Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina ministrite kabineti Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise isikute tagasivõtu lepingu rakendusprotokoll

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2016
Avaldamismärge:RT II, 02.12.2016, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina ministrite kabineti Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise isikute tagasivõtu lepingu rakendusprotokoll

Vastu võetud 14.01.2015

Vabariigi Valitsuse 31.10.2013 korraldus nr 462 lepingu rakendusprotokolli eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Ukraina ministrite kabinet, edaspidi nimetatud pooled,

Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahel 18. juunil 2007 Luxembourgis sõlmitud isikute tagasivõtu lepingu artikli 16 kohaselt, edaspidi nimetatud leping,

eesmärgiga teha koostööd lepingu sätete rakendamiseks seoses isikute tagasivõtmise ja üleandmisega, kes ei vasta või enam ei täida Eesti Vabariigi või Ukraina territooriumile sisenemisele või seal viibimisele kehtestatud tingimusi,

on kokku leppinud järgmises:


Artikkel 1
Pädevad asutused

1. Poolte pädevad asutused, kes vastutavad lepingu rakendamise eest otsese koostöö teel, on:

Eesti Vabariigis:
   – Pädev asutus: Politsei- ja Piirivalveamet;

Ukrainas:
   – Pädev keskasutus: Ukraina Riiklik Migratsiooniteenistus;
   – Pädev asutus: Ukraina Riiklik Piirivalveteenistus.

2. Enne käesoleva rakendusprotokolli jõustumist vahetavad Eesti Vabariigi pädev asutus ja Ukraina pädev keskasutus diplomaatiliste kanalite kaudu käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud pädevate asutuste kontaktandmeid.

3. Eesti Vabariigi pädev asutus ja Ukraina pädev keskasutus teavitavad üksteist kohe kirjalikult igast muutusest käesoleva artikli lõikes 1 viidatud pädevate asutuste kontaktandmetes. Muutused loetakse jõustunuks alates teate kättesaamisest.

4. Pädevad asutused teavitavad diplomaatiliste kanalite kaudu kohe üksteist igast muutusest käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud pädevate asutuste loetelus.

Artikkel 2
Taotluste menetlemise eest vastutavad pädevad asutused

1. Kooskõlas lepingu artikli 5 lõikega 1 ja artikli 11 lõikega 1 on pädevad asutused, kes vastutavad tagasivõtmistaotluste esitamise ja menetlemise ning samuti maismaatransiidi taotluste esitamise ja menetlemise eest:

Eesti Vabariigis:
   – Politsei- ja Piirivalveamet;

Ukrainas:
   – Ukraina Riiklik Migratsiooniteenistus.

2. Kooskõlas lepingu artikli 5 lõikega 3 ja artikliga 11 on pädevad asutused, kes vastutavad kiirmenetluse raames tagasivõtmistaotluste esitamise ja menetlemise ning samuti lennutransiidi taotluste esitamise ja menetlemise eest:

Eesti Vabariigis:
   – Politsei- ja Piirivalveamet;

Ukrainas:
   – Ukraina Riiklik Piirivalveteenistus.

3. Kooskõlas lepingu artikli 2 lõikega 2 ja artikli 6 lõikega 2 on taotluse saanud poole pädev diplomaatiline esindus (konsulaaresindus) taotluse esitanud poole riigis, kes vastutab vajalike reisidokumentide väljastamise ja kodakondsusega seotud intervjuu läbiviimise eest:

Eesti Vabariigis:
   – Eesti Vabariigi Suursaatkond Ukrainas;

Ukrainas:
   – Ukraina Suursaatkond Eesti Vabariigis.


Artikkel 3
Piiriületuspunktid ja tagasivõtmis- ning transiidimenetluse kord

1. Tagasivõtmise ja lennutransiidi eesmärgil määravad pooled kindlaks järgmised piiriületuspunktid:

Eesti Vabariigis:
   – Tallinn – 1 piiripunkt (lennujaam).

Ukrainas:
   – Rahvusvaheline piiripunkt „Boryspil”;
   – Rahvusvaheline piiripunkt „Kyiv“ (Zhuliany).

2. Pooled teavitavad üksteist diplomaatiliste kanalite kaudu kohe igast muutusest käesoleva artikli lõikes 1 viidatud piiriületuspunktide andmetes. Muutused loetakse jõustunuks alates teate kättesaamisest.

3. Tagasivõetava isiku üleandmisel või maismaatransiidi puhul lepivad Eesti Vabariigi pädev asutus ja Ukraina pädev keskasutus ajutiselt kokku piiriületuspunktis.

4. Poolte pädevad asutused lepivad igal üksikjuhul eraldi kokku tagasivõetava isiku üleandmise kuupäevas, kellaajas, piiriületuspunktis, üleandmisviisis ja transiidi moodustes.

5. Pooled püüavad tagasivõtmise ja transiidi korraldada õhuteed kaudu.


Artikkel 4
Tagasivõtmis- ja transiiditaotluste esitamine ja nendele vastamine

1. Lepingu ja käesoleva rakendusprotokolli sätete rakendamiseks kasutavad pädevad asutused inglise keelt. Poolte pädevad asutused peavad rakendusprotokolli rakendamist käsitlevaid konsultatsioone inglise ja vene keeles.

2. Vastavalt käesoleva rakendusprotokolli artiklile 2 esitab taotluse esitanud poole pädev asutus taotluse saanud poole pädevale asutusele tagasivõtmis- või transiiditaotluse e-posti, faksi või posti teel.

3. Vastus tagasivõtmistaotlusele saadetakse e-posti, faksi või posti teel, sealhulgas taotluse esitanud poole riigis asuva taotluse saanud poole diplomaatilise esinduse kaudu, lepingu artikli 8 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud tähtaja jooksul.

4. Taotluse esitanud poole saadetud tagasivõtmistaotluses ja taotluse saanud poole vastuses sisalduvaid isikuandmeid edastatakse ning töödeldakse kooskõlas lepingu artikliga 13.

5. Taotluse saanud poole pädev asutus teavitab taotluse esitanud poole pädevat asutust kohe tagasivõtmis- või transiiditaotluse registreerimise kuupäevast. Tagasivõtmis- või transiiditaotluse kättesaamise kuupäevaks loetakse tagasivõtmis- või transiiditaotluse registreerimise kuupäev.

6. Isikute puhul, kes peeti lennujaama piiripunktis kinni ebaseaduslikult piiriületuselt otse taotluse saanud poole riigi territooriumilt, tuleb taotluse esitanud poole pädeval asutusel saata tagasivõtmistaotlus kiirmenetluse raames lepingu artikli 5 lõikes 3 ettenähtud tähtaja jooksul. Vastus sellisele taotlusele saadetakse lepingu artikli 8 lõikes 3 ettenähtud tähtaja jooksul.

7. Kui esitatud tagasivõtmis- või transiiditaotluse suhtes peaks tekkima kahtlusi, viivad poolte pädevad asutused elektrooniliste sidevahendite abil läbi konsultatsioone, mis ei muuda kehtetuks lepingu artikli 8 lõikes 2 ettenähtud tagasivõtmistaotlusele ja lepingu artikli 11 lõikes 2 ettenähtud transiiditaotlusele vastamise tähtaegasid.


Artikkel 5
Transiiditaotluse esitamise ja sellele vastamise iseärasused

 1. Transiiditaotluse peab esitama mitte hiljem kui 20 kalendripäeva enne transiidi alustamiseks kavandatud kuupäeva. Vajadusel sisestatakse transiiditaotluse jaotisesse “C” taotluse esitanud poole saatemeeskonna esindajate nimed, perekonnanimed, auastmed ja ametikohad, nende reisidokumentide tüüp, seeria, number ja väljastamiskuupäev, samuti andmed vastavalt lepingu artikli 5 lõikele 5.

2. Vastus transiiditaotlusele esitatakse e-posti või faksi teel.

3. Vastuses kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isikute transiiditaotlusele märgitakse, kas taotluse saanud poole pädev asutus soovib kooskõlas lepingu artikli 10 lõikega 3 saatemeeskonda.

4. Kooskõlas lepingu artikli 11 lõikega 4 tuleb taotluse saanud poole pädeva asutuse esindajatel eelkõige lennutransiidi ja isiku järelevalve ajal korraldada, et puudutatud isik ei lahkuks kontrollimatult lennuvälja transiidialalt ja läheks lennuki pardale, ning abistada oma võimaluste piires taotluse esitanud poole saatemeeskondasid.


Artikkel 6
Intervjuu

1. Kooskõlas lepingu artikli 6 lõikega 2 sisestatakse vajadusel informatsioon intervjuu läbiviimise kohta tagasivõtmistaotluse jaotisesse “D”, mille koopia saadetakse ka taotluse saanud poole riigi diplomaatilisele esindusele (konsulaaresindusele) taotluse esitanud poole riigis.

2. Taotluse saanud poole riigi pädev diplomaatiline esindus (konsulaaresindus) määrab kindlaks ja teeb taotluse esitanud poole pädevale asutusele ettepaneku intervjuu läbiviimise kuupäeva osas, lähtudes selleks ettenähtud tähtajast, kuid mitte hiljem kui 10 kalendripäeva alates tagasivõtmistaotluse saamisest. Sellele tagasivõtmistaotlusele vastamise tähtaeg algab kuupäevast, mil taotluse saanud poole riigi pädev diplomaatiline esindus (konsulaaresindus) on edastanud teabe intervjuu tulemuste kohta vastavalt Eesti Vabariigi pädevale asutusele või Ukraina pädevale keskasutusele.

3. Kui intervjuu tulemusena ei ole taotluse saanud poole riigi kodakondsus tagasivõetava isiku suhtes tõestatud või kui taotluse esitanud poole pädev asutus ei toonud isikut intervjuu läbiviimiseks kohale, jätab taotluse saanud poole pädev asutus tagasivõtmistaotluse, millele palutakse intervjuu läbiviimist, rahuldamata.


Artikkel 7
Muud dokumendid

1. Kui taotluse esitanud pool leiab, et muud dokumendid, mis ei ole loetletud lepingu lisades 1 kuni 4, võivad olla tagasivõetava isiku kodakondsuse kindlakstegemiseks või kolmanda riigi kodanike või kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tõendamiseks vajalikud, siis võib need dokumendid lisada tagasivõtmistaotlusele.

2. Tagasivõtmistaotluse menetlemisel on taotluse saanud poolel õigus otsustada, kas ta võtab käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud dokumente arvesse.


Artikkel 8
Tagasivõetavate isikute üleandmine

1. Taotluse esitanud poole pädev asutus sisestab üleandmiseks väljapakutud kuupäeva, piiriületuspunktid ja võimaliku saatemeeskonnaga seotud andmed tagasivõtmistaotluse jaotisesse “D”, kui need andmed on taotluse esitamise ajal teada. Taotluse saanud poole pädev asutus vastab tagasivõtmistaotlusele, võttes arvesse saadud ettepanekut seoses isiku üleandmise kuupäeva ja muude andmetega.

2. Kui tagasivõtmistaotlus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud andmeid, siis teavitab taotluse esitanud poole pädev asutus sellest taotluse saanud poole pädevat asutust e-posti või faksi teel mitte hiljem kui 10 tööpäeva enne isiku üleandmiseks väljapakutud kuupäeva. Taotluse saanud poole pädev asutus vastab ettepanekule samal viisil kohe, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates selle saamise kuupäevast. Kui taotluse esitanud poole pädev asutus vastust ei saa, siis loetakse ettepanek aktsepteerituks.

3. Kirjalik protokoll saatemeeskonna valve all toimuva isiku üleandmise/vastuvõtmise kohta täidetakse kahes eksemplaris mõlema poole pädeva asutuse jaoks. Protokolli näidis on käesoleva rakendusprotokolli lisas ning see moodustab käesoleva rakendusprotokolli lahutamatu osa.

4. Vastavalt lepingu artikli 5 lõikele 3 lepitakse isikute üleandmise üksikasjad kiirmenetluse raames poolte pädevate asutuste vahel kokku iga juhtumi puhul eraldi, kasutades selleks infotehnoloogilisi vahendeid lepingu artikli 8 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.


Artikkel 9
Saatemeeskonna valve all toimuva tagasipöördumise tingimused

1. Saatemeeskonna valve all toimuva tagasipöördumise, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonna valve all toimuva transiidi puhul lepivad pooled kokku järgmistes tingimustes:

   a) taotluse esitanud poole pädeva asutuse esindajad vastutavad üleantavate isikute saatemeeskonna valve ja isikute üleandmise eest sihtriigi pädeva asutuse esindajale;

   b) taotluse esitanud poole pädeva asutuse esindajad täidavad oma saatemeeskonna ülesandeid relvastamata ja tsiviilriietuses. Neil on olemas dokumendid, mis tõestavad, et tagasivõtmine või transiit on heaks kiidetud ja nad on igal ajal võimelised tõestama oma identiteeti ja ametlikku volitust;

   c) taotluse saanud poole pädev asutus tagab taotluse esitanud poole pädeva asutuse esindajatele nende saatemeeskonna ülesannete täitmise ajal samasuguse kaitse ja abi nagu oma ametnikele, kes on juhtkonna poolt volitatud täitma selliseid ülesandeid;

   d) taotluse esitanud poole pädeva asutuse esindajad on kohustatud alluma taotluse saanud poole riigi õigusaktidele;

   e) taotluse esitanud poole pädeva asutuse esindajad, kes teostavad saatemeeskonna ülesandeid, vastutavad tagasivõetava isiku või transiidil viibiva isiku dokumentide või muude andmete hoidmise eest, samuti nimetatud dokumentide üleandmise eest sihtriigi pädeva asutuse esindajale;

   f) taotluse esitanud poole pädev asutus tagab, et saatemeeskonna ülesannet täitvatel esindajatel oleksid vajaduse korral sihtriiki ja transiidiriiki sissesõidu viisad.


Artikkel 10
Kulud

1. Taotluse esitanud poole pädev asutus hüvitab taotluse saanud poole pädevale asutusele lepingu artiklis 12 nimetatud kulud taotluse saanud poole pädeva asutuse pangaarvele 30 kalendripäeva jooksul arve saamise kuupäevast.

2. Pooled teatavad diplomaatiliste kanalite kaudu teineteisele oma pangakontonumbrid.

3. Hüvitise määra reguleerib taotluse saanud poole riigi õigus ja see põhineb dokumentidel, mis tõendavad tegelike kulutuste suurust.


Artikkel 11
Ekspertide kohtumised

Poolte pädevad asutused korraldavad vajaduse korral ekspertide kohtumisi, kus eelkõige käsitletakse lepingu ja käesoleva rakendusprotokolli rakendamisega seotud küsimusi. Kohtumiste aeg ja koht lepitakse omavahel kokku.


Artikkel 12
Jõustumine, lõpetamine ja muutmine

1. Käesolev rakendusprotokoll on sõlmitud määramata ajaks ja lõpeb samal ajal lepinguga.

2. Pooled teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu rakendusprotokolli jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamisest. Vastavalt lepingu artikli 16 lõikele 2 teavitab viimase teate saanud pool viivitamatult tagasivõtmise ühiskomiteed. Tagasivõtmise ühiskomiteed teavitanud pool teavitab samal ajal sellest teatest ka teist poolt.

3. Kooskõlas lepingu artikli 16 lõikega 2 jõustub rakendusprotokoll peale tagasivõtmise ühiskomitee teavitamist.

4. Pooled võivad vastastikusel nõusolekul rakendusprotokolli kirjalikult muuta. Muudatused on käesoleva rakendusprotokolli lahutamatuks osaks ja need jõustuvad kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2.

5. Käesoleva rakendusprotokolli võib kumbki pool mis tahes hetkel lõpetada, saates diplomaatiliste kanalite kaudu vastavasisulise kirjaliku teate. Sellisel juhul kaotab rakendusprotokoll kehtivuse 3 kuud peale nimetatud teate saamise kuupäeva teise poole poolt.


Koostatud Kiievis 14. jaanuaril 2015 kahes eksemplaris eesti, ukraina ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Keit Pentus-Rosimannus

Sergiy Radutnyi

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Ukraina ministrite kabineti nimelLisa Teatis isiku üleandmise-vastuvõtmise kohta

Implementing Protocol between the Government of the Republic of Estonia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the implementation of the Agreement between the European Community and Ukraine on readmission of persons