Teksti suurus:

Sotsiaalelamispinna üürileandmise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.08.2002
Avaldamismärge:KO 2002, 61, 1328

Sotsiaalelamispinna üürileandmise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 29.05.2002 nr 24

Lähtudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220) paragrahvi 6 lõikest 1, «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565) paragrahvi 8 punktist 2, «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617) paragrahvi 14 punktidest 1 ja 2, Kuusalu valla põhimääruse (KO 1999, 33, 398; 37, 447 ja 448; 2000, 35, 537; 44, 673; 56, 847, 848 ja 849; 63, 944) punktidest 5.1 ja 17.1.5, «Kuusalu vallavara eeskirja» punktist 9. 3, Kuusalu Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada sotsiaalelamispinna üürileandmise kord Kuusalu vallas vastavalt lisale.

2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

3. Kuusalu Vallavalitsusel kinnitada sotsiaalelamispinna taotlemise vorm 30. juuniks 2002. a.

4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Volikogu esimees Kalev MÄRTSON

Kinnitatud
Kuusalu Vallavolikogu 29. mai 2002. a määrusega nr 24

SOTSIAALELAMISPINNA ÜÜRILEANDMISE KORD KUUSALU VALLAS

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev sotsiaalelamispinna üürileandmise kord (edaspidi kord) reguleerib Kuusalu valla munitsipaalomandisse kuuluvate sotsiaalelamispinnaks tunnistatud eluruumide (edaspidi sotsiaaleluruum ) taotlemist, eraldamist ja kasutamist.

2. Sotsiaaleluruum on elamuseaduse mõistes eluruumide nõuetele vastav mitteerastatav elamispind, mis on Kuusalu Vallavolikogu otsusega tunnistatud sotsiaalelamispinnaks.

3. Sotsiaaleluruum antakse üürile isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ja võimeline endale või oma perekonnale sobiva eluruumi kasutamise võimalust tagama.

4. Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab Kuusalu Vallavalitsus.

II. SOTSIAALELURUUMI TAOTLEJA

5. Sotsiaaleluruumi taotlejateks võivad olla Kuusalu vallas alaliselt elavad elanike registrisse kantud seadusjärgsete hooldajateta pensionärid, puuetega isikud või toimetulekutuge vajavad vähekindlustatud isikud, kes on kaotanud oma senise elamispinna õnnetuse või avarii läbi, kohtuotsuse alusel või muudel asjaoludel.

6. Sotsiaaleluruumi taotlejateks võivad olla Kuusalu vallas alaliselt elanud elanike registrisse kantud kinnipidamiskohast, lastekodust või erikoolist tagasipöörduvad isikud, et siin iseseisvat elu alustada.

7. Teised isikud võivad sotsiaaleluruumi taotleda erandkorras, mille lahendamiseks igal konkreetsel juhtumil teeb vallavalitsusele ettepaneku volikogu sotsiaalkomisjon.

III. SOTSIAALELURUUMI TAOTLEMINE

8. Sotsiaaleluruumi taotlemiseks esitatakse Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametile (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) kirjalik vormikohane taotlus, milles on ära toodud taotleja isikuandmed, andmed perekonna koosseisu ja seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu kohta ning sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus.

9. Taotluse vormi kinnitab Kuusalu Vallavalitsus.

10. Taotlusele lisatakse:
10.1. kõigi eluaset vajavate isikute passide või sünnitunnistuste koopiad;
10.2. elanike registri tõend alalise elukoha ja perekonna koosseisu kohta;
10.3. Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni (VEK-i) otsus ja/või pensionitunnistuse koopia;
10.4. taotleja sissetulekuid tõestavad dokumendid;
10.5. eluaseme vajadust tõendavad dokumendid (kohtuotsus vm);
10.6. tõendid lastekodust, erikoolist või kinnipidamiskohast tagasipöördumise kohta.

11. Sotsiaal- ja tervishoiuametil on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.

12. Vajadusel suunab sotsiaal- ja tervishoiuamet sotsiaaleluruumi taotlemise dokumendid seisukohavõtuks volikogu sotsiaalkomisjonile ning valmistab ette materjalid vallavalitsuse istungiks.

IV. SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEANDMINE

13. Sotsiaaleluruumi üürileandmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles näidatakse ära:
13.1. kellele sotsiaaleluruum eraldatakse (edaspidi üürnik), kusjuures märgitakse ära kõigi isikute nimed, kes koos üürnikuga sotsiaaleluruumi elama asuvad;
13.2. sotsiaaleluruumi aadress;
13.3. sotsiaaleluruumi suurus;
13.4. üürilepingut sõlmivad pooled;
13.5. üürilepingu sõlmimise tähtaeg.

14. Üldjuhul antakse sotsiaaleluruum üürile kuni üheks aastaks kohustusega vabastada sotsiaaleluruum pärast tähtaja möödumist.

15. Kui isiku eluasemeteenuse vajamise põhjused ei ole mööduva iseloomuga, võib vallavalitsus otsustada kohe pikema kui üheaastase tähtajaga üürilepingu sõlmimise.

16. Üürilepingu pikendamise vajaduse vaatab läbi volikogu sotsiaalkomisjon vähemalt üks kuu enne tähtaja lõppemist ning teeb vastava ettepaneku vallavalitsusele.

17. Kui kumbki sotsiaaleluruumi üürilepingu pool enne üürilepingu tähtaja möödumist ei taotle üürilepingu lõpetamist või uue lepingu sõlmimist, pikeneb leping automaatselt järgmiseks aastaks.

18. Elamuseaduse alusel võib vallavalitsus sotsiaaleluruumi üürilepingu ka ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest üürnikule ette vähemalt üks kuu.

V. SOTSIAALELURUUMI KASUTAMINE

19. Sotsiaaleluruumi kasutatakse vastavalt elamuseadusele, käesolevale määrusele ja sõlmitud üürilepingu tingimustele.

20. Üürnik võib sotsiaaleluruumi majutada oma pereliikmed, kes on märgitud vallavalitsuse korralduses, millega temale sotsiaaleluruum eraldati. Täiendavate isikute majutamiseks on vajalik vallavalitsuse kirjalik nõusolek.

21. Sotsiaaleluruumi allüürile andmine on keelatud.

22. Sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud kulud kannab üürnik oma sissetulekutest.

23. Sotsiaaleluruumi remonditingimused lepitakse kokku üürilepingu sõlmimisel.

VI. LÕPPSÄTTED

24. Sotsiaaleluruumide üle peab arvestust valla sotsiaal- ja tervishoiuamet.

/otsingu_soovitused.json