HALDUSÕIGUSRahvastikuõigusVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheline Perekonnaseisu Komisjon (ICCS)

Teksti suurus:

Perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsioon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2011
Avaldamismärge:RT II, 02.05.2012, 1

Perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsioon

Vastu võetud 08.09.1976

Vabariigi Valitsuse 27.10.2011 korraldus nr 456 konventsiooniga ühinemise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Konventsioonile alla kirjutanud riigid, soovides edendada teatud perekonnaseisuaktide väljavõtete väljastamist, eelkõige siis, kui neid soovitakse kasutada välismaal, on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Konventsioonile lisatud vormide A, B ja C kohaselt väljastatakse huvitatud poole nõudmisel või tõlke tarbeks väljavõtteid sünde, abielusid või surmasid kajastavatest perekonnaseisuaktidest.

Väljavõtteid väljastab osalisriik ainult isikutele, kellel on õigus saada alusdokumente.

 

Artikkel 2

Väljavõtted koostatakse aktide algsete kannete ja hiljem tehtud täienduste alusel.

 

Artikkel 3

Osalisriik võib konventsioonile lisatud vorme täiendada lahtrite ja sümbolitega, mis kajastavad muid kandeid ja andmeid aktides, tingimusel et Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni Peaassamblee on selle eelnevalt heaks kiitnud.

 

Artikkel 4

Kõik vormide kirjed tehakse ladina tähtedega; samuti võivad need olla selles tähestikus, mida on kasutatud alusaktide koostamisel.

Artikkel 5

Kuupäevad kirjutatakse araabia numbritega, mis tähistavad vastavalt sümbolitele Jo, Mo ja An päeva, kuud ja aastat. Päev ja kuu märgitakse kahe numbriga, aasta nelja numbriga. Esimesed üheksa päeva kuus ja aasta esimene kuu märgitakse numbritega 01 kuni 09.

Väljavõtetes märgitakse kõikide kohanimede ette selle riigi nimi, kus see koht asub, juhul kui see riik ei ole sama, kes on väljavõtte väljastanud.

Isikukoodi ette märgitakse selle andnud riigi nimi.

Soo tähistamiseks kasutatakse ainult sümboleid M – meessugu, F – naissugu.

Abielu, lahuselu, lahutuse, abielu tühistamise, sünnitunnistusele kantud isiku surma ja abikaasa surma tähistamiseks kasutatakse ainult sümboleid Mar – abielu; Sc – lahuselu; Div – lahutus; A – tühistamine; D – surm; Dm – meessoost abikaasa surm; Df – naissoost abikaasa surm. Nende sümbolite järele kirjutatakse sündmuse kuupäev ja koht. Sümboli Mar järele märgitakse abikaasa perekonnanimi ja eesnimed.

 

Artikkel 6

Väljavõtte pealmisel leheküljel kirjutatakse standardmõisted, välja arvatud artiklis 5 nimetatud kuupäevi tähistavad sümbolid, vähemalt kahes keeles, millest üks on väljaandva riigi ametlik keel või üks ametlikest keeltest ja teine prantsuse keel.

Sümbolite tähendus näidatakse ära vähemalt iga sellise riigi ametlikus või ühes ametlikus keeles, kes selle konventsiooni allakirjutamise ajal on Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni liige või kes on ühinenud Pariisi 1956. aasta 27. septembri „Teatavate perekonnaseisuaktide välismaal kasutamiseks väljaandmise konventsiooniga“, ja inglise keeles.

Väljavõtte pöördel peab olema:
     – viide konventsioonile käesoleva artikli teises lõigus nõutud keeltes;
     – standardmõistete tõlge käesoleva artikli teises lõigus nõutud keeltes, juhul kui neid keeli ei ole kasutatud väljavõtte pealmisel lehel;
     – konventsiooni artiklite 3–5 ja 7 kokkuvõte vähemalt väljavõtte väljastanud riigi ametlikus keeles.

Konventsiooniga ühinev riik edastab Šveitsi Föderaalnõukogule ühinemiskirja hoiule andes standardmõistete ja sümbolite tähenduse tõlke oma ametlikusse keelde.

Šveitsi Föderaalnõukogu edastab tõlke osalisriikidele ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretärile.

Osalisriik võib tõlke lisada enda ametiasutuste väljastatavatesse väljavõtetesse.

 

Artikkel 7

Kui mingit väljavõtte lahtrit või lahtriosa pole akti alusel võimalik täita, kriipsutatakse see läbi.

 

Artikkel 8

Väljavõtetel peab olema väljastamiskuupäev, allkiri ja väljastanud ametiasutuse tempel. Neil on päritoluriigis sama õigusjõud kui riigisisese õiguse kohaselt väljastatud väljavõtetel.

Neid tunnustatakse ilma legaliseerimise või samalaadse vorminõudeta kõikides konventsiooniga ühinenud riikides.

 

Artikkel 9

Piiramata perekonnaseisuväljavõtete koopiate tasuta väljastamise rahvusvahelisi kokkuleppeid, ei või käesoleva konventsiooni alusel väljastatavate väljavõtete eest küsida suuremat tasu kui riigisisese õiguse järgi väljastatud väljavõtete eest.

 

Artikkel 10

Käesolev konventsioon ei ole takistuseks tavapäraste perekonnaseisuaktide koopiate omandamisel, mida väljastatakse riigisisese õiguse järgi nendes riikides, kus aktid on koostatud või kirja pandud.

 

Artikkel 11

Osalisriik võib allakirjutamise, artiklis 12 nimetatud teadaandmise või ühinemise ajal deklareerida, et jätab endale õiguse mitte kohaldada konventsiooni lapsendatud laste sünniaktide väljavõtetele.

 

Artikkel 12

Osalisriik annab Šveitsi Föderaalnõukogule teada oma põhiseaduses ettenähtud nõuete täitmisest, mis on vajalik tema territooriumil konventsiooni jõustumiseks.

Šveitsi Föderaalnõukogu informeerib osalisriike ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretäri igast eelmises lõigus nimetatud teadaandest.

 

Artikkel 13

Konventsioon jõustub 30. päeval pärast viienda teadaande hoiuleandmist ja hakkab sellest päevast alates kehtima viie riigi vahel, kes on selle teadaande esitanud.

Osalisriigi suhtes, kes esitab eelmises artiklis nimetatud teadaande hiljem, hakkab konventsioon kehtima 30. päeval pärast teadaande hoiuleandmist.

Konventsiooni jõustumisel edastab hoiulevõtja riigi valitsus selle registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile.

 

Artikkel 14

1956. aasta 27. septembril Pariisis alla kirjutatud „Teatavate perekonnaseisuaktide välismaal kasutamiseks väljaandmise konventsiooni“ kehtivus lõpeb nende riikide vahel, kelle suhtes käesolev konventsioon on jõustunud.

 

Artikkel 15

Artiklis 11 nimetatud reservatsioonist võib igal ajal osaliselt või täielikult loobuda. Loobumisest tuleb teada anda Šveitsi Föderaalnõukogule.

Šveitsi Föderaalnõukogu informeerib osalisriike ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretäri eelmises lõigus nimetatud teadaandest.

 

Artikkel 16

Konventsioon kehtib ipso iure kõikide osalisriikide emamaa territooriumil.

Osalisriik võib allakirjutamise, teadaandmise või ühinemise ajal või hiljem teadaandega Šveitsi Föderaalnõukogule deklareerida, et konventsiooni kohaldatakse ka ühele või mitmele emamaavälisele territooriumile, riikidele või territooriumitele, mille välissuhtlemise eest ta vastutab. Šveitsi Föderaalnõukogu informeerib osalisriike ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretäri nimetatud teadaannetest. Konventsioon hakkab teadaandes nimetatud territooriumil või territooriumitel kehtima 60. päeval pärast teadaande laekumist Šveitsi Föderaalnõukogusse.

Riik, kes on teinud käesoleva artikli teises lõigus nimetatud deklaratsiooni, võib igal ajal Šveitsi Föderaalnõukogule teada anda, et ei kohalda konventsiooni enam deklaratsioonis nimetatud ühe või mitme riigi või territooriumi suhtes.

Šveitsi Föderaalnõukogu informeerib osalisriike ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretäri järgnevatest teadaannetest.

Konventsiooni kehtivus lõppeb asjaomasel territooriumil 60. päeval pärast teadaande laekumist Šveitsi Föderaalnõukogusse.

 

Artikkel 17

Pärast konventsiooni jõustumist võivad sellega ühineda kõik riigid. Ühinemiskiri antakse hoiule Šveitsi Föderaalnõukogule. Viimane informeerib osalisriike ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretäri kõigist ühinemiskirjade hoiuleandmistest. Konventsioon jõustub ühineva riigi suhtes 30. päeval pärast ühinemiskirja hoiuleandmist.

 

Artikkel 18

Konventsioon on jõus tähtajatult. Osalisriik võib konventsiooni igal ajal denonsseerida kirjaliku teadaandega Šveitsi Föderaalnõukogule, kes annab sellest teada kõikidele osalisriikidele ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretärile.

Konventsiooni ei saa denonsseerida enne ühe aasta möödumist päevast, mil konventsioon osalisriigi suhtes jõustus.

Denonsseerimine jõustub kuue kuu möödumisel päevast, mil käesoleva artikli esimeses lõigus nimetatud teadaanne laekus Šveitsi Föderaalnõukogusse.

 

Selle kinnituseks on riikide täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud 8. septembril 1976 Viinis ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Šveitsi Föderaalnõukogu arhiivi ja mille kinnitatud koopia saadetakse diplomaatiliste kanalite kaudu kõigile osalisriikidele ja Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni peasekretärile.

 

Lisa Konventsiooni prantsuskeelne tekst (originaal)

Lisa Konventsiooni ingliskeelne tekst

Lisa Konventsioonile lisatud vormid A, B ja C

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json