Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 68, 407

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 30.07.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. augusti 2002. a otsusega nr 224

§ 1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 57, 355) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Valimiskomisjoni liikme volitused peatuvad:
1) tema asumisega valimisliidu moodustajaks või erakonna, valimisliidu või üksikkandidaadi volitatud esindajaks;
2) tema esitamisega volikogu liikmekandidaadiks registreerimiseks.»;

2) paragrahvi 14 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnaga «, valimisliidu»;

3) paragrahvi 17 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) valimisliidu registreerimise avalduse vormi;»;

4) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest nimetab volikogu valla- või linnasekretäri ettepanekul ning ülejäänud liikmed valimistel osalevate erakondade ja valimisliitude esitatud isikute seast. Erakond või valimisliit esitab ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või linnasekretärile hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva. Esitamiseks peab olema kandidaadi nõusolek. Kui erakonnad või valimisliidud kandidaate ei esita või kui esitatud kandidaatide arv on väiksem erakondade ja valimisliitude kandidaatide hulgast nimetatavate jaoskonnakomisjoni liikmete arvust, nimetab volikogu ülejäänud liikmed samuti valla- või linnasekretäri ettepanekul.»;

5) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «erakondade» sõnadega «ja valimisliitude»;

6) seadust täiendatakse §-ga 311 järgmises sõnastuses:

« § 311. Valimisliit

(1) Hääleõiguslikud Eesti kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud võivad moodustada valimisliidu. Kodanik võib volikogu valimistel olla ainult ühe valimisliidu moodustajaks.

(2) Valimisliit esitatakse valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks varemalt 60. päeval ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva.

(3) Valimisliidu registreerimiseks esitab valimisliidu volitatud esindaja valla või linna valimiskomisjonile avalduse. Avalduses märgitakse:
1) valla või linna nimi, mille volikogu valimisteks valimisliit moodustatakse;
2) valimisliidu nimi;
3) kuni kahe volitatud esindaja nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid;
4) valimisliidu moodustanud hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike nimed, isikukoodid ja allkirjad;
5) soovi korral muud valimisliidu tegevust puudutavad andmed.

(4) Valimisliidu nimi ei või olla ebaesteetiline ega eksitav. Eelmistel volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poolte valimisliidu moodustajatest olid sama valimisliidu moodustajateks ka eelmistel valimistel. Keelatud on valimisliidu nimena kasutada erakonna või mõne muu valimisliidu nime või sellega eksitavalt sarnast nime.

(5) Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud valimisliidu kolme päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud dokumentide saamist.

(6) Valla või linna valimiskomisjon ei registreeri valimisliitu, kui selle registreerimiseks esitamise tähtaja jooksul ei ole esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud dokumente või neis on puudusi või vigu või kui käesolevast seadusest tulenevalt ei ole valimisliidu moodustamine lubatud.»; (õ)

7) paragrahvi 33 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

8) paragrahvi 34 lõikes 1 asendatakse sõnad «Erakond koostab» sõnadega «Erakond ja valimisliit koostavad»;

9) paragrahvi 34 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

10) paragrahvi 34 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «Erakond» ja lõiget 5 pärast sõna «erakond» sõnadega «või valimisliit»;

11) paragrahvi 34 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

12) paragrahvi 35 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «teatise esitamist» sõnadega «ja valimisliit pärast valimisliidu registreerimist»;

13) paragrahvi 35 lõike 3 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna «erakond» sõnadega «või valimisliit»;

14) paragrahvi 36 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

15) paragrahvi 36 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «erakond» sõnaga «, valimisliit»;

16) paragrahvi 36 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnaga «, valimisliidu» ning teist lauset pärast sõna «Erakond» sõnadega «või valimisliit»;

17) paragrahvi 36 lõike 6 esimest ja kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna «erakond» sõnaga «, valimisliit»;

18) paragrahvi 37 lõike 3 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna «erakond» sõnaga «, valimisliit»;

19) paragrahvi 37 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

20) paragrahvi 38 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «erakondade» sõnadega «ja selles vallas või linnas registreeritud valimisliitude»;

21) paragrahvi 39 lõike 2 esimest ja kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna «erakondade» sõnadega «ja valimisliitude» ning teist lauset pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

22) paragrahvi 54 lõikes 7 ja § 55 lõikes 1 asendatakse sõnad «kandidaatidele ja erakondadele» sõnadega «kandidaatidele, erakondadele ja valimisliitudele»;

23) paragrahvi 56 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «erakondade» sõnadega «ja valimisliitude»;

24) paragrahvi 56 lõike 4 kolmandat lauset ning lõike 5 teist ja kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

25) paragrahvi 56 lõike 5 teist ja kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna «erakond» ja lõiget 7 pärast sõna «Erakond» sõnadega «või valimisliit»;

26) paragrahvi 56 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu» ja pärast sõna «erakonnale» sõnadega «või valimisliidule»;

27) paragrahvi 59 pealkirja täiendatakse pärast sõna «Erakonna» sõnaga «, valimisliidu» ning lõikes 2 asendatakse sõnad «Üksikkandidaat esitab» sõnadega «Valimisliit ja üksikkandidaat esitavad»;

28) paragrahvi 59 lõike 4 esimest ja teist lauset täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

29) paragrahvi 60 lõike 1 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna «Erakond» sõnaga «, valimisliit» ning lõike 3 sissejuhatavas lauses asendatakse sõna «Üksikkandidaadile» sõnadega «Valimisliidule ja üksikkandidaadile»;

30) paragrahvi 61 lõike 1 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna «Erakond» ja lõike 3 teist lauset pärast sõna «erakond» sõnaga «, valimisliit»;

31) paragrahvi 63 lõike 2 teist lauset täiendatakse läbivalt pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

32) paragrahvi 64 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «kandidaat» sõnaga «, valimisliit»;

33) paragrahvi 69 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «erakondadele» sõnadega «ja valimisliitudele»;

34) paragrahvi 69 lõike 3 teist lauset täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu»;

35) paragrahvi 70 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «erakondade» sõnadega «ja valimisliitude»;

36) paragrahvi 70 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «erakondadele» sõnadega «ja valimisliitudele»;

37) paragrahvi 70 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «erakonna» sõnadega «või valimisliidu» ning teist lauset täiendatakse pärast sõna «erakondade» sõnadega «või valimisliitude» ja pärast sõna «erakond» sõnadega «või valimisliit»;

38) seadust täiendatakse §-ga 701 järgmises sõnastuses:

« § 701. Valimisliitude registreerimiseks esitamine

Õigus esitada valimisliite valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks lõpeb 2005. aasta 1. jaanuaril.»;

39) paragrahvi 72 punktid 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 74 lõikes 3 asendatakse sõnad «punktid 1 ja 3–5 jõustuvad» sõnadega «punkt 1 jõustub»;

41) paragrahvi 74 lõikes 4 asendatakse sõnad «ja § 25» sõnadega «, § 25, § 311 lõige 1 ja lõike 3 punkt 4».

§ 2. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

----

(õ) ÕIEND avaldatud RT I 2002, 72 (Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse (RT I 2002, 68, 407) § 1 punktiga 6 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 2002, 36, 220; 57, 355) lisatud § 311 tekstis muuta nimetatud paragrahvi lõigete numeratsiooni, lugedes lõiked 5, 6 ja 7 vastavalt lõigeteks 4, 5 ja 6.»).

----

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json