Teksti suurus:

Elektrivõrguga liitumise ja liitumistasu arvestamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 68, 409

Elektrivõrguga liitumise ja liitumistasu arvestamise kord

Vastu võetud 31.07.2002 nr 241

Määrus kehtestatakse «Energiaseaduse» (RT I 1997, 52, 833; 2001, 52, 303; 88, 531; 93, 565; 2002, 25, 145; 41, 251; 49, 311) § 16 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib tarbija ja energiaettevõtja (edaspidi liituja) elektripaigaldiste liitumist võrguettevõtja elektrivõrguga (edaspidi võrk) ja tarbimistingimuste (pingesüsteemi ja tarbimisvõimsuse muutmine ning mõõtesüsteemi asendamine) muutmist ja liitumistasu arvestamist.

2. peatükk
VÕRGUGA LIITUMINE

§ 2. Liitumispakkumine

(1) Võrguettevõtja väljastab jaotusvõrguga liitumisel liitujale elektripaigaldise võrguga ühendamiseks või elektripaigaldiste tarbimistingimuste muutmiseks liitumispakkumise 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamise päevast arvates.

(2) Põhivõrguettevõtja väljastab liitujale liitumispakkumise hiljemalt 90 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) Võrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine jaotusvõrguga liitumisel kehtib 60 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(4) Põhivõrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine kehtib 12 kuud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 3. Lepingu sõlmimine

(1) Võrguga liitumiseks sõlmivad võrguettevõtja ja liituja võrguühenduse kasutamiseks liitumislepingu (edaspidi leping).

(2) Leping on elektrienergia ostu-müügilepingu sõlmimise aluseks.

(3) Võrguettevõtja peab sõlmima lepingu hiljemalt 30 päeva jooksul liitumispakkumisega nõustumise teatise saamise päevast arvates.

(4) Lepingus määratakse kindlaks:
1) liitumis- ja mõõtepunkti asukoht;
2) liitumistasu ja maksmise tingimused;
3) võrguühenduse tagamise tingimused;
4) tarbimistingimuste muutmine;
5) võrguühenduse katkestamine ja taastamine;
6) lepingu lõpetamise tingimused;
7) muud tingimused.

§ 4. Lepingu muutmine

Võrguettevõtja võib liituja nõudel vähendada lepingus sätestatud kaitsme suurust, tarbimis- või tootmisvõimsust. Kaitsme ja tarbimis- või tootmisvõimsuse vähendamiseks muudetakse poolte kokkuleppel lepingutingimusi.

§ 5. Liitumispunkti asukoht

(1) Madalpingevõrguga (kuni 1000 V) liitumisel asub liitumispunkt (kui lepingus ei ole kindlaks määratud teisiti):
1) liitujale kuuluva maa-ala vahetus läheduses või maa-alal paikneval õhuliinimastil asuvas liitumiskilbis;
2) kaablivõrgu transiitkilbis või alajaama jaotusseadmes;
3) mitmekorterilise elamu liitumiskilbis.

(2) Kesk- ja kõrgepingevõrguga (üle 1000 V) liitumisel asub liitumispunkt alajaama jaotusseadmes või õhuliinimastil.

(3) Kui jaotusvõrguettevõtjaga on liitumispunkti asukoht dokumentaalselt määramata, asub liitumispunkt:
1) õhuliinilt toitmisel toite poolt esimestel isolaatoritel, mis asuvad hoonel või torupüstikul, kusjuures püstik koos isolaatoritega on liituja elektripaigaldise osa ja ühendusklemmid või -bandaažid kuuluvad võrguettevõtjale;
2) liituja elektripaigaldisse kuuluva kaabli ühendusel võrguettevõtja õhuliiniga, kusjuures ühendusklemmid või -bandaažid kuuluvad võrguettevõtjale;
3) kaablivõrgu transiitkilbis või alajaama jaotusseadmes, kusjuures kaabel koos kaablikingadega on liituja elektripaigaldise osa;
4) mitmekorterilise elamu peakilbis peakaitsme elamupoolsetel klemmidel.

(4) Põhivõrguga liitumisel asub liitumispunkt põhivõrguettevõtja alajaama jaotusseadmes, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 6. Pingesüsteemi muutmine

(1) Kui pingesüsteemi muutmine madalpingel (kuni 1000 V) toimub võrguettevõtja algatusel, peab liituja tagama oma elektripaigaldise ekspluatatsiooniks ettenähtud tehnilistele ja ohutustehnilistele nõuetele vastavuse uue pingesüsteemi puhul.

(2) Kui pingesüsteemi muutmine kesk- ja kõrgepingel (üle 1000 V) toimub võrguettevõtja algatusel, tagab võrguettevõtja tema võrguga ühendatud liituja elektripaigaldise nõuetekohasuse uue pingesüsteemi puhul.

§ 7. Tarbimisvõimsuse muutmine

Mitmekorterilistes elamutes üksiku korteri tarbimisvõimsuse (korteri kaitsme sulari nimivoolu või kaitselüliti sättevoolu) suurendamise või elektrienergia pinge- või mõõtesüsteemi muutmise võimalikkuse ja tingimused kooskõlastab korterivaldaja elamu omanikuga või omaniku volitusel elamut haldava isikuga, kes vajaduse korral taotleb võrguettevõtjalt elamule lubatud tarbimisvõimsuse (elamu peakaitsme) suurendamist.

§ 8. Mõõtesüsteemi asendamine

(1) Korterelamu korteri elektrienergia mõõtesüsteemi vahetab vajaduse korral välja võrguettevõtja juhul, kui võrguettevõtja müüb elektrienergiat otse korteri valdajale.

(2) Kui elamu omanik soovib hakata arveldama ühe mõõtesüsteemi kaudu, on ta kohustatud võimaldama võrguettevõtjale kuuluvate mõõtesüsteemide äravõtmise võrguettevõtja poolt.

(3) Tarbijale või energiaettevõtjale kuuluv elektrienergia mõõtesüsteem asendatakse taatlustähtaja lõppemisel võrguettevõtjale kuuluva mõõtesüsteemiga viimase kulul.

3. peatükk
LIITUMISTASU ARVESTAMISE KORD

§ 9. Liitumistasu

(1) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujatelt põhjendatud liitumistasu.

(2) Kesk- ja kõrgepingevõrguga (üle 1000 V) liitumisel on liitumistasu võtmise aluseks liituja poolt taotletud uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks või olemasoleva tarbimisvõimsuse suurendamiseks vajalike uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate elektripaigaldiste ümberehitamisega seotud kulud.

(3) Uue elektritootja liitumisel võrguga või olemasoleva elektritootja võimsuse suurendamisel on liitumistasu võtmise aluseks elektritootja võrguga ühendamiseks vajalike uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate elektripaigaldiste ümberehitamisega seotud kulud.

(4) Madalpingevõrguga liitujatelt on liitumistasu võtmise aluseks:
1) liituja poolt taotletud liitumispunkti kaitsme faasivoolu suurus;
2) liitumispunkti kaugus olemasolevast elektrivõrgust.

(5) Liitujatelt ei võeta liitumistasu, kui üheaegselt on täidetud järgmised tingimused:
1) liituja elektripaigaldis ühendatakse endise tarbija või energiaettevõtja liitumispunktis;
2) on säilinud tehnilistele tingimustele vastav elektrivõrk liituja elektripaigaldise ühendamiseks;
3) liituja liitumispunktide kaitsmete faasivoolude summa ei ületa endisele tarbijale või energiaettevõtjale lubatut;
4) liituja ei taotle endisele tarbijale või energiaettevõtjale garanteeritud elektrivarustuskindluse suurendamist;
5) olemasolev mõõtesüsteem vastab kehtivatele nõuetele.

(6) Liitumispunktis kaitsme faasivoolu suurus tõendatakse võrguettevõtja poolt väljastatud dokumendiga.

(7) Liitumistasu suurus ja maksmise kord sätestatakse liituja ja võrguettevõtja vahel sõlmitavas lepingus.

(8) Võrguettevõtja liitumistasu arvestamise vastavust §-des 10–12 esitatud metoodikale kontrollib Energiaturu Inspektsioon.

(9) Võrguettevõtja peab oma raamatupidamises eraldama otseselt liitumisega seotud kulud ja liitumisega kaasnevate investeeringute kulud. Liitumistasu määras arvestatavad kulutused ei tohi sisaldada võrgu arendamise kulusid.

§ 10. Liitumistasu arvestamine madalpingevõrguga liitumisel

(1) Võrguettevõtja poolt kindlaksmääratud piirkonnas (meetrites mõõdetav kaugus olemasolevast võrgust) arvutatakse liitumistasu suurus P valemiga:

(5) Madalpingetarbija tarbimisvõimsuse suurendamisel arvestatakse liitumistasu liituja poolt soovitud kaitsme faasivoolu suuruse ja olemasoleva kaitsme faasivoolu suuruse põhjal arvestatud liitumistasude vahena.

§ 11. Liitumistasu arvestamine keskpingevõrguga liitumisel

Keskpingevõrguga (1000–35 000 V) liitumisel liitumistasu arvestamisel võetakse aluseks järgmised kulud:
1) projektijuhtimise kulud;
2) projektdokumentatsiooni maksumus;
3) alajaama või jaotuspunkti ja elektriliini trassi rajamiseks vajaliku territooriumi vormistamise kulud;
4) riigihangete korraldamise kulud;
5) elektriseadmete (sh mõõteseadmed), materjalide, ehituse, montaaži ja seadistamise maksumus.

§ 12. Liitumistasu arvestamine põhivõrguga liitumisel

(1) Põhivõrguga (110 kV ja üle) liitumisel võetakse liitumistasu arvestamisel aluseks otseselt liitumisega seotud järgmised kulud:
1) projektijuhtimise kulud;
2) tehnilise eelprojekti maksumus;
3) alajaama territooriumi ja elektriliini trassi kasutuselevõtuga seotud kulud (notaritasu, riigilõiv, maa ostuhind jne);
4) riigihanke korraldamisega seotud kulud;
5) elektriseadmete, materjalide, ehituse ning montaaži ja seadistamise kulud;
6) projektdokumentatsiooni (tehniline projekt, teostusjoonised, ekspluatatsiooni dokumendid jms) maksumus.

(2) Kui liituja elektripaigaldise läbilaskevõime suurendamine toimub põhivõrguettevõtja algatusel, ei arvestata sellega seotud kulusid liitumistasus.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 13. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määrus nr 234 «Elektrivõrguga liitumise kord» (RT I 2000, 62, 394) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister
majandusministri ning
teede- ja sideministri ülesannetes Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json