HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus (lühend - PorTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2008
Avaldamismärge:

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus

Vastu võetud 16.12.1997
RT I 1998, 2, 42
jõustumine 01.05.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002

1. peatükk KEELUD JA NÕUDED 

§ 1.  Teoselevitamise ja demonstreerimisegaseonduvadkeelud

  (1) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateoselevitamine ja demonstreeriminealaealisele on

  keelatud.

  (2) Käesolevaseadusemõistes on:
  1) teoselevitamine - teosevõisellemistahesvormisprodutseeritudkoopiatemüümine, laenutaminevõimuulviisilüleandmine;
  2) teosedemonstreerimine - teosevõisellekoopiatenäitaminevahetultvõitehnilisevahendiabil;
  3) pornograafia - sellinekujutamisviis, misteisiinimlikkeseoseidkõrvalevõitahaplaanilejättesseksuaalsedtoimingudlabaselt ja pealetükkivaltesiplaaniletoob;
  4) vägivallavõijulmusepropageerimine - enesekaitseliseltõigustatudpiireületavavägivallavõijulmusekujutamineheakskiitvalviisil, eesmärgigalevitadainimestehulgas

vägivaldsetvõi julma käitumist.

  (3) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivatelevisiooni-võiraadiosaateedastamineEestis

  televisiooni-võiraadiosaadeteedastamiseõigustomavaisiku

  poolt on keelatud.

  (4) Käesolevasseadusesettenähtudhaldusmenetluselekohaldataksehaldusmenetluseseaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestadeskäesolevaseaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2.  Teostelevitamine ja demonstreeriminespetsialiseeritudtegevuskohas

  (1) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateteostelevitamiseksvõidemonstreerimiseksvastavategutsemisloaaluseltöötavakaupluse, kino, videosaali või muu tegevuskoha (edaspidispetsialiseeritudtegevuskoht) ruumides ei võiviibidaalaealine.

  (2) Spetsialiseeritudtegevuskohaspeab olema väljapandudteade "alaealistelekeelatud".

  (3) Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivaidteoseidvõibdemonstreeridaainultspetsialiseeritudtegevuskohas.

§ 3.  Teostelevitamineväljaspoolspetsialiseeritudtegevuskohta

  Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateteostelevitamiselväljaspoolspetsialiseeritudtegevuskohta:
  1) peabpakkumine olema korraldatudviisil, mis ei võimaldaalaealiselteosegatutvuda;
  2) ei tohiteoseidnähtavalekohalevälja panna.

§ 4.  Teostelevitamise ja demonstreerimisenõuetetäitmine

  (1) Käesolevaseaduseparagrahvides 2 ja 3 sätestatudnõuetetäitmisetagabteostelevitamisevõidemonstreerimisegategelevfüüsilinevõijuriidilineisik (edaspidiettevõtja).

  (2) Kahtlusekorral, kas tegemist on alaealisega, on ettevõtjalvõitemagatöösuhetesolevalisikulõiguskontrollidaisikuttõendavatdokumenti.

§ 5.  Nõudedspetsialiseeritudtegevuskohale

  (1) Spetsialiseeritudtegevuskoht ei võiasudakoolidevõilasteasutusteläheduses. Spetsialiseeritudtegevuskohavastavuseselleletingimuselemäärabkindlaksvalla-võilinnavalitsusettevõtjaletegutsemisloaväljaandmiseotsustamisel.

  (2) Tegutsemisloaväljaandmisetaotlusespeab olema märgitud, et tegutsemislubataotletaksepornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateteostelevitamiseksvõidemonstreerimiseks.

§ 6.  Reklaam

  Pornograafilisesisuga ja vägivaldavõijulmustpropageerivateosereklaam on lubatudainultspetsialiseeritudtegevuskohasiseruumides.

2. peatükk TEOSE SISU MÄÄRATLEMINE 

§ 7.  Teose sisu määratlemine

  (1) Teose sisu määratleminekäesolevaseadusetähenduses on otsustus, kas teos on või ei ole pornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageeriv, millesttulenevaltrakendataksevõi ei rakendatakäesolevaseaduse 1. peatükissätestatut.

  (2) Ettevõtjamääratlebteose sisu enne levitamiselevõidemonstreerimiseleasumist. Kuiteose sisu ei ole üheseltmääratletav, on ettevõtjalõigustaotledateoseläbivaatamist ja sisu määratlemistteosteekspertkomisjonis (edaspidiekspertkomisjon).

  (3) Ekspertkomisjonisläbivaatamisel oleva teoselevitamisel ja demonstreerimiseltuleblähtudaeeldusest, et teos onpornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageeriv.

  (4) Kui teos on läbivaadatudekspertkomisjonis, loetakseteose sisu kõikideljuhtudelmääratletuksekspertkomisjoniotsusega, väljaarvatudjuhul, kuiekspertkomisjoniotsuse on muutnudkultuuriministervastavaltkäesolevaseaduseparagrahvile 11.

§ 8.  Ekspertkomisjon

  (1) EkspertkomisjontegutsebKultuuriministeeriumi juures.

  (2) EkspertkomisjonikoosseisukuuluvadKultuuriministeeriumi, haridus- ja kultuuriasutuste, tervise- ja õiguskaitseasutuste, kunstiloomeühenduste, tervisekaitseühendusteningteostelevitajate ja demonstreerijateühendusteesindajad. Ekspertkomisjonikoosseisu ja töökorrakinnitabkultuuriminister oma käskkirjaga.

  (3) Ekspertkomisjoniülesanne on teoste sisu määratleminekäesolevaseaduseparagrahv 7 lõikes 2 ja paragrahv 13 lõike 1 punktis 4 nimetatudjuhtudel.

  (4) Ekspertkomisjoniliigesaabtehtudekspertiisideeesttasukultuuriministrikehtestatudkorras.

  (5) Ekspertkomisjoniteenindab ja finantseeribKultuuriministeerium.

§ 9.  Taotluseesitamine

  Ettevõtjaesitabtaotluseteose sisu määratlemiseksKultuuriministeeriuminimele. Koostaotlusegaesitatakse teos, mille sisu määratlemisttaotletakse.

§ 10.  Ekspertkomisjoniotsus

  (1) Ekspertkomisjonteebotsuseläbivaadatudteose sisu kohta hiljemalt 30 päevajooksultaotlusesaabumisepäevastarvates. Kultuuriministeeriumteebotsuse kolme päevajooksulettevõtjaleteatavaks.

  (2) Käesolevaparagrahvilõikes 1 sätestatudotsusetegemise ja ettevõtjaleteatamisetähtaegurakendatakse ka juhul, kuiteose on ekspertkomisjonisuunanudjärelevalveametnikvastavaltkäesolevaseaduseparagrahv 13 lõike 1 punktile 4.

  (3) Kultuuriministeeriumteebekspertkomisjoniotsuseüleriigiliselevikugaajalehekauduavalikultteatavaks.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 11.  Vaideesitamineekspertkomisjoniotsusepeale

  (1) Ekspertkomisjoniotsusepealevõibettevõtjaesitadakaebusekultuuriministrile 15 päevajooksulotsusekättesaamisestarvates.

  (2) Kultuuriministervaatabvaideläbi 15 päevajooksulalatessellesaabumisest.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

  [3. peatükipealkirjasõnastuskuni31. 08. 2002]

3. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

[3. peatüki pealkirja sõnastus alates 1. 09. 2002 - RT I 2002, 63, 387]JÄRELEVALVE

§ 12.  Järelevalvetteostavadametnikud

  Järelevalvetkäesolevasseadusessätestatudnõuetetäitmiseületeostavadpolitseiametnikud ja Kultuuriministeeriumileviosakonnaametnikud (edaspidijärelevalveametnikud).

§ 13.  Järelevalveametnikuõigused ja kohustused

  (1) Järelevalveametnikul on õigus:
  1) kontrollidakäesolevaseaduse 1. peatükissätestatudkeeldude ja nõuetejärgimist, sealhulgassooritadakontrolloste ja muidkontrolltoiminguidolenevaltkontrollimiseobjektist;
  2) saada ekspertkomisjoniotsusedkomisjonisläbivaadatudteoste sisu kohta;
  3) saada teavetekspertkomisjonisläbivaatamiselolevateteoste kohta;
  4) määratledakontrollimiskohasteose sisu või suunata kahtlusekorral teos ekspertkomisjoni;
  5) kontrollidaisikuttõendavatdokumenti ruumis, kus ei võiviibidaalaealine, juhulkui on kahtlus, etsealviibivisik on alaealine;
  6) tehakäesolevaseaduseparagrahvis 14 sätestatudkorrasettekirjutusi;
  7) tehavalla-võilinnavalitsuseleettepanekettevõtjategutsemisloapeatamiseksvõitühistamiseks, kuiettevõtjarikubkorduvaltkäesolevatseadust.

  (2) Käesolevaparagrahvilõike 1 punktis 4 sätestatutrakendataksejuhul, kuiteost ei ole ekspertkomisjonisläbivaadatudvõikui teos ei ole ekspertkomisjonisläbivaatamisel.

§ 14.  Ettekirjutus

  (1) Järelevalveametnikul on käesolevastseadusestlähtudesõigustehaettevõtjaletäitmisekskohustuslikettekirjutusõiguserikkumiselõpetamiseksvõiteatudtoimingutesooritamiseks.

  (2) Ettekirjutusantakseettevõtjalevõitemaesindajalekätteallkirjavastu.

  (3) Ettevõtjavõibettekirjutusevaidlustada 15 päevajooksulhalduskohtus. Ettekirjutusevaidlustaminehalduskohtus ei peataettekirjutusetäitmisekohustust.

  [Lõike 4 sõnastuskuni31. 08. 2002]

  (4) Ettekirjutusemittetäitmiselvõimittekohaseltäitmiselkohaldataksehaldusõiguserikkumisteseadustikusettenähtudvastutust.

  [Lõike 4 sõnastusalates1. 09. 2002]

  (4) Ettekirjutusemittetäitmisevõimittekohasetäitmisekorralvõibrakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatudkorras.

  [Lõige 5 jõustub1. 09. 2002]

  (5) Käesolevaparagrahvilõikes 4 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

  [Lõige 6 jõustub1. 09. 2002]

  (6) Käesolevaseadusenõueterikkumisekorralvähemaltteistkordapeatabvalla-võilinnavalitsuskuniüheksaastaksettevõtjategutsemisloavõitunnistabsellekehtetuks. Tegutsemisloakehtetukstunnistamisekorral ei antaettevõtjaleuuttegutsemisluba enne üheaastamöödumistloakehtetukstunnitamisepäevast.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  [Paragrahv 15 kehtibkuni31. 08. 2002- RT I 2002, 63, 387 ]

§ 15.  Vastutuskäesolevaseaduserikkumiseeest

  (1) Käesolevaseaduse rikkumine toobkaasaseadustesettenähtudhaldus-võikriminaalvastutuse.

  (2) Valla-võilinnavalitsuspeatabkäesolevaseadusekorduvarikkumisekorralkuniüheksaastaksettevõtjategutsemisloavõitühistabselle. Tegutsemisloatühistamisel ei antaettevõtjaleuuttegutsemisluba enne üheaastamöödumistloatühistamisepäevast.

  [31. peatükkjõustub1. 09. 2002- RT I 2002, 63, 387 ]

31. peatükk VASTUTUS 

§ 151.  Pornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageerivateoselevitamisevõidemonstreerimisenõuete rikkumine

  (1) Pornograafilisesisugavõivägivaldavõijulmustpropageerivateoselevitamisevõidemonstreerimisenõueterikkumiseeest – karistatakserahatrahvigakuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teoeest, kuiselle on toimepannudjuriidilineisik, – karistatakserahatrahvigakuni 50 000 krooni.

  (3) Kohusvõibkohaldadakäesolevasparagrahvissätestatudväärteotoimepanemisevahetuksobjektiksolnudesemekonfiskeerimistvastavaltkaristusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) §-le 83.

  (4) Käesolevasparagrahvissätestatudväärtegudelekohaldataksekaristusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluseseadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.

  (5) Käesolevasparagrahvissätestatudväärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Kultuuriministeerium;
  2) politseiprefektuur.

4. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 16-19.  [Käesolevasttekstistväljajäetud]

/otsingu_soovitused.json