HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus (lühend - PorTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2008
Avaldamismärge:

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus

Vastu võetud 16.12.1997
RT I 1998, 2, 42
jõustumine 01.05.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002

1. peatükk KEELUD JA NÕUDED 

§ 1. Teoselevitamise ja demonstreerimisegaseonduvadkeelud

 (1) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateoselevitamine ja demonstreeriminealaealisele on

  keelatud.

 (2) Käesolevaseadusemõistes on:
 1) teoselevitamine - teosevõisellemistahesvormisprodutseeritudkoopiatemüümine, laenutaminevõimuulviisilüleandmine;
 2) teosedemonstreerimine - teosevõisellekoopiatenäitaminevahetultvõitehnilisevahendiabil;
 3) pornograafia - sellinekujutamisviis, misteisiinimlikkeseoseidkõrvalevõitahaplaanilejättesseksuaalsedtoimingudlabaselt ja pealetükkivaltesiplaaniletoob;
 4) vägivallavõijulmusepropageerimine - enesekaitseliseltõigustatudpiireületavavägivallavõijulmusekujutamineheakskiitvalviisil, eesmärgigalevitadainimestehulgas

vägivaldsetvõi julma käitumist.

 (3) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivatelevisiooni-võiraadiosaateedastamineEestis

  televisiooni-võiraadiosaadeteedastamiseõigustomavaisiku

  poolt on keelatud.

 (4) Käesolevasseadusesettenähtudhaldusmenetluselekohaldataksehaldusmenetluseseaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestadeskäesolevaseaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2. Teostelevitamine ja demonstreeriminespetsialiseeritudtegevuskohas

 (1) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateteostelevitamiseksvõidemonstreerimiseksvastavategutsemisloaaluseltöötavakaupluse, kino, videosaali või muu tegevuskoha (edaspidispetsialiseeritudtegevuskoht) ruumides ei võiviibidaalaealine.

 (2) Spetsialiseeritudtegevuskohaspeab olema väljapandudteade "alaealistelekeelatud".

 (3) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivaidteoseidvõibdemonstreeridaainultspetsialiseeritudtegevuskohas.

§ 3. Teostelevitamineväljaspoolspetsialiseeritudtegevuskohta

  Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateteostelevitamiselväljaspoolspetsialiseeritudtegevuskohta:
 1) peabpakkumine olema korraldatudviisil, mis ei võimaldaalaealiselteosegatutvuda;
 2) ei tohiteoseidnähtavalekohalevälja panna.

§ 4. Teostelevitamise ja demonstreerimisenõuetetäitmine

 (1) Käesolevaseaduseparagrahvides 2 ja 3 sätestatudnõuetetäitmisetagabteostelevitamisevõidemonstreerimisegategelevfüüsilinevõijuriidilineisik (edaspidiettevõtja).

 (2) Kahtlusekorral, kas tegemist on alaealisega, on ettevõtjalvõitemagatöösuhetesolevalisikulõiguskontrollidaisikuttõendavatdokumenti.

§ 5. Nõudedspetsialiseeritudtegevuskohale

 (1) Spetsialiseeritudtegevuskoht ei võiasudakoolidevõilasteasutusteläheduses. Spetsialiseeritudtegevuskohavastavuseselleletingimuselemäärabkindlaksvalla-võilinnavalitsusettevõtjaletegutsemisloaväljaandmiseotsustamisel.

 (2) Tegutsemisloaväljaandmisetaotlusespeab olema märgitud, et tegutsemislubataotletaksepornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateteostelevitamiseksvõidemonstreerimiseks.

§ 6. Reklaam

  Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateosereklaam on lubatudainultspetsialiseeritudtegevuskohasiseruumides.

2. peatükk TEOSE SISU MÄÄRATLEMINE 

§ 7. Teose sisu määratlemine

 (1) Teose sisu määratleminekäesolevaseadusetähenduses on otsustus, kas teos on või ei ole pornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageeriv, millesttulenevaltrakendataksevõi ei rakendatakäesolevaseaduse 1. peatükissätestatut.

 (2) Ettevõtjamääratlebteose sisu enne levitamiselevõidemonstreerimiseleasumist. Kuiteose sisu ei ole üheseltmääratletav, on ettevõtjalõigustaotledateoseläbivaatamist ja sisu määratlemistteosteekspertkomisjonis (edaspidiekspertkomisjon).

 (3) Ekspertkomisjonisläbivaatamisel oleva teoselevitamisel ja demonstreerimiseltuleblähtudaeeldusest, et teos onpornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageeriv.

 (4) Kui teos on läbivaadatudekspertkomisjonis, loetakseteose sisu kõikideljuhtudelmääratletuksekspertkomisjoniotsusega, väljaarvatudjuhul, kuiekspertkomisjoniotsuse on muutnudkultuuriministervastavaltkäesolevaseaduseparagrahvile 11.

§ 8. Ekspertkomisjon

 (1) EkspertkomisjontegutsebKultuuriministeeriumi juures.

 (2) EkspertkomisjonikoosseisukuuluvadKultuuriministeeriumi, haridus- ja kultuuriasutuste, tervise- ja õiguskaitseasutuste, kunstiloomeühenduste, tervisekaitseühendusteningteostelevitajate ja demonstreerijateühendusteesindajad. Ekspertkomisjonikoosseisu ja töökorrakinnitabkultuuriminister oma käskkirjaga.

 (3) Ekspertkomisjoniülesanne on teoste sisu määratleminekäesolevaseaduseparagrahv 7 lõikes 2 ja paragrahv 13 lõike 1 punktis 4 nimetatudjuhtudel.

 (4) Ekspertkomisjoniliigesaabtehtudekspertiisideeesttasukultuuriministrikehtestatudkorras.

 (5) Ekspertkomisjoniteenindab ja finantseeribKultuuriministeerium.

§ 9. Taotluseesitamine

  Ettevõtjaesitabtaotluseteose sisu määratlemiseksKultuuriministeeriuminimele. Koostaotlusegaesitatakse teos, mille sisu määratlemisttaotletakse.

§ 10. Ekspertkomisjoniotsus

 (1) Ekspertkomisjonteebotsuseläbivaadatudteose sisu kohta hiljemalt 30 päevajooksultaotlusesaabumisepäevastarvates. Kultuuriministeeriumteebotsuse kolme päevajooksulettevõtjaleteatavaks.

 (2) Käesolevaparagrahvilõikes 1 sätestatudotsusetegemise ja ettevõtjaleteatamisetähtaegurakendatakse ka juhul, kuiteose on ekspertkomisjonisuunanudjärelevalveametnikvastavaltkäesolevaseaduseparagrahv 13 lõike 1 punktile 4.

 (3) Kultuuriministeeriumteebekspertkomisjoniotsuseüleriigiliselevikugaajalehekauduavalikultteatavaks.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 11. Vaideesitamineekspertkomisjoniotsusepeale

 (1) Ekspertkomisjoniotsusepealevõibettevõtjaesitadakaebusekultuuriministrile 15 päevajooksulotsusekättesaamisestarvates.

 (2) Kultuuriministervaatabvaideläbi 15 päevajooksulalatessellesaabumisest.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

  [3. peatükipealkirjasõnastuskuni31. 08. 2002]

3. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

[3. peatüki pealkirja sõnastus alates 1. 09. 2002 - RT I 2002, 63, 387]JÄRELEVALVE

§ 12. Järelevalvetteostavadametnikud

  Järelevalvetkäesolevasseadusessätestatudnõuetetäitmiseületeostavadpolitseiametnikud ja Kultuuriministeeriumileviosakonnaametnikud (edaspidijärelevalveametnikud).

§ 13. Järelevalveametnikuõigused ja kohustused

 (1) Järelevalveametnikul on õigus:
 1) kontrollidakäesolevaseaduse 1. peatükissätestatudkeeldude ja nõuetejärgimist, sealhulgassooritadakontrolloste ja muidkontrolltoiminguidolenevaltkontrollimiseobjektist;
 2) saada ekspertkomisjoniotsusedkomisjonisläbivaadatudteoste sisu kohta;
 3) saada teavetekspertkomisjonisläbivaatamiselolevateteoste kohta;
 4) määratledakontrollimiskohasteose sisu või suunata kahtlusekorral teos ekspertkomisjoni;
 5) kontrollidaisikuttõendavatdokumenti ruumis, kus ei võiviibidaalaealine, juhulkui on kahtlus, etsealviibivisik on alaealine;
 6) tehakäesolevaseaduseparagrahvis 14 sätestatudkorrasettekirjutusi;
 7) tehavalla-võilinnavalitsuseleettepanekettevõtjategutsemisloapeatamiseksvõitühistamiseks, kuiettevõtjarikubkorduvaltkäesolevatseadust.

 (2) Käesolevaparagrahvilõike 1 punktis 4 sätestatutrakendataksejuhul, kuiteost ei ole ekspertkomisjonisläbivaadatudvõikui teos ei ole ekspertkomisjonisläbivaatamisel.

§ 14. Ettekirjutus

 (1) Järelevalveametnikul on käesolevastseadusestlähtudesõigustehaettevõtjaletäitmisekskohustuslikettekirjutusõiguserikkumiselõpetamiseksvõiteatudtoimingutesooritamiseks.

 (2) Ettekirjutusantakseettevõtjalevõitemaesindajalekätteallkirjavastu.

 (3) Ettevõtjavõibettekirjutusevaidlustada 15 päevajooksulhalduskohtus. Ettekirjutusevaidlustaminehalduskohtus ei peataettekirjutusetäitmisekohustust.

  [Lõike 4 sõnastuskuni31. 08. 2002]

 (4) Ettekirjutusemittetäitmiselvõimittekohaseltäitmiselkohaldataksehaldusõiguserikkumisteseadustikusettenähtudvastutust.

  [Lõike 4 sõnastusalates1. 09. 2002]

 (4) Ettekirjutusemittetäitmisevõimittekohasetäitmisekorralvõibrakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatudkorras.

  [Lõige 5 jõustub1. 09. 2002]

 (5) Käesolevaparagrahvilõikes 4 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

  [Lõige 6 jõustub1. 09. 2002]

 (6) Käesolevaseadusenõueterikkumisekorralvähemaltteistkordapeatabvalla-võilinnavalitsuskuniüheksaastaksettevõtjategutsemisloavõitunnistabsellekehtetuks. Tegutsemisloakehtetukstunnistamisekorral ei antaettevõtjaleuuttegutsemisluba enne üheaastamöödumistloakehtetukstunnitamisepäevast.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  [Paragrahv 15 kehtibkuni31. 08. 2002- RT I 2002, 63, 387 ]

§ 15. Vastutuskäesolevaseaduserikkumiseeest

 (1) Käesolevaseaduse rikkumine toobkaasaseadustesettenähtudhaldus-võikriminaalvastutuse.

 (2) Valla-võilinnavalitsuspeatabkäesolevaseadusekorduvarikkumisekorralkuniüheksaastaksettevõtjategutsemisloavõitühistabselle. Tegutsemisloatühistamisel ei antaettevõtjaleuuttegutsemisluba enne üheaastamöödumistloatühistamisepäevast.

  [31. peatükkjõustub1. 09. 2002- RT I 2002, 63, 387 ]

31. peatükk VASTUTUS 

§ 151. Pornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageerivateoselevitamisevõidemonstreerimisenõuete rikkumine

 (1) Pornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageerivateoselevitamisevõidemonstreerimisenõueterikkumiseeest – karistatakserahatrahvigakuni 200 trahviühikut.

 (2) Sama teoeest, kuiselle on toimepannudjuriidilineisik, – karistatakserahatrahvigakuni 50 000 krooni.

 (3) Kohusvõibkohaldadakäesolevasparagrahvissätestatudväärteotoimepanemisevahetuksobjektiksolnudesemekonfiskeerimistvastavaltkaristusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) §-le 83.

 (4) Käesolevasparagrahvissätestatudväärtegudelekohaldataksekaristusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluseseadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.

 (5) Käesolevasparagrahvissätestatudväärtegude kohtuväline menetleja on:
 1) Kultuuriministeerium;
 2) politseiprefektuur.

4. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 16-19. [Käesolevasttekstistväljajäetud]