Teksti suurus:

Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Ambla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 63, 1382

Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 13.06.2002 nr 18

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174) § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Ambla Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse põhimäärus (lisatud).

2. Määrus avaldada üldiseks teadmiseks Ambla Vallalehes ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

3. Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.

Volikogu esimees Ülle OJAMÄE

Kinnitatud
Ambla Vallavolikogu 13. juuni 2002. a
määrusega nr 18

ARAVETE SPORDI- JA TERVISEKESKUSE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Aravete Spordi- ja Tervisekeskus on Ambla valla hallatav asutus.

2. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse põhiülesanne on valla spordiobjektide majandamine, kehakultuuri- ja sporditöö korraldamise ja spordi edendamisega seotud tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

3. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse aadress on Lai 22, Ambla alevik, 73502 Ambla vald, Järvamaa, postiaadress: Ahula küla, Albu vald, 73401 Järvamaa.

4. Aravete Spordi- ja Tervisekeskus hõlmab järgmisi spordiobjekte:
4.1. Aravete Spordi- ja Tervisekeskus.
4.2. Aravete võimla.
4.3. Aravete staadion ja mänguväljakud.
4.4. Ambla staadion.
4.5. Arulageda jalgpalliväljak.

5. Aravete Spordi- ja Tervisekeskusel on oma nimega pitsat ja Ambla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kinnitatud sümboolika.

6. Aravete Spordi- ja Tervisekeskusel on oma alaeelarve Ambla valla eelarves.

7. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Ambla Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

8. Aravete Spordi- ja Tervisekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

II. ÜLESANDED

9. Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks:
9.1. korraldab kehakultuuri ja spordi edendamiseks mitmesuguseid üritusi;
9.2. korraldab rahvaspordi edendamiseks spordiväljakute, jooksu- ja suusaradade ning muude spordirajatiste rajamist ja nende hooldust;
9.3. teeb koostööd Eesti ja välisriikide spordiasutuste, -klubide, -ettevõtjatega ning üksikisikutega;
9.4. võimaldab Ambla vallale kuuluvatel haridusasutustel kasutada spordibaasi ruume kehalise kasvatuse tundide ja laste huviringide tööks vastavalt nende asutustega kooskõlastatud ajakavale;
9.5. korraldab oma valduses olevate ruumide kasutamist eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ajakavale;
9.6. võtab vastu treeninglaagreid;
9.7. osutab saunateenust;
9.8. osutab majutusteenust;
9.9. loob võimaluse toitlustusteenuse korraldamiseks;
9.10. kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muu taolise;
9.11. täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

III. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

10. Aravete Spordi- ja Tervisekeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
10.1. osutada spordiobjektide kasutajatele tasulisi teenuseid (ruumide või vahendite rentimine, treeningute, võistluste või muude spordiürituste korraldamine jne);
10.2. saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Ambla valla asutustelt tasuta;
10.3. sõlmida oma ülesannete täitmiseks ja oma eelarve piires enda nimel lepinguid;
10.4. vallata, kasutada ja käsutada Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
10.5. sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

IV. JUHTIMINE

11. Aravete Spordi- ja Tervisekeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu ning täidab muid tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

12. Juhataja:
12.1. sõlmib lepinguid spordiobjektide tasuliseks väljaandmiseks firmadele, spordiorganisatsioonidele ja teistele soovijatele;
12.2. korraldab spordiobjektide majandamist, edasiarendamist ja vastutab nende ülesannete täitmise eest;
12.3. annab oma pädevuse piires käskkirju;
12.4. koostab koos spordimetoodikuga iga aasta detsembris spordiürituste ajakava järgnevaks kalendriaastaks;
12.5. koostab Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse eelarve eelnõu ja vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
12.6. esindab Aravete Spordi- ja Tervisekeskust;
12.7. tagab Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
12.8. teeb vallavalitsusele ettepanekuid:
1) kehakultuuri- ja sporditöö korraldamise üldküsimustes;
2) spordiobjektidega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
3) laste ja noorte vaba aja sportliku veetmise korraldamiseks ning vastavate tingimuste loomiseks;
4) sportliku tegevuse korraldamiseks, mis on suunatud elanikkonna tervise tugevdamiseks, haiguste ennetamiseks ja töövõime tõstmiseks;
5) muudes spordiga seotud küsimustes;
12.9. kooskõlastab kooli kehalise kasvatuse, klassi- ja koolivälise sporditegevuse tundide ajakava spordiobjektidel;
12.10. vastutab Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse tegevuse eest, sealhulgas asutuse majandustegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
12.11. täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

13. Kehakultuuri ja sporditegevuse korraldamise kohta kohalikule omavalitsusele ettepanekute tegemisega, Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse töö hindamisega ja muude spordiobjekte puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamisega tegeleb volikogu poolt moodustatud haridus-, kultuuri- ja sporditöö komisjon.

V. TÖÖKORRALDUS

14. Spordiobjektide kasutamise korraldus, külastajate õigused ja kohustused kehtestatakse Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse kodukorras, mille kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

15. Spordiobjektide kasutamise eeskirjas sätestatakse teenustasu võtmise ja Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse valdusesse antud rikutud või tagastamata vallavara eest tasumise kord.

16. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul ja selle väljapaneku (avalikustamise) tagab juhataja.

17. Spordiobjektide lahtioleku ajad kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

VI. FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

18. Aravete Spordi- ja Tervisekeskust finantseeritakse:
18.1. vallaeelarvest;
18.2. riigieelarvest;
18.3. annetustest;
18.4. tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
18.5. laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

19. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

20. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse põhimäärusejärgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

21. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

VII. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

22. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.