Teksti suurus:

Laevade ja väikelaevade sisemerre ja sadamatesse sisenemise ja neist väljumise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2004
Avaldamismärge:RT I 2002, 77, 460

Laevade ja väikelaevade sisemerre ja sadamatesse sisenemise ja neist väljumise kord

Vastu võetud 10.09.2002 nr 292

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363) § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

1. peatükk
LAEVADE SISEMERRE JA SADAMATESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD

§ 1. Laevaagendi või laeva kapteni teavitamiskohustus

(1) Laevaagent või laeva kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust, Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitust (teistes sadamates kohalikku tervisekaitsetalitust), Taimetoodangu Inspektsiooni (kui on olemas vastav last), Veterinaar- ja Toiduametit (kui on olemas vastav last) ja sadamakaptenit:
1) välisvetest sadamasse saabumisest vähemalt 24 tundi enne laeva sadamasse saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on alla 24 tunni;
2) välisvetesse suundumisest vähemalt 4 tundi enne laeva sadamast lahkumist;
3) ootamatust saabumisest sadamasse või lahkumisest sadamast viivitamatult.

(2) Laevaagent või laeva kapten esitab vähemalt 4 tundi enne laeva sadamasse saabumist täpsustavad andmed järgmiselt:
1) piirivalvepiirkonnale laeva nimi, laevapere liikmete arv, reisijate arv, last, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu;
2) Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele ja teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele.

(3) Lõikes 1 nimetatud asutustega kooskõlastatud sõiduplaanide alusel saabuvad ja lahkuvad laevad ei pea nimetatud asutusi teavitama sadamasse saabumisest või sadamast lahkumisest, v.a juhul, kui laeva pardal on nakkuskahtlusega isik.

(4) Organiseeritud huvireisist osavõtva laeva kapten on kohustatud lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetele elektrooniliselt edastama piirivalvepiirkonnale laevapere liikmete ja reisijate nimekirja vähemalt 1 tund enne laeva sadamasse saabumist.

(5) Välisvetest sisemerre siseneva laeva kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda ja lootsi teenistust 2 tundi enne laeva sisenemist sisemerre.

§ 2. Sadamakapteni teavitamiskohustus

(1) Sadamakapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda laeva sadamasse saabumise ajast, sildumiskaist, laeva nimest ja lipuriigist.

(2) Sadamakapten on kohustatud piirivalvepiirkonda teavitama sisemerest sadamasse saabuvatest ja sadamast lahkuvatest laevadest vähemalt 1 tund enne sadamasse sisenemist või enne sadamast väljumist.

§ 3. Erisused teavitamiskohustusest

(1) Paragrahvis 1 nimetatud kohustused ei kehti laevade suhtes, mis sisenevad sisemerre:
1) inimelu päästmiseks;
2) merereostuse likvideerimiseks;
3) jäämurdetöödeks;
4) punkerdamiseks.

(2) Lõikes 1 nimetatud eesmärgil sisemerre siseneva laeva kapten on kohustatud sisemerre sisenemisest teavitama piirivalvepiirkonda, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust ja piirkonna üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust.

(3) Vääramatu jõu toimel sisemerre siseneva laeva kapten on kohustatud esimesel võimalusel teavitama piirivalvepiirkonda sisemerre sisenemisest.

§ 4. Laeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

(1) Laeva sissesõidul sadamasse ja enne väljasõitu sadamast esitab laevaagent või reeder järgmised dokumendid:
1) ülddeklaratsioon – §-s 1 nimetatud asutustele;
2) munsterroll ja reisijate nimekiri – piirivalvepiirkonnale, sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele, sadamakaptenile, Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele, teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele;
3) tervisedeklaratsioon – Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele, teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele;
4) lastideklaratsioon, laevavarude deklaratsioon, lasti manifestid ja konossemendid – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele ja vastava lasti olemasolul Taimetoodangu Inspektsioonile ja/või Veterinaar- ja Toiduametile ning piirivalvepiirkonnale ainult lasti manifest;
5) laevapere vara deklaratsioon – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele;
6) laeva toiduvarude deklaratsioon ja informatsioon toidujäätmete kohta – Veterinaar- ja Toiduametile.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse enne lastitööde algust, kuid mitte hiljem kui 6 tundi pärast sissesõitu.

(3) Sadamast väljumisel esitatakse dokumendid enne väljasõitu, soovitatavalt 2 tundi enne väljasõitu.

(4) Rahvusvahelistel liinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni 2 nädalaks.

(5) Eesti siseliinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad, sadamalaevastik ja kalalaevad, mis ei välju Eesti majandusvööndist, võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni 1 kuuks.

2. peatükk
VÄIKELAEVADE SISEMERRE JA SADAMATESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD

§ 5. Väikelaeva kapteni teavitamiskohustus

(1) Väikelaeva kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust ja sadamakaptenit väikelaeva välisvetest saabumisest vahetult sadamasse saabudes ning sadamast lahkumisest vähemalt 1 tund enne väikelaeva lahkumist sadamast.

(2) Vastava lasti või isiku olemasolul on väikelaeva kapten kohustatud teavitama § 1 lõikes 1 nimetatud asutusi lõikes 1 sätestatud korras.

§ 6. Väikelaeva sadamasse sisenemine ja sadamast lahkumine

(1) Sisenemisel Eesti sadamasse peab välisriigist saabuv väikelaev kohe vormistama sisenemise Eesti sisemerre või sadamasse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.

(2) Pärast sisenemise vormistamist võib väikelaev seilata Eesti sisemeres, siseneda sadamatesse ning neist väljuda käesolevas määruses sätestatud korras.

(3) Enne Eesti sisemerest lahkumist peab väikelaev vormistama lahkumise rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.

§ 7. Väikelaeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

(1) Väikelaeva kapten on kohustatud vahetult sadamasse saabudes esitama piirivalvepiirkonnale väikelaeval viibivate isikute nimekirja.

(2) Väikelaeva kapten on kohustatud sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele esitama sadamates tolliformaalsuste teostamise korra kohaselt nõutavad dokumendid.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1992. a määrus nr 202 «Laevanduse kohta Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerel» (RT 1992, 33, 439; 1993, 14, 225) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 «Piirirežiimi eeskirja kinnitamine» kinnitatud «Piirirežiimi eeskirjas» (RT I 1997, 69, 1126; 1998, 41/42, 629) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 37 asendatakse sõnad «Sadama vastutav isik» sõnaga «Sadamakapten»;

2) punktid 33, 34 ja 38 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 203 «Tolliformaalsuste teostamise kord sadamates» (RT I 2002, 54, 341) § 4 sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Laeva saabumisest ja lahkumisest teavitamine

Laeva sadamasse saabumisest ja sadamast lahkumisest teavitatakse tolli vastavalt «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 265; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363) § 14 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud laevade ja väikelaevade sisemerre ja sadamatesse sisenemise ja neist väljumise korras sätestatule.»

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. novembril 2002. a.

Peaminister Siim KALLAS

Siseminister Ain SEPPIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json