HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.154(78)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RT II, 01.04.2016, 11

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.154(78)]

Vastu võetud 20.05.2004

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Vabariigi Valitsuse 28.01.2016 korraldus nr 39 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MSC.154(78)

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSTE VASTUVÕTMINE

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) (edaspidi nimetatud konventsioon) VIII artikli lõiget b ja konventsiooniga seotud 1988. aasta protokolli (edaspidi 1988. aasta SOLAS protokoll) VI artiklit, mis käsitleb 1988. aasta SOLAS protokollis muudatuste tegemise korda,

OLLES KAALUNUD oma seitsmekümne kaheksandal istungil 1988. aasta SOLAS protokolli  muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile i ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile iv ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile vastu 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 alalõigule bb ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. jaanuaril 2006. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku 1988. SOLAS protokolli osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunktile 2  ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile jõustuvad nimetatud muudatused 1. juulil 2006. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punktile v ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile edastada kõigile 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

LIIDE

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA LIITE MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

 

Varustuse nimekiri kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse juurde (vorm E)

1          Punktis 2 kustutatakse nimetus 9 ning nimetused 10. 10.1 ja 10.2 nummerdatakse vastavalt ümber 9, 9.1 ja 9.2.

Varustuse nimekiri kaubalaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm C)

2          Punktis 2 kustutatakse nimetus 9  ning nimetused 10. 10.1 ja 10.2 nummerdatakse vastavalt ümber 9, 9.1 ja 9.2.

Annex 4 Resolution MSC.154(78)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json