Teksti suurus:

Investorile ja Tagatisfondile esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2002, 93, 1455

Investorile ja Tagatisfondile esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord

Vastu võetud 15.08.2002 nr 104

Käesolev määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» (RT I 2002, 23, 131; 57, 357) § 57 lõike 2 alusel.

§ 1. Investorile tema investeeringu kohta esitatavad andmed

Investeerimisasutuse juhatuse liige, pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija (edaspidi haldur) esitab igale investorile tema investeeringu kohta järgmised andmed:
1) investori nimi või ärinimi;
2) investori isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) «Tagatisfondi seaduse» § 55 lõikes 1 nimetatud hüvitamispäev (edaspidi hüvitamispäev);
4) investeeringu väärtus või ühisinvesteeringu korral investorile kuuluva osa suurus ühisinvesteeringus ning selle väärtus hüvitamispäeva seisuga;
5) investeeringu valuuta;
6) hüvitamisele kuuluv investeeringu väärtus;
7) juhul kui investeering ei kuulu Tagatisfondi (edaspidi Fond) poolt tagamisele või hüvitamisele, viide «Tagatisfondi seaduse» sättele, mille alusel investeeringut ei tagata ega hüvitata;
8) investeerimisasutusele teadaolev investori pangakonto number ja selle muutmise või esitamise tähtaeg;
9) «Tagatisfondi seaduse» § 57 lõikes 3 nimetatud investori seisukoha esitamise tähtaeg.

§ 2. Fondile investorite ja nende investeeringute kohta esitatavad andmed

Haldur esitab Fondile investeerimisasutuse iga investori ja tema investeeringu kohta järgmised andmed:
1) investori nimi või ärinimi;
2) investori isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) investeerimisasutusele teadaolev investori kontaktaadress;
4) hüvitamispäev;
5) investeeringu väärtus või ühisinvesteeringu korral investorile kuuluva osa suurus ühisinvesteeringus ning selle väärtus hüvitamispäeva seisuga;
6) investeeringu valuuta;
7) hüvitamisele kuuluv investeeringu väärtus;
8) juhul kui investeering ei kuulu Fondi poolt tagamisele või hüvitamisele, viide «Tagatisfondi seaduse» sättele, mille alusel investeeringut ei tagata ega hüvitata;
9) investeerimisasutusele teadaolev investori pangakonto number ja selle muutmise või esitamise tähtaeg.

§ 3. Andmete esitamise kord

(1) Hiljemalt 45 päeva möödumisel hüvitamispäevast saadab haldur §-s 1 nimetatud andmed investorile posti või e-posti teel investeerimisasutusele teadaoleval investori kontaktaadressil.

(2) Hiljemalt 45 päeva möödumisel hüvitamispäevast esitab haldur §-s 2 nimetatud andmed Fondile kirjalikult ja kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

Minister Harri ÕUNAPUU

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json