HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni muudatused [MSC.486(103)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT II, 03.01.2023, 4

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni muudatused [MSC.486(103)]

Vastu võetud 13.05.2021

Vabariigi Valitsuse 25.08.2022 korraldus nr 227 konventsiooni 2021. aasta muudatuste heakskiitmise kohta

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


RESOLUTSIOON MSC.486(103)

1978. AASTA MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE ALUSTE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI (STCW 1978) MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEELES PIDADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEELES PIDADES 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi 1978. aasta STCW konventsioon) XII artiklit, mis käsitleb 1978. aasta STCW konventsiooni muutmise korda,

NENTIDES, et meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeksis (edaspidi STCW koodeks) on korduvad viited kõrgepingele ilma nimetatud mõiste konkreetse määratluseta,

KAALUNUD oma 103. istungil 1978. aasta STCW konventsiooni muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali kooskõlas 1978. aasta STCW konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga i,

1. VÕTAB kooskõlas 1978. aasta STCW konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga iv vastu 1978. aasta STCW konventsiooni muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas 1978. aasta STCW konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti vii alalõiguga 2, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2022. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole rohkem kui üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevade, kogumahutavusega 100 või enam, summaarsest kogumahtuvusest, teatanud organisatsiooni peasekretärile oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB konventsiooni osalisriikidel arvestada, et kooskõlas 1978. aasta STCW konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga ix jõustuvad lisatud muudatused 1. jaanuaril 2023. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. KUTSUB OSALISRIIKE ÜLES varakult rakendama reegli I/1.1 muudatusi;

5. PALUB peasekretäril kooskõlas 1978. aasta STCW konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga v edastada kõigile 1978. aasta STCW konventsiooni osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, mis ei ole 1978. aasta STCW konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

1978. AASTA MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE ALUSTE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI (STCW 1978) MUUDATUSED

I PEATÜKK
Üldsätted

1   Reeglis I/1.1 lisatakse uus mõiste:

„.1.44   „Kõrgepinge“ – on vahelduvvoolu (AC) või alalisvoolu (DC) pinge, mis on rohkem kui 1000 volti.“
 

Annex Resolution MSC.486(103)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json