Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tuneesia Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.09.2014
Avaldamismärge:RT II, 03.09.2014, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tuneesia Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 27.09.2013

Vabariigi Valitsuse 19.09.2013 korraldus nr 426 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Tuneesia Vabariigi valitsus, edaspidi lepingupooled,

soovides arendada kahe riigi sõbralikke suhteid ja lihtsustada diplomaatiliste passide omanike liikumist kahe riigi vahel,

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Tuneesia Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva 180 päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Tuneesia Vabariigis tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.

2. Tuneesia Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva 180 päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Eesti Vabariigis tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.


Artikkel 2

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass ning kes on Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Eesti Vabariigi esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Tuneesia Vabariigis, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Eesti Vabariigi diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Tuneesia Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva. Eesti Vabariigi välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.

2. Tuneesia Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass ning kes on Tuneesia Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Tuneesia Vabariigi esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Eesti Vabariigis, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Tuneesia Vabariigi diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva. Tuneesia Vabariigi välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.


Artikkel 3

Lepingupoolte kodanikud, kelle suhtes on kokkuleppe artiklite 1 ja 2 alusel loobutud viisanõudest, võivad teise lepingupoole territooriumile siseneda, seda läbida või sealt lahkuda mis tahes rahvusvahelise piiripunkti kaudu, eeldusel et nad täidavad välismaalaste riiki sisenemist, reisimist ja riigis viibimist käsitlevaid lepingupoolte õigusakte.


Artikkel 4

Lepingupooled teavitavad teineteist viivitamata muudatustest oma õigusaktides, mis käsitlevad välismaalaste riiki sisenemist, reisimist ja riigis viibimist.


Artikkel 5

Kokkulepe ei vabasta kummagi lepingupoole kodanikke teise lepingupoole õigusaktide täitmisest.


Artikkel 6

Lepingupoolte pädevatel asutustel on õigus avaliku korra või julgeoleku huvides mitte lubada riiki siseneda või seal viibida isikutel, kelle suhtes on kokkuleppe alusel viisanõudest loobutud.


Artikkel 7

Lepingupooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada avaliku korra või julgeoleku tagamiseks. Peatamisest ja selle lõpetamisest teatatakse kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu teisele poolele 30 päeva ette.


Artikkel 8

1. Lepingupooled edastavad üksteisele kehtivate diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Kui lepingupool võtab kasutusele uue diplomaatilise passi, saadetakse selle näidis teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne uue passi kasutusele võtmist.


Artikkel 9

Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendavad lepingupooled konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.


Artikkel 10

1. Kokkulepe jõustub 30. päeval arvates päevast, mil saadakse kätte viimane teade kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

2. Kokkulepe on jõus määramata aja või nii kaua, kuni üks lepingupooltest kokkuleppe lõpetab, teatades sellest teisele poolele kirjalikult 90 päeva ette.

3. Kokkulepet võib muuta lepingupoolte kirjalikul nõusolekul.

Muudatused jõustuvad käesoleva artikli lõikes 1 ettenähtud korras.


Selle kinnituseks on täievolilised isikud kokkuleppele alla kirjutanud.


Koostatud 27. septembril 2013. aastal New Yorgis kahes eksemplaris eesti, araabia ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamis- või kohaldamiserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

   

Urmas Paet

Othman Jarandi

______________________

______________________

Eesti Vabariigi

Tuneesia Vabariigi

valitsuse nimel

valitsuse nimel

 

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports

/otsingu_soovitused.json