HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.344(91)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT II, 01.04.2016, 7

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.344(91)]

Vastu võetud 30.11.2012

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Vabariigi Valitsuse 28.01.2016 korraldus nr 39 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MSC.344(91)

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSTE VASTUVÕTMINE

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) (edaspidi nimetatud konventsioon) VIII artikli lõiget b ja konventsiooniga seotud 1988. aasta protokolli (edaspidi 1988. aasta SOLAS protokoll) VI artiklit, mis käsitleb 1988. aasta SOLAS protokolli muudatuste tegemise korda,

ARVESTADES vajadust ühtlustada 1988. aasta SOLAS protokolli liites toodud tunnistuste vormid konventsioonis ja 1978. aasta SOLAS protokollis toodud vormidega,

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne esimesel istungil 1988. aasta SOLAS protokolli muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punktile i ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punktile iv ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile vastu 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punkti vi alapunkti 2 alalõigule bb ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. jaanuaril 2014. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku 1988. SOLAS protokolli osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punkti vii alapunktile 2  ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile jõustuvad nimetatud muudatused 1. juulil 2014. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punktile v ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile edastada kõigile 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

* * *
LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

LIIDE

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA LIITE MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

 

Kõik lisa liites sisalduvad tunnistuste ja varustuse nimekirjade vormid asendatakse alljärgnevatega:

REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE VORM

REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUS

Tunnistusele tuleb lisada reisilaeva ohutuse varustuse nimekiri (vorm P)

 

(ametlik pitser)

 

(riik)

 

rahvusvaheline reis

 

 

rahvusvaheline lühireis1

 

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

 

................................................................................

valitsuse volitusel

 

(riigi nimi)

 

 

................................................................................

 

 

(volitatud isik või asutus)

 

 

Laeva andmed2

Laeva nimi ...........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .................................................................................................

Kodusadam ..........................................................................................................................

Kogumahutavus ...................................................................................................................

Sõidupiirkond, kus laeva võib kasutada (eeskiri IV/2) ........................................................

IMO-number3 .......................................................................................................................

Ehitamise kuupäev:

Ehitamislepingu kuupäev

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev

Üleandmise kuupäev

Kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine (vajadusel)

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Märkida tuleb kõik asjakohased kuupäevad.

________________________

1 Mittevajalik maha kriipsutada.

2 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.

3 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) „IMO laeva tunnusnumbri moodustamine“.


KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST:

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/7 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. laev vastab konventsiooni nõuetele järgneva suhtes:
2.1.1. konstruktsioon, pea- ja abimehhanismid, katlad ja muud survemahutid;
2.1.2. veekindlad vaheruumid, nende seadmed ja detailid;
2.1.3. järgmised vaheruumideks jaotamise laadungimärgid:

Vaheruumideks jaotamise laadungimärgid on määratud ja kantud parrastele laeva keskosas (eeskiri II-1/18)4

Vabaparras

Kohaldatakse juhul, kui vaheruumid, kus veetakse reisijaid, on järgmiste vaheruumide hulgas, kus võib vedada reisijaid või lasti

P1

....................

......................................................

P2

....................

......................................................

P3

....................

......................................................

2.2. laeva ehitislik tulekaitse, tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid vastavad konventsiooni nõuetele;
2.3. päästevahendid ja päästepaatide, päästeparvede ning valvepaatide varustus vastab konventsiooni nõuetele;
2.4. laev on varustatud liiniheitjaga ja päästevahendites kasutatavate raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.5. laev on varustatud raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.6. päästevahendites kasutatavad raadioseadmed töötavad vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.7. laev on varustatud navigatsioonivahenditega, lootsi laevalevõtuvahenditega ja navigatsiooniväljaannetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.8. laev on varustatud navigatsioonituledega, päevamärkidega, udusignaali ja hädasignaali andmise seadmetega kooskõlas käesoleva konventsiooni ja kehtivate rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja nõuetega;
2.9. igas muus osas vastab laev konventsiooni asjaomastele nõuetele;

2.10. laevas on/ei ole1 kasutatud alternatiivset projekti ja seadmeid vastavalt konventsiooni eeskirjale II-1/55/ II-2/17/III/381;

2.11.  jõuseadmete ja elektriseadmete/ tuleohutuse/ päästevahendite ja –seadmete1 alternatiivse projekti ja seadmete tunnustamise dokument on/ei ole1 lisatud käesolevale tunnistusele.

3. Vabastuse tunnistus on/ei ole väljastatud1.

________________________

1 Mittevajalik maha kriipsutada.

4 Enne 1. jaanuari 2009. a ehitatud laevade puhul tuleb kasutada vastavat alajaotuse märgistust „C.1, C.2 ja C.3“.


Käesolev tunnistus kehtib kuni ......................................................................................

Käesoleva tunnistuse väljastamise aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: ................... (pp/kk/aaaa)

Välja antud .................................................................................................................................

(väljaandmise koht)

.......................................

......................................................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

 

(vajadusel tunnistuse väljastanud asutuse pitser või tempel)

 

Kinnitus, kui on tehtud tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus ja kohaldatakse eeskirja I/14 punkti d

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ...........................................................................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Kinnitus tunnistuse pikendamise kohta kuni saabumiseni ülevaatuse tegemise sadamasse või soodustähtajaks, kui kohaldatakse eeskirja I/14 punkti e või f

Käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga e või f1 kehtib kuni .......................................................................................................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

________________________

1 Mittevajalik maha kriipsutada.

KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUSE VORM

KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUS

(ametlik pitser)

 

(riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

 

................................................................................

valitsuse volitusel

 

(riigi nimi)

 

 

................................................................................

 

 

(volitatud isik või asutus)

 

 

Laeva andmed1

Laeva nimi .........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .................................................................................................

Kodusadam ......................................................................................................................

Kogumahutavus ................................................................................................................

Dedveit (tonnides)2 ............................................................................................................

IMO-number3 ..................................................................................................................

Laeva tüüp4

Puistlastilaev

Naftatanker

Kemikaalitanker

Gaasitanker

Kaubalaev, välja arvatud ülalnimetatud

Ehitamise kuupäev:

Ehitamislepingu kuupäev

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev

Üleandmise kuupäev

Kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine (vajadusel)

 

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Märkida tuleb kõik asjakohased kuupäevad.

________________________

1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.

2 Ainult naftatankerite, kemikaalitankerite ja gaasitankerite kohta.

3 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) „IMO laeva tunnusnumbri moodustamine“.

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

 

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST:

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/10 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et ülalnimetatud eeskirjas nimetatud laeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse seisukord on rahuldav ja vastab konventsiooni peatükkide II-1 ja II-2 nõuetele (välja arvatud tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid).

3. Viimased kaks laeva veealuse osa inspekteerimist toimusid ................................ ja ................................ (kuupäevad).

4. Laevale on/ei ole4 väljastatud vabastuse tunnistus.

5. Laevas on/ei ole4 kasutatud alternatiivset projekti ja seadmeid vastavalt konventsiooni eeskirjale II-1/55/ II-2/174;

6.  Jõuseadmete ja elektriseadmete/ tuleohutuse4 alternatiivse projekti ja seadmete tunnustamise dokument on/ei ole4 lisatud käesolevale tunnistusele.

 

Käesolev tunnistus kehtib kuni ................................5 tingimusel, et konventsiooni eeskirja 1/10 kohaselt on korraldatud iga-aastane ja vahepealne ülevaatus ning laeva veealuse osa inspekteerimine.

Käesoleva tunnistuse väljastamise aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: ................... (pp/kk/aaaa)

 

Välja antud .................................................................................................................................

(tunnistuse väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

 

(vajadusel tunnistuse väljastanud asutuse pitser või tempel)

 

_____________________________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

5 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga a kehtestatud kehtivustähtaja lõppemise päev. Tähtaja lõppemise päev ja kuu vastavad konventsiooni eeskirja I/2 lõikes n sätestatud tähtpäevale, kui nimetatud tähtpäeva ei ole kooskõlas eeskirja 1/14 lõikega h muudetud.


Iga-aastase ja vahepealse ülevaatuse kinnitamine

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Iga-aastane ülevaatus:

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                               (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane/vahepealne4 ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                               (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane/vahepealne4 ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                              (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                              (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane / vahepealne ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et iga-aastasel/vahepealsel4 ülevaatusel kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

__________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.
Laeva veealuse osa inspekteerimise kinnitamine6

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud inspekteerimisel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Esimene inspekteerimine:

 

allkiri ....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                  (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Teine inspekteerimine:

 

allkiri ....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                  (vajadusel asutuse pitser või tempel)

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ...........................................................................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

_______________________

6 Tunnistusele võib kanda täiendavate inspekteerimiste tulemused.
Tunnistuse kehtivuse kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f4 kehtib kuni ..................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tähtpäeva edasilükkamise kinnitamine eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

_______________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

KAUBALAEVA VARUSTUSE OHUTUSE TUNNISTUSE VORM


KAUBALAEVA VARUSTUSE OHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele tuleb lisada kaubalaeva ohutuse varustuse nimekiri (vorm E)

(ametlik pitser)

 

(riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

 

................................................................................

valitsuse volitusel

 

(riigi nimi)

 

 

................................................................................

 

 

(volitatud ametiisik või organisatsioon)

 

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung ..................................................................................................

Kodusadam .......................................................................................................................

Kogumahutavus .................................................................................................................

Dedveit (tonnides)2 ............................................................................................................

Pikkus (eeskiri III/3.12) .....................................................................................................

IMO-number3 ...................................................................................................................

Laeva tüüp4

Puistlastilaev
Naftatanker
Kemikaalitanker
Gaasitanker
Kaubalaev, välja arvatud ülalnimetatud

 

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev või vajaduse korral kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine

 

 

 

.......................................................

____________________________

1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.

2 Ainult naftatankerite, kemikaalitankerite ja gaasitankerite kohta.

3 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) „IMO laeva tunnusnumbri moodustamine“.

4 Mittevajalik maha kriipsutada.


KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST:

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/8 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. laeva tulekaitsesüsteemid ja -vahendid ning tulekaitseplaan vastavad konventsiooni nõuetele;
2.2. päästevahendid ja päästepaatide, päästeparvede ning valvepaatide varustus vastab konventsiooni nõuetele;
2.3. laev on varustatud liiniheitjaga ja päästevahendites kasutatavate raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.4. laev on varustatud navigatsioonivahenditega, lootsi laevalevõtuvahenditega ja navigatsiooniväljaannetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.5. laev on varustatud navigatsioonituledega, päevamärkidega, udusignaali ja hädasignaali andmise seadmetega kooskõlas käesoleva konventsiooni ja kehtivate rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja nõuetega;
2.6. igas muus osas vastab laev konventsiooni asjaomastele nõuetele;

2.7. laevas on/ei ole4 kasutatud alternatiivset projekti ja seadmeid vastavalt konventsiooni eeskirjale II-2/17 / III/384;

2.8.  tuleohutuse/ päästevahendite ja –seadmete4 alternatiivse projekti ja seadmete tunnustamise dokument on/ei ole4 lisatud käesolevale tunnistusele.

3. Laeva kasutatakse kooskõlas eeskirja III/26 alapunktiga 1.1.15 sõidupiirkonna piirangutega ...............................................................................................................................

4. Vabastuse tunnistus on/ei ole väljastatud4.

Käesolev tunnistus kehtib kuni ..............................................6 tingimusel, et on läbi viidud iga-aastane ja perioodiline ülevaatus kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/8.

Käesoleva tunnistuse väljastamise aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: ................... (pp/kk/aaaa)

Välja antud .................................................................................................................................

(väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

(vajadusel tunnistuse väljastanud asutuse pitser või tempel)

_____________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

5 Vt SOLAS 1983. a muudatused (resolutsioon MSC.6(48)), mis kehtivad laevadele, mis on ehitatud 1. juulil 1986. a või pärast seda, kuid enne 1. juulit 1998. a, ja mille pardal on üks või mitu püstuvat osaliselt kinnist päästepaati.
6 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga a kehtestatud kehtivustähtaja lõppemise päev. Tähtaja lõppemise päev ja kuu vastavad konventsiooni eeskirja I/2 lõikes n sätestatud tähtpäevale, kui nimetatud tähtpäeva ei ole kooskõlas eeskirja 1/14 lõikega h muudetud.

IGA-AASTASE JA PERIOODILISE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjaga I/8 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Iga-aastane ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                 (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

 

Iga-aastane/perioodiline4 ülevaatus:

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane/perioodiline4 ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                 (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                (vajadusel asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/perioodiline ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et iga-aastasel/perioodilisel4 ülevaatusel kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

_____________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse pikendamise kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ............................................................................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse kehtivuse pikendamise kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f4 kehtib kuni ..................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

_______________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

Tähtpäeva edasilükkamise kinnitamine konventsiooni eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

KAUBALAEVA RAADIOOHUTUSE TUNNISTUSE VORM

KAUBALAEVA RAADIOOHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele tuled lisada kaubalaeva raadioohutuse raadioseadmete nimekiri (vorm R)

(ametlik pitser)

 

(riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

 

................................................................................

valitsuse volitusel

 

(riigi nimi)

 

 

................................................................................

 

 

(volitatud isik või organisatsioon)

 

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .............................................................................................

Kodusadam ........................................................................................................................

Kogumahutavus ................................................................................................................

Sõidupiirkond, kus laeva võib kasutada (eeskiri IV/2) .................................................

IMO-number2 .....................................................................................................................

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev või vajaduse korral kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine

 

 

.......................................................

____________________________

1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.

2 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) „IMO laeva tunnusnumbri moodustamine“.


KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST:

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/9 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. laev on varustatud raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.2. päästevahendites kasutatavad raadioseadmed on töökorras ja vastavad konventsiooni nõuetele;

3. Vabastuse tunnistus on/ei ole väljastatud3.

Käesolev tunnistus kehtib kuni .......................................................4 tingimusel, et konventsiooni eeskirja I/9 kohaselt on läbi viidud perioodilised ülevaatused.

Käesoleva tunnistuse väljastamise aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: ................... (pp/kk/aaaa)

 

Välja antud .................................................................................................................................

(tunnistuse väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

 

(vajadusel tunnistuse väljastanud asutuse pitser või tempel)

__________________________

3 Mittevajalik maha kriipsutada.

4 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 lõikega a kehtestatud kehtivustähtaja lõppemise päev. Tähtaja lõppemise päev ja kuu vastavad konventsiooni eeskirja I/2 lõikes n sätestatud tähtpäevale, kui nimetatud tähtpäeva ei ole kooskõlas eeskirja 1/14 lõikega h muudetud.


PERIOODILISE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjaga I/9 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Perioodiline ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                              (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Perioodiline ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                              (vajadusel asutuse pitser või tempel)

Perioodiline ülevaatus:

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                              (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Perioodiline ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                              (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Perioodiline ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse pikendamise kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ............................................................................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tunnistuse kehtivuse pikendamise kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f3 kehtib kuni ..................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tähtpäeva edasilükkamise kinnitamine konventsiooni eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

__________________________

3 Mittevajalik maha kriipsutada.

KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE VORM

KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele tuleb lisada kaubalaeva ohutuse varustuse nimekiri (vorm C)

 

(ametlik pitser)

 

(riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

 

 

................................................................................

 

valitsuse volitusel

 

(riigi nimi)

 

 

................................................................................

 

 

(volitatud isik või asutus)

 

 

Laeva andmed1

Laeva nimi ...........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .................................................................................................

Kodusadam ..........................................................................................................................

Kogumahutavus ...................................................................................................................

Dedveit (tonnides)2 ..............................................................................................................

Laeva pikkus (eeskiri III/3.12) .............................................................................................

Sõidupiirkond, kus laeva võib kasutada (eeskiri IV/2) ........................................................

IMO-number3 .......................................................................................................................

Laeva tüüp4

Puistlastilaev

Naftatanker

Kemikaalitanker

Gaasitanker

Kaubalaev, välja arvatud ülalnimetatud

Ehitamise kuupäev:

Ehitamislepingu kuupäev

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev

Üleandmise kuupäev

Kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine (vajadusel)

 

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Märkida tuleb kõik asjakohased kuupäevad.

________________________

1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.

2 Ainult naftatankerite, kemikaalitankerite ja gaasitankerite kohta.

3 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) „IMO laeva tunnusnumbri moodustamine“.

4 Mittevajalik maha kriipsutada.


KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST:

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirjade I/8, I/9 ja I/10 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. eeskirjas I/10 nimetatud laeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse seisukord on rahuldav ja laev vastab konventsiooni peatükkide II-1 ja II-2 nõuetele (välja arvatud tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid);
2.2. kaks viimast laeva veealuse osa inspekteerimist toimusid ............................ ja ............................ (kuupäevad).
2.3. laeva tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid vastavad konventsiooni nõuetele;
2.4. päästevahendid ja päästepaatide, päästeparvede ning valvepaatide varustus vastab konventsiooni nõuetele;
2.5. laev on varustatud liiniheitjaga ja päästevahendites kasutatavate raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.6. laev on varustatud raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.7. päästevahendites kasutatavad raadioseadmed töötavad vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.8. laev on varustatud navigatsioonivahenditega, lootsi laevalevõtuvahenditega ja navigatsiooniväljaannetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.9. laev on varustatud navigatsioonituledega, päevamärkidega, udusignaali ja hädasignaali andmise seadmetega kooskõlas konventsiooni ja kehtivate rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirjaga;
2.10. igas muus suhtes vastab laev konventsiooni asjaomastele nõuetele.

2.11. laevas on/ei ole4 kasutatud alternatiivset projekti ja seadmeid vastavalt konventsiooni eeskirjale II-1/55/ II-2/17 / III/384;

2.8.  jõuseadmete ja elektriseadmete/ tuleohutuse/ päästevahendite ja –seadmete4 alternatiivse projekti ja seadmete tunnustamise dokument on/ei ole4 lisatud käesolevale tunnistusele.

3. Laeva kasutatakse kooskõlas eeskirja III/26 punktiga 1.1.15 kehtestatud sõidupiirkonna piirangutega.

4. Vabastuse tunnistus on/ei ole väljastatud4.

____________________________________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

5 Vt SOLAS 1983. a muudatused (resolutsioon MSC.6(48)), mis kehtivad laevadele, mis on ehitatud 1. juulil 1986. a või pärast seda, kuid enne 1. juulit 1998. a, ja mille pardal on üks või mitu püstuvat osaliselt kinnist päästepaati.

 

Käesolev tunnistus kehtib kuni ................................6 tingimusel, et on läbi viidud iga-aastane, vahepealne ja perioodiline ülevaatus ning laeva veealuse osa inspekteerimine kooskõlas konventsiooni eeskirjadega I/8, I/9 ja I/10.

Käesoleva tunnistuse väljastamise aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: ................... (pp/kk/aaaa)

 

Välja antud .................................................................................................................................

(tunnistuse väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

 

(vajadusel tunnistuse väljastanud asutuse pitser või tempel)

 

_____________________________________________

6 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga a kehtestatud kehtivuse tähtaeg. Tähtaja lõppemise päev ja kuu vastavad konventsiooni eeskirja I/2 lõikes n sätestatud tähtpäevale, kui nimetatud tähtpäeva ei ole kooskõlas eeskirja 1/14 lõikega h muudetud.

Käesoleva tunnistuse punktis 2.1 nimetatud konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse iga-aastase ja vahepealse ülevaatuse kinnitamine

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Iga-aastane ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                              (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane/vahepealne4 ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                               (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane/vahepealne4 ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                               (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane / vahepealne ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

 

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et iga-aastasel/vahepealsel4 ülevaatusel kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/10 ja eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

__________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.
Laeva veealuse osa inspekteerimise kinnitamine7

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud inspekteerimisel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Esimene inspekteerimine:

 

allkiri ....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                  (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Teine inspekteerimine:

 

allkiri ....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                  (vajadusel asutuse pitser või tempel)

Käesoleva tunnistuse punktides 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 ja 2.9 nimetatud päästevahendite ning muu varustuse iga-aastase ja perioodilise ülevaatuse kinnitamine

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/8 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Iga-aastane ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane/perioodiline4 ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane/perioodiline4 ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                (vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Iga-aastane ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

                                                 (vajadusel asutuse pitser või tempel)

_________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

7 Tunnistusele võib kanda täiendavate inspekteerimiste tulemused.

 

Iga-aastane/perioodiline ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjade I/8 ja I/14 punkti h alapunktiga iii nõutud iga-aastasel/perioodilisel4 ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

Käesoleva tunnistuse punktides 2.6 ja 2.7 nimetatud raadioseadmete perioodilise ülevaatuse kinnitamine

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/9 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

Perioodiline ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Perioodiline ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Perioodiline ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Perioodiline ülevaatus:

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

__________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.


Perioodiline ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjade I/9 ja I/14 punkti h alapunktiga iii nõutud perioodilisel ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse pikendamise kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ............................................................................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tunnistuse kehtivuse pikendamise kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f4 kehtib kuni ..................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

__________________________

4 Mittevajalik maha kriipsutada.

Tähtpäeva edasilükkamise kinnitamine konventsiooni eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtpäev .............................

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)


VABASTUSE TUNNISTUSE VORM

VABASTUSE TUNNISTUS

 

(ametlik pitser)

 

 

(riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

 

................................................................................

valitsuse volitusel

 

(riigi nimi)

 

 

................................................................................

 

 

(volitatud ametiisik või organisatsioon)

 

 

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung ................................................................................................

Kodusadam ..........................................................................................................................

Kogumahutavus ...................................................................................................................

IMO-number2 .......................................................................................................................

_______________________

1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse .

2 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) „IMO laeva tunnusnumbri moodustamine“.


KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST:

Laev kooskõlas konventsiooni eeskirjadega ........................................ vabastatakse konventsiooni nõuete ............................................................................................. täitmisest.

Tingimused, mille puhul väljastatakse vabastuse tunnistus:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Reisid, mille puhul väljastatakse vabastuse tunnistus:

..............................................................................................................................................

 

Käesolev tunnistus kehtib kuni .......................................... tingimusel, et ..........................................................................tunnistus, mille juurde kuulub käesolev tunnistus, kehtib.

 

 

Välja antud .................................................................................................................................

(tunnistuse väljaandmise koht)

 

.......................................

 

 

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

 

 

(vajadusel tunnistuse väljastanud asutuse pitser või tempel)

 

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse pikendamise kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

 

 

Käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni ...................................................... tingimusel, et .......................................................tunnistus, mille juurde käesolev tunnistus kuulub, kehtib.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ...................................................... tingimusel, et ........................................................tunnistus, mille juurde käesolev tunnistus kuulub, kehtib.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel)

 

Tunnistuse kehtivuse kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga e või f3 kehtib kuni ...................................... tingimusel, et ........................................................................tunnistus, mille juurde käesolev tunnistus kuulub, kehtib.

 

allkiri .....................................................

 

(volitatud ametiisiku allkiri)

 

koht .......................................................

 

kuupäev ................................................

(vajadusel asutuse pitser või tempel).

__________________________

3 Mittevajalik maha kriipsutada.

Annex 8 Resolution MSC.344(91)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json