HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.258(84)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT II, 01.04.2016, 3

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.258(84)]

Vastu võetud 16.05.2008

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Vabariigi Valitsuse 28.01.2016 korraldus nr 39 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

RESOLUTSIOON MSC.258(84)

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSTE VASTUVÕTMINE

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) (edaspidi nimetatud konventsioon) VIII artikli lõiget b ja konventsiooniga seotud 1988. aasta protokolli (edaspidi 1988. aasta SOLAS protokoll) VI artiklit, mis käsitleb 1988. aasta SOLAS protokollis muudatuste tegemise korda,

OLLES KAALUNUD oma 84. istungil 1988. aasta SOLAS protokolli  muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile i ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile iv ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile vastu 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 alalõigule bb ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2009. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku 1988. SOLAS protokolli osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunktile 2  ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2010. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. SOOVITAB osalisriikidel välja anda lisatud muudatustega kooskõlas olevad tunnistused tunnistuste uuendamisega seotud ülevaatustel 1. jaanuaril 2010 või pärast seda kuupäeva;

5. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile v ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile edastada kõigile 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

 

LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

MUUDETUD 1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

 

LIIDE

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA LIITE MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

 

Varustuse nimekiri reisilaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm P)

1          Varustuse nimekirjas reisilaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm P) asendatakse punktis 2 olemasolev nimetus 11.1 alljärgnevaga:

            „11.1   Otsingu- ja päästevahendite arv

            11.1.1 Otsingute ja pääste raadiolokatsiooni majakad (radartransponderid) (SART)

11.1.2  AIS-sagedustel töötavad otsingute ja päästmise saatjad (AIS-SART)“     

ja punktis 3 asendatakse olemasolev nimetus 6 alljärgnevaga:

„6        Laeva otsingu- ja päästevahend

6.1       Otsingute ja pääste raadiolokatsiooni majakad (radartransponderid) (SART)

6.2       AIS-sagedustel töötavad otsingute ja päästmise saatjad (AIS-SART)“.

Varustuse nimekiri kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse juurde (vorm E)

2          Varustuse nimekirjas kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse juurde (vorm E) asendatakse punktis 2 olemasolev nimetus 9.1 alljärgnevaga:

            „9.1     Otsingu- ja päästevahendite arv

            9.1.1    Otsingute ja pääste raadiolokatsiooni majakad (radartransponderid) (SART)

9.1.2    AIS-sagedustel töötavad otsingute ja päästmise saatjad (AIS-SART)“.

Varustuse nimekiri kaubalaeva raadioohutuse tunnistuse juurde (vorm R)

3          Varustuse nimekirjas kaubalaeva raadioohutuse tunnistuse juurde (vorm R) asendatakse punktis 2 olemasolev nimetus 6 alljärgnevaga:

„6        Laeva otsingu- ja päästevahend

6.1       Otsingute ja pääste raadiolokatsiooni majakad (radartransponderid) (SART)

6.2       AIS-sagedustel töötavad otsingute ja päästmise saatjad (AIS-SART)“.

Varustuse nimekiri kaubalaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm C)

4          Varustuse nimekirjas kaubalaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm C) asendatakse punktis 2 olemasolev nimetus 9.1 alljärgnevaga:

            „9.1     Otsingu- ja päästevahendite arv

            9.1.1    Otsingute ja pääste raadiolokatsiooni majakad (radartransponderid) (SART)

9.1.2    AIS-sagedustel töötavad otsingute ja päästmise saatjad (AIS-SART)“

ja punktis 3 asendatakse olemasolev nimetus 6 alljärgnevaga:

„6        Laeva otsingu- ja päästevahend

6.1       Otsingute ja pääste raadiolokatsiooni majakad (radartransponderid) (SART)

6.2       AIS-sagedustel töötavad otsingute ja päästmise saatjad (AIS-SART)“.

Annex 4 Resolution MSC.258(84)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json