Teksti suurus:

Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.08.2004
Avaldamismärge:RT I 2002, 77, 455

Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord

Vastu võetud 10.09.2002 nr 287

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336) § 11 lõike 5 alusel.

§ 1. Ettepaneku tegemine

Ettepaneku kultuuriväärtusega kinnis- või vallasasja, selle osa või asjade kogumi või tervikliku ehitiste rühma (edaspidi asi ) ajutise kaitse alla võtmiseks võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, eelkõige kohaliku omavalitsuse organid, Muinsuskaitseameti ametnikud, Eesti Muinsuskaitse Selts ja asja omanikud või valdajad.

§ 2. Asja ajutise kaitse alla võtmise otsustamine

Kirjalikud ettepanekud koos asja lühikirjelduse ja võimaluse korral foto(de)ga esitatakse Muinsuskaitseameti peadirektorile ja seisukoha võtmiseks asja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Muinsuskaitseameti peadirektor võtab valla- või linnavalitsuse seisukoha teadmiseks ning otsustab, kas asja ajutise kaitse alla võtmine on põhjendatud, määrab ajutise kaitse korra ning annab sellekohase käskkirja.

§ 3. Ajutise kaitse alla võtmise tähtaeg

Ajutise kaitse alla võib asja võtta kuni neljaks kuuks, välja arvatud «Muinsuskaitseseaduse» § 42 lõikes 1 nimetatud juhul. Ajutise kaitse alla võtmise tähtaeg algab Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirja andmise päevast arvates.

§ 4. Ajutise kaitse abinõud

Ajutise kaitse alla võetud asjade suhtes rakendatakse «Muinsuskaitseseaduses» sätestatud kultuurimälestiste (edaspidi mälestised) kohta käivaid nõudeid ja omandikitsendusi. Ajutise kaitse alla võetud asja omanikul või valdajal on mälestise omaniku või valdaja õigused ja kohustused.

§ 5. Teavitamine

Ajutise kaitse alla võetud asi kantakse Muinsuskaitseametis peetavasse ajutise kaitse all olevate kultuuriväärtusega asjade nimekirja ning teavitatakse sellest asja omanikku või valdajat, asja asukohajärgset valla- või linnavalitsust ja ettepaneku tegijat, kinnisasja puhul ka riigi maakatastrit. Omanikule või valdajale ning asja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele väljastatakse kaitsekohustuse teatis 10 päeva jooksul asja ajutise kaitse alla võtmise päevast arvates.

§ 6. Asja mälestiseks tunnistamine või ajutise kaitse lõpetamine

(1) Muinsuskaitseamet teeb asja ajutise kaitse all olemise ajal kindlaks asja mälestiseks tunnistamise vajaduse. Kui asi vastab mälestise tunnustele, tunnistatakse see mälestiseks «Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.

(2) Kui asi ei vasta mälestise tunnustele, lõpetatakse Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga asja ajutine kaitse ja tehakse vastav märge §-s 5 nimetatud ajutise kaitse all olevate kultuuriväärtusega asjade nimekirja.

(3) Lõikes 2 sätestatud juhul teavitatakse asja omanikku või valdajat, asja asukohajärgset valla- või linnavalitsust ja ettepaneku tegijat, kinnisasja puhul ka riigi maakatastrit 10 päeva jooksul asja ajutise kaitse lõpetamise käskkirja andmise päevast arvates. Kui Muinsuskaitseamet ei otsusta nelja kuu jooksul, kas asi vastab mälestise tunnustele, siis ajutine kaitse lõpeb.

§ 7. Ehitus- ja muude tööde peatamine

(1) Kui ehitus- ja muude tööde käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on Muinsuskaitseametil õigus peatada tööd kuni kaheks nädalaks.

(2) Lõikes 1 toodud juhul annab Muinsuskaitseamet kiirendatud korras eksperdihinnangu. Kui asi vastab mälestise tunnustele, tunnistatakse see mälestiseks «Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.

(3) Tööde peatamisega tekitatud kahju hüvitatakse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Peaminister Siim KALLAS

Kultuuriminister Margus ALLIKMAA

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN