Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001.a määruse nr 125 muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.09.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 98, 1529

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001.a määruse nr 125 muutmine

Vastu võetud 29.08.2002 nr 55

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) paragrahvi 24 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 125 «Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri» (RTL 2002, 5, 52) tehakse järgmised muudatused:

1) Määruse 15. peatükk tühistatakse ja asendatakse järgmisega:

« 15. peatükk
LENNUNDUSTEHNILISE TÖÖTAJA LUBA –
AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE – AML(M)

§ 70. Lennundustehnilise töötaja luba

(1) Lennundustehnilise töötaja luba (edaspidi «luba ») on kvalifikatsiooni tõendav tunnistus selle kohta, et loa omaniku teadmised ja kogemused vastavad Euroopa ühtsete lennundusnõuetele JAR-66 loas märgitud kvalifikatsioonikategooriate, õhusõiduki tüüpide ja piirangute osas.

(2) Luba annab õiguse väljastada hooldustõendeid ärilises lennutranspordis käitatavate üle 5700 kg maksimaalse stardimassiga lennukitele ja kopteritele, kui loa omanikul on volitus JAR-145 kohaselt sertifitseeritud hooldusettevõtjalt.

(3) Muus ärilises lennutegevuses ja eralennunduses käitatavatele lennukitele ja kopteritele võib loa omanik teha liinihooldust ning maksimaalse stardimassiga alla 2000 kg lennukitele ka baashooldust vastavalt loas märgitud kvalifikatsioonikategooriale, tüübipädevusele ja piirangutele, kui loa omanik on õhusõiduki käitaja või omaniku hooldustegevuse eest vastutava isiku poolt määratud neid töid tegema.

(4) Alates 1. juunist 2004 peavad lennundustehnilised töötajad, kes väljastavad hooldustõendeid ärilises lennutranspordis käitatavatele lennukitele ja kopteritele maksimaalse stardimassiga alla 5700 kg, olema kvalifitseeritud vastavalt JAR-66 nõuetele.

(5) Loaga antavate õiguste piirangud, mis tulenevad erinevustest seni kehtinud kvalifikatsiooni- või pädevusnõuete ja JAR-66 nõuete vahel, kantakse loa lahtrisse «Piirangud».

§ 71. Lennundustehniliste töötajate kvalifikatsioonikategooriad

(1) Lennundustehnilise töötaja loale märgitakse kõik antud loa omanikule omistatud kvalifikatsioonikategooriad järgmiste võimalike hulgast:
1) A-kategooria – mehhaanik;
2) B1-kategooria – tehnik-mehhaanik;
3) B2-kategooria – tehnik-avioonik;
4) C-kategooria – baashoolduse insener.

(2) Kvalifikatsiooni A-kategooria annab õiguse teha:
1) ärilises lennutranspordis käitatavate üle 5700 kg stardimassiga lennukitele ja helikopteritele väiksemahulist plaanilist liinihooldust kuni nädalahoolduseni (kaasa arvatud) või selle analoogini hooldusorganisatsiooni volitusega määratud piires, samuti kõrvaldada ühtsetes lennundusnõuetes JAR-145 loetletud defekte ja väljastada enda tehtud tööde kohta hooldustõendeid;
2) muus ärilises lennutegevuses ja eralennunduses käitatavatele lennukitele ja kopteritele käitaja või omaniku hooldustegevuse eest vastutava isiku poolt antud volitusega määratletud piires liinihooldust, lennukitele maksimaalse stardimassiga alla 2000 kg ka baashooldust, kõrvaldada defekte ja täita tehnilist dokumentatsiooni tehtud tööde kohta.

(3) Kvalifikatsiooni B1-kategooria annab õiguse lisaks A-kategooria ülesannete täitmisele teha:
1) ärilises lennutranspordis käitatavate üle 5700 kg stardimassiga lennukitele ja kopteritele hooldusorganisatsiooni volitusega määratletud piires konstruktsiooni, jõuseadmete, mehaaniliste süsteemide ja elektrisüsteemi liinihooldust, asendada avioonikaseadmeid, kui avioonikasüsteemi töökorras oleku kontrolliks piisab lihtsast testist, ning väljastada tehtud hoolduse ja defektide kõrvaldamise järgselt hooldustõendeid;
2) muus ärilises lennutegevuses ja eralennunduses käitatavatele lennukitele ja kopteritele käitaja või omaniku hooldustegevuse eest vastutava isiku poolt antud volitusega määratletud piires liini- ja baashooldust, kõrvaldada defekte ning täita tehnilist dokumentatsiooni tehtud tööde kohta.

(4) B2-kategooria kvalifikatsioon annab õiguse teha:
1) ärilises lennutranspordis käitatavate üle 5700 kg stardimassiga lennukitele ja kopteritele hooldusorganisatsiooni volitusega määratletud piires avioonikaseadmete ja elektrisüsteemi liinihooldust ning väljastada tehtud hoolduse ja defektide kõrvaldamise järgselt hooldustõendeid;
2) muus ärilises lennutegevuses ja eralennunduses käitatavatele lennukitele ja kopteritele käitaja või omaniku hooldustegevuse eest vastutava isiku poolt antud volitusega määratletud piires avioonikaseadmete ja elektrisüsteemi liini- ja baashooldust ning väljastada enda tehtud hoolduse ja defektide kõrvaldamise järgselt hooldustõendeid.

(5) C-kategooria kvalifikatsioon annab õiguse väljastada hooldustõendeid lennukile või kopterile tehtud kõiki selle süsteeme hõlmava baashoolduse kohta.

(6) A-kategooria ja B1-kategooria jagunevad alamkategooriateks:
1) A1 ja B1.1 – turbiinmootoriga lennukid;
2) A2 ja B1.2 – kolbmootoriga lennukid;
3) A3 ja B1.3 – turbiinmootoriga kopterid;
4) A4 ja B1.4 – kolbmootoriga kopterid.

§ 72. Loa taotlemine

(1) Loa taotleja peab olema vähemalt 21 aastat vana.

(2) Loa taotleja peab Lennuametile esitama järgmised dokumendid:
1) kirjalik taotlus;
2) passipilt;
3) tunnistus või tõend vastava baaskoolituse või eksamite läbimise kohta;
4) tunnistus või tõend töökogemuse kohta;
5) kehtiv tervisetõend;
6) tunnistus või tõend vastava tüübikoolituse läbimise kohta, kui taotletakse tüübipädevuse märget.

(3) Loa taotleja peab tasuma riigilõivu Lennuameti toimingute eest ning esitama Lennuametile andmed, mis võimaldavad kontrollida selle laekumist.

(4) Kui taotleja on esitanud nõutud dokumendid, tasunud riigilõivu ning tema koolitus, teadmised, töökogemus ja terviseseisund vastavad käesoleva määruse § 73 ja 74 ning sotsiaalministri 3. mai 2002. a määruse nr 71 «Lennundusspetsialistide tervisenõuded ja tervisekontrolli kord» (RTL 2002, 57, 855) nõuetele, väljastab Lennuamet taotletud loa.

§ 73. Nõuded teadmistele ja koolitusele

(1) Loa taotleja peab oskama lugeda, kirjutada ja suhelda arusaadaval tasemel selles keeles, milles on kirjutatud tehniline dokumentatsioon ja organisatsiooni protseduurid, millest juhindutakse hooldustõendite väljastamisel.

(2) Ärilises lennutranspordis käitatavate üle 5700 kg stardimassiga lennukite ja kopterite lennundustehnilise töötaja loa taotleja teadmised ja koolitus peavad vastama ühtsetele lennundusnõuetele JAR-66.

(3) Muus ärilises lennutegevuses ja eralennunduses käitatavate lennukite ja kopterite lennundustehnilise töötaja loa taotleja teadmised peavad vastama ühtsetele lennundusnõuetele JAR-66.

(4) Üle 2000 kg stardimassiga lennukite ja kõigi kopterite hoolduseks tuleb läbida tüübikoolitus ühtsete lennundusnõuete JAR-66 kohaselt.

(5) Muus ärilises lennutegevuses ja eralennunduses käitatavate alla 2000 kg stardimassiga lennukite hoolduseks on nõutav mootori tüübikoolitus.

(6) Kõik loaga antavate õiguste piirangud, mis tulenevad erinevustest loa taotleja poolt läbitud koolitusprogrammi ja JAR-66 nõuete vahel, märgitakse loa lahtrisse «Piirangud».

§ 74. Nõuded töökogemusele

(1) Ärilises lennutranspordis käitatavate üle 5700 kg stardimassiga lennukite ja kopterite lennundustehnilise töötaja loa taotlejal peavad olema taotletavale kvalifikatsioonikategooriale vastav töökogemus ja oskused vastavalt JAR-66 nõuetele.

(2) Muus ärilises lennutegevuses ja eralennunduses käitatavate lennukite ja kopterite lennundustehnilise töötaja A-kategooria loa taotlejal peab olema vähemalt üheaastane taotletavale alamkategooriale vastav töökogemus, millest vähemalt kuus kuud on saadud vahetult enne taotlemist, ja B1-, B2-kategooria loa taotlejal peab olema vähemalt kaks aastat taotletavale alamkategooriale vastavat töökogemust, millest vähemalt 12 kuud on saadud vahetult enne taotlemist.

(3) Lennuamet aktsepteerib väljaspool tsiviillennundust (politseis, kaitsejõududes, lennukitööstuses jne) saadud töökogemust, tingimusel et A-kategooria loa taotleja on vahetult enne taotlemist saanud vähemalt kuus kuud ja B1-, B2-kategooria loa taotleja vähemalt 12 kuud töökogemust tsiviillennunduses.

§ 75. Loa kehtivus

(1) Lennundustehnilise töötaja luba kehtib, kui loal märgitud informatsioon vastab tegelikkusele.

(2) Loa omanik esitab Lennuametile loa pikendamise taotluse vähemalt iga viie aasta tagant alates loa väljaandmise või sellesse muudatuste või paranduste tegemise kuupäevast. Selle nõude eiramine toob kaasa loa kehtetuks tunnistamise. Loa taastamiseks võib Lennuamet nõuda tõendit loa kehtetuks tunnistamisele eelnenud töökogemuse kohta või eksamite sooritamist teadmiste kontrolliks.

§ 76. Loa muutmine, pikendamine ja taastamine

(1) Loa muutmiseks, pikendamiseks või taastamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) kirjalik taotlus;
2) olemasolev luba;
3) loa muutmise korral nõutavat kvalifikatsiooni või kogemust tõendavad dokumendid;
4) nõuetekohane kehtiv tervisetõend, kui taotletakse loa taastamist;
5) andmed riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

(2) Lennundustehniline töötaja, kes ei tööta JAR-145 alusel sertifitseeritud hooldusorganisatsioonis, peab lisaks esitama tõendi, et taotlusele eelneva 24 kuu jooksul on ta vähemalt kuus kuud teinud õhusõiduki lennukõlblikkust tagavaid hooldustöid.

§ 77. Loa kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine või piirangute kehtestamine

(1) Kui Lennuamet on veendunud, et loa omanik ei vasta kehtestatud nõuetele, võib ta loa kehtetuks tunnistada, selle kehtivuse peatada või sellele piirangud kehtestada või teha hooldusettevõtjale ettepaneku tühistada loa omanikule JAR-145 kohaselt antud volitus.

(2) Loa kehtetuks tunnistamiseks, kehtivuse peatamiseks või piirangute kehtestamiseks saadab Lennuamet kirjaliku teate loa omanikule 28 päeva enne loa kehtetuks tunnistamist, kehtivuse peatamist või piirangute kehtestamist.

(3) Kui Lennuamet on kindlaks teinud, et loa omaniku tegevus või tegevusetus kahjustab lennuohutust, tunnistatakse luba kehtetuks.

(4) Luba tunnistatakse kehtetuks järgmistel põhjustel:
1) valeandmete esitamine loa taotlemisel või
2) loa omanik ei teinud tellitud hooldust ning ei teatanud sellest hoolduse tellinud ettevõtjale või
3) loa omaniku järelevalve all ei tehtud nõutud hooldust ja ei teavitatud ettevõtjat, kelle jaoks oleks pidanud hooldust tegema või
4) hooldustööde normtehnilise dokumentatsiooni nõuete eiramine või
5) hooldustööde dokumentatsiooni võltsimine või
6) hooldustõendi väljastamine, teades et hooldustõendil märgitud hooldust ei tehtud, või hooldustõendi väljastamine, kontrollimata, kas selline hooldus on tehtud või
7) hoolduse tegemine või hooldustõendi väljastamine alkoholi või narkootiliste ainete mõju all.»;

2) Määruse 18. peatükk tühistatakse ja asendatakse järgmisega:

« 18. peatükk
PILOODILOALE KANTAVAD KLASSI- JA TÜÜBIPÄDEVUSED –
CLASS AND TYPE RATINGS – CR, TR

§ 89. Ühe piloodiga lennuki või kopteri klassi- või tüübipädevuse taotlemine

(1) Ühe- või mitmemootorilise lennuki või kopteri klassi- või tüübipädevuse taotleja peab olema lõpetanud ühtsetes lennundusnõuetes (JAR-FCL) nõutava ning Lennuameti poolt heakskiidetud teooriakursuse ning olema näidanud nõutavat teadmiste taset antud klassi või tüüpi kuuluva lennuki või kopteri ohutuks käitamiseks.

(2) Ühe piloodiga mitmemootorilise lennuki klassi- või tüübipädevuse taotleja peab olema lõpetanud vähemalt 7-tunnise teooriakursuse mitmemootorilise lennuki käitamisest ja olema läbinud lennukoolitust vähemalt 2 tundi 30 minutit normaalsetes lennutingimustes ja vähemalt 3 tundi ja 30 minutit mootori seiskumise ja asümmeetria tingimustes.

(3) Ühe piloodiga mitmemootorilise lennuki või kopteri klassi- või tüübipädevuse taotleja eelnev lennukogemus peab olema vähemalt 70 lennutundi kaptenina. Ühemootorilise lennuki või kopteri puhul ei ole eelnev lennukogemus nõutav.

(4) Lennuki või kopteripiloodi klassi- ja/või tüübipädevuse saamiseks peavad taotleja teoreetilised teadmised ja lennuoskuse tase vastama ühtsetele lennundusnõuetele (JAR-FCL).

§ 90. Klassipädevuse kehtivus

Ühe piloodiga ühemootorilise lennuki klassipädevus ja motopurilennuki pädevus kehtib 2 aastat.

§ 91. Klassipädevuse pikendamine

Ühe piloodiga ühemootorilise lennuki ja/või motopurilennuki klassipädevuse pikendamiseks peab taotleja pikendamisele eelneva kolme kuu jooksul sooritama lennuoskuse tasemekontrolli kolbmootoriga lennukil või motopurilennukil või lendama pikendamisele eelneva 12 kuu jooksul 12 tundi vastava klassi lennukil, millest vähemalt 6 tundi kaptenina, sealhulgas sooritama 12 starti ja 12 maandumist ning ühe tunni pikkuse õppelennu koos lennuõpetajaga, mille võib asendada mõne muu klassi- või tüübipädevuse saamiseks tehtava lennuoskuse tasemekontrolli (proficiency check) või lennuoskustestiga (skill test).

§ 92. Klassipädevuse uuendamine

Ühe piloodiga ühemootorilise lennuki aegunud klassipädevuse uuendamiseks peab sooritama JAR-FCL nõuetele vastava lennuoskustesti.

§ 93. Mitme piloodiga lennuki või kopteri tüübipädevuse taotlemine

(1) Mitme piloodiga lennuki või kopteri tüübipädevuse taotleja peab olema lõpetanud JAR-FCL nõuetele vastava konkreetse lennukitüübi koolituskursuse ja sooritanud taotletavale pädevusele vastaval lennuki- või kopteritüübil lennuoskustesti taotlemisele eelneva kuue kuu jooksul. Mitme piloodiga lennuki või kopteri piloodi tüübipädevuse koolitus peab sisaldama ka meeskonna koostöö koolitust.

(2) Mitme piloodiga lennuki või kopteri tüübipädevuse taotlejal peab olema läbitud vähemalt 100 lennutundi lennuki või kopteri kaptenina, kehtiv mitmemootorilise lennuki või kopteri instrumentaallennupädevus, läbitud meeskonna koostöö koolitus (kui see ei ole tüübikoolituskursuse osa) ning tema teoreetilised teadmised peavad vastama liinipiloodi tasemele. Taotleja, kellel on tunnistus meeskonna koostöö koolituse läbimise kohta ja läbitud rohkem kui 100 lennutundi mitme piloodiga kopteril või lennukil või kellel on läbitud rohkem kui 500 lennutundi, loetakse meeskonna koostöö koolituse läbinuks.

(3) Lennuki või kopteri erapiloodiloa või ametpiloodiloa ja mitme piloodiga lennuki või kopteri tüübipädevuse omanik, kelle luba või pädevus on välja antud JAR-FCL-st erinevate nõuete järgi, peab mitme piloodiga lennuki või kopteri tüübipädevuse taotlemiseks läbima teoreetilise koolituse ja demonstreerima oma teadmisi liinipiloodi tasemel, vastavalt § 29 lõikele 4.

§ 94. Lennuki või kopteri tüübi- ja mitmemootorilise lennuki piloodi klassipädevuse kehtivus

Lennuki või kopteri tüübipädevused ja mitmemootorilise lennuki piloodi klassipädevused kehtivad ühe aasta.

§ 95. Lennuki või kopteri tüübipädevuse ja mitmemootorilise lennuki klassipädevuse pikendamine ja uuendamine

(1) Lennuki tüübi- või klassipädevuse pikendamiseks peab taotleja pädevuse aegumiskuupäevale vahetult eelneva kolme kuu jooksul sooritama lennuoskuse tasemekontrolli vastavat klassi või tüüpi lennukil ja lendama pädevuse kehtivuse ajal lennuki piloodina vähemalt 10 arvestuslikku marsruutlendu või ühe arvestusliku marsruutlennu kontrollpiloodiga.

(2) Kopteri tüübipädevuse pikendamiseks peab taotleja pädevuse aegumiskuupäevale vahetult eelneva kolme kuu jooksul sooritama lennuoskuse tasemekontrolli vastavat tüüpi kopteril ja lendama pädevuse kehtivuse ajal kopteri piloodina vähemalt 2 tundi vastavat tüüpi kopteril. JAR-FCL 2.245(b)(3) lisas 1 loetletud ühe kolbmootoriga kopterite tüübipädevuse pikendamiseks tuleb sooritada lennuoskuse tasemekontroll ühel vastavat tüüpi kopteril tingimusel, et taotleja on teis(t)el vastavat tüüpi kopteri(te)l lennanud vähemalt 2 tundi kaptenina selle pädevuse kehtivuse ajal, mille tasemekontroll teis(t)ele üle kantakse.

(3) Aegunud pädevuse uuendamiseks peab läbima JAR-FCL nõuetele vastava täiendkoolituse ja sooritama lennuoskuse tasemekontrolli.»;

3) Määrusele lisatakse paragrahvid 146 ja 147 järgmiselt:

« § 146. Lennunduslubade väljaandmisel aluseks võetavad dokumendid

Lennuamet juhindub lennunduslubade väljaandmisel järgmistest dokumentidest:
1) Chicago 1944. aasta rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 1 (Annex 1) «Lennundusspetsialistide load»;
2) Ühinenud Lennuametite ( Joint Aviation Authorities) ühtsed lennundusnõuded (Joint Aviation Requirements – JAR):
JAR-FCL 1 «Lennuki lennumeeskonna liikmete lubade väljaandmine»
JAR-FCL 2 «Kopteri lennumeeskonna liikmete lubade väljaandmine»
JAR-66 «Lennundustehniline personal»
JAR-147 «Nõuded lennundustehnilise personali koolitusele/eksamineerimisele».

§ 147. Seni välja antud lubade, (lennundus)tunnistuste ja pädevustunnistuste kehtivus

Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud load, (lennundus)tunnistused ja pädevustunnistused jäävad kehtima viimase tervisekontrolli kehtivuse lõpuni.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json