Teksti suurus:

Õppeaastate arv, õppeainete loend ja õppetundide arv hälvikute erikoolis ja sanatoorses koolis

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2002, 92, 1414

Õppeaastate arv, õppeainete loend ja õppetundide arv hälvikute erikoolis ja sanatoorses koolis

Vastu võetud 12.08.2002 nr 64

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 479; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, lk 3167; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393) § 4 lõike 4 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega sätestatakse õppeaastate arv, kohustuslike õppeainete loend ja õppetundide arv (edaspidi tunnijaotusplaan) hälvikute erikoolides ja sanatoorsetes koolides.

(2) Käesolevat määrust ei kohaldata hälvikute erikoolidele ja sanatoorsetele koolidele, kus õpe toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) või toimetuleku riikliku õppekava alusel.

§2. Kehapuudega õpilaste kooli põhikooli astmete tunnijaotusplaan

(1) Õpe kehapuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel kestab 10 õppeaastat. III kooliastme pikkuseks on 4 õppeaastat.

(2) Kohustuslike õppeainete loend ja õppetundide arv kehapuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

§3. Kõnepuudega õpilaste kooli põhikooli astmete tunnijaotusplaan

(1) Õpe kõnepuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel kestab 10 õppeaastat. I kooliastme pikkuseks on 4 õppeaastat.

(2) Kohustuslike õppeainete loend ja õppetundide arv kõnepuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on sätestatud käesoleva määruse lisas 2.

§4. Kuulmispuudega õpilaste kooli põhikooli astmete tunnijaotusplaan

(1) Õpe kuulmispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel kestab 11 õppeaastat. I ja II kooliastme pikkuseks on 4 õppeaastat mõlemas kooliastmes.

(2) Kohustuslike õppeainete loend ja õppetundide arv kuulmispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on sätestatud käesoleva määruse lisas 3.

§5. Kurtide õpilaste kooli põhikooli astmete ja gümnaasiumiastme tunnijaotusplaan

(1) Õpe kurtide õpilaste kooli põhikooli astmetel kestab 10 õppeaastat. II kooliastme pikkuseks on 4 õppeaastat.

(2) Kohustuslike õppeainete loend ja õppetundide arv kurtide õpilaste kooli põhikooli astmetel ning kohustuslike õppeainete loend ja kursuste arv kurtide õpilaste kooli gümnaasiumiastmel on sätestatud käesoleva määruse lisas 4.

§6. Nägemispuudega õpilaste kooli põhikooli astmete tunnijaotusplaan

(1) Õpe nägemispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel kestab 10 õppeaastat. III kooliastme pikkuseks on 4 õppeaastat.

(2) Kohustuslike õppeainete loend ja õppetundide arv nägemispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on sätestatud käesoleva määruse lisas 5.

§7. Sügava vaimupuudega õpilaste kooli tunnijaotusplaan

(1) Õpe sügava vaimupuudega õpilaste koolis kestab 9 õppeaastat.

(2) Sügava vaimupuudega õpilaste õpe planeeritakse tegevusvaldkondade ja nende alavaldkondade kaupa. Tegevusvaldkonnad ja alavaldkonnad sügava vaimupuudega õpilaste koolis on sätestatud käesoleva määruse lisas 6.

(3) Sügava vaimupuudega õpilaste koolis on õpilaste nädalakoormus I kooliastmel 20 tundi, II kooliastmel 22 tundi ja III kooliastmel 24 tundi.

§8. Sanatoorse kooli tunnijaotusplaan

Sanatoorsetes koolides kohaldatakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud tunnijaotusplaani.

§9. Rakendussätted

(1) Haridusministri 2. juuli 1999. a määrus nr 42 «Hälvikute erikooli ja sanatoorsete koolide õppeaastate arvu, õppeainete loendi ja õppetundide arvu kinnitamine» (RTL 1999, 109, 1397; 2001, 85, 1175) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2002. a.

Minister Mailis RAND

Kantsler Peep RATAS

Haridusministri 12. augusti 2002. a määruse nr 64
lisa 1

KOHUSTUSLIKE ÕPPEAINETE LOEND JA ÕPPETUNDIDE ARV KEHAPUUDEGA ÕPILASTE KOOLI PÕHIKOOLI ASTMETEL

Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv kehapuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on alljärgnev:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
Eesti keel (eesti õppekeelega koolides) või vene keel (vene õppekeelega koolides) 20 17  
Eesti keel ja kirjandus (eesti õppekeelega koolides) või vene keel ja kirjandus (vene õppekeelega koolides)     20
A-võõrkeel (eesti õppekeelega koolides) või eesti keel (vene õppekeelega koolides) 3 9 12
B-võõrkeel   3 10
Matemaatika 12 15 18
Loodusõpetus 3 6 2
Geograafia     6
Bioloogia     6
Keemia     5
Füüsika     5
Ajalugu   2 6
Inimeseõpetus 3 3 1
Ühiskonnaõpetus   1 2
Kunst ja tööõpetus 9 9 12
Muusika/rütmika 9 4 4
Kehaline kasvatus 5 6 8
Valikained 3 3 8

Haridusministri 12. augusti 2002. a määruse nr 64
lisa 2

KOHUSTUSLIKE ÕPPEAINETE LOEND JA ÕPPETUNDIDE ARV KÕNEPUUDEGA ÕPILASTE KOOLI PÕHIKOOLI ASTMETEL

Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv kõnepuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on alljärgnev:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
Eesti keel (eesti õppekeelega koolides) või vene keel (vene õppekeelega koolides) 32 22  
Eesti keel ja kirjandus (eesti õppekeelega koolides) või vene keel ja kirjandus (vene õppekeelega koolides)     15
A-võõrkeel (eesti õppekeelega koolides) või
eesti keel (vene õppekeelega koolides)
5 11 10
Matemaatika 19 15 15
Loodusõpetus 5 9 2
Geograafia     7
Bioloogia     7
Keemia     6
Füüsika     6
Ajalugu   5 7
Inimeseõpetus 5 3 2
Ühiskonnaõpetus   2 2
Kunst ja tööõpetus 11    
Kunst   3 3
Tööõpetus   6 6
Muusika/rütmika 6 3 3
Kehaline kasvatus 8 6 6
Valikained 2 3 3

Haridusministri 12. augusti 2002. a määruse nr 64
lisa 3

KOHUSTUSLIKE ÕPPEAINETE LOEND JA ÕPPETUNDIDE ARV KUULMISPUUDEGA ÕPILASTE KOOLI PÕHIKOOLI ASTMETEL

1. Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv eesti õppekeelega kuulmispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on alljärgnev:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
Eesti keel 36 36  
Eesti keel ja kirjandus     18
A-võõrkeel   14 9
Matemaatika 18 20 15
Loodusõpetus 6 11 2
Geograafia     7
Bioloogia     7
Keemia     6
Füüsika     6
Ajalugu   5 7
Inimeseõpetus 5 4 2
Ühiskonnaõpetus   2 2
Kunst ja tööõpetus 11    
Kunst   4 3
Tööõpetus   8 6
Muusika/rütmika 6 4 3
Kehaline kasvatus 8 8 6
Valikained 3 4 3

2. Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv vene õppekeelega kuulmispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on alljärgnev:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
Vene keel 34 36  
Vene keel ja kirjandus     18
Eesti keel 5 14 9
Matemaatika 18 20 15
Loodusõpetus 6 11 2
Geograafia     7
Bioloogia     7
Keemia     6
Füüsika     6
Ajalugu   5 7
Inimeseõpetus 5 4 2
Ühiskonnaõpetus   2 2
Kunst ja tööõpetus 11    
Kunst   4 3
Tööõpetus   8 6
Muusika/rütmika 4 4 3
Kehaline kasvatus 8 8 6
Valikained 2 4 3

Haridusministri 12. augusti 2002. a määruse nr 64
lisa 4

KOHUSTUSLIKE ÕPPEAINETE LOEND JA ÕPPETUNDIDE ARV KURTIDE ÕPILASTE KOOLI PÕHIKOOLI ASTMETEL

Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv kurtide õpilaste kooli põhikooli astmetel ja gümnaasiumiastmel on alljärgnev:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste Gümnaasium
Viipekeel 15 17 9 6
Eesti keel 17 28   14
Eesti keel ja kirjandus     21  
Kirjandus       13
B-võõrkeel   6 9 9
Matemaatika 10 20 15 15
Loodusõpetus 6 8 2  
Geograafia   2 6 3
Bioloogia     6 4
Keemia     4 4
Füüsika     4 6
Ajalugu   8 6 7
Inimeseõpetus 3 3 1 1
Ühiskonnaõpetus   1 2 2
Kunst ja tööõpetus 9      
Kunst   4 3 3
Tööõpetus   8 5  
Kehaline kasvatus 8 8 6 6
Valikained       12

Haridusministri 12. augusti 2002. a määruse nr 64
lisa 5

KOHUSTUSLIKE ÕPPEAINETE LOEND JA ÕPPETUNDIDE ARV NÄGEMISPUUDEGA ÕPILASTE KOOLI PÕHIKOOLI ASTMETEL

1. Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv eesti õppekeelega nägemispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on alljärgnev:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
Eesti keel 20 18  
Eesti keel ja kirjandus     16
A-võõrkeel 2 8 11
B-võõrkeel   3 11
Matemaatika 12 15 20
Loodusõpetus 5 6 2
Geograafia   1 7
Bioloogia     8
Keemia     6
Füüsika     6
Ajalugu   4 8
Inimeseõpetus 3 2 4
Ühiskonnaõpetus   1 2
Kunst ja tööõpetus 10    
Kunst   5 4
Tööõpetus   6 12
Muusika/rütmika 9 8 4
Kehaline kasvatus 6 6 8
Valikained 1   1

2. Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv vene õppekeelega nägemispuudega õpilaste kooli põhikooli astmetel on alljärgnev:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
Vene keel 20 18  
Vene keel ja kirjandus     16
Eesti keel 3 9 12
B-võõrkeel   3 11
Matemaatika 12 15 20
Loodusõpetus 5 6 2
Geograafia   1 7
Bioloogia     8
Keemia     6
Füüsika     6
Ajalugu   4 8
Inimeseõpetus 3 2 3
Ühiskonnaõpetus   1 2
Kunst ja tööõpetus 9    
Kunst   4 4
Tööõpetus   6 12
Muusika/rütmika 9 8 4
Kehaline kasvatus 6 6 8
Valikained 1   1

Haridusministri 12. augusti 2002. a määruse nr 64
lisa 6

SÜGAVA VAIMUPUUDEGA ÕPILASTE KOOLI TEGEVUSVALDKONNAD JA ALAVALDKONNAD

Tegevusvaldkonnad Alavaldkonnad
Motoorika arendamine Keha tunnetus.

Üldmotoorika.

Peenmotoorika.

Silma ja käe koordinatsioon.

Kommunikatsioon Kõneorganite motoorika.

Orienteerumisrefleksi loomine.

Väljenduste mõistmine.

Eneseväljendus.

Sotsiaalsete oskuste kujundamine Vastastikuse sotsiaalse mõjutuse ergutamine:

füüsiline kontakt,

silmside,

naeratamine,

muu aktiivne vastastikune mõju lapse ja täiskasvanu vahel,

muu aktiivne vastastikune mõju eakaaslaste vahel.

Esemelise mõjutuse tekitamine.

Eneseteenindamise ehk igapäevaste oskuste kujundamine Söömine:

suu liigutused,

söömine ja joomine,

lauakombed.

Puhtusekasvatus:

WC kasutamine,

pesemine.

Riietumine:

eeldused,

lahtiriietumine,

riidesse panemine,

riietumistoimingute laiendamine.

Tegutsemine ümbruses:

kooli- ja kodutöödes osalemine,

ümbruses orienteerumine.

Kognitiivsed oskused Meelte arendamine.

Eseme püsivus.

Probleemi lahendamine.

Põhjuslikud suhted ehk kausaalsus.

Ruumilised suhted.

Verbaalne väljendamine.

Motoorne jäljendamine.

Esemete kasutamine.

Mäng.