HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni 2014. aasta muudatused [MSC.373(93)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT II, 02.12.2015, 1

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni 2014. aasta muudatused [MSC.373(93)]

Vastu võetud 22.05.2014

Vabariigi Valitsuse 30.07.2015 korraldus nr 315 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon


RESOLUTSIOON MSC.373(93)

1978. AASTA MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE ALUSTE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW, edaspidi konventsioon) XII artiklit, mis käsitleb konventsiooni muutmise korda,

MEENUTADES KA, et resolutsiooniga A.1070(28) võttis assamblee vastu IMO õigusaktide rakendamise koodeksi (III koodeks),

ARVESTADES konventsiooni muutmise ettepanekut, mille kohaselt III koodeksi kasutamine muudetakse kohustuslikuks,

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne kolmandal istungil konventsiooni muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile i,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile iv vastu konventsiooni muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB, et vastavalt uuele reeglile I/16 tuleb sõna „peaks“ (should) III koodeksis (resolutsiooni A. 1070(28)) lisa) alati lugeda kui „kohustuvad/on kohustatud/kohustub“ (shall), välja arvatud lõigetes 29, 30, 31 ja 32;

3. SAMUTI OTSUSTAB vastavalt konventsiooni XII artikli  lõike 1 punkti a alapunkti vii alalõigule 2, et konventsiooni muudatused loetakse vastuvõetuks 1. juulil 2015. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevanduse 100 või enama registertonniste laevade kogumahtuvusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

4. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile viii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2016. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt vastu võetud;

5. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile v edastada kõigile konventsiooni osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA
MUUDETUD 1978. AASTA MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE ALUSTE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

1. Reegli I/1.36 lõppu lisatakse järgmised uued mõisted:

„37)        Audit on süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

38)        Auditeerimissüsteem on organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

39)        Rakendamise koodeks on organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

40)        Auditistandard on rakendamise koodeks.


2. Pärast olemasolevat reeglit I/15 lisatakse uus reegel I/16:

Reegel I/16
Täitmise kontrollimine

1        Osalisriigid kohustuvad oma käesolevas konventsioonis sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel kasutama rakendamise koodeksi sätteid.

2        Iga osalisriik kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva konventsiooni täitmist ja rakendamist.

3        Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Iga osalisriik vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

5        Kõigi osalisriikide audit:
        .1 peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid ning
         .2 tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

_________________
* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A. 1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“

Annex 9, Resolution MSC.373(93) Amendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json