Teksti suurus:

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 96, 1486

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 26.08.2002 nr 65

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375) § 11 lõike 2 punkti 2, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393) § 121 lõike 4 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 61, 375) § 30 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus sätestab koolieelses lasteasutuses ja koolis (edaspidi õppeasutus) töötavatele pedagoogidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset ja erialast ettevalmistust või/ja juhtimisalast koolitust.

(2) Välisriigis pedagoogi kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis pedagoogina töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375) kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 2. Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused

(1) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridusministeeriumis.

(2) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused (muuhulgas eelkoolipedagoogika, eripedagoogika ja kutsepedagoogika kursused), algõpetuse didaktika kursus, noorsootöö ning koolipsühholoogia kursused (edaspidi pedagoogilised kursused) läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

2. peatükk
KVALIFIKATSIOONINÕUDED

§ 3. Koolieelse lasteasutuse juhataja kvalifikatsiooninõuded

Koolieelse lasteasutuse juhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 4. Erilasteaia juhataja kvalifikatsiooninõuded

Erilasteaia juhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või koolieelse lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või koolieelse lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 5. Lasteaed-algkooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded

Lasteaed-algkooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž I või II kooliastme õpetajana või koolieelse lasteasutuse pedagoogina ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 6. Algkooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Algkooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž I või II kooliastme õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 7. Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 8. Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded

Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 9. Hälvikute erikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Hälvikute erikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž hälvikute erikoolis ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž hälvikute erikoolis, läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 10. Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded

Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 11. Koolieelse lasteasutuse juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded

Koolieelse lasteasutuse juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 12. Erilasteaia juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded

Erilasteaia juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana, läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 13. Algkooli ja põhikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded

Algkooli ja põhikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded on pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 14. Gümnaasiumi direktori asetäitja õppetöö alal kvalifikatsiooninõuded

Gümnaasiumi direktori asetäitja õppetöö alal kvalifikatsiooninõuded on pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 15. Hälvikute erikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded

Hälvikute erikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž hälvikute erikoolis või hälvikute klassi õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, sellest vähemalt kolm aastat hälvikute erikoolis või hälvikute klassi õpetajana ning läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 16. Kutseõppeasutuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja kutseõppeasutuse osakonnajuhataja (välja arvatud majandusosakonna juhataja) kvalifikatsiooninõuded

Kutseõppeasutuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja kutseõppeasutuse osakonnajuhataja (välja arvatud majandusosakonna juhataja) kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž juhitavas õppeasutuses õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine kutsepedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 17. Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse huvialajuht – direktori asetäitja kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse huvialajuht – direktori asetäitja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) kultuurialane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
3) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine noorsootöö kursus.

§ 18. Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eelkoolipedagoogika alane kõrg- või keskeriharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus või
3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eelkoolipedagoogika kursus.

§ 19. Erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.

§ 20. Klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded

Klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus klassiõpetaja erialal või
2) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus algõpetuse erialal või
3) eripedagoogika alane kõrgharidus või
4) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ning läbitud 160-tunnine algõpetuse didaktika kursus.

§ 21. Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 22. Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
2) muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 23. Hälvikute erikooli või hälvikute klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Hälvikute erikooli või hälvikute klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.

§ 24. Parandusõppe õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Parandusõppe õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus.

§ 25. Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 40-tunnine kutsepedagoogika kursus või
2) muu kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine kutsepedagoogika kursus.

§ 26. Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded

Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal või
2) kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja läbitud 320-tunnine kutsepedagoogika kursus.

§ 27. Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvialajuhi kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvialajuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või
2) muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus või
3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

§ 28. Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringijuhi kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline või kultuurialane kõrg- või keskeriharidus või
2) keskharidus ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

§ 29. Pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Pikapäevarühma, kooliinternaadi või õpilaskodu kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus või
2) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 30. Hälvikute erikooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Hälvikute erikooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus või
3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.

§ 31. Logopeedi kvalifikatsiooninõuded:

Logopeedi kvalifikatsiooninõue on logopeedia alane kõrgharidus.

§ 32. Eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded:

Eripedagoogi kvalifikatsiooninõue on eripedagoogika alane kõrgharidus.

§ 33. Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded:

Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) koolipsühholoogia alane kõrgharidus või
2) psühholoogia alane kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine koolipsühholoogia kursus.

§ 34. Kvalifikatsiooninõuded pedagoogidele, kellega on sõlmitud tööleping tähtajaga kuni üks aasta

Pedagoogide, kellega on sõlmitud tööleping määratud tähtajaks vastavalt Vabariigi Valitsuse 7. septembri 1999. a määrusele nr 267 «Määratud ajaks töölepingu sõlmimine» (RT I 1999, 69, 676; 92, 830), kvalifikatsiooninõue on keskharidus.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 35. Määruse sätete kohaldamine

Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatut ei kohaldata pedagoogidele, kes on pedagoogilise(d) kursuse(d) läbinud enne käesoleva määruse jõustumist.

§ 36. Kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamine

(1) Pedagoogiliste kursuste osas pikendatakse pedagoogide, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega ning asunud läbima tema ametikohale käesoleva määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogilist kursust, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega 31. maini 2003. a.

(2) Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud 160-tunnise eelkoolipedagoogika kursuse, § 18 punktis 3 nimetatud 320-tunnise eelkoolipedagoogika kursuse, § 15 punktis 2 nimetatud 160-tunnise eripedagoogika kursuse, § 19 punktis 2, § 23 punktis 2 ja § 30 punktis 3 nimetatud 320-tunnise eripedagoogika kursuse ning § 26 punktis 2 nimetatud kutsepedagoogika kursuse osas pikendatakse pedagoogidel, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega 1. septembrini 2007. a. Käesolevas lõikes nimetatud 320-tunnised kursused on lubatud läbida kahes osas 160-tunniste kursustena.

(3) Pedagoogide, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega ning kes on hiljemalt 1. septembriks 2002. a asunud omandama oma ametikohale käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat kõrgharidust, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega pikendatakse 1. septembrini 2007. a.

§ 37. Kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugemine

(1) 1. septembrini 2007. a loetakse koolieelse lasteasutuse juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuetele vastavaks pedagoog, kes käesoleva määruse jõustumisel töötab koolieelse lasteasutuse juhataja asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal ning kellel on eelkoolipedagoogika alane keskeriharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

(2) 1. septembrini 2007. a loetakse koolieelse lasteasutuse õpetaja, välja arvatud erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja, kvalifikatsiooninõuetele vastavaks pedagoog, kes käesoleva määruse jõustumisel töötab koolieelse lasteasutuse õpetajana ning kellel on keskharidus, lõpetatud pedagoogikaklass ja läbitud 320-tunnine eelkoolipedagoogika kursus eelkoolipedagoogika alase kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

(3) 1. septembrini 2007. a loetakse erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks õpetaja, kes käesoleva määruse jõustumisel töötab erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning kellel on kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus.

(4) 1. septembrini 2007. a loetakse põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks õpetaja, kes käesoleva määruse jõustumisel töötab põhikooli ühe või mitme aine õpetajana ning kellel on pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus mis tahes ainevaldkonnas.

(5) 1. septembrini 2007. a loetakse põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvialajuhi kvalifikatsiooninõuetele vastavaks pedagoog, kes käesoleva määruse jõustumisel töötab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse huvialajuhina ning kellel on kultuurialane või pedagoogiline keskeriharidus ja vähemalt kaheaastane pedagoogilise töö staaž või muu keskeriharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine pedagoogika- ja kultuurialane kursus.

(6) Tööandja otsusel võib kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugeda pedagoogi, kes määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega ning kellel 5 aasta jooksul määruse jõustumisest tekib õigus vanaduspensionile, kuni hetkeni, mil tal tekib õigus vanaduspensionile.

(7) Õppeasutuste juhid, kellega on enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud tähtajaline tööleping ning kes vastavad töölepingu sõlmimise hetkel kehtinud kvalifikatsiooninõuetele, loetakse kvalifikatsiooninõuetele vastavaks kuni töölepingu tähtaja lõppemiseni.

§ 38. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 21. detsembri 1998. a määrus nr 35 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 1999, 9, 102; 37, õiend; 60, 801; 130, 1805) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Mailis RAND

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json