HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.100(73)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2002
Avaldamismärge:RT II, 01.04.2016, 9

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.100(73)]

Vastu võetud 05.12.2000

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Vabariigi Valitsuse 28.01.2016 korraldus nr 39 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MSC.100(73)

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSTE VASTUVÕTMINE

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) (edaspidi nimetatud konventsioon) VIII artikli lõiget b ja konventsiooniga seotud 1988. aasta protokolli (edaspidi 1988. aasta SOLAS protokoll) VI artikli lõiget c, mis käsitleb 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liites muudatuste tegemise korda,

OLLES KAALUNUD oma seitsmekümne kolmandal istungil 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile i ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artikli lõikele c,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile iv ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile vastu 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 alalõigule bb ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artikli lõikele c, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. jaanuaril 2002. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku 1988. SOLAS protokolli osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunktile 2  ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artikli lõikele c jõustuvad nimetatud muudatused 1. juulil 2002. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punktile v ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artikli lõikele c edastada kõigile 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

* * *
LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

LIIDE

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA LIITE MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

 

Varustuse nimekiri reisilaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm P)

1          Olemasolevad punktid 5 ja 6 ning nendega seotud joonealused märkused kustutatakse ning lisatakse uus punkt 5 järgmises sõnastuses:

5        Andmed navigatsioonisüsteemide ja -vahendite kohta

Nimetus

Tegelik varu

1.1 Standardne magnetkompass*

..................

1.2 Tagavara magnetkompass*

..................

1.3 Vurrkompass*

..................

1.4 Vurrkompassi kursirepiiter*

..................

1.5 Vurrkompassi peilingurepiiter*

..................

1.6 Kursi või trajektoori kontrolli süsteem*

..................

1.7 Peilimisketas või peilimisvahend*

..................

1.8 Kursi ja peilingu korrigeerimise vahendid

..................

1.9 Kursinäitu edastav seade (THD)*

..................

2.1  Merekaardid / Elektronkaartide kuva- ja informatsioonisüsteem (ECDIS)**

..................

2.2 ECDISe dubleerimisvahendid

..................

2.3 Navigatsioonialased väljaanded

..................

2.4 Dubleerimisvahendid elektroonilistele navigatsioonialastele väljaannetele

..................

3.1 Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi / maalasuva raadionavigatsioonisüsteemi vastuvõtja* **

..................

3.2 9 GHz radar*

..................

3.3 Teine radar (3 GHz / 9 GHz**)*

..................

3.4 Automaatradarmärkur (ARPA)*

..................

3.5 Automaatplanšett*

..................

3.6 Teine automaatplanšett*

..................

3.7 Elektrooniline planšett*

..................

4 Automaatne identifitseerimissüsteem (AIS)

..................

5 Reisiinfo salvesti (VDR)

..................

6.1 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (vee suhtes)*

..................

6.2 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (merepõhja suhtes otse- ja põiksuunas)*

..................

6.3 Kajalood*

..................

7.1 Rooli, vindi ja põtkuri labadeasendi ning operatiivnäitude indikaator*

..................

7.2 Pöördenurga indikaator*

..................

8 Heli vastuvõtu süsteem*

..................

9 Telefoniühendus avariijuhtimise kohta*

..................

10 Valgussignaallamp*

..................

11 Radarpeegeldi*

..................

12 Rahvusvaheline signaalkood*

..................

___________________

* Alternatiivsed vahendid, mis vastavad nendele nõuetele, on eeskirjaga V/19 lubatud. Teiste vahendite korral peavad need olema spetsifitseeritud.

** Kustutada ebasobiv.


Varustuse nimekiri kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse juurde (vorm E)

2          Olemasolev punkt 3 ning sellega seotud joonealune märkus kustutatakse ning lisatakse uus punkt 3 järgmises sõnastuses:

3        Andmed navigatsioonisüsteemide ja -vahendite kohta

Nimetus

Tegelik varu

1.1 Standardne magnetkompass*

..................

1.2 Tagavara magnetkompass*

..................

1.3 Vurrkompass*

..................

1.4 Vurrkompassi kursirepiiter*

..................

1.5 Vurrkompassi peilingurepiiter*

..................

1.6 Kursi või trajektoori kontrolli süsteem*

..................

1.7 Peilimisketas või peilimisvahend*

..................

1.8 Kursi ja peilingu korrigeerimise vahendid

..................

1.9 Kursinäitu edastav seade (THD)*

..................

2.1  Merekaardid / Elektronkaartide kuva- ja informatsioonisüsteem (ECDIS)**

..................

2.2 ECDISe dubleerimisvahendid

..................

2.3 Navigatsioonialased väljaanded

..................

2.4 Dubleerimisvahendid elektroonilistele navigatsioonialastele väljaannetele

..................

3.1 Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi / maalasuva raadionavigatsioonisüsteemi vastuvõtja* **

..................

3.2 9 GHz radar*

..................

3.3 Teine radar (3 GHz / 9 GHz**)*

..................

3.4 Automaatradarmärkur (ARPA)*

..................

3.5 Automaatplanšett*

..................

3.6 Teine automaatplanšett*

..................

3.7 Elektrooniline planšett*

..................

4 Automaatne identifitseerimissüsteem (AIS)

..................

5 Reisiinfo salvesti (VDR)

..................

6.1 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (vee suhtes)*

..................

6.2 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (merepõhja suhtes otse- ja põiksuunas)*

..................

6.3 Kajalood*

..................

7.1 Rooli, vindi ja põtkuri labadeasendi ning operatiivnäitude indikaator*

..................

7.2 Pöördenurga indikaator*

..................

8 Heli vastuvõtu süsteem*

..................

9 Telefoniühendus avariijuhtimise kohta*

..................

10 Valgussignaallamp*

..................

11 Radarpeegeldi*

..................

12 Rahvusvaheline signaalkood*

..................

___________________

* Alternatiivsed vahendid, mis vastavad nendele nõuetele, on eeskirjaga V/19 lubatud. Teiste vahendite korral peavad need olema spetsifitseeritud.

** Kustutada ebasobiv.


Varustuse nimekiri kaubalaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm C)

3          Olemasolevad punktid 5 ja 6 ning nendega seotud joonealune märkus kustutatakse ning lisatakse uus punkt 5 järgmises sõnastuses:

5        Andmed navigatsioonisüsteemide ja -vahendite kohta

Nimetus

Tegelik varu

1.1 Standardne magnetkompass*

..................

1.2 Tagavara magnetkompass*

..................

1.3 Vurrkompass*

..................

1.4 Vurrkompassi kursirepiiter*

..................

1.5 Vurrkompassi peilingurepiiter*

..................

1.6 Kursi või trajektoori kontrolli süsteem*

..................

1.7 Peilimisketas või peilimisvahend*

..................

1.8 Kursi ja peilingu korrigeerimise vahendid

..................

1.9 Kursinäitu edastav seade (THD)*

..................

2.1  Merekaardid / Elektronkaartide kuva- ja informatsioonisüsteem (ECDIS)**

..................

2.2 ECDISe dubleerimisvahendid

..................

2.3 Navigatsioonialased väljaanded

..................

2.4 Dubleerimisvahendid elektroonilistele navigatsioonialastele väljaannetele

..................

3.1 Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi / maalasuva raadionavigatsioonisüsteemi vastuvõtja* **

..................

3.2 9 GHz radar*

..................

3.3 Teine radar (3 GHz / 9 GHz**)*

..................

3.4 Automaatradarmärkur (ARPA)*

..................

3.5 Automaatplanšett*

..................

3.6 Teine automaatplanšett*

..................

3.7 Elektrooniline planšett*

..................

4 Automaatne identifitseerimissüsteem (AIS)

..................

5 Reisiinfo salvesti (VDR)

..................

6.1 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (vee suhtes)*

..................

6.2 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (merepõhja suhtes otse- ja põiksuunas)*

..................

6.3 Kajalood*

..................

7.1 Rooli, vindi ja põtkuri labadeasendi ning operatiivnäitude indikaator*

..................

7.2 Pöördenurga indikaator*

..................

8 Heli vastuvõtu süsteem*

..................

9 Telefoniühendus avariijuhtimise kohta*

..................

10 Valgussignaallamp*

..................

11 Radarpeegeldi*

..................

12 Rahvusvaheline signaalkood*

..................

___________________

* Alternatiivsed vahendid, mis vastavad nendele nõuetele, on eeskirjaga V/19 lubatud. Teiste vahendite korral peavad need olema spetsifitseeritud.

** Kustutada ebasobiv.

Annex 8  Resolution MSC.100(73)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json