Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001.a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 96, 1491

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001.a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Vastu võetud 06.08.2002 nr 102

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338) § 39 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89; 47, 652) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Seaduse § 20 lõike 2 punktides 3 ja 6 nimetatud isikul on õigus taotleda pensioni määramist pärast töötamise lõpetamist või kui ta on vormistatud lapsehoolduspuhkusele.»;

2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Piiratud teovõimega isiku pensioniavalduse esitab tema eestkostja oma elukohajärgsele pensioniametile.»;

3) paragrahvi 6 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pensioni taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirjad.»;

4) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui pensioniameti poolt määratud tähtaja jooksul ei ole esitatud täiendavaid dokumente või kõrvaldatud muid puudusi, vaadatakse pensioniavaldus esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul ning tehakse pensioni määramise või mittemääramise otsus.»;

5) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Seaduse § 15 lõikes 2 sätestatud töövõimetuspensionilt seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud töövõimetuspensionile üleviimisel kohaldatakse pensionistaaži nõuet, mis vastas isiku vanusele püsiva töövõimetuse töövõime kaotusega 40–100 protsenti esmakordsel tuvastamisel.»;

6) paragrahvi 23 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) toitja surmatunnistus või kohtuotsus toitja teadmata kadumise fakti tuvastamise kohta;»;

7) paragrahvi 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 46. Toitjakaotuspensioni või toitja kaotuse korral rahvapensioni maksmise lõpetamine isiku taasilmumisel

Teadmata kadunud või surnuks tunnistatud isiku taasilmumisel või tema asukoha kindlaks tegemisel lõpetatakse isiku perekonnaliikmetele määratud toitjakaotuspensioni või toitja kaotuse korral rahvapensioni maksmine isiku teadmata kadumise fakti tuvastamise tühistamise või surnuks tunnistamise tühistamise kohtuotsuse jõustumise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.»;

8) paragrahvi 49 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kohus määrab pensionäri suhtes meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi kohaldamise, makstakse pensioniameti direktori või tema asetäitja või struktuuriüksuse juhi otsuse alusel pensionärile pensioni pooles rahvapensioni määras, kuid mitte rohkem kui isikule määratud, ümberarvutatud ja indekseeritud pensioni suuruses meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi kohaldamise alguse kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.»;

9) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses :

« (11) Kui seaduse § 46 lõigete 3 ja 4 alusel makstav pension ületab isikule määratud, ümberarvutatud ja indekseeritud pensioni suuruse, makstakse pensionärile määratud, ümberarvutatud ja indekseeritud pensioni suuruse ning ülalpeetavatele makstava pensioni suuruse vahe.»

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2002. aasta 1. juulist, välja arvatud paragrahvi 1 punkte 3 ja 4, mida rakendatakse alates 2002. aasta 1. augustist.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json