Teksti suurus:

Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:

Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri

Vastu võetud 28.09.2000 nr 81
RTL 2000, 106, 1647
jõustumine 09.10.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2002RTL 2002, 102, 155516.09.2002

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346) paragrahvi 23 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva eeskirjaga kehtestatakse autoveol veoautole ja veoauto haagisele (edaspidi sõiduk) veose laadimise ja kinnitamise nõuded.

  (2) Autoveol veose laadimise ja kinnitamisega seotud, kuid käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes juhindutakse teistest seda valdkonda käsitlevatest õigusaktidest, arvestades käesoleva eeskirja erisusi.

  (3) Määrus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.
[RTL 2002, 102, 1555 - jõust. 16.09.2002]

2. peatükk PÕHINÕUDED  

§ 2.  Sõiduk ja tema kere

  Veoste veol kasutatav sõiduk ja tema kere (veokast, furgoon, paak jne) ning kere kinnitus sõidukile peavad vastama teede- ja sideministri 29. mai 1998. a määrusega nr 21 «Sõiduki tehnojärelevalve eeskirja kehtestamine» (RTL 1998, 278-286, 1169 ja 1170; 1999, 52, 687; 90, 1100; 2000, 5, 31) sõidukile, sõiduki osadele ja varustusele kehtestatud nõuetele, mille täitmine on kohustuslik kõigile Eestis sõidukit kasutavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

§ 3.  Sõiduki juhikabiini kaitse

  (1) Veoste veol kasutataval sõidukil peab olema juhikabiini kaitse või kere põhjaga jäigalt ühendatud ja vajadusel kõrgendatud ning tugevdatud esisein.

  (2) Juhikabiini kaitse ei ole nõutav:
  1) poolhaagist vedaval autol, kui poolhaagisel on esiäär;
  2) furgoon- ja paakautol ning furgooni ja paagiga poolhaagisel;
  3) sõidukil, mis on ette nähtud teiste sõidukite veoks;
  4) kinnitus- ja lukustusvahenditega varustatud sõidukil, mida kasutatakse ainult vahetatavate kerede veoks.

§ 4.  Veos ja sõiduk

  Sõiduk, tema kere ja selle juurde kuuluvad lisaseadmed peavad vastama laaditava veose liigile.

§ 5.  Veose mass

  Veose mass ei tohi ületada sõiduki kandevõimet.

§ 6.  Veose kinnitusvahendid

  (1) Veose kinnitusvahendid peavad olema korras ja piisavalt tugevad, hoidmaks veost paigal ja koos.

  (2) Veose kinnitamiseks võib kasutada sidumisvöösid, trosse, kette, tugiposte jt vahendeid.

  (3) Sidumisvööle peab olema märgitud tema lubatud tõmbejõud ja valmistaja.

  (4) Sidumisvööd peab katsetama valmistaja nõuete kohaselt.

  (5) Sidumisvöö peab katsetamisel taluma nimikoormusest vähemalt kaks korda ja tema metallosad vähemalt 1,4 korda suuremat koormust.

  (6) Veose kinnitamisel kasutatava pingutusvahendi tugevus peab olema vähemalt sama suur kui koos temaga kasutataval sidumisvahendil.

§ 7.  Aluspakk

  (1) Aluspakk on puidust või metallist alus, millele sõidukil toetub pikkveos.

  (2) Sõidukile veose paigutamiseks peab aluspakke olema vähemalt kaks.

  (3) Aluspakke peab olema nii palju ja nende küljepostid nii tugevad, et postid ei muuda oma kuju, kui postile vähemalt 2 meetri kõrgusel aluspaku ülapinnast mõjub jõud, mis võrdub 1/4 aluspakku koormava veose kaaluga.

  (4) Pika puidu või puidukimpude veol peab aluspaku ülapoolel olema vähemalt 10 mm kõrgune, ülespoole suunatud servaga metallriba, et takistada veose liikumist pikisuunas.

  (5) Aluspaku küljepostid peavad olema metallist.

  (6) Veos peab toetuma mõlemast küljest vähemalt kahe küljeposti vastu.

  (7) Sõiduki ehitus peab võimaldama kahe järjestikuse aluspaku vahelises alas veose sidumist sõiduki raami, platvormi või veokasti külge. Kui aluspakkude vahe on üle 2,5 m, peab olema võimalus veost siduda kahe eri sidumisvahendiga.

3. peatükk VEOSE LAADIMINE  

§ 8.  Veose paigutamine sõidukile

  (1) Veose mass peab jaotuma võimalikult ühtlaselt sõiduki kere põhjale. Väikesemõõtmelise, kuid raske veose massi ühtlaseks jaotamiseks kere põhjale peab kasutama alusraami.

  (2) Veos peab olema laaditud sõidukile nii, et tema raskuskese oleks võimalikult madalal ja veos moodustaks ühtse terviku.

  (3) Veose raskuskese peab olema sõiduki pikisuunalise telgjoone lähedal kere keskel.

  (4) Võimaluse korral peab veos toetuma kere esiseina vastu. Veos ei tohi toetuda kere seintele, kui need ei ole selleks ette nähtud.

  (5) Veose teravad otsad peab laadimisel suunama tahapoole.

  (6) Sõidukile paigutatud veos ei tohi piirata juhi vaatevälja, varjata tulesid ja sõiduki registreerimismärki.

  (7) Kui sõidukil oleva veose osad laaditakse maha eri kohtadesse, tuleb veos vajadusel pärast iga osa mahalaadimist ümber laadida, et säiliks sõiduki tasakaal ja liikumise stabiilsus.

§ 9.  Veose kinnitus

  (1) Sõidukile paigutatud veose veeremise, nihkumise või ümbermineku vältimiseks tuleb veos vajadusel kinnitada kinnitusvahenditega.

  (2) Veos ei tohi veokastis liikuda selliselt, et see rikuks sõiduki stabiilsust ja liikumiskindlust, kui temale mõjuv vähim jõud vastab:
  1) kiirendusele sõidusuunas 10 m/sek2;
  2) kiirendusele taha- ja külgsuunas 5 m/sek2.

§ 10.  Veose sidumine

  (1) Veos peab olema seotud selliselt, et see tagaks veo ohutuse.

  (2) Veose etteliikumist takistavate sidumisvahendite tõmbetugevuste summa peab olema vähemalt võrdne veose massiga ja veose taha või külgedele liikumist takistavate sidumisvahendite tõmbetugevuste summa vähemalt võrdne poole veose massiga.

  (3) Sidumisvahendite tõmbetugevust võib vähendada hõõrdejõu võrra, arvestades kere ja veose vahelist hõõrdetegurit.

  Tabel 1

Hõõrduvad ained

Hõõrdetegur

 

Kuiv, puhas pind

Niiske, mittepuhas pind

Lumine, jäine pind

Metall/metall

0,3-0,5

0,2-0,3

0,1-0,2

Puu/puu

0,3-0,5

0,3-0,4

0,2-0,3

Puu/metall

0,3-0,5

0,3-0,4

0,1-0,2

Puu/betoon/kivi

0,4-0,6

0,4-0,5

0,3-0,4

Metall/betoon

0,3-0,4

0,2-0,3

0,1-0,2

  (4) Sidumisvahendite tõmbetugevuste summat võib vähendada ka sõltuvalt veose toestusest ja veose iseloomust.

  (5) Veos tuleb kinnitada selliselt, et veose kinnitusvahendid ja kere kinnitus võimaldaksid kineetilise energia ülekandumist ja sumbumist sõiduki veermikku.

  (6) Veose sõidusuunas liikumist takistavad sidumisvahendid peavad olema asetatud võimalikult horisontaalselt.

  Ilma erilise vajaduseta ei tohi sidumisvahendite kaldenurk horisontaali suhtes olla üle 60º.

  (7) Sidumisjõu muutus sõltuvalt sidumisvahendite kaldenurgast horisontaali suhtes on toodud tabelis 2.

  Tabel 2

Sidumisvahendi nurk

Sidumisjõud protsentides nominaaltugevusest

60º

100

70º

70

80º

35

  (8) Sidumisvahend ei tohi olla vastu teravaid servi. Vajadusel tuleb teda kaitsta nendega kokkupuutumise eest.

  (9) Sidumisvahendid tuleb pingutada.

  (10) Üksiku sidumisvahendi või kinnituse lahtitulek, katkemine või lõdvenemine ei tohi nõrgendada veose teisi sidemeid ega põhjustada veose lagunemist.

  (11) Sidumisvahendite pingutusvahendid tuleb paigutada nii, et nad ei suurendaks sõiduki laiust.

§ 11.  Veose katmine

  (1) Veos tuleb katta presendi, võrgu või muu sobiva materjaliga:
  1) kui on oht, et veos tolmab või variseb sõidukilt;
  2) kui veost on vaja kaitsta ilmastikutingimuste eest.

  (2) Veose katmiseks kasutatav materjal tuleb kinnitada selliselt, et sõidul tekkiv õhuvool ei rebiks katet lahti.

4. peatükk ERIVEOSED  

§ 12.  Konteineri vedu

  Konteiner, mille kõrgus ületab veokasti seina kõrguse ja mida ei veeta selleks ehitatud või seadistatud sõidukil, tuleb sõidukile kinnitada vähemalt neljast ülemisest nurgast.

§ 13.  Sõidukite vedu

  (1) Sõiduki asendi fikseerimiseks teisel sõidukil tuleb kasutatavad tõkiskingad paigutada iga ratta ette ja taha.

  (2) Sõiduk, mis on laaditud teisele sõidukile, peab olema kinnitatud piisavalt tugevate ja sobivate sidumisvahenditega.

§ 14.  Trumli ja rulli vedu

  (1) Trumlid ja rullid, mida ei veeta selleks ehitatud või kohandatud sõidukil, tuleb asetada üksteise vastu ja vajadusel ristkülikukujulistele alustele.

  (2) Eesmised, külgmised ja tagumised trumlid või rullid tuleb sõidukil nende liikumise vältimiseks tõkistada.

  (3) Kõik sõidukile laaditud trumlid tuleb keskelt ketiga omavahel kindlalt ühendada.

§ 15.  Plaatmaterjali vedu

  (1) Plaatmaterjal peab enne laadimist olema virnastatud ja virnad seotud. Lehtmetalli on soovitatav siduda metallribadega.

  (2) Virnad tuleb sõidukile kinnitada. Kui sõiduki kere on varustatud külgseinte ja postidega, ei ole kinnitamine nõutav.

§ 16.  Puisteveose vedu

  Viskoosset või puistematerjali (ehitussegu, killustik, liiv, jäätmed jne) on lubatud vedada ainult sõidukiga, mille kere on tihendatud ja omab piisavalt kõrgeid servi, vältimaks veose sõidukilt pudenemist.

5. peatükk OHUTUSNÕUDED  

§ 17.  Üldnõuded

  (1) Veos peab sõidukile olema paigutatud, kinnitatud ja kaetud selliselt, et ta ei ohustaks inimesi, ei kahjustaks keskkonda, ei takistaks liiklust ega tekitaks muud varalist kahju.

  (2) Veose kinnitus ja katmine peab tagama, et veos ei lohise, ei ole kukkumisohus, ei kuku sõidukilt, ei tekita tolmu ega ülemäärast müra.

§ 18.  Veosesaatja, laadija ja sõidukijuht

  (1) Tööandjad peavad tutvustama sõiduki laadimisel ja veose kinnitamisel kehtivaid nõudeid laadijatele ja sõidukijuhtidele.

  (2) Veosesaatja peab tagama sõiduki nõuetekohase laadimise ja veose kinnitamise.

  (3) Sõidukijuht peab kontrollima veose kinnitust enne veo alustamist, peatselt pärast väljasõitu ja aeg-ajalt veo vältel, eriti pärast järsku pidurdamist või pööret ning vajadusel veose kinnitust pingutama.

  (4) Enne veo alustamist on sõidukijuhil õigus veose saatjalt nõuda veose laadimisel ja kinnitamisel tehtud vigade kõrvaldamist.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS  

§ 19.  Järelevalve

  Käesoleva eeskirja nõuete täitmist on õigus kontrollida Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2000. a määruse nr 192 «Liiklusjärelevalve kord» (RT I 2000, 48, 298) paragrahvis 12 nimetatud liiklusjärelevalve teostajatel.

§ 20.  Vastutus

  Tööandja, veosesaatja, veose laadija ja sõidukijuht kannavad vastutust käesoleva eeskirja nõuete rikkumise eest olenevalt nende poolt toime pandud rikkumise iseloomust ja raskusastmest seadusega sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 21.  [käesolevast terviktekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json