Teksti suurus:

Vangla teenistusvalve kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2017
Avaldamismärge:RTL 2002, 90, 1399

Vangla teenistusvalve kord

Vastu võetud 29.07.2002 nr 46

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354) § 49 lõike 1 punktide 1 ja 4 ning § 95 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib teenistusvalve korraldamist vanglates.

  (2) Teenistusvalve on vangla kontrollimine eesmärgiga avastada ja parandada ning edaspidi vältida vigu vangla sisulises tegevuses ja töökorralduses.

  (3) Teenistusvalve käigus kontrollitakse vangla tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust ning toimingute nõuetekohast vormistamist.

  (4) Teenistusvalve kontrolliobjektiks on vangla struktuuriüksuse tegevus, vanglas teostatav protsess või teatava õigusakti täitmise seaduslikkus.

  (5) Teenistusvalvet korraldab Justiitsministeeriumi vanglate osakond, kes võib kaasata Justiitsministeeriumi teisi osakondi, teiste vanglate töötajaid ja teiste ametkondade asjatundjaid.

  (6) Teenistusvalve on korraline või erakorraline.

§ 2.  Korraline teenistusvalve

  (1) Korraline teenistusvalve nähakse ette Justiitsministeeriumi tööplaanis.

  (2) Korraline teenistusvalve korraldatakse igas vanglas vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

  (3) Vanglate asekantsler teeb korralise teenistusvalve aja vangla direktorile teatavaks vähemalt kaks nädalat enne teenistusvalve algust.

  (4) Korraline teenistusvalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:
  1) plaani koostamine;
  2) kontrollitoimingute tegemine;
  3) vahearuande koostamine;
  4) vahearuande vastuse koostamine;
  5) lõpparuande koostamine.

§ 3.  Erakorraline teenistusvalve

  (1) Erakorraline teenistusvalve korraldatakse justiitsministri käskkirja alusel. Käskkirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) vangla nimetus;
  2) teenistusvalve kontrollitoimingute tegemise kuupäevad;
  3) teenistusvalve juhi ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  4) teenistusvalve teostajate ees- ja perekonnanimed ning ametikohad;
  5) teenistusvalve kontrolliobjektid;
  6) teenistusvalve lõpparuande esitamise tähtaeg.

  (2) Erakorralisest teenistusvalvest ei pea vanglale ette teatama.

  (3) Erakorraline teenistusvalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:
  1) kontrollitoimingute tegemine;
  2) lõpparuande koostamine.

§ 4.  Teenistusvalve juht

  (1) Teenistusvalve juhi määrab vanglate asekantsler.

  (2) Teenistusvalve juht täidab järgmisi ülesandeid:
  1) vastutab teenistusvalve plaani koostamise eest;
  2) vastutab teenistusvalve korraldamise eest;
  3) koordineerib teenistusvalve teostajate tegevust;
  4) vastutab teenistusvalve vahe- ja lõpparuande koostamise ning õigeaegse esitamise eest.

§ 5.  Teenistusvalve plaan

  (1) Teenistusvalve kontrollitoimingute tegemise peamiseks aluseks on teenistusvalve plaan.

  (2) Teenistusvalve plaani koostavad teenistusvalve teostajad.

  (3) Teenistusvalve plaani märgitakse:
  1) vangla nimetus;
  2) teenistusvalve kontrollitoimingute tegemise kuupäevad;
  3) teenistusvalve teostajate ees- ja perekonnanimed ning ametikohad;
  4) teenistusvalve kontrolliobjektide ja kontrollitoimingute loetelu.

§ 6.  Teenistusvalve avakoosolek

  (1) Teenistusvalve kontrollitoimingute tegemine vanglas algab teenistusvalve avakoosolekuga.

  (2) Teenistusvalve avakoosolekul osalevad vangla direktor, teenistusvalve juht, teenistusvalve teostajad ning vangla direktori määratud vanglateenistujad. Vangla direktori äraolekul täidab direktorile selles määruses ettenähtud ülesandeid kõrgeim kohalolev vanglateenistuja.

  (3) Teenistusvalve avakoosolekul on ette nähtud järgmine tegevus:
  1) teenistusvalve juht tutvustab vangla direktorile teenistusvalve plaani ning annab ülevaate teenistusvalve kontrolliobjektidest ja kontrollitoimingutest;
  2) teenistusvalve teostajad ja vanglateenistujad tutvuvad üksteisega;
  3) teenistusvalve teostajad lepivad kokku olulised kohtumised vanglateenistujatega.

§ 7.  Teenistusvalve teostaja õigused ja kohustused

  (1) Teenistusvalve teostajal on järgmised kohustused:
  1) suhtuda lugupidavalt vanglateenistujatesse;
  2) suhtuda lugupidavalt kinnipeetavatesse ja vahistatutesse;
  3) alluda vanglaametnike korraldustele, kui vanglas viibivate isikute julgeolek on ohus.

  (2) Teenistusvalve teostajal on järgmised õigused:
  1) siseneda vangla kõikidesse ruumidesse ning teostada nende vaatlust;
  2) küsitleda vanglateenistujaid;
  3) küsitleda kinnipeetavaid ja vahistatuid;
  4) nõuda vanglateenistujatelt dokumente, kontrollida neid ning teha neist koopiaid;
  5) nõuda vanglateenistujatelt suulisi ja kirjalikke seletusi.

§ 8.  Vanglateenistuja õigused ja kohustused

  (1) Vanglateenistujal on järgmised kohustused:
  1) teenistusvalve teostaja nõudmisel anda suulisi ja kirjalikke seletusi;
  2) suhtuda lugupidavalt teenistusvalve teostajatesse;
  3) vastata teenistusvalve teostajate küsimustele ausalt ja objektiivselt.

  (2) Vanglateenistujal on õigus jätta teenistusvalve teostaja korraldus täitmata, kui vanglas viibivate isikute julgeolek on ohus.

§ 9.  Teenistusvalve vahearuanne

  (1) Teenistusvalve teostaja talletab teenistusvalve esialgsed tulemused teenistusvalve vahearuandes.

  (2) Teenistusvalve vahearuandes esitatakse järgmised andmed:
  1) kontrolliobjektide loetelu;
  2) kontrollitoimingute loetelu;
  3) teenistusvalve teostajate ees- ja perekonnanimed ning ametikohad;
  4) kontrolliobjektile kohaldatavate nõuded või viide selle kohta, kus on võimalik nendega tutvuda;
  5) kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
  6) nõuete ja tähelepanekute alusel tuletatud järeldused kontrolliobjekti kohta;
  7) vanglale tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad;
  8) vanglale antavad soovitused vangla tegevuse parandamiseks;
  9) ettepanekud distsiplinaarmenetluse algatamiseks.

  (3) Teenistusvalve juht esitab teenistusvalve vahearuande vangla direktorile nelja nädala jooksul pärast teenistusvalve kontrollitoimingute tegemist.

§ 10.  Teenistusvalve vahearuande vastus

  (1) Teenistusvalve vahearuande põhjal koostavad vanglateenistujad teenistusvalve vahearuande vastuse, mille koostamise ja õigeaegse esitamise eest vastutab vangla direktor.

  (2) Teenistusvalve vahearuande vastuses märgitakse selgitused, kommentaarid ja täpsustused teenistusvalve vahearuandes esitatud tähelepanekute, järelduste, ettekirjutuste ja soovituste kohta.

  (3) Vangla direktor esitab teenistusvalve vahearuande vastuse teenistusvalve juhile kahe nädala jooksul pärast teenistusvalve vahearuande kättesaamist.

§ 11.  Teenistusvalve lõpparuanne

  (1) Teenistusvalve vahearuande ja teenistusvalve vahearuande vastuse põhjal koostavad teenistusvalve teostajad teenistusvalve lõpparuande.

  (2) Teenistusvalve juht esitab teenistusvalve lõpparuande justiitsministrile kahe nädala jooksul pärast teenistusvalve vahearuande vastuse kättesaamist. Kui teenistusvalve vahearuannet ei koostata, esitab teenistusvalve juht teenistusvalve lõpparuande justiitsministrile nelja nädala jooksul pärast teenistusvalve kontrollitoimingute tegemist.

  (3) Justiitsminister kinnitab teenistusvalve lõpparuande, milles määrab kuupäeva, millal vangla direktoril tuleb esitada teenistusvalve ettekirjutuste täitmise aruanne.

§ 12.  Pärast teenistusvalve lõpparuande kinnitamist tehtavad toimingud

  (1) Teenistusvalve lõpparuandes esitatud ettekirjutuste nõuetekohase täitmise eest vastutab vangla direktor.

  (2) Ettekirjutus, mille kohta on märge «täita viivitamatult», tuleb täita ühe nädala jooksul pärast teenistusvalve lõpparuande kinnitamist.

  (3) Teenistusvalve teostajatel on õigus kontrollida ettekirjutuste täitmist ja teha vangla direktorile selle kohta märkusi.

  (4) Kui selguvad asjaolud, mille tõttu ei ole ettekirjutust võimalik nõuetekohaselt täita, esitab vangla direktor justiitsministrile ettekirjutuse muutmise kirjaliku taotluse. Kui ettekirjutuse muutmiseks on mõjuv põhjus, kinnitab muutmise justiitsminister. Ettekirjutuse muutmine kajastatakse teenistusvalve järelkontrolli aruandes.

  (5) Hiljemalt teenistusvalve lõpparuandes märgitud kuupäeval tuleb vangla direktoril esitada justiitsministrile teenistusvalve ettekirjutuste täitmise aruanne.

§ 13.  Teenistusvalve järelkontroll

  (1) Ettekirjutuste täitmise kontrollimiseks tehakse teenistusvalve järelkontroll.

  (2) Teenistusvalve järelkontroll on kohustuslik korralise teenistusvalve korral ja soovitatav erakorralise teenistusvalve korral.

  (3) Teenistusvalve järelkontroll tehakse justiitsministri käskkirja alusel. Käskkirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) vangla nimetus;
  2) teenistusvalve järelkontrolli aluseks oleva teenistusvalve korraldamise aeg;
  3) teenistusvalve järelkontrolli toimingute tegemise kuupäevad;
  4) teenistusvalve järelkontrolli juhi ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  5) teenistusvalve järelkontrolli teostajate ees- ja perekonnanimed ning ametikohad;
  6) teenistusvalve järelkontrolli aruande esitamise tähtaeg.

  (4) Vanglate asekantsler teeb teenistusvalve järelkontrolli toimumise täpse aja vangla direktorile teatavaks vähemalt üks nädal enne teenistusvalve järelkontrolli algust.

  (5) Teenistusvalve järelkontroll koosneb vähemalt järgmistest etappidest:
  1) järelkontrolli toimingute tegemine;
  2) teenistusvalve järelkontrolli aruande koostamine.

§ 14.  Teenistusvalve järelkontrolli aruanne

  (1) Teenistusvalve lõpparuande, teenistusvalve ettekirjutuste täitmise aruande ning järelkontrolli tegemise põhjal koostavad teenistusvalve järelkontrolli teostajad teenistusvalve järelkontrolli aruande, mille koostamise ja õigeaegse esitamise eest vastutab teenistusvalve järelkontrolli juht.

  (2) Teenistusvalve järelkontrolli aruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) teenistusvalve lõpparuandes nimetatud ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad;
  2) ettekirjutuste täitmise kuupäevad;
  3) teenistusvalve järelkontrolli ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad;
  4) ettepanekud distsiplinaarmenetluse algatamiseks.

  (3) Teenistusvalve järelkontrolli juht esitab teenistusvalve järelkontrolli aruande justiitsministrile kahe nädala jooksul pärast järelkontrolli toimumist.

  (4) Teenistusvalve järelkontrolli aruande kinnitab justiitsminister.

§ 15.  Rakendussäte

  Justiitsministri 24. jaanuari 2001. a määrus nr 9 «Vangla teenistusvalve kord» (RTL 2001, 18, 246) tunnistatakse kehtetuks.

Ain SEPPIK
Siseminister justiitsministri ülesannetes

Priidu PÄRNA
Kantsler

/otsingu_soovitused.json