Teksti suurus:

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2002, 72, 436

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Vastu võetud 13.08.2002 nr 268

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387) § 14 lõike 2 punkti 4 alusel.

1. peatükk
LAEVAPERE LIIKMETE EESTISSE LUBAMINE

§ 1. Laevapere liikme Eestisse lubamine

(1) Laevapere liige lubatakse Eestisse «Välismaalaste seaduses» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351) sätestatud alustel.

(2) Laevapere liige, kes töötab laeval, mis on registreeritud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooniga «Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta» (RT II 1996, 38, 142) või Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) «Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise 1965. aasta konventsiooniga» (RT II 2002, 3, 6) ühinenud riigis, lubatakse laeva Eesti sadamas viibimise ajaks Eestisse rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti poolt tunnustatud reisidokumendi alusel.

§ 2. Laevapere liikme transiitreisijana Eestisse lubamine

(1) Laevapere liikme võib transiitreisijana lubada Eestisse kuni 48 tunniks liitumiseks oma laevaperega, ümberasumiseks teisele laevale, siirdumiseks laevale teises riigis või kodumaale tagasipöördumiseks rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti poolt tunnustatud reisidokumendi ning viisa alusel. Viisat ei vaja laevapere liige, kelle suhtes kehtib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon «Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta» või kes on välisriigi, kellega on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või kelle puhul Eesti on ühepoolselt loobunud viisanõudest, kodanik või kellel on muu «Välismaalaste seadusest» tulenev seaduslik alus Eestis viibimiseks.

(2) Transiitreisijast laevapere liige peab tõendama enda või laeva kapten peab tõendama nimetatud isiku Eestisse saabumise asjaolusid.

(3) Lõikes 1 nimetatud laevapere liige peab Eestisse saabumisel piirivalveametniku nõudmisel tõendama, et tal on Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulude kandmiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Piisavateks rahalisteks vahenditeks iga Eestis viibida lubatud päeva kohta loetakse 0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär.

§ 3. Laevapere haige või vigastatud liikme Eestisse lubamine

(1) Laeva kapten teavitab piirivalvet laevapere haige või vigastatud liikme Eesti meditsiiniasutusse paigutamise või temale esmaabi andmise vajadusest, kirjeldades üksikasjalikult selle isiku seisundit.

(2) Laevapere haige või vigastatud liige lubatakse Eestisse §-s 2 sätestatud alustel, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

(3) Laevapere liikme, kelle terviseseisund nõuab viivitamatut esmaabi andmist, piirikontroll teostatakse pärast esmaabi andmist. Kui laevapere haige või vigastatud liige ei ole ise võimeline nõutud dokumente esitama, esitab need tema eest laeva kapten või laevaagent. Kui laevapere haigelt või vigastatud liikmelt nõutakse viisat, taotleb laeva kapten või laevaagent sellele isikule erandkorras viisa väljastamist ja vastava otsuse saamisel vormistab Piirivalveamet viisa tagantjärele.

(4) Laevapere haige või vigastatud liige peab omama kehtivat kindlustuslepingut, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise, selle puudumisel aga laeva kapteni poolt väljastatud garantiikirja, mis tagab tema ravikulude tasumise ja kodumaale või tagasi laevale transportimise kulude kandmise.

§ 4. Piirikontroll

(1) Laevapere liikme piirikontroll toimub piiripunktis, laeval või laevatrapi juures. Laevapere liige lubatakse Eestisse, kui laeva saabumisega seotud formaalsused on täidetud.

(2) Laevapere haige või vigastatud liikme piirikontroll võib toimuda transpordivahendis, millega teda transporditakse Eestisse, või meditsiiniasutuses pärast esmaabi andmist.

2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 5. Määruse rakendamise erisused

Määrust ei rakendata sõjalaevade ja väikelaevade suhtes.

§ 6. Muudatused teistes õigusaktides

Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 1998. a määrusega nr 6 kinnitatud «Viisaeeskirjas» (RT I 1998, 8, 87; 1999, 4, 56; 40, 493; 74, 699; 2000, 15, 103; 52, 338; 62, 399; 2001, 5, 12; 67, 393; 95, 595) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 10 täiendatakse alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) laevapere liige vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale.»;

2) punkti 50 täiendatakse sõnadega «, kui välisleping ei sätesta teisiti.»;

3) punkti 51 teist lauset täiendatakse sõnadega «, kui välisleping ei sätesta teisiti.»

Peaminister Siim KALLAS

Siseminister Ain SEPPIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json