järelepärimisele olema lisatud ka notariaalselt tõestatud volikiri.

(2) Ärakiri andmete väljastamise kohta saadetakse maksukohustuslasele.

6. jagu
Registri üle järelevalve teostamine, registri finantseerimine ja likvideerimine

§ 31. Järelevalve teostamine

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab andmekaitse järelevalveasutus «Andmekogude seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) sätestatud korras.

(2) Rahandusminister teostab teenistuslikku järelevalvet Maksuameti ja Tolliameti toimingute üle registri pidamisel «Vabariigi Valitsuse seaduses» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) sätestatud korras.

(3) Puuduste ilmnemisel registri pidamises on registri volitatud töötleja kohustatud need likvideerima järelevalveametniku ettekirjutuses sätestatud tähtajaks.

(4) Registri pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 32. Registri finantseerimine

Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest Maksuametile sihtotstarbeliselt eraldatavate summade arvel.

§ 33. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus kooskõlas «Andmekogude seaduse» ja «Arhiiviseadusega».

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 34. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määrus nr 116 «Maksumaksjate ja maksukinnipidajate riikliku registri asutamine» (RT I 1999, 34, 449; 56, 592; 84, 770; 2000, 47, 294; 96, 616) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN