HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineRahvusvaheliste organisatsioonidega seotud puutumatust käsitlevad välislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF)

Teksti suurus:

Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) privileegide ja immuniteetide protokoll [01.07.2006]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RT II, 02.11.2022, 3

Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) privileegide ja immuniteetide protokoll [01.07.2006]

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsioon 3. juuni 1999. aasta muutmisprotokollile vastavas redaktsioonis (COTIF) [01.01.2009]


Artikkel 1
Immuniteet kohtualluvuse, täideviimise ja arestimise suhtes

1. Oma ametlike ülesannete täitmiseks on organisatsioonil immuniteeti kohtu- ja täitemenetluse suhtes, välja arvatud:
   a) niivõrd, kuivõrd organisatsioon on üksikjuhtumi puhul sõnaselgelt sellisest immuniteedist loobunud;
   b) kolmanda isiku algatatud tsiviilmenetluse korral;
   c) organisatsooni algatatud kohtumenetlusega otseselt seotud vastuhagi puhul;
   d) juhul kui palk, töötasu või muud sissetulekud, mis organisatsioon võlgneb mõnele oma töötajale, kohtu otsuse alusel arestitakse.

2. Organisatsiooni varal ja vahenditel, olenemata nende asukohast, on immuniteet mis tahes sundvõõrandamise, konfiskeerimise, sekvestrimise või muus vormis arestimise või võõrandamiskeelu suhtes, välja arvatud juhtudel, kui seda peetakse vajalikuks kui ajutist abinõu organisatsioonile kuuluvate või selle nimel kasutatavate mootorsõidukitega seotud õnnetuste ärahoidmiseks või selliste õnnetustega seotud uurimise korral.

Artikkel 2
Kaitse sundvõõrandamise eest

Kui sundvõõrandamine on vajalik üldsuse huvides, tuleb võtta kõik vajalikud meetmed selleks, et vältida organisatsiooni tegevuse takistamist, samuti tuleb eelnevalt ilma viivitamata tasuda põhjendatud hüvitis.

Artikkel 3
Maksudest vabastamine

1. Iga liikmesriik vabastab organisatsiooni ning selle vara ja tulud otsestest maksudest organisatsiooni ametliku tegevuse elluviimiseks. Kui organisatsioon teeb märkimisväärse väärtusega ostu või kasutab märkimisväärse väärtusega teenust, mis on tingimata vajalik organisatsiooni ametlikuks tegevuseks ja kui sellise ostu või teenuse hinnas sisalduvad maksud või lõivud, siis võtavad liikmesriigid võimaluste piires kõiki vajalikke meetmeid, et organisatsioon sellistest maksudest ja lõivudest vabastada või need tagasi maksta.

2. Maksudest ja tasudest, mis kujutavad endast lihtsalt tasu osutatud teenuste eest, organisatsiooni ei vabastata.

3. Lõike 1 kohaselt omandatud kaupu võib müüa, ära anda või kasutada ainult tingimustel, mis on kindlaks määranud maksuvabastuse andnud liikmesriik.

Artikkel 4
Tollimaksudest ja -lõivudest vabastamine

1. Organisatsiooni imporditud ja eksporditud kaubad, mis on tingimata vajalikud organisatsiooni ametlikuks tegevuseks, vabastatakse kõikidest impordiga või ekspordiga seoses tasumisele kuuluvatest maksudest ja lõivudest.

2. Käesoleva artikli alusel ei vabastata maksudest organisatsiooni töötajate isiklikuks tarbimiseks imporditud või ostetud kaupu ega neile osutatud teenuseid.

3. Lõike 1 kohaselt imporditud kaupade suhtes kohaldatakse mutatis mutandis artikli 3 lõiget 3.

Artikkel 5
Ametlik tegevus

Protokollis mainitud organisatsiooni ametlik tegevus on tegevus, mis on kooskõlas konventsiooni artiklis 2 määratletud eesmärkidega.

Artikkel 6
Finantstehingud

Organisatsioon võib omandada ja vallata igat liiki rahalisi vahendeid, valuutat, sularaha või väärtpabereid. Ta võib neid vabalt kasutada mis tahes eesmärgil, mis on konventsioonis ette nähtud, ning omada mis tahes valuutas pangaarveid ulatuses, mis on vajalik tema kohustuste täitmiseks.

Artikkel 7
Side

Ametlikul sidepidamisel ja dokumentide edasitoimetamisel ei tohi organisatsiooni kohelda vähem soodsalt kui liikmesriik kohtleb teisi samaväärseid rahvusvahelisi organisatsioone.

Artikkel 8
Liikmesriikide esindajate privileegid ja immuniteedid

Liikmesriikide esindajatel on oma ülesannete täitmisel ja ametilähetuste ajal liikmesriikides järgmised privileegid ja immuniteedid:
   a) kohtulik immuniteet oma ülesannete täitmisel ja isegi pärast ülesande täitmist sooritatud tegude, sealhulgas kirjutatu või lausutu alusel; nimetatud immuniteet ei kehti, kui on tekitatud kahju liikmesriigi esindajale kuuluva või tema juhitud mootorsõiduki või muu transpordivahendiga, samuti sellise transpordivahendiga liikluseeskirjade rikkumise korral;
   b) immuniteet vahistamise ja eeluurimise ajal vahi all hoidmise suhtes, väljaarvatud teolt tabamise korral;
   c) immuniteet isikliku pagasi arestimise suhtes, väljaarvatud teolt tabamise korral;
   d) kogu ametliku dokumentatsiooni puutumatus;
   e)nemad ja nende abikaasad on vabastatud kõigist immigratsioonipiirangutest ja välismaalaste registreerimise formaalsustest;
   f) ajutises ametilähetuses olevate välisriikide valitsuste esindajatega võrdsed soodustused seoses valuuta ja vahetuspiirangutega.

Artikkel 9
Organisatsiooni töötajate privileegid ja immuniteedid

Organisatsiooni töötajatel on oma ametiülesannete täitmisel iga liikmesriigi territooriumil järgmised privileegid ja immuniteedid:
   a) kohtulik immuniteet oma ametiülesannete täitmisel ja oma eelisõiguste piires tehtud tegude, sealhulgas kirjutatu või lausutu alusel, seda ka pärast lahkumist organisatsiooni teenistusest; nimetatud immuniteet ei kehti, kui kahju on tekitatud organisatsiooni töötajale kuuluva või tema juhitud mootorsõiduki või muu transpordivahendiga, samuti sellise transpordivahendiga liikluseeskirjade rikkumise korral;
   b) kogu nende ametliku dokumentatsiooni puutumatus;
   c) immigratsioonipiirangutest ja välismaalaste registreerimise formaalsustest vabastamisel kehtivad samad soodustused, mis tavaliselt tehakse rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele; nendega koos elavatel perekonnaliikmetel on õigus samadele vabastustele;
   d) vabastus riiklikust tulumaksust, kui organisatsioonisiseselt on kehtestatud töötasult, palgalt või muult tasult organisatsiooni kasuks makstav maks; liikmesriigid võivad siiski nimetatud töötasu, palka või muud tasu arvestada muust allikast saadud sissetulekult tasumisele kuuluva maksusumma määramisel; liikmesriigid ei ole kohustatud kohaldama maksuvabastust maksete ning vanadus- ja toitjakaotuspensionide suhtes, mida organisatsioon maksab oma endistele töötajatele või nende määratud isikule;
   e) valuutavahetuspiirangute osas kehtivad samaväärsed privileegid, kui on tavaliselt tagatud rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele;
   f) rahvusvahelise kriisi ajal võimaldatakse neil ja nendega koos elavatel perekonnaliikmetel pöörduda tagasi kodumaale samadel alustel, kui on tavaliselt tagatud rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele.

Artikkel 10
Ekspertide privileegid ja immuniteedid

Ekspertidel, kelle teenuseid organisatsioon kasutab, on organisatsioonilt saadud ülesannete täitmisel või organisatsiooni nimel lähetuses viibides järgmised privileegid ja immuniteedid niivõrd, kui need on vajalikud ametiülesannete täitmiseks, sealhulgas reisidel, mis toimuvad ametiülesannete täitmise käigus ja selliste lähetuste ajal:
   a) kohtulik immuniteet oma ametiülesannete täitmisel sooritatud tegude, sealhulgas kirjutatu või lausutu alusel; nimetatud immuniteet ei kehti, kui on tekitatud kahju eksperdile kuuluva või tema juhitud mootorsõiduki või muu transpordivahendiga, samuti sellise transpordivahendiga liikluseeskirjade rikkumise korral; see immuniteet säilib eksperdil ka pärast organisatsioonilt saadud ametiülesande täitmist;
   b) kogu nende dokumentatsiooni puutumatus;
   c) valuutavahetuspiirangute soodustused, kui need on vajalikud nende töötasu ülekandmiseks;
   d) isikliku pagasi osas samasugused soodustused kui ajutisel ametilähetusel olevatel välisriigi valitsuste esindajatel.

Artikkel 11
Privileegide ja immuniteetide eesmärk

1. Protokollis ette nähtud privileegid ja immuniteedid on kasutusel üksnes selleks, et igas olukorras tagada organisatsiooni takistamatu toimimine ja nende isikute täielik sõltumatus, kellele sellised immuniteedid ja privileegid on antud. Pädevad asutused võivad tühistada immuniteedi, kui selle olemasolu takistaks õigusemõistmise käiku ja kui selle võib tühistada, kahjustamata selle eesmärgi saavutamist, milleks immuniteet oli antud.

2. Lõikes 1 ette nähtud pädevad asutused on:
   a) liikmesriigid oma esindajate suhtes;
   b) halduskomisjon peasekretäri suhtes;
   c) peasekretär organisatsiooni ülejäänud personali ja ekspertide suhtes, kelle teenuseid organisatsioon kasutab.

Artikkel 12
Kuritarvituste ärahoidmine

1. Ükski käesoleva protokolli säte ei vaidlusta liikmesriigi õigust võtta oma ühiskondliku julgeoleku huvides kõiki vajalikke meetmeid.

2. Organisatsioon teeb liikmesriikide pädevate asutustega alati koostööd, et soodustada õigusemõistmist ning kindlustada kõnealuse liikmesriigi seaduste ja muude õigusaktide nõuetekohane täitmine ja vältida käesolevas protokollis nimetatud immuniteetide ja privileegide kuritarvitamist.

Artikkel 13
Oma kodanike kohtlemine

Liikmesriik ei ole kohustatud võimaldama protokollis käsitletud privileege ja immuniteete:
   a) artikli 8 kohaselt, välja arvatud punkt d;
   b) artikli 9 kohaselt, välja arvatud punktid a, b ja d;
   c) artikli 10 kohaselt, välja arvatud punktid a ja b

oma kodanikele või isikutele, kelle alaline elukoht on antud riigis.

Artikkel 14
Täiendavad kokkulepped

Organisatsioon võib sõlmida ühe või mitme liikmesriigiga täiendavaid kokkuleppeid käesoleva protokolli jõustamiseks selle liikmesriigi või nende liikmesriikide suhtes, samuti muid kokkuleppeid organisatsiooni eduka toimimise tagamiseks.

Protocol on the Privileges and Immunities (Extract from COTIF) applicable from 01.07.2006

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json