HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeksi 2014. aasta muudatused [MSC.374(93)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT II, 02.12.2015, 2

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeksi 2014. aasta muudatused [MSC.374(93)]

Vastu võetud 22.05.2014

Vabariigi Valitsuse 30.07.2015 korraldus nr 315 koodeksi muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeksi Manila konverentsi muudatused


RESOLUTSIOON MSC.374(93)

MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE KOODEKSI MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW, edaspidi konventsioon) XII artiklit ja reeglit I/1.2.3, mis käsitleb meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste koodeksi (STCW koodeks) A osa muutmise korda,

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne kolmandal istungil STCW koodeksi muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile i,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile iv vastu STCW koodeksi muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti vii alalõigule 2, et STCW koodeksi muudatused loetakse vastuvõetuks 1. juulil 2015. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevanduse 100 või enama registertonniste laevade kogumahtuvusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB konventsiooni osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile ix jõustuvad lisatud STCW koodeksi muudatused 1. jaanuaril 2016. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt vastu võetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile v edastada kõigile konventsiooni osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE KOODEKSI (STCW KOODEKSI) A OSA MUUDATUSED

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

1. Pärast olemasolevat jaotist A-I/15 lisatakse uus jaotis A-I/16:

Jaotis A-I/16
Täitmise kontrollimine

1        Reegli I/16 kohaselt auditeeritavad valdkonnad on toodud alljärgnevas tabelis:

AUDITEERITAVAD VALDKONNAD

VIIDE

VALDKOND

MÄRKUSED JA LÜHIKIRJELDUS

ESMANE TEABEEDASTUS

IV artikkel, reegel I/7 ja jaotis A-I/7, lõige 2

Esmane teabeedastus

Kas osalisriik on edastanud teavet vastavalt IV artiklile ja reeglile I/7?
Kui jah, siis kas meresõiduohutuse komitee on kinnitanud, et edastatud teave näitab STCW konventsiooni sätete on „täielikku ja lõplikku kehtestamist“?


JÄRGNEVAD ARUANDED

IX artikkel ja jaotis A-I/7, lõige 3.1

Samaväärsus

Kas administratsioon on säilitanud või kasutusele võtnud samaväärseid õppe- ja ettevalmistuskorraldusi pärast informatsiooni edastamist vastavalt reeglile I/7?
Kui jah, siis kas vastavate korralduste üksikasjadest on peasekretärile teada antud?

Reegel I/10 ja jaotis A-I/7, lõige 3.2

Tunnistuste tunnustamine

Kas administratsioon tunnustab reegli I/10 kohaselt teise osalisriigi poolt väljastatud tunnistusi?
Kui jah, siis kas osalisriik on esitanud aruanded meetmete kohta, mis on võetud reegli I/10 täitmise tagamiseks?

Reegel VII/1, jaotis A-I/7, lõige 3.3

Alternatiivtunnistuste väljastamine

Kas osalisriik lubab oma lipu all sõitvatele laevadele värvata meremehi, kellele on reegli VII/1 kohaselt väljastatud alternatiivtunnistus?
Kui jah, siis kas peasekretärile on esitatud vastavatele laevadele väljastatud ohutu mehitatuse tunnistuse tüübi ärakiri?

Reegel I/8.3 ja jaotis A-I/7, lõige 4

Teabe edastamine regulaarse sõltumatu hindamise kohta

Kas osalisriik on edastanud oma aruande sõltumatu hindamise kohta vastavalt reeglile I/8?

Reegel I/7.4 ja jaotis A-I/7, lõiked 5 ja 6

Teabe edastamine konventsiooni muudatuste kohta

Kas osalisriik on edastanud aruande STCW konventsiooni ja koodeksi järgnevate kohustuslike muudatuste rakendamise kohta?

Reegel I/13, lõiked 4 ja 5

Katsetuste läbiviimine

Kas administratsioon on lubanud oma lipu all sõitvatel laevadel katsetustel osaleda?
Kui jah, siis kas vastavate katsetuste üksikasjadest on peasekretärile teatatud (lõige 4)?
Kas katsetuste tulemuste üksikasjadest on peasekretärile teatatud (lõige 5)?

VIII artikkel

Soodusload

Kas administratsioon on väljastanud sooduslube?
Kui jah, siis kas peasekretärile saadetakse igal aastal aruanded väljastatud sooduslubade kohta?


KONTROLL

X artikkel ja reegel I/4

Sadamariigi kontroll

Kas osalisriik on teostanud sadamariigi kontrolli?
Kui jah, siis kas on kehtestatud X artikli kohaselt nõutavad kontrollimeetmed?


TÖÖKÕLBULIKKUS JA VAHITEENISTUSE KORRALDUS

Reegel VIII/1, lõige 1 ja
jaotis A-VIII/1

Üleväsimuse ärahoidmine

Kas administratsioon on kehtestanud meetmed STCW konventsiooni ja koodeksi nõuete jõustamiseks seoses üleväsimuse ärahoidmisega?

Reegel VIII/1, lõige 2 ja
jaotis A-VIII/1, lõige 10

Uimastite ja alkoholi kuritarvitamise vältimine

Kas administratsioon on kehtestanud meetmed STCW konventsiooni ja koodeksi nõuete jõustamiseks, et vältida uimastite ja alkoholi kuritarvitamist?

Reegel VIII/2

Vahiteenistuse korraldus ja põhimõtted

Kas administratsioon on juhtinud reederite, kaptenite, vanemmehaanikute ja kogu vahipersonali tähelepanu STCW koodeksis sätestatud nõuetele, põhimõtetele ja juhistele, mida tuleb täita selleks, et kõikidel merelaevadel oleks alati tagatud olemasolevatele asjaoludele ja tingimustele vastav pidev ja ohutu vahiteenistus?


2. Tabeli A-I/9 olemasolevate märkuste 6 ja 7 lõppu lisatakse järgmine uus tekst:

„Võib jätkata muude võrdväärsete kinnitavate kontrollimeetodite kasutamist, mis on administratsiooni poolt hetkel tunnustatud.“

 

Annex 10, Resolution MSC.374(93) Amendments to the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json