Teksti suurus:

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 108, 1609

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 19.09.2002 nr 109

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 53 lõike 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse ajutise töövõimetuse hüvitise (edaspidi hüvitis) määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord.

(2) Eesti Haigekassa piirkondlik osakond (edaspidi haigekassa) määrab ja maksab «Ravikindlustuse seaduse» § 50 lõikes 3 nimetatud hüvitisi «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töökohustuste täitmisest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

(3) Kindlustatud isikule määratakse ja makstakse hüvitist «Ravikindlustuse seaduse» §-s 51 loetletud kindlustusjuhtumi esinemisel.

2. peatükk
HÜVITISE MÄÄRAMISEKS JA MAKSMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA ANDMETE KOOSSEIS

1. jagu
Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud dokumendid

§ 2. Töövõimetusleht

Haigekassa määrab ja maksab hüvitist töövõimetuslehe alusel.

§ 3. Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid

Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid on:
1) Maksuameti tõend;
2) arsti või hambaarsti (edaspidi arsti ) otsus;
3) sotsiaalmaksuga maksustatud tulu tõend;
4) isiku taotlus;
5) tööinspektori kooskõlastus;
6) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport;
7) pärimisõiguse tunnistus;
8) avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral;
9) töövõimetuslehe saatekiri.

2. jagu
Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide andmete koosseis

§ 4. Töövõimetusleht

Töövõimetusleht sisaldab «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel kehtestatud korras toodud andmeid.

§ 5. Maksuameti tõend

Maksuameti tõend sisaldab järgmisi andmeid:
1) tõendi number ja vormistamise kuupäev;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) haigekassa päringus esitatud kalendriaastal makstud või arvestatud sotsiaalmaksu summa sotsiaalmaksu maksjate lõikes;
5) füüsilisest isikust ettevõtja puhul märge, kas on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid haigekassa päringus esitatud päeval;
6) füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu võlgnevus haigekassa päringu tegemise päeval;
7) kinnitus andmete õigsuse kohta.

§ 6. Arsti otsus

«Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõigetes 2 ja 3 nimetatud arsti otsus sisaldab järgmisi andmeid:
1) tervishoiuteenuse osutaja nimetus;
2) arsti ees- ja perekonnanimi;
3) arsti registreerimistõendi number või arstikood;
4) arsti otsuse number;
5) töövõimetuslehe seeria ja number;
6) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
7) kindlustatud isiku isikukood;
8) töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või teisele tööle või ametikohale üleviimise alguse ja lõpu kuupäevad;
9) soovitused töö- või teenistustingimuste muutmiseks;
10) otsuse vormistamise kuupäev;
11) arsti allkiri ja pitsati jäljend.

§ 7. Sotsiaalmaksuga maksustatud tulu tõend

«Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1 või 2 alusel kindlustatud isiku sotsiaalmaksuga maksustatud tulu tõend sisaldab järgmisi andmeid:
1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registreerimisnumber ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) kindlustatud isikule töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäeva kalendrikuule eelnenud kuuel kalendrikuul arvestatud sotsiaalmaksuga maksustatud tulu andmed kuude lõikes ja kogusumma;
5) kuue kalendrikuu kalendripäevade arv kuude lõikes arvestades «Ravikindlustuse seaduse» § 88 lõike 1 alusel mahaarvatavaid päevi ja koguarv;
6) kindlustatud isiku töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäeva kalendrikuule eelnenud kuue kalendrikuu sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kogusumma sõnadega;
7) kindlustatud isiku töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäeva kalendrikuule eelnenud kuue kalendrikuu kalendripäevade koguarv sõnadega;
8) haigekassa piirkondliku osakonna nimetus, kuhu tõend esitatakse;
9) tõendi vormistamise kuupäev;
10) tööandja või tema määratud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri;
11) koostaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

§ 8. Isiku taotlus

«Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 4 või 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isiku taotlus hüvitise määramiseks ja maksmiseks sisaldab järgmisi andmeid:
1) haigekassa piirkondliku osakonna nimetus, kuhu taotlus esitatakse;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) kindlustatud isiku eest sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registreerimisnumber ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
5) kindlustatud isiku pangakonto number, millele hüvitis kantakse;
6) märge ravikindlustuse kindlustuskaitse õigusliku aluse kohta (juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, füüsilisest isikust ettevõtja);
7) kindlustatud isiku allkiri;
8) taotluse vormistamise kuupäev.

§ 9. Tööinspektori kooskõlastus

«Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tööinspektori kooskõlastus sisaldab järgmisi andmeid:
1) tööinspektori ees- ja perekonnanimi;
2) kooskõlastuse andmise kuupäev;
3) tööandja registrikood või registreerimisnumber ja nimi;
4) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
5) kindlustatud isiku isikukood;
6) arsti otsuse number ja vormistamise kuupäev;
7) arsti poolt määratud kindlustatud isiku seniste töö- või teenistustingimuste kergendamise või teisele tööle/ametikohale üleviimise alguse ja lõpu kuupäevad;
8) kooskõlastusmärge või kooskõlastusest keeldumise märge kindlustatud isiku seniste töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või ajutiselt teisele tööle või ametikohale üleviimise vajaduse või võimatuse kohta koos põhjendusega;
9) töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või ajutiselt teisele tööle või ametikohale üleviimise vajaduse kooskõlastuse korral märge, kas kindlustatud isiku uued töö- või teenistustingimused või teine töö- või ametikoht ei takista töövõime taastumist ega pole kahjulikud rasedale või lootele.

§ 10. Tööõnnetuse või kutsehaiguse raport

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse raporti vorm ning andmete koosseis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määrusega nr 301 «Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise kord» (RT I 2000, 74, 466).

§ 11. Pärimisõiguse tunnistus

Pärimisõiguse tunnistusel sisalduvad andmed on kehtestatud justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määrusega nr 4 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord» (RTL 2002, 19, 244).

§ 12. Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral

Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral sisaldab järgmisi andmeid:
1) avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi;
2) avalduse esitaja isikukood;
3) avalduse esitaja elukoht;
4) surnud isiku ees- ja perekonnanimi;
5) surnud isiku isikukood;
6) surnud isiku surmaeelne elukoht;
7) surnud isiku surmakuupäev;
8) avalduse esitaja sugulussuhe surnud isikuga (abikaasa, laps, vend, õde või muu);
9) avalduse esitaja pangakonto number, millele hüvitis kantakse;
10) viide avaldusele lisatavate dokumentide kohta;
11) avalduse esitaja allkiri;
12) avalduse vormistamise kuupäev.

§ 13. Töövõimetuslehe saatekiri

Töövõimetuslehe saatekiri sisaldab järgmisi andmeid:
1) haigekassa piirkondliku osakonna nimetus, kuhu saatekiri esitatakse;
2) tööandja või muu sotsiaalmaksu maksja (edaspidi tööandja ) nimi;
3) saatekirja number;
4) saadetavate töövõimetuslehtede arv;
5) töövõimetuslehele lisatavate dokumentide loetelu;
6) saatekirja vormistaja ees- ja perekonnanimi;
7) saatekirja vormistaja sidevahendite numbrid;
8) saatekirja vormistamise kuupäev;
9) saatekirja vormistaja allkiri.

3. peatükk
HÜVITISE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD

§ 14. Töövõimetuslehele hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide lisamine

(1) Kui «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1 või 2 alusel kindlustatud isikule on töövabastuse alguskuupäevale eelnenud kuuel kalendrikuul lisaks tööandjale, kellele töövõimetusleht esitatakse, arvestatud sotsiaalmaksuga maksustatud tulu ka teiste tööandjate poolt, lisatakse töövõimetuslehele sotsiaalmaksuga maksustatud tulu tõend(id).

(2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 4 või 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isiku töövõimetuslehele lisatakse isiku taotlus.

(3) «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kindlustusjuhtumi korral lisatakse töövõimetuslehele:
1) arsti otsus;
2) tööinspektori kooskõlastus;
3) käskkirja või korralduse ärakiri kindlustatud isiku teisele tööle või teisele ametikohale üleviimise või ajutiselt töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastamise kohta.

(4) Tööõnnetusest või kutsehaigusest põhjustatud haiguse või vigastuse korral väljaantud töövõimetuslehele lisatakse tööõnnetuse või kutsehaiguse raport.

(5) Kindlustatud isiku surma korral lisatakse töövõimetuslehele avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral, millele lisatakse surmatunnistuse koopia ja pärimisõiguse tunnistus või kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmeks olemist tõendavad dokumendid.

§ 15. Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine

(1) Hüvitise määramiseks esitab «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4 või 5 alusel kindlustatud isik töövõimetuslehe tööandjale.

(2) Tööandja esitab kindlustatud isiku töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid koos töövõimetuslehe saatekirjaga (edaspidi dokumendid) haigekassa piirkondlikule osakonnale seitsme kalendripäeva jooksul arvates kindlustatud isikult töövõimetuslehe saamise päevast.

(3) Kindlustatud isik võib dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale esitada ka ise.

(4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 3 alusel kindlustatud isik esitab dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale ise.

§ 16. Dokumentide menetlemine haigekassas

(1) Haigekassa piirkondlik osakond:
1) registreerib esitatud dokumendid haigekassa kehtestatud korras;
2) kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

(2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab haigekassa piirkondlik osakond dokumentide esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja.

(3) Dokumentide haigekassasse laekumise päevaks loetakse kuupäev, mil nõuetekohaselt vormistatud dokumendid haigekassa piirkondlikus osakonnas vastu võeti.

(4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 4 või 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isiku dokumentide laekumise korral esitab haigekassa piirkondlik osakond Maksuametile päringu sellekohase Maksuameti tõendi saamiseks.

§ 17. Hüvitise määramine

(1) Hüvitise määrab haigekassa piirkondlik osakond, kuhu dokumendid esitati.

(2) Haigekassa piirkondlik osakond määrab hüvitise hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest.

(3) Hüvitise määramisest keeldumise korral saadab haigekassa piirkondlik osakond kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale teate, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) haigekassa piirkondliku osakonna nimetus;
2) teate vormistamise kuupäev ja teate number;
3) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kindlustatud isiku isikukood;
5) õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on aluseks hüvitise määramisest keeldumisele;
6) vaide esitamise kord;
7) teate väljastanud haigekassa piirkondliku osakonna vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
8) teate vormistaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

§ 18. Hüvitise maksmine

(1) Haigekassa maksab hüvitise välja hüvitise saaja pangaarvele 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse.

(2) Haigekassa võib pikendada hüvitise väljamaksmist 30 kalendripäeva võrra «Ravikindlustuse seaduse» § 62 lõikes 1 sätestatud juhul.

(3) Hüvitise väljamaksmise pikendamisest teatab haigekassa kindlustatud isikule kirjalikult, näidates ära väljamaksmise pikendamise põhjuse ning tähtaja asja kohta oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

§ 19. Hüvitise maksmine kindlustatud isiku surma korral

Kindlustatud isiku surma korral makstakse väljamaksmata jäänud hüvitis välja:
1) ühe kuu jooksul arvates kindlustatud isiku surmast tema perekonnaliikmetele, kes elasid kindlustatud isiku surmani temaga koos ja olid tema ülalpidamisel;
2) ühe kuu jooksul arvates pärijale notari väljastatud pärimistunnistuse esitamisest haigekassa piirkondlikule osakonnale.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 20. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json