Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline kokkulepe laevaliiklusest Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve vesikonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 24, 105

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline kokkulepe laevaliiklusest Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve vesikonnas

«Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse kokkuleppe Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve vesikonnas laevaliikluse korraldamise kohta» eelnõu heakskiitmine ning volituste andmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Koostatud 20. märtsil 2002. a Moskvas, jõustunud 6. augustil 2002. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Vene Föderatsiooni valitsus, edaspidi nimetatud «lepingupooled»

soovides kaasa aidata kahe riigi vahelise laevaliikluse alaste suhete tugevdamisele ja arendamisele võrdõiguslikkuse ja vastastikuse kasu alusel,

tunnistades lepingupoolte vahelise koostöö eduka laiendamise tarbeks kindla aluse loomisele suunatud meetmete tähtsust,

lähtudes lepingupoolte juriidiliste ja füüsiliste isikute vahelise kaubanduslik-majandusliku koostöö arenguks soodsate tingimuste loomise vajalikkust,

mõistes tõhusama regionaalse koostöö olulisust leppisid kokku alljärgnevas.

Artikkel 1

1. Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmiseid termineid:
1) «pädevad asutused»
Eesti Vabariigis – Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeerium;
Vene Föderatsioonis – Vene Föderatsiooni Transpordiministeerium;
2) «laev» – mistahes laev, mis on kantud ühe lepingupoole riiklikku laevaregistrisse või muusse vastavasse ametlikku laevade nimekirja ning sõidab selle lepingupoole riigi lipu all, välja arvatud sõja-, kalapüügi-, hüdrograafia-, teaduslike uuringute, spordi- ja lõbusõidulaevad, samuti ka piirivalve ja tollikontrolli laevad;
3) «laevapere liige» – kapten ja iga teine isik, kes täidab reisi ajal laeva pardal laeva käigus hoidmise või teenindamisega seotud kohustusi ja kes on kantud vastavalt lepingupoole riigi eeskirjadele laeva munsterrolli;
4) «veeteed» – Emajõe, Velikaja ja Narva jõe, Narva veehoidla, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve laevatatav osa.

Artikkel 2

Käesolev kokkulepe sätestab veeteedel laevaliikluse korra ja tingimused.

Lepingupooled kooskõlastavad sadamate ja sildumiskohtade loetelu, kuhu on lubatud teise lepingupoole laevade sisenemine ja avavad neis piiripunktid vastavalt kummagi lepingupoole riigis kehtivale korrale.

Artikkel 3

Kumbki lepingupool kindlustab teise lepingupoole laevadele ja laevapere liikmetele igas transpordiprotsessi staadiumis samasuguse kohtlemise, nagu oma laevadele ja laevapereliikmetele, sealhulgas ühe lepingupoole laevade viibimisel teise lepingupoole sadamates, sadamateenuste osutamisel, sadamamehhanismide ja sadamaladude kasutamisel, laevade varustamisel kütuse, toiduainete ja joogiveega.

Artikkel 4

Ühe lepingupoole laevade sõit teise lepingupoole veeteedel toimub eelnevalt saadud loa alusel, kui taolise loa saamist näeb ette selle lepingupoole seadusandlus, kelle territooriumil sellised veeteed asuvad.

Ühe lepingupoole laevade viibimise ajal teise lepingupoole territooriumil tuleb järgida selle lepingupoole seadusandlust, kelle territooriumil laev viibib.

Veeteedel kehtivad selle lepingupoole siseveeteede laevaliikluse eeskirjad, kelle territooriumil need veeteed asuvad.

Laeva sisekorra ja vahiteenistuse korraldamisel kohaldatakse laeva lipuriigi õigusakte.

Artikkel 5

Lepingupooled võtavad oma riigi õigusaktide ja sadamaeeskirjade alusel tarvitusele vajalikud meetmed vedude hõlbustamiseks ja kiirendamiseks ning teise lepingupoole laevade põhjendamata seisakute ärahoidmiseks.

Artikkel 6

Ühe lepingupoole laeva sisenemisel teise lepingupoole teise lepingupoole sadamasse vabastatakse laeva pardal olev varustus, laeva varuosad ja laevavarud tollimaksetest ja muudest lõivudest, samuti nende sisse- ja väljaveo lubadest.

Nimetatud kaupade vormistamisel, samuti laeva pardal olevate käesolevas artiklis loetlemata kaupade vormistamisel tuleb järgida selle lepingupoole õigusakte, kelle vetes laev viibib.

Artikkel 7

1. Kumbki lepingupool tunnustab oma riigi territooriumil teise lepingupoole õigusaktide alusel välja antud ja laeva pardal asuvaid dokumente, samuti laevapere liikmete kvalifikatsiooni- ja isikutunnistusi.

Isikutunnistusteks on:
– Eesti Vabariigis – meremehe teenistusraamat või meresõidutunnistus;
– Vene Föderatsioonis – meremehe pass.

Mis tahes nimetatud dokumentide muudatustest või ümbernimetamisest teatavad lepingupooled aegsasti teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu.

2. Lepingupoolte pädevad asutused teavitavad teineteist muudatustest oma riigi seadusandluses, mis puudutavad teise lepingupoole huve siseveetranspordi valdkonnas.

Artikkel 8

Ühe lepingupoole laevad ei tohi silduda ega jääda ankrusse väljaspool teise lepingupoole sadamaid teise lepingupoole pädevate võimude eriloata, kellel on vastavalt oma riigi seadusandlusele volitused teostada piiri- või muud kontrolli, välja arvatud vääramatu jõu või edasisõidu võimatuse juhtudel. Sellisel juhtudel ei tohi laeva pardal viibivad isikud sealt pädevate võimude loata lahkuda.

Laeva kapteni korraldusel võib vajadusel üks laevapere liige minna vajadusel pädevate võimude loata kaldale, et teavitada pädevaid võime laeva asukohast.

Juhul, kui laeva pardal viibivate isikute elu on ohus, lubatakse neil minna kaldale teise lepingupoole pädevate võimude loata. Samas ei lubata nimetatud isikutel enne pädevate võimude esindajate saabumist lahkuda maabumiskohast. Maale tulnud isikud on kohustatud täitma pädevate võimude korraldusi.

Artikkel 9

Lepingupoolte laevad kasutavad veeteid tasuta. Laevateid tähistavad kalda- ja ujuvnavigatsioonimärgid paigaldab ja teenindab oma kulul selle lepingupoole pädev asutus, kelle territooriumil nimetatud märgid asuvad.

Kummagi lepingupoole pädev asutus teeb oma riigi territooriumil ja omal kulul laevatatavuse tagamiseks vajalikud tööd.

Artikkel 10

Käesoleva kokkuleppe tõlgendamisel või kohaldamisel tekkida võivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 11

Käesolevat kokkulepet võib lepingupoolte vastastikusel nõusolekul muuta või täiendada eraldiseisvate protokollidega, millised on käesoleva kokkuleppe lahutamatuteks osadeks.

Artikkel 12

Käesolev kokkulepe jõustub viimase noodi saamise päevast, millega lepingupooled teatavad kokkuleppe jõustamiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmisest.

Käesolev kokkulepe sõlmitakse määramata ajaks ja see kehtib kuue kuu möödumiseni päevast, mil üks lepingupool teatab kirjalikult teisele lepingupoolele oma soovist kokkulepe kehtivus lõpetada.

Koostatud Moskvas 20. märtsil 2002. a kahes eksemplaris, kumbki eesti ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdse juriidilise jõuga. Erimeelsuste korral võetakse tõlgendamisel aluseks venekeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Vene Föderatsiooni valitsuse nimel
Liina TÕNISSON Sergei Ottovitš FRANK

 

Соглашение между Правительством Эстонской Республики и Правительством Российской Федерации о судоходстве в бассейне Чудского, Теплого и Псковского озер
Совершено в г. Москве 20 марта 2002 года

Правительство Эстонской Республики и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,

желая содействовать укреплению и развитию отношений между двумя странами в области судоходства на основе равноправия и взаимной выгоды,

признавая важность мер, направленных на создание прочной основы для успешного расширения сотрудничества между Договаривающимися Сторонами,

исходя из важности создания благоприятных условий для развития торгово-экономического сотрудничества между юридическими и физическими лицами государств Договаривающихся Сторон,

понимая значимость более эффективного регионального сотрудничества,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

В настоящем Соглашении используются следующие термины:
1) «Kомпетентные органы»:
в Эстонской Республике – Министерство транспорта и связи Эстонской Республики;
в Российской Федерации – Министерство транспорта Российской Федерации;
2) «судно» – любое судно, внесенное в государственный судовой реестр или другой соответствующий официальный перечень судов государства Договаривающейся Стороны и плавающее под флагом государства этой Договаривающейся Стороны, за исключением военных кораблей, рыболовных, гидрографических, научно-исследовательских, спортивных и прогулочных судов, а также судов органов пограничного и таможенного контроля;
3) «член экипажа» – капитан и любое другое лицо, выполняющие во время рейса на борту судна обязанности, связанные с эксплуатацией судна или обслуживанием на нем, и включеннoе в судовую роль в соответствии с предписаниями государства Договаривающейся Стороны;
4) «водные пути» – судоходная часть рек Эмайыги, Великая и Нарва, Нарвского водохранилища, Чудского, Теплого и Псковского озер.

Статья 2

Настоящее Соглашение определяет порядок и условия судоходства по водным путям.

Договаривающиеся Стороны согласовывают перечень портов и пунктов, в которые разрешается заход судов государства другой Договаривающейся Стороны, и открывают в них пункты пропуска через государственную границу в соответствии с действующим в государстве каждой Договаривающейся Стороны порядком.

Статья 3

Каждая из Договаривающихся Сторон обеспечивает судам государства другой Договаривающейся Стороны и их экипажам такое же обращение, как своим судам и их экипажам, на всех стадиях транспортного процесса, в частности, в отношении пребывания судов государства одной Договаривающейся Стороны в портах, расположенных на водных путях государства другой Договаривающейся Стороны, осуществления портовых операций, использования портового оборудования и портовых складов, снабжения судов топливом, продовольствием и питьевой водой.

Статья 4

Плавание судов государства одной Договаривающейся Стороны по водным путям государства другой Договаривающейся Стороны осуществляется на основании предварительно полученных разрешений, если получение таких разрешений предусмотрено законодательством государства Договаривающейся Стороны, на территории которого находятся эти водные пути.

Во время пребывания судов государства одной Договаривающейся Стороны на территории государства другой Договаривающейся Стороны должно соблюдаться законодательство государства Договаривающейся Стороны, в водах которого находится судно.

На водных путях действуют правила судоходства по внутренним водным путям, установленные в соответствии с законодательством государства Договаривающейся Стороны, на территории которого находятся эти водные пути.

На судне в отношении внутреннего распорядка и вахтенной службы применяются правовые акты государства флага судна.

Статья 5

Каждая Договаривающаяся Сторона будет принимать в соответствии с законодательством и портовыми правилами своего государства необходимые меры для облегчения и ускорения перевозок, предотвращения необоснованных задержек судов государства другой Договаривающейся Стороны.

Статья 6

При заходе судна государства одной Договаривающейся Стороны в порт, расположенный на территории государства другой Договаривающейся Стороны, находящиеся на борту судна судовое снаряжение, судовые запасные части и судовые припасы освобождаются от таможенных платежей и прочих сборов, а равно освобождаются от получения разрешений на ввоз и вывоз.

В отношении оформления указанных товаров, а также товаров, находящихся на борту судна, не упомянутых в настоящей статье, должны соблюдаться требования нормативных правовых актов государства той из Договаривающихся Сторон, в водах которой судно находится.

Статья 7

1. Каждая Договаривающаяся Сторона признает на территории своего государства выданные в соответствии с законодательством государства другой Договаривающейся Стороны и находящиеся на борту судовые документы, а также квалификационные свидетельства и удостоверения личности членов экипажа.

Удостоверениями личности являются:
– в отношении Эстонской Республики – служебная книжка моряка или мореходное свидетельство;
– в отношении Российской Федерации – паспорт моряка.

О любом изменении вида или наименования этих документов Договаривающиеся Стороны заблаговременно сообщают друг другу по дипломатическим каналам.

2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут информировать друг друга об изменении законодательства своего государства, затрагивающем интересы внутреннего водного транспорта государства другой Договаривающейся Стороны.

Статья 8

Суда государства одной Договаривающейся Стороны не будут причаливать или становиться на якорь за пределами порта государства другой Договаривающейся Стороны без особого на то разрешения компетентных властей другой Договаривающейся Стороны, уполномоченных в соответствии с законодательством своего государства осуществлять пограничный и иные виды контроля, за исключением случаев непреодолимой силы или при невозможности дальнейшего плавания. В этих случаях лица, находящиеся на борту судна, не должны его покидать без разрешения компетентных властей.

По поручению капитана судна в случае необходимости один член экипажа может сойти на берег без разрешения компетентных властей для извещения этих властей о месте нахождения судна.

Если жизни лиц, находящихся на борту судна, угрожает опасность, им разрешается сойти на берег государства другой Договаривающейся Стороны без разрешения компетентных властей. Однако последним не разрешается покидать место высадки до прибытия компетентных властей. Лица, сошедшие на берег, обязаны выполнять указания компетентных властей.

Статья 9

Пользование водными путями судами государств Договаривающихся Сторон осуществляется без взимания платы.

Береговые и плавучие навигационные знаки, обозначающие судовой ход, устанавливаются и обслуживаются компетентным органом Договаривающейся Стороны того государства, на территории которого указанные знаки находятся, и за ее счет.

Путевые работы по поддержанию судоходных условий проводятся компетентным органом каждой Договаривающейся Стороны на территории своего государства и за ее счет.

Статья 10

Споры относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем переговоров или по дипломатическим каналам.

Статья 11

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Договаривающихся Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 12

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет оставаться в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон уведомит в письменной форме другую Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Совершено в г. Москва «20» марта 2002 года в двух экземплярах, каждый на эстонском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. В случае возникновения разногласий для целей толкования будет использоваться текст на русском языке.

За Правительство Эстонской Республики За Правительство Российской Федерации
Лийна Тыниссон Сергей Оттович ФРАНК

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json