Teksti suurus:

Majandusministri 28. juuni 2002. a. määruse nr 35 "Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest" muutmine

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 93, 1448

Majandusministri 28. juuni 2002. a. määruse nr 35 "Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest" muutmine

Vastu võetud 14.08.2002 nr 51

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) § 27 lõike 3 alusel.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 35 «Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest» (RTL 2002, 76, 1173) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Elektripaigaldise ehitaja poolt «Elektriohutusseaduse» § 21 lõike 3 täitmise tõendamiseks esitatud dokumentidest arhiveerib tehnilise kontrolli teostaja vähemalt järgmised:»;

2) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui enne käesoleva määruse jõustumist kasutusele võetud 3. liigi elektripaigaldisele pole tehnilist kontrolli teostatud, siis tuleb tehniline kontroll teha 1. jaanuariks 2003.»;

3) lisad 3 ja 4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Majandusministri 14. augusti 2002. a määruse nr 51
lisa 1

«Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 35
lisa 3»

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEVA TEHNILISE KONTROLLI ARUANNE

(NÕUETEKOHASUSE TUNNISTUSE LISA)

(pp.kk.aaaa) nr 000-1

Omaniku nimi ja kontaktandmed  
Ehitis või selle osa määratlus Uus elamu, renoveeritud büroohoone, pangahoone 1.–3. korrus, tootmishoone vasak tiib, alajaam eluhoones jne
Ehitise aadress  
Elektripaigaldise osised, mida kontrolliti a/j trafo, mp jaotla, maakaablid, liitumiskilp, sisestuskilp, elamu/ büroohoone el paigaldis jne
Liitumisdokument

Liitumisleping / tehnilised
tingimused /piiritlusakt vm

 
Liitumispunkt/ühenduspunkt  
Toitepinge(d)  
Toitejuhistik (süsteem, mark, pikkused)  
Peakaitseseade (tüüp, nimivool)  
Elektripaigaldise hindamise alusnormid EEI 3: 1994 ; EEE 6. väljaanne...
Elektripaigaldise projekteerija,

Eritegevusalade registri registreeringu nr

 
Elektripaigaldise ehitaja,

Eritegevusalade registri registreeringu nr

 
Kontrollmõõtmiste teostaja,

Akredit. labori nimi ja tunnistuse nr

 
Elektripaigaldise käidukorraldaja, telefoni nr  
Tehnilise kontrolli teostaja, eritegevusalade registri reg nr, töötaja ametinimi/nimi  
Elektripaigaldise ülevaatuse aeg  
Juuresolija(d)  

Kasutatud lühendid:

VVm – Vabariigi Valitsuse määrus;

MJMm – majandusministri määrus;

EOS – «Elektriohutusseadus»;

EEI – eeskiri «Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised»;

EEE – «Elektriseadmete ehituse eeskirjad» (NSVL Energeetika ja elektrifitseerimise ministeerium);

HD637 – Euroopa harmoniseerimisdokument HD 637 S1:2002 «Tugevvoolupaigaldised vahelduvpingele üle 1 kV».

Nõuetele vastavuse hinnangu tähised:

«V» – vastav ; «M» – mittevastav; «O» – oluline puudus; «OO» – otsene oht (tunnistust ei väljastata; esitatakse teatis Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile); «X» – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada.

Nr Nõue Alus H Märkused, selgitused
1. Deklaratsioon      
  ehitaja deklaratsioon MJMm    
  visuaalkontrolli protokoll MJMm    
2. Kontrollmõõtmised      
  visuaalkontrolli leht EEI 3 p.611    
  kaitsejuhtide katkematus EEI 3 p.612.2    
  potentsiaalijuhtide katkematus EEI 3 p.612.2    
  isolatsioonitakistus EEI 3 p.612.3    
  kaitse rakendusaja kontroll EEI 3 p.612.6    
  rikkevoolukaitselüliti kontroll EEI 3 p.612.6    
  maandustakistus EEI 3 p.612.6    
  pingetaluvus EEI 3 p.612.6    
  a/j kõrgepinge osa kontr. dokum. EEE 4.2    
  trafode reviis EEE 4.2    
3. Projektdokumentatsioon VVm 41:97    
  kasutatud normdokumentatsioon      
  tööprojekt      
  teostusjoonised      
  jooniste piisavus EEI 3 p.514.5.1    
  paigaldise vastavus projektile      
4. Kaetud tööde aktid, joonised VVm 182:97    
  maandusseade      
  maakaabel      
  kaabelküte EEI 3 p.802.5    
  siseinstallatsioon      
  ristumised, asetused EEE    
  kaablimuhv EEE    
5. Seadistustööde aktid      
  kaitseseadmete sättevoolud      
  tehnoloogilised seadmed      
6. Seadmed, materjalid      
  kasutusjuhendid      
  sertifikaadid      
7. Käidukorraldus      
  käidukorraldaja olemasolu EOS § 16 p 3    
  käidukorraldaja pädevusnõudele vastavus MJMm 36:99    
  hoolduskava (-juhend)      
8. Kaitse otsepuute eest      
  isoleerimine 412.1    
  katted ja kestad 412.2    
  tõkked 412.3    
  puuteküündivus 412.4    
  lisakaitse RVKL 412.5    
9. Kaitse kaudpuute puhul      
  automaatne väljalülitamine 413.1; 533.1    
  Lisapotentsiaaliühtlustus 413.1.2    
  Kaitseisolatsioon 413.2    
  elektriline eraldus 413.5    
  lisakaitse RVKL      
10. Kaitse kuumustoime eest      
  tuleohu eest 422    
  põletuste eest 423    
  liigkuumenemise eest 424    
11. Liigvoolukaitse      
  liigkoormuskaitse 433; 533    
  lühisekaitse 434; 533    
  kokkusobitamine/selektiivsus 435    
  RVKL sobitamine liigvoolukaitsega 539.2    
  RVKL omavaheline selektiivsus 539.3    
12. Liigpingekaitse      
  kõrgepingevõrkude maaühendus 442    
  pikse- ja lülitusliigpinged 443    
  elektromagnetilised häired 444    
  Alapingekaitse 45; 535    
13. Välistoimete arvestamine      
  elektrilöögi eest 481    
  tulekahju eest 482    
14. Elektriseadmete valik
(sh valgustid; pistikupesad; lülitid jne)
     
  lülitusseadmed 536    
  vastavus standardile 511    
  kaitseklass/IP 512    
  juurdepääsetavus 513    
  lülitusaparaatide tähistamine 514    
  vastastikune toime 515    
15. Juhistikud      
  juhistike liigid, paigaldusviisid 521    
  juhistike, sh N- ja PE-juhtide tähistamine 514    
  välistoimete arvestamine 522    
  koormatavus 523    
  juhtide ristlõigete vastavus 524    
  pingelangu hindamine 525    
  elektrilised liited 526    
  tule leviku ohu vähendamine 527    
  muude seadmete lähedus 528    
  hooldusvõimaluste arvestamine 529    
16. Muud elektriseadmed      
  generaatorseadmed 551    
17. Turvatoitesüsteemid      
  toiteallikad 562    
  vooluahelad 563    
  tarvitid 564    
18. Kaabelküte      
  vastavus standardile 802.1    
  valmistaja juhiste järgimine paigaldamisel 802.2    
  lisakaitse RVKL 802.3    
  lisapotentsiaaliühtlustus 802.4    
  tähistused, skeemid 802.5    
19. Jaotlad ja jaoturid      
  katted ja kestad, IP 412.2    
  PEN-juhi hargnemine 546.2.3    
  PEN-juhi tähistamine 514.3.2    
  N- ja PE-juhtide tähistamine 514.3    
  lülitusaparaatide tähistamine 514    
  juhistike tähistamine 514    
  juhtide ühendamine jaoturiga 801.5    
  jaoturite kaitselahutus 801.1    
  jaoturite teenindusruum 801    
  erinõuded üle 63A 801.2    
  tavaisikute kasutuses olevad 801.3    
  elektriruumides paiknevad 801.4    
  skeemide vastavus tegelikkusele      
20. Maanduspaigaldised, kaitsejuhid      
  kaitsemaandus/maandus-
takistus
542    
  kaitsejuhid 543    
  maandusjuht/mm2 544    
  talitlusmaandus 545    
  kaitse- ja talitusmaanduse ühitamine 546    
  peapotentsiaaliühtlustus-
juhid/mm2
547    
  lisapotentsiaaliühtlustus-
juhid/mm2
547    
  infotöötluspaigaldiste maandamine 548    
21. Õhuliinid pingega kuni 1000V      
  Fiidri tähistus (märgistus)      
  Juhtmete asetus, vahekaugused EEE 2.4.19...    
  Juhtmete jätkamised, hargnemised EEE 2.4.14...    
  Mastid, toed, tõmmitsad, vundam. EEE 2.4.27...    
  Mastide numeratsioon ja märgistus EEE 2.4.6    
  Isolaatorid, traaversid, kinnitused EEE 2.4.23...    
  Maandus, maandustakistus EEE 2.4.25...    
  Aparaadid, kilbid EEE 4.1.8...    
  Arvestuspunktid EEE 4.1.29    
  Ristumised, gabariidid, lähenemised EEE 2.4.36...65    
  Ristumine kommunikatsioonidega EEE 2.3.85..101    
  Tehnilised näitajad: Ik, U%      
  Liigpingekaitse      
22. Mastalajaamad      
  Trafo paigutus EEE 4.2.127    
  Trafo(de) ühendused KP poolel EEE 4.2.22    
  Trafo(de) ühendused MP poolel EEE 4.1.14...    
  Isolaatorid EEE 1.4.14    
  Lahklüliti(te) lukustus, blokeering EEE 4.2.24    
  Masti konstrukts, toed, tõmmitsad EEE 4.2.133    
  Väljuvate MP fiidrite tähistus      
  Hoiatussildid EEI 4.8    
  Liigpingekaitse      
  kaitsemaandus/maandus-
takistus
     
23. Üle 1000 V jaotlad ja alajaamad      
  Joonised, kohapealsed skeemid EEI 4.7    
  Tähistused EEE 1.128...    
  Vooluahelad      
  Jaotusseade      
  Teenindusalad      
  Operatiivblokeeringud EEE 4.2.24    
  Lülitusseadmed      
  Juhtide liidete sobivus      
  Kaablite jätkamine ja otsamine      
  Kaablirajatised      
  Kõrgpingeühendused EEE 4.2.22    
  Trafo(de) paralleeltöö      
  Trafo(de) ühendused (m/p; k/p) EEE 4.2.22
EEE 4.1.14...
   
  Trafode paigutus, mõõdikud EEE 4.2.28    
  Isolaatorid EEE 1.4.14    
  Mõõtetrafod      
  Omatarbeahelad      
  Piirded EEE 4.2    
  Ehituslik osa (ventilatsioon, uksed, gabariidid) EEE 4.2    
  Potentsiaaliühtlustus      
  Kaitsemaandus /maandus-
takistus
     
  Kaitsevahendid EEI 4    
24. Õhuliinid pingega üle 1000V      
  Fiidri tähistus      
  Juhtmete asetus, gabariidid EEE 2.5.38...    
  Liinide hargnemised, üleminekühendused EEE 2.5.82...    
  Mastid, toed, tõmmitsad, vundamendid EEE 2.5.87...    
  Mastide numeratsioon ja märgistus EEE 2.5.15    
  Isolaatorid, traaversid EEE 2.5.58...    
  Maandus, maandustakistus EEE 2.5.63...    
  liigpingekaitse      
  Lülitid, lülitusseadmed EEE 2.5.128    
  Liitumispunkt, kilbid EEE 2.5.129    
  Ristumised, gabariidid, lähenemised EEE 2.5.104...    
  kaitsemaandus /maandus-
takistus
     
25. Kaabelliinid pingega kuni 220kV      
  Kaablite paiknemine üksteise suhtes EEE 2.3.86    
  Kaabli(te) otsad (muhvid) EEE 2.3.65...70    
  Tähistused      
  Maandamine, maandustakistus EEE 2.3.71...75    
  Kaabli(te) trassi märgistus EEE 2.3.23...24    
  Kaabli(te) katted pinnases EEE 2.3.83    
  Tehnilised näitajad, Ik      
26. Duširuumid      
  kohtkindlad elektriseadmed 701.55    
  lülitus- ja juhtimisseadmed 70.53    
  elektriseadmete IP 701.51    
  kaitseviiside rakendamine 701.471    
  lisapotentsiaaliühtlustus 701.41    
27. Leiliruumid      
  kerise standard/paigaldus Juhend    
  elektriseadmete kaitseaste 703.5    
  vastavus kuumuskindlusele 703.5    
  lülitusseadmed 703.5    
28. Basseiniruumid      
  elektrilöögikaitse 702.471    
  lisapotentsiaaliühtlustus 702.41    
  elektriseadmete kaitseaste 702.51    
  juhistik 702.52    
  lülitus- ja juhtimisseadmed 702.53    
  elektriseadmed 702.55    
29. Purskkaevud      
  elektrilöögikaitse 702.471    
  lisapotentsiaaliühtlustus 702.41    
  elektriseadmete kaitseaste 702.51    
  juhistik 702.52    
  lülitus- ja juhtimisseadmed 702.53    
  elektriseadmed 702.55    
30. Ehitus-, remondi- ja lammutuspaigad      
  toite automaatne väljalülitamine 704.471    
  piiratud madalpinge kasutamine 704.471    
  kuni 32A pistikupesade kaitse 704.471    
  seadmete IP (reeglina IP 44) 704.51    
  juhistikud 704.52    
  lülitus- ja juhtimisseadmed 704.53    
31. Põllundus- ja aiandusehitised      
  SELV ahelad 705.41    
  pistikupesade kaitse RVKL 705.41    
  toite automaatne väljalülitamine 705.41    
  lisapotentsiaaliühtlustus 705.41    
  kaitse kuumustoime eest 705.42    
  seadmete IP 705.51    
  lülitus- ja juhtimisseadmed 705.53    
32. Ahtad juhtivad paigad      
  SELV ahelad 706.4    
  kaitse otsepuute eest 706.4    
  käsitööriistade kaitse 706.4    
  käsivalgustite kaitse 706.4    
  kohtkindlate seadmete kaitse 706.4    
  toiteallika paiknemine 706.4    
33. Välisvalgustus      
  täielik otsepuutekaitse 714.412    
  toite automaatne väljalülitamine 714.413    
  II klassi seadmete kasutamine 714.413    
  kaitseaste 714.51    
  tähistamine 714.511    
  pingekadu 714.512    
34. Ravi- jm meditsiiniruumid      
  SELV ja PELV süsteemid 411    
  otsepuutekaitse 412    
  kaudpuutekaitse 413    
  toite automaatne väljalülitamine      
  ...TN-süsteemid 413.1.3    
  ...IT-süsteemid 413.1.5    
  ...lisapotentsiaaliühtlustus 413.1.6    
  liigpingekaitse 44    
  elektriseadmete valik      
  ...plahvatusoht 512.2.1    
  ...tähistamine 514    
  ...dokumenteerimine 514.5    
  juhtide valik ja paigaldamine 52    
  lülitusseadmed 53    
  maandamine ja kaitsejuhid 54    
  muud elektriseadmed      
  ...valgustirühmade juhistik 55.1    
  ...IT-süsteemi trafod 55.2    
  ...3. rühma pp. juhistikud 55.3    
  turvatoitesüsteemid      
  ...toiteallikad 562    
  ...turvavalgustus 564.1    
  ...muud turvatoitesüsteemid 564.2    
  kasutuselevõtukontroll 61    
  jaotuskeskused 801    
35. Näitused, esitused ja väljapanekud      
  Toite automaatne väljalülitamine 413    
  Kaitse kuumustoime eest 42    
  Kaitselahutamine 462    
  Kaitseviiside rakendamine 47    
  Välistoimete arvestamine 48    
  Elektriseadmete valik 51    
  Juhistikud 52    
  Valgustid 55.01    
  Lahenduslambid 55.03    
  Elektrimootorid 55.04    
  Väikepingetrafod ja -muundurid 55.06    
  Pistikupesad 55.07    
  Generaatorite otse- ja kaudpuutekaitse 551.3.3    
  Turvatoide 56    
36. Elektromagnetiline ühilduvus      
  EM taluvus, tööstusruumid EVS-    
  EM emissioon, tööstusruumid EVS-    
  EM taluvus, olme- ja bürooruumid EVS-    
  EM emissioon, olme- ja bürooruumid EVS-    
OLULISEMATE PUUDUSTE KOKKUVÕTE:

1. Puudub nõutava pädevusega käidukorraldaja

2. Teostusjoonised on esitamata

3. Kontrollmõõtmised on osaliselt teostamata

HINNANG: elektripaigaldise nõutekohasuse tunnistus väljastatakse pärast puuduste kõrvaldamist.

Allkiri ................................................    Kuupäev ....................................................

Inspektor: Eesnimi Perekonnanimi    (0) 0000 000   E-post: nimi@nimi.ee

OTSUS: puudused on kõrvaldatud, elektripaigaldisele väljastatakse nõuetekohasuse tunnistus

Allkiri ................................................    Kuupäev ....................................................

KORRALISE TEHNILISE KONTROLLI TÄHTAEG:

Majandusministri 14. augusti 2002. a määruse nr 51
lisa 2

«Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 35
lisa 4»

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALISE TEHNILISE KONTROLLI ARUANNE

(NÕUETEKOHASUSE TUNNISTUSE LISA)

(pp.kk.aaaa) nr 00000

Omaniku nimi, kontaktandmed  
Ehitis või selle osa määratlus büroohoone, pangahoone 1. – 9. korrused, tootmishoone vasak tiib, eraldiseisev alajaam jne
Ehitise aadress  
Elektripaigaldise valmimise/renoveerimise aasta  
Elektripaigaldise osised, mida kontrolliti a/j trafo, mp jaotla, maakaablid, liitumiskilp, sisestuskilp, elamu/ büroohoone el paigaldis jne
Piiritlusdokument (olemasolu korral) liitumisleping / tehnilised
tingimused / piiritlusakt või liitumispunkt/ühenduspunkt
 
Toitepinge(d)  
Toitejuhistik (süsteem, mark või materjal ja ristlõige, pikkused)  
Peakaitseseade (tüüp, nimivool)  
Elektripaigaldise käidukorraldaja, telefoni nr  
Kontrollmõõtmiste teostaja, akredit. labori nimi ja tunnistuse nr  
Tehnilise kontrolli teostaja, eritegevusalade registri reg nr, töötaja ametinimi/nimi  
Elektripaigaldise ülevaatuse aeg  
Juuresolija(d)  

Kasutatud lühendid:
VVm – Vabariigi Valitsuse määrus;
MJMm – majandusministri määrus;
EOS – «Elektriohutusseadus»;
EEI – eeskiri «Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised»;
EEE – «Elektriseadmete ehituse eeskirjad» (NSVL Energeetika ja elektrifitseerimise ministeerium);
HD637 – Euroopa harmoniseerimisdokument HD 637 S1:2002 «Tugevvoolupaigaldised vahelduvpingele üle 1 kV».

Nõuetele vastavuse hinnangu tähised:
«V» – vastav ; «M» – mittevastav; «O» – oluline puudus; «OO» – otsene oht (tunnistust ei väljastata; esitatakse teatis Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile); «X» – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada.

Nr Nõue Nõude alus H Märkused, selgitused
1. Käidukorraldus      
  käidukorraldaja olemasolu EOS § 16 p 3    
  käidukorraldaja pädevusnõudele vastavus MJMm 36:99    
  elektripersonali (olemasolul) ohuteadlikkus EEI 4    
  hoolduskava ja selle täitmine EOS § 18 lg 1 p 2    
  joonised, skeemid EEI4 4.7    
  dokumentatsioon (mõõtmiste protokollid, kaetud tööde aktid, seadistustööde aktid, seadmete juhendid, žurnaalid jm) EOS § 16 p 7    
2. Laiendus- ja ümberehitustööd      
  kontrolliprotokollid      
  projekt, joonised, skeemid      
3. Kontrollmõõtmised      
  isolatsioonitakistus      
  kaitsejuhtide terviklikkus      
  potentsiaaliühtlustus-
juhtide/maandusahelate terviklikkus
     
  kaitse rakendusaja /rakendustagatise/ kontroll      
  rikkevoolukaitselüliti test      
  maandustakistus      
  pingetaluvus      
4. Visuaalkontroll      
  kordusmaandus      
  potentsiaalide ühtlustamine      
  kaitseaparatuur      
  otsepuutevõimalikkus      
  juhistik      
  vastavus välistoimetele      
  jaoturid      
  0- ja I-kaitseklassi seadmed      
  mittevastavused elektripaigaldise ehitamise ajast     koridori laius ei vasta EEE nõuetele, jaotlal puudub teine väljapääs
  isiku- jm kaitsevahendid EEI 4    
5. Eriruumid      
  vanni- ja duširuumid      
  saunaruumid      
  köögid      
  med.ruumid      
6. Üle 1000 V elektripaigaldis      
  kohapealsed skeemid      
  tähistused, märgistused, sildid      
  jaotusseadmed      
  ühendused, liited      
  operatiivahelad      
  ajamite, lülitite näiturid      
  juhtide paiknemine, gabariidid      
  ehituslik osa (mastid, vundamendid, uksed, väljapääsud jm)      
  kaablirajatised      
  omatarbeahelad      
  kaitsevahendid      
OLULISEMATE PUUDUSTE KOKKUVÕTE:

1. Puudub nõutava pädevusega käidukorraldaja

2. Puuduvad kontrollmõõtmiste protokollid

3. Puuduvad elektrilised skeemid ja joonised

HINNANG: Elektripaigaldise nõutekohasuse tunnistus väljastatakse pärast puuduste kõrvaldamist.

Allkiri ................................................    Kuupäev ....................................................

Inspektor: Eesnimi Perekonnanimi    (0) 0000 000   E-post: nimi@nimi.ee

OTSUS: puudused on kõrvaldatud, elektripaigaldisele väljastatakse nõuetekohasuse tunnistus

Allkiri ................................................    Kuupäev ....................................................

JÄRGMISE KORRALISE KONTROLLI TÄHTAEG:

/otsingu_soovitused.json